π. Νικόλαος Μανώλης

Προς το Αθωνικό Υπνωτήριο: Ιστορική προκήρυξη αγιορειτών ηγουμένων και μοναχών εναντίον του Αθηναγόρα (1964)

εικόνα άρθρου: Προς το Αθωνικό Υπνωτήριο: Ιστορική προκήρυξη αγιορειτών ηγουμένων και μοναχών εναντίον του Αθηναγόρα (1964)
Άρθρο του μακαριστού πρωτοπρ. Νικολάου Μανώλη

“Ἐλπίζω κάποιους ἐκεῖ στό Ἀθωνικό Ὑπνωτήριο νά τούς ξυπνήσει!”


Γράφει ὁ π. Νικόλαος Μανώλης

Κάποτε ὑπῆρχαν παλικάρια μοναχοί στό Ἅγιο Ὅρος πού δέν ἔσκυψαν τό κεφάλι στίς δόλιες πατριαρχικές προκλήσεις καί ἔθεσαν τούς ἑαυτούς τους στήν πρώτη γραμμή τοῦ ἀντιαιρετικοῦ καί ἀντιοικουμενιστικοῦ ἀγώνα. Δέν ὑπολόγιζαν συνέπειες καί κυρίως δέν ὑπολόγιζαν πατερίτσες καί θέσεις. Ἄλλωστε στό γονίδιό τους ἦταν ἡ μαρτυρική καί θυσιαστική Ὀρθοδοξία.

Δέ θέλω νά κάνω ἀναφορά γιά τό σήμερα. Τά ἔχω ξαναπεῖ μέ ἀποτέλεσμα γιά ὁρισμένους ἁγιορεῖτες, κοντινούς ἀδελφούς καί πιό μακρινούς, νά εἶμαι τό κόκκινο πανί. Ὁ πολύς ὕπνος καί τά ροχαλητά ἀπό τήν ἀθωνική πολιτεία γιά τήν προδοσία τῆς Πίστης ἀπό τόν προϊστάμενό τους εἶναι κάτι τό ἀξιοπερίεργο καί θλιβερό. Σταματῶ ἐδῶ.

Προβάλλω ὅμως τή γενναιότητα τῶν προκατόχων τῶν σημερινῶν μοναχῶν. Τό 1964, πέντε χρόνια πρίν τό Ἅγιο Ὅρος κόψει τό μνημόσυνο τοῦ αἱρετικοῦ Πατριάρχη Ἀθηναγόρα (αὐτό συνέβη τό 1969), ἀπέστειλαν στόν κραταιό προϊστάμενό τους, αὐτό τό τρομερό καί ἀξιομνημόνευτο κείμενο. Ἐλπίζω κάποιους ἐκεῖ στό Ἀθωνικό Ὑπνωτήριο νά τούς ξυπνήσει!


Προκήρυξις αγιορειτών ηγουμένων και μοναχών εναντίον του Αθηναγόρα (1964)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ

Πρὸς τὸν εὐσεβῆ Ὀρθὸδοξον ἑλληνικον λαὸν καὶ ἅπαν τὸ πλήρωμα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

