Συνεργατες

Πως θα μετανοώ θεάρεστα; (Β΄ Μέρος)

εικόνα άρθρου: Πως θα μετανοώ θεάρεστα; (Β΄ Μέρος)
Της Ολυμπίας
αποκλειστικά για την katanixi.gr

«Ἀποκοιμίζει καί ἐξαπατᾶ τόν ἄνθρωπον ὁ δρόμος τῆς ἐπιγείου ζωῆς» (Ἅγιος Ἰγνάτιος Μπριαντσιανίνωφ)

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Β΄ Μέρος

Ἅγιος Ἰγνάτιος Μπριαντσιανίνωφ, σέ αὐτή τήν ὑπέροχη ὁμιλία του, ἡ ὁποία ἀφορᾶ καί τήν δική μας μετάνοια, ἀναφέρει ἀκόμη καί τά ἑξῆς: “Ἀκοῦστε αὐτό πού σᾶς εὐαγγελίζεται ὁ Σωτήρ ἡμῶν, ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός. (2)

Καί δῶστε στά λόγια Του τήν ἀπαραίτητη προσοχή πού τούς ἁρμόζει: «Μετανοεῖτε καί πιστεύετε ἐν τῷ Εὐαγγελίῳ. Μετανοεῖτε, ἤγγικε γάρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν» (Ματθ. 4, 17).

Σᾶς εἶναι ἀπαραίτητο, ὁδοιπόροι σεῖς τῆς γῆς, νά στρέψετε ὅλη σας τήν προσοχή σ’ αὐτήν τήν ζωτικά ὠφέλιμη καί σωτήρια νουθεσία.

Ἀλλιῶς θά φθάσετε στόν τάφο, θά φθάσετε στό κατώφλι καί στήν πύλη τῆς ἀληθινῆς αἰωνιότητος, χωρίς νά ἔχετε προηγουμένως κατανοήσει καθόλου ὀρθά τήν αἰωνιότητα.

Οὔτε ὅμως καί τίς ὑποχρεώσεις ἐκείνων πού εἰσέρχονται οὐσιαστικά σ’ αὐτήν, ἔχοντας προετοιμάσει τόν ἑαυτό σας μόνο γιά τίς δίκαιες τιμωρίες πού θά ὑφίστασθε αἰωνίως γιά τίς ἁμαρτίες σας.

Οἱ Ὀρθόδοξοι πιστοί χριστιανοί ἐκείνη τήν ἐποχή εἶχαν βαθιά χαραγμένη στήν συνείδησή τους ὅτι ἡ ἀσθένεια, ἡ ἀρρώστια εἶναι ἐπίσκεψη τοῦ Θεοῦ καί σημείο πρός τήν ἀληθινή μετάνοια.

Ἀλλά καί τήν ἐν μετανοία ἐπιστροφή στόν Παράδεισο τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ.

Ἡ βαρυτέρα δέ καί σοβαροτέρα ἁμαρτία εἶναι τό νά μήν δίδετε προσοχή στούς λόγους τοῦ Σωτῆρος μας Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, δηλαδή νά τόν περιφρονῆτε. Γι’ αὐτό μετανοεῖτε. Μετανοεῖτε!

Ἀποκοιμίζει καί ἐξαπατᾶ τόν ἄνθρωπον ὁ δρόμος τῆς ἐπιγείου ζωῆς.

Στά μάτια αὐτῶν πού ἀρχίζουν τήν πορεία τους σ’ αὐτήν, παρουσιάζεται σάν ἕνα ἀτελείωτο πεδίο πού σφύζει ἀπό πραγματικότητα. Μετανοεῖτε!

Γιά ὅσους τήν τελείωσαν, παρουσιάζεται σάν ἕνα συντομότατο ταξίδι πού συνοδεύεται ἀπό ὄνειρα καί μάλιστα χωρίς περιεχόμενο.

Καί τήν δόξα καί τόν πλοῦτο καί ὅλα τά ἄλλα φθαρτά ἀποκτήματα καί πλεονεκτήματα πού γιά τήν ἐξασφάλισή τους ἀναλίσκει ὅλη τήν ἐπίγεια ζωή του καί ὅλες τίς δυνάμεις τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώματός του ὁ τυφλωμένος ἁμαρτωλός ὀφείλει νά τά ἐγκαταλείψη μέσα στά λίγα ἐκεῖνα λεπτά κατά τά ὁποῖα τό ἔνδυμα τῆς ψυχῆς, τό σῶμα, ἀφαιρεῖται καί ἀποσπᾶται ἀπό αὐτήν.

