του Χρήστου Σαλταούρα
αποκλειστικά για την katanixi.gr

«καὶ ἐβασίλευσε βασιλεὺς Βαβυλῶνος τὸν Ματθανίαν υἱὸν αὐτοῦ ἀντ᾿αὐτοῦ καὶ ἐπέθηκε τὸ ὄνομα αὐτοῦ Σεδεκία» (Κείμενο Εβδομήκοντα, Δ Βασιλειών / Β Βασιλέων 24:17). …

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr


«καὶ ἐβασίλευσε βασιλεὺς Βαβυλῶνος τὸν Ματθανίαν υἱὸν αὐτοῦ ἀντ᾿ αὐτοῦ καὶ ἐπέθηκε τὸ ὄνομα αὐτοῦ Σεδεκία» (Κείμενο Εβδομήκοντα, Δ Βασιλειών / Β Βασιλέων 24:17).

Στην παρούσα βιβλική μελέτη θα εξετάσουμε το εδάφιο Δ Βασιλειών / Β Βασιλέων 24:17 συμφώνως με την μετάφραση των Εβδομήκοντα. Η φράση των Εβδομήκοντα «υἱὸν αὐτοῦ ἀντ᾿ αὐτοῦ» μου δημιούργησε εντύπωση λόγω του ότι προκαλεί μεγάλη ανωμαλία στην ερμηνεία του 24ου κεφαλαίου του Δ Βασιλειών! Πριν εξηγήσω την ανωμαλία αυτή θα παραθέσω την ερμηνευτική απόδοση του εδαφίου από τον Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα:

«Ανεβίβασε δε στον βασιλικόν θρόνον της Ιουδαίας αντί του Ιωαχίμ τον υιόν αυτού τον Ματθανίαν, τον οποίον μετωνόμασεν εις Σεδεκίαν».

Η ερμηνευτική απόδοση του Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα είναι σύμφωνη με το κείμενο της μετάφρασης των Εβδομήκοντα. Η ερμηνευτική απόδοση αυτή, (σύμφωνη με το κείμενο των Εβδομήκοντα), επίσης δημιουργεί ερμηνευτική δυσκολία στο 24ο κεφάλαιο του Δ Βασιλειών. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή:

«Υἱὸς ὀκτωκαίδεκα ἐτῶν ᾿Ιωαχὶμ ἐν τῷ βασιλεύειν αὐτὸν καὶ τρίμηνον ἐβασίλευσεν ἐν ῾Ιερουσαλήμ, καὶ ὄνομα τῇ μητρὶ αὐτοῦ Νέσθα». Δ Βασιλειών / Β Βασιλέων 24:8.

Ο Ιωαχίμ σε ηλικία 18 ετών γίνεται Βασιλιάς στο Βασίλειο του Ιούδα. Βασιλεύει δε μόνο 3 μήνες στην Ιερουσαλήμ!