Οἱ κάτωθι Ἀγιορεῖται Πατέρες, Kαθηγούμενοι, Ἱερομόναχοι καὶ Μοναχοί, λαβόντες γνῶσιν διὰ τὰ ἐσχάτως τεκταινόμενα ἐναντίον τῆς ἀμωμήτου Ὀρθοδόξου ἡμῶν Πίστεως ὑπὸ τῆς Παπικῆς Ἀνταρσίας καὶ τὰ φιλενωτικὰ συνθήματα τοῦ Οἰκουμεν. Πατριάρχου καὶ τῶν συνεργατῶν του, διακηρύσσομεν στεντορεία τῇ φωνῇ ὅτι ἀποκηρύσσομεν τὰ τοιαῦτα φιλενωτικὰ συνθήματα καὶ φιλενωτικὰς τάσεις καὶ μένομεν στερεοὶ καὶ ἀκλὸνητοι εἰς τὴν Ὀρθόδοξον ἡμῶν Πίστιν, ἀκολουθοῦντες ὅσα προεφήτευσαν οἱ Θεηγόροι Προφῆται καὶ ἐδίδαξαν οἱ Θεοκήρυκες Ἀπόστολοι, ὁ τῶν Θεοφὸρων Πατέρων Σύλλογος, αἱ ἑπτὰ ἅγιαι Οἰκουμενικαὶ Σύνοδοι καὶ αἱ Τοπικαὶ τοιαῦται, ἔχοντες ἐπὶ κεφαλῆς τὸν ἀκρογωνιαῖον Λίθον Χριστὸν τὸν Θεὸν ἡμῶν καὶ ἐν γένει ἐμμένομεν εἰς ὅσα ἡ Ὀρθόδοξος ἡμῶν Πίστις διδάσκει εἴτε διὰ γραφίδος εἴτε διὰ τῆς Παραδὸσεως, ἀποκρούοντες τὴν «Ἔνωσιν» ἢ «Ἐνότητα» ὅπως τὴν ἀποκαλοῦν ἐσχάτως οἱ φιλενωτικοί. Ἐὰν οἱ Καθολικοὶ καὶ οἱ λοιποὶ αἱρετικοὶ θέλουν νά ἐπιστρέψουν εἰς τὴν Ὀρθοδοξίαν, να ἕλθουν αὐτοὶ προσπίπτοντες καὶ ζητοῦντες τὸ ἕλεος, ἀσπαζόμενοι εἰς τὸ ἀκέραιον τὰ δόγματα καὶ Παραδόσεις τῆς ἀμωμήτου ὀρθοδόξου ἡμῶν Πίστεως καὶ ὄχι νά τρέχωμεν ἡμεῖς οἱ ὀρθόδοξοι πρὸς τοὺς αἱρετικούς. Ποιοῦμεν ἕκκλησιν πρὸς τὀν Οἰκουμενικον ἡμῶν Πατριάρχην νά παύσῃ ἐξακολουθῶν τὰς φιλενωτικάς του ἐνεργείας, καθόσον ἐὰν συνεχίσῃ θ’ἀποκηρύξωμεν καὶ αὐτόν. Προσεπιδηλοῦμεν ὅτι θέλομεν ἀγωνισθῇ μέχρις ἐσχάτης ἡμῶν ἀναπνοῆς διὰ τὴν Ὀρθοδοξίαν μας, χύνοντες καὶ αὐτὸ τὸ αἷμα μας ἐὰν τὸ καλέση ἡ ἀνάγκη, μιμούμενοι τοὺς ἀειμνήστους Προκατόχους μας καὶ ἀναφωνοῦντες μετὰ Ἰωσὴφ τοῦ Βρυεννίου· «Οὐκ ἀρνησόμεθα σου φίλη Ὀρθοδοξία· οὐ ψευσόμεθα σε πατροπαράδοτον σέβας· οὐκ ἀφιστάμεθα σου Μῆτερ Εὐσέβεία· ἐν σοὶ ἐγεννήθημεν καὶ σοὶ ζῶμεν καὶ ἐν σοὶ κοιμηθησόμεθα· εἰ δὲ καλέσειε καιρός, καὶ μυριάκις ὑπὲρ σοῦ τεθνηξόμεθα». Συγχαίρομεν τὀν Γεραρὸν Προκαθήμενον τῆς Ὀρθοδόξου Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας καὶ ἅπασαν τὴν Ὀρθόδοξον Ἑλληνικὴν Ἱεραρχίαν διὰ τήν σθεναράν στάσιν των ὑπὲρ τῆς Ὀρθοδοξίας μας καὶ δηλοῦμεν ὅτι εἲμεθα παρὰ τὸ πλευρόν των.

Ἑν Ἁγίῳ Ὄρει τῇ 23ῃ Ἰανουαρίου 1964 (παλαια ἡμερομηνία).

        Ὁ Καθηγούμενος τοῦ ἀγ. Διονυσίου Ἂρχιμ. Γαβριὴλ καὶ οἱ σὺν ἐμοὶ ἐν Χῷ ἀδελφοί.

        Ὁ Καθηγούμενος τοῦ Ἱεροῦ Κοινοβίου τοῦ ὁσίου Γρηγορίου Ἀρχιμ. Βησσαρίων καὶ οἱ σὺν ἐμοὶ ἒν Χῷ ἀδελφοί.

        Ὁ Καθηγούμενος τῆς ἱερᾶς Μονῆς Σίμωνος Πέτρας Ἀρχιμ. Χαράλαμπος.

        Ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱ. Μ. Ξενοφῶντος Ἀρχιμ. Εὐδόκιμος καὶ οἱ σὺν ἐμοὶ ἐν Χῷ ἀδελφοί.

        Οἱ Ἐπίτροποι τῆς Ἱ. Μονῆς τῶν Ἱβήρων Γ. Ἀγαθάγγελος, Προηγ. Μεθόδιος, Γ. Γερβάσιος. Ἀθανάσιος Ἰβηρίης ἱερομ. Καὶ ἃπασα ἡ ἐν Χριστῷ ἡμῶν ἀδελφότης.

        Θεόκλητος Μοναχὸς Διονυσιάτης, Ἡσυχαστῆριον τοῦ Ἁγίου Γερασίμου.

        Γαβριὴλ Ἱερομόναχος Πνευματικὸς.

        Γ. Γέλάσιος Σιμωνοπετρίτης.

