Επικαιρότητα

Πως θα μετανοώ θεάρεστα; (Ζ΄ Μέρος)

εικόνα άρθρου: Πως θα μετανοώ θεάρεστα; (Ζ΄ Μέρος)
Της Ολυμπίας
αποκλειστικά για την katanixi.gr

«Ὁ Θεός εἶναι Ἐκεῖνος πού κρίνει καί δικαιώνει» (Ἅγιος Ἐφραίμ ὁ Σύρος)

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Ζ΄ Μέρος

Σύμφωνα μέ τό λόγο τοῦ Ἁγίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου, ὁ ὁποῖος ἀφορᾶ τήν ἀληθινή καί γλυκύτατη κατάσταση τῆς μετανοίας, μέσα στήν ψυχή μας: “Ὁ Κύριος γιά τήν ἐπιστροφή καί τήν εἰλικρινή μετάνοιά μας, θά συγχωρέσει καί θά παραγράψει ὅλες τίς ἁμαρτίες μας. (7)

Ἐπειδή ὁ Κύριος εἶναι ἐλεήμων καί εὔσπλαχνος.

Κι’ ἄν κάποιος ἀπό ἐκείνους, πού ἔχουν τήν ἐντύπωση πώς ἔχουν κοπιάσει περισσότερο στήν ἄσκηση καί τήν ἀρετή, γογγύσει, γιά τή μεγάλη εὔσπλαχνία τοῦ Δεσπότη Χριστοῦ, ἐπειδή τάχα ἐνῶ μπήκαμε στή δουλειά πολύ ἀργά, μᾶς πληρώνει τό ἴδιο μέ τούς πρώτους θά δώσει γιά μᾶς ἀπολογία ὁ Ἴδιος ὁ Κύριος καί Δημιουργός καί θά πεῖ:

– “Φίλε, δέν σέ ἀδικῶ.

Δέν ἔχεις μαζί μου συμφωνήσει νά ἐργαστεῖς γιά ἕνα δηνάριο;

Πάρε ὅ,τι ἔχουμε συμφωνήσει καί πήγαινε στό καλό.

Ἐγώ θέλω νά δώσω σέ τοῦτον πού ἦρθε τελευταῖος στή δουλειά, ὅ,τι ἀκριβῶς ἔδωσα καί σέ σένα τόν πρῶτο”.

«Λέγοντες ὅτι οὗτοι οἱ ἔσχατοι μίαν ὥραν ἐποίησαν, καί ἴσους ἡμῖν αὐτούς ἐποίησας τοῖς βαστάσασι τό βάρος τῆς ἡμέρας καί τόν καύσωνα.

Ὁ δέ ἀποκριθείς εἶπεν ἑνί αὐτῶν· ἑταῖρε, οὐκ ἀδικῶ σε· οὐχί δηναρίου συνεφώνησάς μοι; ἆρον τό σόν καί ὕπαγε· θέλω δέ τούτῳ τῷ ἐσχάτῳ δοῦναι ὡς καί σοί· ἤ οὐκ ἔξεστί μοι ποιῆσαι ὅ θέλω ἐν τοῖς ἐμοῖς;

Εἰ ὁ ὀφθαλμός σου πονηρός ἐστιν ὅτι ἐγώ ἀγαθός εἰμι;» (Ματθ. 20, 13-14).

Ὁ Θεός εἶναι Ἐκεῖνος πού κρίνει καί δικαιώνει.

Ποιός μπορεῖ νά βγεῖ μπροστά Του καί νά μᾶς καταδικάσει;

– «Tίς ἐγκαλέσει κατά ἐκλεκτῶν Θεοῦ; Θεός ὁ δικαιῶν· τίς ὁ κατακρίνων;

Χριστός ὁ ἀποθανών, μᾶλλον δέ καί ἐγερθείς, ὅς καί ἐστιν ἐν δεξιᾷ τοῦ Θεοῦ, ὅς καί ἐντυγχάνει ὑπέρ ἡμῶν. Εἰ ὁ ὀφθαλμός σου πονηρός ἐστιν ὅτι ἐγώ ἀγαθός εἰμι;» (Ρωμ. 8, 33-34).

Ὁ Ἅγιος Σιλουανός ὁ Ἄθωνίτης, ἀναφέρεται στήν μετάνοια μέσα ἀπό ἕναν συγκλονιστικό λόγο πρός τούς ὁμόδοξους Ὀρθόδοξους λαούς πού ἀποτελοῦν τό ἅλας τῆς γῆς καί τό φῶς γιά ὁλόκληρο τόν κόσμο.