Δ Βασιλειών / Β Βασιλέων 24: «9 καὶ ἐποίησε τὸ πονηρὸν ἐν ὀφθαλμοῖς Κυρίου κατὰ πάντα, ὅσα ἐποίησεν ὁ πατὴρ αὐτοῦ. 10 ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἀνέβη Ναβουχοδονόσορ βασιλεὺς Βαβυλῶνος εἰς ῾Ιερουσαλὴμ καὶ ἦλθεν ἡ πόλις ἐν περιοχῇ. 11 καὶ εἰσῆλθε Ναβουχοδονόσορ βασιλεὺς Βαβυλῶνος εἰς πόλιν, καὶ οἱ παῖδες αὐτοῦ ἐπολιόρκουν ἐπ᾿ αὐτήν. 12 καὶ ἐξῆλθεν ᾿Ιωαχὶμ βασιλεὺς ᾿Ιούδα ἐπὶ βασιλέα Βαβυλῶνος, αὐτὸς καὶ οἱ παῖδες αὐτοῦ καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ οἱ ἄρχοντες αὐτοῦ καὶ οἱ εὐνοῦχοι αὐτοῦ, καὶ ἔλαβεν αὐτὸν βασιλεὺς Βαβυλῶνος ἐν τῷ ὀγδόῳ ἔτει τῆς βασιλείας αὐτοῦ. 13 καὶ ἐξήνεγκεν ἐκεῖθεν πάντας τοὺς θησαυροὺς οἴκου Κυρίου καὶ τοὺς θησαυροὺς οἴκου τοῦ βασιλέως καὶ συνέκοψε πάντα τὰ σκεύη τὰ χρυσᾶ, ἃ ἐποίησε Σαλωμὼν ὁ βασιλεὺς ᾿Ισραὴλ ἐν τῷ ναῷ Κυρίου κατὰ τὸ ρῆμα Κυρίου. 14 καὶ ἀπῴκισε τὴν ῾Ιερουσαλὴμ καὶ πάντας τοὺς ἄρχοντας καὶ τοὺς δυνατοὺς ἰσχύϊ αἰχμαλωσίας δέκα χιλιάδας αἰχμαλωτίσας καὶ πᾶν τέκτονα καὶ τὸν συγκλείοντα, καὶ οὐχ ὑπελείφθη πλὴν οἱ πτωχοὶ τῆς γῆς. 15 καὶ ἀπῴκισε τὸν ᾿Ιωαχὶμ εἰς Βαβυλῶνα καὶ τὴν μητέρα τοῦ βασιλέως καὶ τοὺς εὐνούχους αὐτοῦ· καὶ τοὺς ἰσχυροὺς τῆς γῆς ἀπήγαγεν εἰς ἀποικεσίαν ἐξ ῾Ιερουσαλὴμ εἰς Βαβυλῶνα 16 καὶ πάντας τοὺς ἄνδρας τῆς δυνάμεως ἑπτακισχιλίους καὶ τὸν τέκτονα καὶ τὸν συγκλείοντα χιλίους, πάντες δυνατοὶ ποιοῦντες πόλεμον, καὶ ἤγαγεν αὐτοὺς βασιλεὺς Βαβυλῶνος μετοικεσίαν εἰς Βαβυλῶνα. 17 καὶ ἐβασίλευσε βασιλεὺς Βαβυλῶνος τὸν Ματθανίαν υἱὸν αὐτοῦ ἀντ᾿ αὐτοῦ καὶ ἐπέθηκε τὸ ὄνομα αὐτοῦ Σεδεκία».

Ο Βαβυλώνιος Βασιλιάς Ναβουχοδονόσορ τρείς μήνες αφότου ανέλαβε την Βασιλεία ο Ιωαχίμ έρχεται στην Ιερουσαλήμ, την πολιορκεί και εξορίζει τον Βασιλιά Ιωαχίμ στην Βαβυλώνα. Στην θέση του Ιωαχίμ βάζει τον Ματθανίαν τον οποίον μετονόμασε σε Σεδεκία.

Οι Εβδομήκοντα στο εδάφιο Δ Βασιλειών / Β Βασιλέων 24:17 παρουσιάζουν τον Σεδεκία (Ματθανία) ως υιό του Ιωαχίμ – («υἱὸν αὐτοῦ ἀντ᾿ αὐτοῦ»).

Ας δούμε όμως τι λέγει παρακάτω το ίδιο το κείμενο των Εβδομήκοντα:

Δ Βασιλειών / Β Βασιλέων 24: «18 Υἱὸς εἴκοσι καὶ ἑνὸς ἐνιαυτῶν Σεδεκίας ἐν τῷ βασιλεύειν αὐτὸν καὶ ἕνδεκα ἔτη ἐβασίλευσεν ἐν ῾Ιερουσαλήμ, καὶ ὄνομα τῇ μητρὶ αὐτοῦ ᾿Αμιτὰλ θυγάτηρ ῾Ιερεμίου».

Ο Σεδεκίας όταν ανήλθε στον θρόνο του Βασιλείου του Ιούδα (διαδεχόμενος τον Ιωαχίμ ο οποίος βασίλευσε για μόνο 3 μήνες !), ήταν 21 ετών! Δηλαδή μεγαλύτερος σε ηλικία από τον Ιωαχίμ! Ο Ιωαχίμ βασίλευσε σε ηλικία 18 ετών για 3 μόλις μήνες και τον διαδέχτηκε ο 21 ετών Σεδεκίας! ΠΩΣ λοιπόν ο Σεδεκίας είναι υιός του Ιωαχίμ (Δ Βασιλειών / Β Βασιλέων 24:17 κατά τους Εβδομήκοντα) αφού είναι μεγαλύτερος σε ηλικία από τον Ιωαχίμ;;;

Επίσης η μητέρα του Σεδεκία ήταν η «᾿Αμιτὰλ θυγάτηρ ῾Ιερεμίου». Στο 23ο κεφάλαιο όμως του Δ Βασιλειών / Β Βασιλέων αναφέρονται τα εξής:

«31 Υἱὸς εἴκοσι καὶ τριῶν ἐτῶν ἦν ᾿Ιωάχαζ ἐν τῷ βασιλεύειν αὐτὸν καὶ τρίμηνον ἐβασίλευσεν ἐν ῾Ιερουσαλήμ, καὶ ὄνομα τῇ μητρὶ αὐτοῦ ᾿Αμιτὰλ θυγάτηρ ῾Ιερεμίου ἐκ Λοβνά. 32 καὶ ἐποίησε τὸ πονηρὸν ἐν ὀφθαλμοῖς Κυρίου κατὰ πάντα, ὅσα ἐποίησαν οἱ πατέρες αὐτοῦ. 33 καὶ μετέστησεν αὐτὸν φαραὼ Νεχαὼ ἐν Δεβλαθὰ ἐν γῇ Αἰμὰθ τοῦ μὴ βασιλεύειν ἐν ῾Ιερουσαλὴμ καὶ ἔδωκε ζημίαν ἐπὶ τὴν γῆν ἑκατὸν τάλαντα ἀργυρίου καὶ ἑκατὸν τάλαντα χρυσίου. 34 καὶ ἐβασίλευσε φαραὼ Νεχαὼ ἐπ᾿ αὐτοὺς τὸν ᾿Ελιακὶμ υἱὸν ᾿Ιωσίου βασιλέως ᾿Ιούδα ἀντὶ ᾿Ιωσίου τοῦ πατρὸς αὐτοῦ καὶ ἐπέστρεψε τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Ιωακίμ· καὶ τὸν ᾿Ιωάχαζ ἔλαβε καὶ εἰσήνεγκεν εἰς Αἴγυπτον, καὶ ἀπέθανεν ἐκεῖ. 35 καὶ τὸ ἀργύριον καὶ τὸ χρυσίον ἔδωκεν ᾿Ιωακὶμ τῷ φαραώ· πλὴν ἐτιμογράφησε τὴν γῆν τοῦ δοῦναι τὸ ἀργύριον ἐπὶ στόματος φαραώ, ἀνὴρ κατὰ τὴν συντίμησιν αὐτοῦ ἔδωκαν τὸ ἀργύριον καὶ τὸ χρυσίον μετὰ τοῦ λαοῦ τῆς γῆς τοῦ δοῦναι τῷ φαραὼ Νεχαώ. 36 υἱὸς εἴκοσι καὶ πέντε ἐτῶν ᾿Ιωακὶμ ἐν τῷ βασιλεύειν αὐτὸν καὶ ἕνδεκα ἔτη ἐβασίλευσεν ἐν ῾Ιερουσαλήμ, καὶ ὄνομα τῇ μητρὶ αὐτοῦ ᾿Ιελδὰφ θυγάτηρ Φαδαὴλ ἐκ Ρουμά. 37 καὶ ἐποίησε τὸ πονηρὸν ἐν ὀφθαλμοῖς Κυρίου κατὰ πάντα, ὅσα ἐποίησαν οἱ πατέρες αὐτοῦ».

Κατόπιν αναφέρει το 24ο κεφάλαιο:

«ΕΝ ταῖς ἡμέραις αὐτοῦ ἀνέβη Ναβουχοδονόσορ βασιλεὺς Βαβυλῶνος καὶ ἐγενήθη αὐτῷ ᾿Ιωακὶμ δοῦλος τρία ἔτη, καὶ ἐπέστρεψε καὶ ἠθέτησεν ἐν αὐτῷ. 2 καὶ ἀπέστειλε Κύριος αὐτῷ τοὺς μονοζώνους τῶν Χαλδαίων καὶ τοὺς μονοζώνους Συρίας καὶ τοὺς μονοζώνους Μωὰβ καὶ τοὺς μονοζώνους υἱῶν ᾿Αμὼν καὶ ἐξαπέστειλεν αὐτοὺς ἐν τῇ γῇ ᾿Ιούδα τοῦ κατισχῦσαι κατὰ τὸν λόγον Κυρίου, ὃν ἐλάλησεν ἐν χειρὶ τῶν δούλων αὐτοῦ τῶν προφητῶν. 3 πλὴν ἐπὶ τὸν θυμὸν Κυρίου ἦν ἐν τῷ ᾿Ιούδᾳ ἀποστῆσαι αὐτὸν ἀπὸ τοῦ προσώπου αὐτοῦ ἐν ἁμαρτίαις Μανασσῆ κατὰ πάντα, ὅσα ἐποίησε. 4 καί γε τὸ αἷμα ἀθῷον ἐξέχεε καὶ ἔπλησε τὴν ῾Ιερουσαλὴμ αἵματος ἀθῴου· καὶ οὐκ ἠθέλησε Κύριος ἱλασθῆναι. 5 καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων ᾿Ιωακὶμ καὶ πάντα, ὅσα ἐποίησεν, οὐκ ἰδοὺ ταῦτα γεγραμμένα ἐπὶ βιβλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν τοῖς βασιλεῦσιν ᾿Ιούδα; 6 καὶ ἐκοιμήθη ᾿Ιωακὶμ μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ, καὶ ἐβασίλευσεν ᾿Ιωαχὶμ υἱὸς αὐτοῦ ἀντ᾿ αὐτοῦ. 7 καὶ οὐ προσέθετο ἔτι βασιλεὺς Αἰγύπτου ἐξελθεῖν ἐκ τῆς γῆς αὐτοῦ, ὅτι ἔλαβε βασιλεὺς Βαβυλῶνος ἀπὸ τοῦ χειμάρρου Αἰγύπτου ἕως τοῦ ποταμοῦ Εὐφράτου πάντα, ὅσα ἦν τοῦ βασιλέως Αἰγύπτου. 8 Υἱὸς ὀκτωκαίδεκα ἐτῶν ᾿Ιωαχὶμ ἐν τῷ βασιλεύειν αὐτὸν καὶ τρίμηνον ἐβασίλευσεν ἐν ῾Ιερουσαλήμ, καὶ ὄνομα τῇ μητρὶ αὐτοῦ Νέσθα».