        Γ. Ἡσύχιος Ἱερομόναχος Σιμωνοπετρίτης.

        Γ. Νεόφυτος Ἱερομόναχος Σιμωνοπετρίτης.

        Ὁ Δικαῖος τῆς Ἱ. Σκήτεως Ἰβήρων Ἱερομὸναχος Νεῑλος καὶ οἱ σὺν ἐμοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί.

        Προηγ. Κοσμᾶς Φιλοθεΐτης Α΄ Ἐπίτροπος.

        Ὁ Προηγ. Εὐμένιος Φιλοθεΐτης ὑπογράφει μ’ ὅλη του τὴν καρδιά.

        Ὁ Γραμματεὺς Ἱ. Μ. Καρακάλλου Γέρων Εὐθύμιος, Προϊστάμενος.

        Οἱ ἐν Προβάτᾳ ἡσυχασταὶ ἃγιοι Πατέρες.

        Ὁ τοῦ Ρωσικοῦ Κελλίου Τίμιος Σταυρός, Ἱερομ. Μητροφάνης.

        Ἱεροδιάκονος Δημήτριος καὶ Συνοδία.

        Νεόφυτος Ἱερομὸναχος Ἁγιαννανίτης καὶ  οἱ σὺν ἐμοὶ.

        Ματθίας Μοναχός, Σκήτη Τιμίου Προδρόμου.

        Ἀχίλλειος Μοναχός, Ὑπαπαντή.

        Ἡσύχιος Ἱερομόναχος, Σκήτη Ἀγίας Ἂννης.

        Ἀνανῖας Ἰερομόναχος Ἁγιαννανίτης.

        Ἀντώνιος Μοναχὸς Ἁγιαννανίτης, Ζαχαρίας Μοναχός  Ἁγιαννανίτης.

        Ἠλίας Μοναχὸς Ἁγιαννανίτης, Κύριλλος Μοναχὸς.

        Κωνστάντιος Ἱερομόναχος Ἁγιαννανίτης.

        Ἰωάννης, Ἀβέρκιος, Χρυσόστομος, Μοναχοί.

        Συμεὼν Μοναχός, Ἀνδρέας Μοναχὸς Ἁγιαννανίτης.

        Σεραφεὶμ Ἱερομ. Παπαδημητρίου, Ἁγιαννανίτης῏

        Σάββας Μον. Ἁγιαννανίτης, Διονύσιος Μοναχός, Εὐθύμιος Μοναχός.

        Ἀντώνιος Μοναχὸς Ἃγ. Ἀντώνιος, Κοσμᾶς Μοναχός.

        Χρυσόστομος Μοναχός, Ἱερομόναχος Νεόφυτος Ράπτης.

        Σεραφεὶμ Ἱερομ. Κάρτσωνας καὶ οἱ σὺν ἐμοὶ Ἀδελφοί.

        Κλήμης Μοναχός, Νέστωρ Μοναχός.

        Ἱερομ. Ἂνθιμος Ζαφειρόπουλος καὶ οἱ σὺν ἐμοὶ Ἀδελφοί.

        Ἱερομόναχος Συμεὼν καὶ οἱ σὺν ἐμοὶ Ἀδελφοί.

        Χαράλαμπος Μοναχὸς καὶ οἱ σὺν ἐμοὶ Ἀδελφοί.

        Ἐφραὶμ Ἱερομ., Διονύσιος Μοναχός.

        Εὐθύμιος Μοναχός, Γρηγόριος Μοναχός.

        Ἰωάσαφ Μοναχός, Ἀλέξιος Μοναχός.

        Ἰωάννης Μοναχός, Νεκτάριος Μοναχός, Γερόντιος Μοναχός.

        Ἀθανάσιος καὶ Κύριλλος Μοναχοὶ Ἁγιαννανῑται.

        Φίλιππος Μοναχὸς καὶ Νίκανδρος Μοναχός Ἁγιαννανῖται.

        Μόδεστος Μοναχὸς Ἁγιαννανῑτης.

        Πανάρετος Μοναχός Ξενοφωντινός.

        Εὐθύμιος Μοναχός, Ἱερομ. Ματθαῖος, Νικόδημος Μοναχός.        
Ἱωάννης Μοναχὸς ἅγ. Παντελεήμων.

Νέα Σκήτη

        Κύριλλος Μοναχὸς Δικαῖος, Κων)ῖνος Μοναχὸς Μοῦρτος.

        Ἀθανάσιος Μ. τοῦ Ἰωσήφ, Μηνᾶς Μοναχὸς Ζσχαρᾶς.

        Θεοδόσιος Μοναχὸς καὶ Συνοδεία, Ἀντώνιος Μοναχός.

        Ἱερομ. Σεραφείμ, Ἀνδρὲας Μοναχός.