Τότε ἡ ψυχή ὁδηγεῖται ἀπό τούς αὐστηρούς ἀγγέλους στό Κριτήριο τοῦ δικαίου Θεοῦ, τοῦ ἀγνώστου σ’ αὐτήν, Ἐκείνου τόν ὁποῖο αὐτή ἔχει περιφρονήσει. Μετανοεῖτε!

Μοχθοῦν οἱ ἄνθρωποι καί βιάζονται νά πλουτίσουν σέ γνώσεις, οἱ ὁποῖες ὅμως εἶναι μικρᾶς μόνον σημασίας, καί κατάλληλες γιά κάποιο μόνον χρονικό διάστημα.

Γνώσεις πού συμβάλλουν στήν ἱκανοποίησι ἀναγκῶν, ἀνέσεων καί ἰδιοτροπιῶν τῆς ἐπιγείου ζωῆς.

Περιφρονοῦμε τελείως τίς οὐσιαστικές, τίς ἀναγκαῖες γνώσεις καί τήν ἐργασία, γιά τά ὁποῖα καί μόνο μᾶς ἔχει χαρισθεῖ ἡ ἐπίγειος ζωή.

Δηλαδή τήν γνώση τοῦ Θεοῦ, καί τήν συνδιαλλαγή μας μέ αὐτόν μέσω τοῦ λυτρωτοῦ μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Μετανοεῖτε!

Ἀδελφοί, ἄς ἐξετάσουμε τήν ἐπίγεια ζωή μας ἀντικειμενικά, ἀμερόληπτα, ὑπό τό φῶς τοῦ Εὐαγγελίου.

Εἶναι μηδαμινή, ἕνα τίποτε.

Ὅλα της τά ἀγαθά ἀφαιροῦνται μέ τόν θάνατο, ἀλλά συχνά καί πολύ πρίν ἀπό τόν θάνατο μέ ποικίλες, ἀπροσδόκητες καταστάσεις.

Αὐτά τά φθαρτά, τά τόσο γρήγορα ἐξαφανιζόμενα ἀγαθά, δέν ἀξίζουν νά ὀνομάζωνται ἀγαθά.

Στήν πραγματικότητα εἶναι ἀπάτες καί παγίδες.

Ὅσοι κολλοῦν καί βυθίζονται στίς παγίδες αὐτές, καί συλλαμβάνονται ἀπό αὐτές, ἀποστεροῦνται ἀπό τά ἀληθινά, τά αἰώνια, τά οὐράνια, πνευματικά ἀγαθά, πού ἀποκτοῦμε ὅταν πιστεύουμε στόν Ἰησοῦ Χριστό καί τόν ἀκολουθοῦμε στήν μυστικήν ὁδό τῆς Εὐαγγελικῆς ζωῆς. Μετανοεῖτε!

Σέ πόσο φοβερή τύφλωση εὐρισκόμεθα! Πῶς ἀπό αὐτήν τήν τύφλωση ἀποδεικνύεται ὀφθαλμοφανῶς ἡ πτῶσις μας!

Βλέπουμε τόν θάνατο τῶν ἀδελφῶν μας.

Γνωρίζουμε ὅτι ὁ θάνατος ἐπίκειται, ἴσως καί πολύ σύντομα, καί γιά μᾶς, διότι κανείς ἀπό τούς ἀνθρώπους δέν ἔμεινε ἐδῶ στήν γῆ γιά πάντα.

Βλέπουμε ὅτι πολλούς, καί πρίν ἀπό τόν θάνατο, ἡ ἐπίγειος εὐτυχία τούς προδίδει.

Βλέπουμε αὐτήν τήν εὐτυχία νά μεταβάλλεται συχνά σέ δυστυχία, πού ὁμοιάζει μέ καθημερινή ἐμπειρία θανάτου. Μετανοεῖτε!

Παρ’ ὅλη αὐτή τήν τόσην ὀφθαλμοφανῆ μαρτυρία τῆς ἰδίας μας τῆς πείρας, ἐμεῖς κυνηγοῦμε τά πρόσκαιρα μόνον ἀγαθά ὡσάν νά ἦσαν μόνιμα, αἰώνια.