Ὅσοι σήμερα ἀκολουθοῦν πιστά τό Ἅγιο Εὐαγγέλιο καί τήν Ὀρθόδοξη Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀποτελοῦν τό καύχημα τῆς Ὀρθοδοξίας μας!

Ὅπως ἀκριβῶς εἶναι σήμερα οἱ Ἅγιοι Ὁμολογητές Πατέρες καί οἱ λίγοι πιστοί πού τούς ἀκολουθοῦν μέ τήν ζωντανή Πίστη, μέ τό θάρρος καί μέ τό ὁμολογιακό τους φρόνημα.

Αὐτοί εἶναι ἡ ἱερή χούφτα τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ.

Διότι μόνο αὐτοί οἱ λίγοι ὀρθόδοξοι πιστοί μέ τήν ὁλόθερμη ψυχή τους ἀντιστέκονται στήν πλάνη τῆς παναίρεσης τοῦ οἰκουμενισμοῦ, ἀλλά ταυτόχρονα καί σέ κάθε «εἶδος» ἁμαρτίας, ὥστε μέ τό ταπεινό καί τό μακάριο πνεῦμα τους νά συντάσσονται πάντοτε μαζί Του.

Ὁ Ἅγιος Σιλουανός ὁ Ἄθωνίτης, λέγει προσευχόμενος πρός τόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό ὅτι: “Ἡ ψυχή μου Σ’ ἐγνώρισε, Κύριε, καί γράφω στό λαό Σου γιά τά ἐλέη Σου. (8)

Μή θλίβεστε, λαοί, πού εἶναι δύσκολη ἡ ζωή.

Ἀγωνίζεστε μόνον ἐναντίον τῆς ἁμαρτίας καί ζητᾶτε βοήθεια ἀπό τόν Κύριο κι Αὐτός θά σᾶς χαρίσει ὅ,τι εἶναι ὠφέλιμο, γιατί εἶναι σπλαχνικός καί μᾶς ἀγαπᾶ.

Ὤ λαοί, ἡ ψυχή μου ἐπιθυμεῖ νά γνωρίσετε τόν Κύριο καί νά δῆτε τό ἔλεος καί τή δόξα Του.

Εἶμαι ἑβδομήντα δύο ἐτῶν καί ἐπλησίασα τόν θάνατο καί γράφω γιά τό ἔλεος τοῦ Κυρίου, πού μοῦ ἔδωσε ὁ Κύριος νά τό γνωρίσω μέ τό Ἅγιο Πνεῦμα.

Ὤ καί νά μποροῦσα νά σᾶς ἀνέβαζα σ’ ἕνα ψηλό βουνό, γιά νά μπορέσετε νά δῆτε ἀπό τό ὕψος τῆς κορυφῆς τό πράο καί σπλαχνικό πρόσωπο τοῦ Κυρίου καί νά γεμίσουν ἀγαλλίαση οἱ καρδιές σας”.

Ἀλήθεια σᾶς λέω: “Δέν ξέρω νά χω κανένα καλό κι ἔχω πολλές ἁμαρτίες.

Ἡ Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ὅμως ἐξάλειψε τίς ἁμαρτίες μου.

Καί ξέρω πώς σ’ ὅσους παλαίβουν ἐναντίον τῆς ἁμαρτίας ὁ Κύριος τούς χαρίζει ὄχι μόνον τήν ἄφεση, ἀλλά καί τή Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἡ ὁποία δίνει χαρά στήν ψυχή καί τήν γεμίζει μέ βαθειά καί γλυκειά εἰρήνη”.

Ὤ Κύριε, Ἐσύ ἀγαπᾶς τά πλάσματά Σου.

Καί ποιός θά μποροῦσε νά κατανοήσει τήν ἀγάπη Σου ἤ νά γευθεῖ τή γλυκύτητά της, ἄν δέν τόν διδάξεις Σύ ὁ Ἴδιος μέ τό Ἅγιόν Σου Πνεῦμα;

Σέ παρακαλῶ λοιπόν, Κύριε, ν’ ἀποστείλεις στόν κόσμο Σου τή Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, γιά νά γνωρίσουν ὅλοι τήν ἀγάπη Σου.

Ζέστανε τίς θλιμμένες καρδιές τῶν ἀνθρώπων, γιά νά δοξάζουν μέ χαρά τό ἔλεός Σου.

Παράκλητε ἀγαθέ, Σέ ἱκετεύω μέ δάκρυα, παρηγόρησε τίς θλιμμένες ψυχές τοῦ κόσμου Σου.

