Επικαιρότητα

Σαλταούρας Χρήστος, Ο δεύτερος Ιουδαϊκός ναός (Ο Ναός του Ζοροβάβελ)

του Χρήστου Σαλταούρα
αποκλειστικά για την katanixi.gr

…Ο Ναός του Σολομώντος ήταν πολύ μεγαλοπρεπής και ένδοξος. Καταστράφηκε από τους Βαβυλωνίους το 587π.Χ…

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr


Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΙΟΥΔΑΪΚΟΣ ΝΑΟΣ
(Ο Ναός του Ζοροβάβελ)

Όπως είναι γνωστό οι απανταχού της γης Ιουδαίοι, αφού κατάφεραν και έφτιαξαν κράτος και μάλιστα με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ, στα πατρογονικά τους εδάφη, ζουν με την προσδοκία της ανοικοδόμησης του Ναού τους στην Ιερουσαλήμ. Του λεγόμενου Τρίτου Ναού. Στο παρόν άρθρο δεν θα ασχοληθούμε με τον Τρίτο Ναό που αναμένουν οι Ιουδαίοι, ούτε με τα γεγονότα που θα συνοδεύουν την οικοδόμησή του. Θα ασχοληθούμε με τον Δεύτερο Ναό που οικοδομήθηκε μετά την Βαβυλώνια αιχμαλωσία των Ισραηλιτών επί εποχής Ζοροβάβελ. Πριν μπούμε στο θέμα θα αναφερθούμε στον Πρώτο Ναό τον περίφημο Ναό του Σολομώντα.

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΝΑΟΣ

Όταν οι Εβραίοι βγήκαν από την Αίγυπτο επί Μωυσή ο Θεός διέταξε την κατασκευή ενός φορητού Ναού – της Σκηνής του Μαρτυρίου. «καὶ ἀναστήσεις τὴν σκηνὴν κατὰ τὸ εἶδος τὸ δεδειγμένον σοι ἐν τῷ ὄρει» Έξοδος 26:30. Ακολούθως όταν οι Ισραηλίτες κατέλαβαν την Γη της Επαγγελίας και μετά την εποχή των Κριτών και την Βασιλεία του Σαούλ και του Δαυίδ, επί Σολομώντος, έχτισαν τον Πρώτο Ναό τον 10ο αιώνα π.Χ.

«καὶ εἶπε Δαυίδ· Σαλωμὼν ὁ υἱός μου παιδάριον ἁπαλόν, καὶ ὁ οἶκος τοῦ οἰκοδομῆσαι τῷ Κυρίῳ εἰς μεγαλωσύνην ἄνω, εἰς ὄνομα καὶ εἰς δόξαν εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἑτοιμάσω αὐτῷ· καὶ ἡτοίμασε Δαυὶδ εἰς πλῆθος ἔμπροσθεν τῆς τελευτῆς αὐτοῦ. καὶ ἐκάλεσε Σαλωμὼν τὸν υἱὸν αὐτοῦ καὶ ἐνετείλατο αὐτῷ τοῦ οἰκοδομῆσαι τὸν οἶκον τῷ Κυρίῳ Θεῷ ᾿Ισραήλ» Παραλειπομένων Α 22:5-6.

Ο Ναός του Σολομώντος ήταν πολύ μεγαλοπρεπής και ένδοξος. Καταστράφηκε από τους Βαβυλωνίους το 587π.Χ.

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΝΑΟΣ

Μετά την βαβυλώνια αιχμαλωσία ο Θεός διέταξε τον Ζοροβάβελ υιόν Σαλαθιήλ και τον Αρχιερέα Ιησού υιόν του Ιωσεδέκ να ανοικοδομήσουν τον Ναό στα μέσα του 6ου αιώνα π.Χ. Ο Ναός αυτός δεν ήταν τόσο μεγαλοπρεπής όσο ο Πρώτος. Ακόμη και μετά την ανακαίνιση που έκανε ο Ηρώδης ο Μέγας (ο Θηριώδης), η εμφάνιση του Ναού δεν έφτασε την δόξα του Ναού του Σολομώντος. Ενδεικτικό είναι το παράδειγμα των εγκαινίων του Χριστιανικού Ναού της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη όπου ο Αυτοκράτωρ Ιουστινιανός βλέποντας την ομορφιά του Χριστιανικού Ναού αναφώνησε: «Νενίκηκά σε Σολομών»… Σε ενίκησα Σολομών! Δεν είπε ο Αυτοκράτωρ «Νενίκηκά σε… Ζοροβάβελ»! Τόσο υπερτερούσε σε ομορφιά ο Ναός του Σολομώντα σε σχέση με τον Ναό του Ζοροβάβελ. Ο Δεύτερος λοιπόν Ναός καταστράφηκε και αυτός το 70 μ.Χ από τους Ρωμαίους.

Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΝΑΟ

«Τῼ μηνὶ τῷ ἑβδόμῳ, μιᾷ καὶ εἰκάδι τοῦ μηνός, ἐλάλησε Κύριος ἐν χειρὶ ᾿Αγγαίου τοῦ προφήτου λέγων· εἰπὸν δὴ πρὸς Ζοροβάβελ τὸν τοῦ Σαλαθιὴλ ἐκ φυλῆς ᾿Ιούδα καὶ πρὸς ᾿Ιησοῦν τοῦ ᾿Ιωσεδὲκ τὸν ἱερέα τὸν μέγαν καὶ πρὸς πάντας τοὺς καταλοίπους τοῦ λαοῦ λέγων· τίς ἐξ ὑμῶν, ὃς εἶδε τὸν οἶκον τοῦτον ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ τῇ ἔμπροσθεν; καὶ πῶς ὑμεῖς βλέπετε αὐτὸν νῦν καθὼς οὐχ ὑπάρχοντα ἐνώπιον ὑμῶν; καὶ νῦν κατίσχυε, Ζοροβάβελ, λέγει Κύριος, καὶ κατίσχυε, ᾿Ιησοῦ ὁ τοῦ ᾿Ιωσεδὲκ ὁ ἱερεὺς ὁ μέγας, καὶ κατισχυέτω πᾶς ὁ λαὸς τῆς γῆς, λέγει Κύριος, καὶ ποιεῖτε· διότι μεθ᾿ ὑμῶν ἐγώ εἰμι, λέγει Κύριος ὁ παντοκράτωρ, καὶ τὸ πνεῦμά μου ἐφέστηκεν ἐν μέσῳ ὑμῶν· θαρσεῖτε, διότι τάδε λέγει Κύριος παντοκράτωρ· ἔτι ἅπαξ ἐγὼ σείσω τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν καὶ τὴν ξηράν· καὶ συσσείσω πάντα τὰ ἔθνη, καὶ ἥξει τὰ ἐκλεκτὰ πάντων τῶν ἐθνῶν, καὶ πλήσω τὸν οἶκον τοῦτον δόξης, λέγει Κύριος παντοκράτωρ. ἐμὸν τὸ ἀργύριον καὶ ἐμὸν τὸ χρυσίον, λέγει Κύριος παντοκράτωρ. διότι μεγάλη ἔσται ἡ δόξα τοῦ οἴκου τούτου ἡ ἐσχάτη ὑπὲρ τὴν πρώτην, λέγει Κύριος παντοκράτωρ» Αγγαίος 2:1-9.

Σύμφωνα με τον Προφήτη Αγγαίο ο Θεός υπόσχεται να δοξάσει τον Δεύτερο Ναό περισσότερο από τον Πρώτο! Προφητεύεται στην Αγία Γραφή ότι η δόξα του Ναού του Ζοροβάβελ θα ξεπεράσει την δόξα του Ναού του Σολομώντος! Πραγματοποιήθηκε αυτή η προφητεία όσο υπήρχε ο Δεύτερος Ναός; ΝΑΙ πραγματοποιήθηκε η προφητεία του Αγγαίου! Ο Ναός του Ζοροβάβελ μπορεί να ήταν λιγότερο πολυτελής σε σχέση με τον Ναό του Σολομώντος αλλά σε Αυτόν τον Ναό εισήλθε ο Ιησούς Χριστός! Γιαυτό ο Δεύτερος Ναός ξεπέρασε σε δόξα τον Πρώτο σύμφωνα με την Προφητεία. Αυτά να τα βλέπουν οι αρνητές του Μεσσία Ιησού Ιουδαίοι! Τί έχουν να πουν για την εν λόγω προφητεία του Αγγαίου; Αν ο Ιησούς δεν είναι ο Μεσσίας πως επαληθεύεται η προφητεία του Αγγαίου;

Ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας που εισήλθε στον Δεύτερο Ναό και τον κατέστησε ενδοξότερο του Πρώτου. Όπου είναι ο Μεσσίας εκεί είναι και η μεγάλη του Δόξα!

ΣΑΛΤΑΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Σχετικά άρθρα

Προφητική φωνή του Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη (…για όσους συγχέουν την Εκκλησία με την Ιεραρχία)

“Η τελευταία μάλιστα απεδείχθη ανίκανος όλως, αφ΄ ης ημέρας ιδρύθη εν Ελλάδι, να διαπράξη αγαθόν τι υπέρ της Εκκλησίας” Ούτε εκ του υπουργείου ούτε εκ της Συνόδου αναμένομεν γενναίον τι...

Το Μήνυμα της ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ από τον Μητροπολίτη Κυθήρων κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (ηχητικό μήνυμα) ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ & ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ ΣΕΡΑΦΕΙΜΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ (19-2-2023) Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr Λάβαμε προς δημοσίευση στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση infokatanixis@neodevgmail.com από την “ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ” το...

Αντικατάσταση Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους από τριανδρία; «Εκατοντάχειρες» κατά Αγίου Όρους;

«Ἔθος ἐγχρονίζον, εἰς νόμον τελεῖ»2 (Συνήθεια ποὺ χρονίζει στὸ τέλος γίνεται νόμος) Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr Λάβαμε προς δημοσίευση στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση infokatanixis@gmail.com το ακόλουθο άρθρο των Αγιορειτών Κελλιωτών Πατέρων Ἐν Ἁγίῳ Ὄρει...

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.