        Ἀβράμιος Μονοιχός, Παῦλος Μοναχός, Λουκᾶς Μοναχός.

        Θωμᾶς Ἱεροδιάκονος, Σίλβεστρος Μοναχὸς.

        Δωρόθεος καὶ Προκόπιος, Ἡσύχιος Μοναχός, Μᾶρκος Μοναχός, Στέφανος Μοναχὸς, Χρυσόστομος Μοναχός, Εὐστράτιος Μον., Καλύβη τιμίου Προδρόμου.

        Ἡσυχασταί: Ἀρσένιος Μοναχὸς τοῦ Ἰωσήφ, Ἱερομ. Χαράλαμπος, Ἰωσὴφ Σπηλιώτης, Ἐρημίτης.

        Ἱερομόναχος Ἐφραῖμ μετὰ τῆς ἐν Χριστῷ συνοδείας μου.

        Νικόλαος. Χρυσόστομος Μοναχοί, Κάλλιστος Μοναχός.

        Θεοφύλακτος Μοναχός. Ἀνανίας Μοναχός.

        Δαμασκηνὸς Μοναχός, Γέρων Παρθένιος, Σάββας Μοναχός, Χρύσανθος Ἱερομόναχος, Νήφων Μοναχός, Καλλίστρατος Μοναχός.

        Γεράσιμος Μοναχὸς Παπακυρίλλου Γέρων, Μακάριος Μοναχός, Ἰγνάτιος Μοναχός, Ἀθανάσιος Μοναχὸς Παπακυρίλλου.

        Ἀθανάσιος Μοναχὸς Μπρούλης, Τρύφων Μοναχός, Σάββας Μοναχός, Μὸδεστος Μοναχὸς Ἁγιοπετρίτης.

Ἱερὰ Σκήτη τῆς ἁγίας Τριάδος, Καυσοκαλύβια.

        Ἰωακεὶμ μοναχὸς καὶ Συνοδεία.

        Προηγ. Δαμιανὸς καὶ Συνοδεία.

        Μιχαὴλ μοναχὸς καὶ συνοδεία, Γαβριὴλ Μοναχός.

        Δανιὴλ Μοναχὸς μετὰ τῆς Συνοδείας μου.

        Εὐδόκιμος Μον., Καλύβη Ἃγ. Ἰωάσαφ μὲ ὅλη τὴν καρδιά μου.

        Παντελεῆμον Μοναχός.

        Ἰωάννης μοναχός, Ἀντώνιος Μοναχός, Ἀντώνιος Μοναχός, Καλύβη Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου μετὰ τῆς συνοδείας.

        Βασίλειος Μοναχός, Εἰσόδια.

        Λουκᾶς Μοναχὸς, Ἃγ. Ἀπόστολοι.

        Εὐγένιος Μοναχός.

        Στέφανος Μοναχός.

        Μιχαὴλ Μοναχός.

        Συμεὼν καὶ Συνοδείας αὐτοῦ.

        Ἱερόθεος Μοναχός.

        Ϊερομόναχος Νικόδημος, Παΐσιος Μον., Ἂνθιμος Μον.

        Ἀντώνιος Μον. Καλύβη Ὁσίων Πατέρων.

        Ἡσαΐας Μοναχός.

        Γέρων Ἱσίδωρος Μοναχὸς καὶ Συνοδεία.

        Σεραφεὶμ Μοναχὸς.

        Χαράλαμπος Μοναχός.

        Κοσμᾶς Μον. Σταυρουδᾶς.

        Δαυῒδ Μοναχός.

        Γεράσιμος Μοναχός, Νεκτάριος Πνευματικός, Ἰωακεὶμ Μοναχὸς.

        Ἠσυχαστήριον Ἁγ. Εὐθυμίου εἰς Ἃγ. Νεῖλον.

        Ἀντώνιος, Μεθόδιος Μοναχοὶ Ἁγίου Νείλου.

        Δημήτριος Μοναχὸς Λιβανοποιός, Ἰωακεὶμ Μοναχός.

        Γέρων Σωφρόνιος Μοναχός, Θεοφύλακτος Μοναχός.

        Ἰάκωβος Μοναχὸς Γρηγοριάτης. Καὶ πολλοὶ ἄλλοι.

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: ΚΑΤΑΝΙΧI

Σχετικά άρθρα

Ο Γέροντας Αγάθων είδε το ίδιο το Όραμα του αγ. Πέτρου Αλεξανδρείας

Κήρυγμα του μακαριστού π.Νικολάου Μανώλη. Κήρυγμα του μακαριστού π. Νικολάου Μανώλη στο οποίο μας ομιλεί για τον αγιασμένο Γέροντα Αγάθωνα που είδε το ίδιο Όραμα του αγίου Πέτρου Αλεξανδρείας...

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.