Μόνον σ’ αὐτά εἶναι στραμμένη ἡ προσοχή μας!

Ξεχασμένος ὁ Θεός! Μετανοεῖτε!

Ξεχασμένη καί ἡ μεγαλοπρεπής καί συνάμα φοβερά αἰωνιότης!

Θά μᾶς προδώσουν, ἀδελφοί, ὁπωσδήποτε θά μᾶς προδώσουν ὅλα τά φθαρτά ἀγαθά. Μετανοεῖτε!

Τούς πλουσίους καί τούς πάμπλουτους θά τούς προδώση ὁ πλοῦτος τους, τούς ἐνδόξους ἡ δόξα τους, τούς νέους ἡ νεότης τους, τούς σοφούς ἡ σοφία τους.

Ἕνα μόνον αἰώνιο καί οὐσιῶδες ἀγαθό μπορεῖ νά ἀποκτήση ὁ ἄνθρωπος κατά τήν διέλευσή του ἀπό τήν γῆ.

Αὐτό εἶναι ἡ ἀληθής γνῶσις τοῦ Θεοῦ καί ἡ συμφιλίωσίς του μέ τόν Θεό, τήν ὁποία χαρίζει ὁ Ἰησοῦς Χριστός.

Γιά νά λάβη ὅμως κανείς τά κορυφαῖα καί ὑπέρτατα αὐτά ἀγαθά, πρέπει νά ἐγκαταλείψη τήν ἁμαρτωλήν ζωή καί νά τήν μισήση. Μετανοεῖτε!

Τί σημαίνει νά μετανοήσουμε;

Σημαίνει νά ὁμολογήσουμε τίς ἁμαρτίες μας καί νά μεταμεληθοῦμε γι’ αὐτές.

Σημαίνει ἀκόμη νά πάψουμε νά τίς διαπράττουμε καί ποτέ πλέον νά μήν ἐπιστρέψουμε σ’ αὐτές, ὅπως εἶπε κάποιος μεγάλος ἅγιος Πατέρας ἀπαντώντας σέ ἀνάλογον ἐρώτηση. Μετανοεῖτε!

Μέ τόν τρόπον αὐτόν πολλοί ἄνθρωποι μεταβάλλονται σέ ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας μας καί πολλοί ἄνομοι σέ ἀνθρώπους εὐλαβεῖς καί δικαίους”.

Ἄς μήν λείψει ποτέ ἀπό τό στόμα, ἀπό τόν νοῦ, καί ἀπό τήν καρδιά μας ἡ νοερά προσευχή: «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱέ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν με τόν ἁμαρτωλόν».

Ἀμήν, γένοιτο!

Συνεχίζεται…

  • 2. Λόγος περί μετανοίας. Ἅγιος Ἰγνάτιος Μπριαντσιανίνωφ. https://www.imaik.gr/

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Δείτε σχετικά:
Πως θα μετανοώ θεάρεστα; (Α΄ Μέρος)

Σχετικά άρθρα

Η Θεία Κοινωνία και οι ασθένειες [ΒΙΝΤΕΟ 2020]

Ὁμιλία τοῦ μακαριστοῦ π.Νικολάου Μανώλη. Ψυχήν σύν τῷ σώματι ἁγιασθείην, Δέσποτα, φωτισθείην, σωθείην, γενοίμην οἶκός σου τῇ τῶν Μυστηρίων μεθέξει τῶν ἱερῶν, ἔνοικόν σε ἔχων σύν Πατρί καί Πνεύματι, εὐεργέτα Πολυέλεε. (Ἀκολουθία τῆς Θ. Μεταλήψεως)

Μη σκοτώσεις το παιδί σου!

της Μαρίας Κοσμίδου. Στο σούπερ μάρκετ άκουσα μια συζήτηση για μια κοπέλα που έμεινε έγκυος και οι φίλες της ήταν υπέρ της έκτρωσης… Έγραψα αυτά που θα ήθελα να της πω και σε όλα τα κορίτσια που είναι στη θέση της

Μεγάλη προδοσία από τον Μητροπολίτη Διδυμοτείχου!

Άρθρο της Ελένης Παπασταματάκη. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του επισκόπου Αντανίας κ. Παρθενίου, ο μητροπολίτης Διδυμοτείχου είναι ο μέγας βοηθός στην διαδικασία για την αναγνώριση της εκκλησίας τους

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.