Ο Βασιλεύς Ιωάχαζ ήταν υιός της «᾿Αμιτὰλ θυγάτηρ ῾Ιερεμίου» και ο πατήρ του ήταν ο Βασιλεύς Ιωσίας – «καὶ ἔλαβεν ὁ λαὸς τῆς γῆς τὸν ᾿Ιωάχαζ υἱὸν ᾿Ιωσίου καὶ ἔχρισαν αὐτὸν καὶ ἐβασίλευσαν αὐτὸν ἀντὶ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ» Δ Βασιλειών / Β Βασιλέων 23:30.

Ο Ιωάχαζ εκθρονίζεται από τον Φαραώ Νεχαώ της Αιγύπτου ο οποίος τοποθετεί ως Βασιλέα τον αδελφό του Ιωάχαζ, τον επίσης υιό του Ιωσία, τον Ελιακίμ τον οποίον επονόμασε Ιωακίμ.

Μετά τον θάνατο του Ιωακίμ τον διαδέχτηκε στον θρόνο ο υιός του ο Ιωαχίμ. Ο Ιωαχίμ βασίλευσε 3 μήνες μόνο και τον διαδέχτηκε ο Σεδεκίας ο οποίος ήταν επίσης υιός της «᾿Αμιτὰλ θυγάτηρ ῾Ιερεμίου». Δηλαδή Ο ΣΕΔΕΚΙΑΣ ΗΤΑΝ ΟΜΟΜΗΤΡΙΟΣ ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΧΑΖ ΑΔΕΛΦΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΚΙΜ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΙΩΑΧΙΜ ΚΑΙ ΑΡΑ ΘΕΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΧΙΜ ΚΑΙ ΟΧΙ ΥΙΟΣ!

Σύμφωνα δηλαδή με το 24ο κεφάλαιο του Δ Βασιλειών / Β Βασιλέων του κειμένου των Εβδομήκοντα, ο Σεδεκίας ήταν υιός του Ιωαχίμ και μάλιστα μεγαλύτερος σε ηλικία από τον πατέρα του (!) και ταυτόχρονα θείος του πατέρα του!!!

ΠΟΙΑ είναι η λύση σε όλη αυτή την ιστορία;

Την απάντηση δίδει το Εβραϊκό κείμενο που στο εδάφιο Δ Βασιλειών / Β Βασιλέων 24:17 δεν αναφέρει την φράση «υἱὸν αὐτοῦ ἀντ᾿ αὐτοῦ» αλλά «τον θείο αυτού (דֹד֖וֹ) αντ’ αυτού».

Έτσι λοιπόν ο Σεδεκίας ήταν όντως μεγαλύτερος σε ηλικία από τον Ιωαχίμ και θείος του.