Δῶσε σ’ ὅλους τούς λαούς ν’ ἀκούσουν τή γλυκειά φωνή Σου: «Ἀφέωνται ὑμῖν αἱ ἁμαρτίαι».

Ναί, Ἀγαθέ, στήν ἐξουσία Σου εἶναι νά κάνεις θαύματα καί δέν ὑπάρχει μεγαλύτερο θαῦμα ἀπό τό ἀγαπᾶ κανείς τόν ἁμαρτωλό στήν πτώση του.

Τόν ἅγιο εἶναι εὔκολο νά τόν ἀγαπᾶς εἶναι ἄξιος.

Ναί, Κύριε, ἄκουσε τήν προσευχή τῆς γῆς. Ὅλοι οἱ λαοί ἀδημονοῦν.

Ὅλοι χάθηκαν μέσα στίς ἁμαρτίες. Ὅλοι στερήθηκαν τή Χάρη Σου καί ζοῦν στό σκοτάδι.

Ὤ λαοί, ἄς φωνάξουμε στόν Κύριο ὅλη ἡ γῆ καί θ’ ἀκουστεῖ ἡ προσευχή μας, γιατί ὁ Κύριος χαίρεται μέ τή μετάνοια τῶν ἀνθρώπων.

Κι’ ὅλες οἱ οὐράνιες δυνάμεις περιμένουν ν’ ἀπολαύσουμε κι’ ἐμεῖς τή γλυκύτητα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ καί νά δοῦμε τήν ὀμορφιά τοῦ προσώπου Του.

Ὅταν οἱ ἄνθρωποι φυλάγουν τόν ἅγιο φόβο τοῦ Θεοῦ, τότε ἡ ζωή στή γῆ εἶναι εὐχάριστη καί γλυκειά”.

Ἄς ἔχουμε συνεχῶς στά χείλη μας τήν καρδιακή εὐχή!

Διότι ἀπό αὐτή τήν γλυκύτατη προσευχή πηγάζει ἡ Θεία Χάρη, ἡ ὁποία ἀπό τά χείλη μας, τήν ἀνεβάζει ταπεινά στό νοῦ, ἑνῶ μετά ἀπό πολύ χρόνο καί ὕστερα ἀπό περισσότερο πνευματικό κόπο, κατεβαίνει στό βάθος τῆς καρδιᾶς μας.

Ἐκεῖ ὅπου γίνεται ἡ ἕνωσις μέ τόν Θεάνθρωπο Κύριο καί λέγεται πλέον ἀδιάλειπτα καί καρδιακά, ἡ μονολόγιστη εὐχή: «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱέ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν με τόν ἁμαρτωλόν».

Ἀμήν, γένοιτο!

Συνεχίζεται…

  • 7. Λόγος γιά τή Μετάνοια. Ἀπό τό βιβλίο: «Ἡ πρώτη Ἀνάσταση» Ἐκδ. Ἑτοιμασία Ἱερᾶς Μονῆς Τιμίου Προδρόμου Καρέα. https://www.imaik.gr/
  • 8. Ἡ Μετάνοια. Ἅγιος Σιλουανός ὁ Ἄθωνίτης. https://www.imaik.gr/

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Δείτε σχετικά:
Πως θα μετανοώ θεάρεστα; (Α΄ Μέρος, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄)

Σχετικά άρθρα

Προφητική φωνή του Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη (…για όσους συγχέουν την Εκκλησία με την Ιεραρχία)

“Η τελευταία μάλιστα απεδείχθη ανίκανος όλως, αφ΄ ης ημέρας ιδρύθη εν Ελλάδι, να διαπράξη αγαθόν τι υπέρ της Εκκλησίας” Ούτε εκ του υπουργείου ούτε εκ της Συνόδου αναμένομεν γενναίον τι...

Το Μήνυμα της ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ από τον Μητροπολίτη Κυθήρων κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (ηχητικό μήνυμα) ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ & ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ ΣΕΡΑΦΕΙΜΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ (19-2-2023) Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr Λάβαμε προς δημοσίευση στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση infokatanixis@neodevgmail.com από την “ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ” το...

Αντικατάσταση Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους από τριανδρία; «Εκατοντάχειρες» κατά Αγίου Όρους;

«Ἔθος ἐγχρονίζον, εἰς νόμον τελεῖ»2 (Συνήθεια ποὺ χρονίζει στὸ τέλος γίνεται νόμος) Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr Λάβαμε προς δημοσίευση στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση infokatanixis@gmail.com το ακόλουθο άρθρο των Αγιορειτών Κελλιωτών Πατέρων Ἐν Ἁγίῳ Ὄρει...

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.