Επικαιρότητα

Σύ Κύριε, ο Βασιλεύς µου και ο Θεός µου (Α΄ Μέρος)

εικόνα άρθρου: Σύ Κύριε, ο Βασιλεύς µου και ο Θεός µου (Α΄ Μέρος)
Της Ολυμπίας
αποκλειστικά για την katanixi.gr

«Κύριε, ὁδήγησόν µε ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου ἕνεκα τῶν ἐχθρῶν µου, κατεύθυνον ἐνώπιόν σου τήν ὁδόν µου» (Ψαλµός 5, 9)

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Α΄ Μέρος

«διαλείπτως προσεύχεσθε, ἐν παντί εὐχαριστεῖτε· τοῦτο γάρ θέλημα Θεοῦ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ εἰς ὑμᾶς» (Α΄ Θεσ. 5, 17-18).

– Ὅταν ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι πιστοί θέλουμε νά δεηθοῦμε καί νά προσευχηθοῦμε καί νά εἰσακουσθεῖ ἡ πρωϊνή παρακλητική μας προσευχή ὥστε νά μᾶς φυλάει ἡ Παντοδυναμία τοῦ Θεοῦ ἀπό τίς παγίδες τῶν ἀσεβῶν ἀνθρώπων καί νά μᾶς ὁδηγεῖ πράγματι μέ ἀσφάλεια στόν δρόμο τοῦ Εὐαγγελίου, διαβάζουμε ἀπό τό Ψαλτήρι τόν Εʹ Ψαλµό.

Ἀκόμη γιά νά θεραπεύσει ὁ Θεός τήν πληγωμένη μας ψυχή, ὅταν ἐμᾶς πάντοτε μᾶς πολεμοῦν μέ τά ψέμματα καί τίς συκοφαντίες καί ὅταν πάλι προσπαθοῦν νά μᾶς καταστρέψουν κάθε ἐργασία καί πνευματική προκοπή, ἐνῶ βρισκόμαστε σέ κατάσταση στενοχωρίας καί ἀδημονίας καί σέ κατάσταση ἀληθινῆς μετανοίας σχετικά μέ τήν διάπραξη τῶν πολλῶν μας ἁμαρτιῶν διαβάζουμε συνεχῶς ἀπό τό Ψαλτήρι τόν Εʹ Ψαλµό.

– Ὅταν ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι πιστοί πραγματικά ποθοῦμε νά προσευχόμαστε ἀδιάλειπτα μέ ἀληθινή μετάνοια, ταπείνωση καί ἀγάπη, μέ τήν νοερά εὐχή στόν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό περιμένουμε νά ἀποκριθεῖ καί τότε νά μᾶς ἀπαντήσει, διαβάζοντας μέ πίστη, μέ δοξολογία, μέ εὐχαριστία καθημερινά ἀπό τό Ψαλτήρι τόν Εʹ Ψαλµό.

Διά τήν ψυχή μας καί διά κάθε μία θεοφιλή ἀδελφική ψυχή, πού καλεῖται ἀπό τόν Ἴδιο τόν Κύριο νά πράξει τό θέλημα τοῦ Θεοῦ ὥστε νά κληρονομήσει, ὡς νύμφη τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, τά οὐράνια ἀγαθά διαβάζουμε καθημερινά ἀπό τό Ψαλτήρι τόν Εʹ Ψαλµό.

Ψαλµός Εʹ (5)

«Τά ρήµατά µου ἐνώτισαι, Κύριε, σύνες τῆς κραυγῆς µου· πρόσχες τῇ φωνῇ τῆς δεήσεώς µου, ὁ βασιλεύς µου καί ὁ Θεός µου.

Ὅτι πρός σέ προσεύξοµαι, Κύριε· τό πρωΐ εἰσακούσῃ τῆς φωνῆς µου, τό πρωΐ παραστήσοµαί σοι καί ἐπόψει µε, ὅτι οὐχί Θεός θέλων ἀνοµίαν σύ εἶ· οὐ παροικήσει σοι πονηρευόµενος, οὐδέ διαµενοῦσι παράνοµοι κατέναντι τῶν ὀφθαλµῶν σου.

Ἐµίσησας πάντας τούς ἐργαζοµένους τήν ἀνοµίαν· ἀπολεῖς πάντας τούς λαλοῦντας τό ψεῦδος.

Ἄνδρα αἱµάτων καί δόλιον βδελύσσεται Κύριος.

Ἐγώ δέ ἐν τῷ πλήθει τοῦ ἐλέους σου εἰσελεύσοµαι εἰς τόν οἶκόν σου, προσκυνήσω πρός ναόν ἅγιόν σου ἐν φόβῳ σου.

Κύριε, ὁδήγησόν µε ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου ἕνεκα τῶν ἐχθρῶν µου, κατεύθυνον ἐνώπιόν σου τήν ὁδόν µου.

Ὅτι οὐκ ἔστιν ἐν τῷ στόµατι αὐτῶν ἀλήθεια, ἡ καρδία αὐτῶν µαταία· τάφος ἀνεῳγµένος ὁ λάρυγξ αὐτῶν, ταῖς γλώσσαις αὐτῶν ἐδολιοῦσαν.

Κρῖνον αὐτούς, ὁ Θεός.

Ἀποπεσάτωσαν ἀπό τῶν διαβουλιῶν αὐτῶν· κατά τό πλῆθος τῶν ἀσεβειῶν αὐτῶν ἔξωσον αὐτούς, ὅτι παρεπίκρανάν σε, Κύριε.

Καί εὐφρανθείησαν πάντες οἱ ἐλπίζοντες ἐπί σέ· εἰς αἰῶνα ἀγαλλιάσονται, καί κατασκηνώσεις ἐν αὐτοῖς, καί καυχήσονται ἐν σοί πάντες οἱ ἀγαπῶντες τό ὄνοµά σου.

Ὅτι σύ εὐλογήσεις δίκαιον· Κύριε, ὡς ὅπλῳ εὐδοκίας ἐστεφάνωσας ἡµᾶς».

Σύ Κύριε, ὁ Βασιλεύς µου καί ὁ Θεός µου!!!

«Ἀδελφοί, προσεύχεσθε περί ἡμῶν» (Α΄ Θεσ. 5, 25).

Ἀδελφοί μου, ὁ καθένας μας μπορεῖ μέ τήν ἀπόκτηση τῆς ἀδιάλειπτης εὐχῆς καί νοερᾶς προσευχῆς, νά ἐπιτελέσει τό ἔργο τοῦ ἁγιασμοῦ καί τῆς ἑνώσεώς του μέ τόν Ἅγιο Τριαδικό Θεό.

Μέ τήν ὅσο τό δυνατόν συχνότερη ἐπίκληση τοῦ γλυκύτατου ὀνόματος τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἄς γεμίζει ἡ ψυχή μας μέ ἀγαλλίαση: «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με»!

Ἀμήν, γένοιτο!

Συνεχίζεται…

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Σχετικά άρθρα

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.