Το ότι πράγματι ο Σεδεκίας ήτο θείος του Ιωαχίμ το οποίον διαδέχτηκε στον θρόνο αποδεικνύεται και από μία άλλη αναφορά του κειμένου των Εβδομήκοντα (βλέπε και Εβραϊκό):

Β Παραλειπομένων/Β Χρονικών 36: «9 ᾿Οκτὼ ἐτῶν ᾿Ιεχονίας ἐν τῷ βασιλεύειν αὐτὸν καὶ τρίμηνον καὶ δέκα ἡμέρας ἐβασίλευσεν ἐν ῾Ιερουσαλὴμ καὶ ἐποίησε τὸ πονηρὸν ἐνώπιον Κυρίου. 10 καὶ ἐπιστρέφοντος τοῦ ἐνιαυτοῦ ἀπέστειλεν ὁ βασιλεὺς Ναβουχοδονόσορ καὶ εἰσήνεγκεν αὐτὸν εἰς Βαβυλῶνα μετὰ τῶν σκευῶν τῶν ἐπιθυμητῶν οἴκου Κυρίου καὶ ἐβασίλευσε Σεδεκίαν ἀδελφὸν τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ἐπὶ ᾿Ιούδαν καὶ ῾Ιερουσαλήμ. 11 ᾿Ετῶν εἴκοσιν υἱὸς καὶ ἑνὸς ἔτους Σεδεκίας ἐν τῷ βασιλεύειν αὐτὸν καὶ ἕνδεκα ἔτη ἐβασίλευσεν ἐν ῾Ιερουσαλήμ».

Ο Σεδεκίας λοιπόν ο οποίος ανέβηκε στον θρόνο τον ονομάζει η Γραφή «ἀδελφὸν τοῦ πατρὸς αὐτοῦ» του Ιεχονίου (Ιωαχίμ) δηλαδή. Οι Εβδομήκοντα μεταφραστές διά των ονομάτων ΙΕΧΟΝΙΑΣ και ΙΩΑΧΙΜ αποδίδουν την ίδια Εβραϊκή λέξη:

«Υἱὸς ὀκτωκαίδεκα ἐτῶν ᾿Ιωαχὶμ (יְהוֹיָכִ֣ין) ἐν τῷ βασιλεύειν αὐτὸν καὶ τρίμηνον ἐβασίλευσεν ἐν ῾Ιερουσαλήμ» Δ Βασιλειών/Β Βασιλέων 24:8.

«᾿Οκτὼ ἐτῶν ᾿Ιεχονίας (יְהוֹיָכִ֣ין) ἐν τῷ βασιλεύειν αὐτὸν καὶ τρίμηνον καὶ δέκα ἡμέρας ἐβασίλευσεν ἐν ῾Ιερουσαλὴμ» Β Παραλειπομένων/Β Χρονικών 36: 9.

Συγκρίνοντας κανείς τα εδάφια Δ Βασιλειών/Β Βασιλέων 24:8 και Β Παραλειπομένων/Β Χρονικών 36: 9, διαπιστώνει κάποιες διαφορές.

1) Το εδάφιο Δ Βασιλειών/Β Βασιλέων 24:8 ομιλεί για βασιλεία του Ιεχονία (Ιωαχίμ) 3 μηνών ενώ το Β Παραλειπομένων/Β Χρονικών 36: 9 για βασιλεία 3 μηνών και 10 ημερών. Ασφαλώς οι δύο αναφορές δεν συνιστούν αντίφαση. Απλώς η αναφορά του Β Παραλειπομένων/Β Χρονικών 36: 9 είναι περισσότερο λεπτομερής.

2) Το εδάφιο Δ Βασιλειών/Β Βασιλέων 24:8 αναφέρει ότι βασίλευσε ο Ιεχονίας (Ιωαχίμ) σε ηλικία 18 ετών, ενώ το Β Παραλειπομένων/Β Χρονικών 36: 9 αναφέρει ότι βασίλευσε σε ηλικία 8 ετών!!! Να σημειωθεί ότι και οι Εβδομήκοντα και το Εβραϊκό κείμενο, συμφωνούν ως προς τις δύο ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ηλικίες κατά τις οποίες βασίλευσε ο Ιεχονίας (Ιωαχίμ)! Τί συμβαίνει εδώ;

Εδώ έχουμε μία από τις φαινομενικές «αντιφάσεις» της Αγίας Γραφής. Στην πραγματικότητα ο Ιεχονίας (Ιωαχίμ) στέφθηκε βασιλιάς ΔΥΟ φορές! Μία στην ηλικία των 8 ετών από τον πατέρα του Βασιλιά Ιωακίμ, αδελφό του εκθρονισμένου από τον Φαραώ Νεχαώ Βασιλιά Ιωάχαζ, και μία δεύτερη φορά (18 ετών) όταν επισήμως ανέλαβε την Βασιλεία μόνος του για τρείς μήνες και δέκα ημέρες. Ο στόχος της πρώτης στέψης ήταν να κατοχυρώσει ο Ιωακίμ ότι θα τον διεδέχετο ο υιός του ο Ιεχονίας (Ιωαχίμ) αντί του Ιωάχαζ και των απογόνων αυτού.

ΣΑΛΤΑΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