Επικαιρότητα

Σύ Κύριε, ο Βασιλεύς µου και ο Θεός µου (ΙΔ΄ Μέρος)

εικόνα άρθρου: Σύ Κύριε, ο Βασιλεύς µου και ο Θεός µου (ΙΔ΄ Μέρος)
Της Ολυμπίας
αποκλειστικά για την katanixi.gr

«Φρόνηση, ἀνδρεία, σοφία, ἀληθινή γνώση, καί π λ ο ῦ τ ο ς ἀναφαίρετος εἶναι κυρίως τό νά ἀνυψώνεται ὁ ἄνθρωπος μέ τήν πρακτική ἀρετή στήν θεωρία τοῦ Δημιουργοῦ» (Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός)

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

ΙΔ΄ Μέρος

«διαλείπτως προσεύχεσθε, ἐν παντί εὐχαριστεῖτε· τοῦτο γάρ θέλημα Θεοῦ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ εἰς ὑμᾶς» (Α΄ Θεσ. 5, 17-18).

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης Δαμασκηνός, γράφει στή συνέχεια γιά τήν σαφῆ ἔκθεση τοῦ λόγου του περί τῶν ἀρετῶν καί τῶν παθῶν, μέ τά ἑξῆς λόγια:

Μιλήσαμε γιά αὐτά μέ ὅλη τήν ἀμάθεια καί τήν ἀφέλειά μας, κάνοντας μία εὐσύνοπτη καί σαφῆ ἔκθεση τοῦ λόγου περί τῶν ἀρετῶν καί παθῶν. (12)

Γιά νά μπορεῖ κανείς εὔκολα νά διακρίνει καί νά ἐξακριβώνει τή διαίρεση καί τή διαφορά τους μέ ἀκρίβεια καί σαφήνεια.

Γι’ αὐτό καί μιλήσαμε γιά τό καθένα μέ τρόπους καί ἀπό πολλές ἀπόψεις, ὥστε, ἄν εἶναι δυνατόν, καμία πλευρά τῆς ἀρετῆς τῆς κακίας νά μήν ἀγνοεῖται.

Ἀκόμη γιά νά ἐπιδιώξουμε μέ χαρά τίς ἀρετές καί μάλιστα τίς ψυχικές πού προσεγγίζουμε στό Θεό, καί γιά νά ἀποφύγουμε τίς κακίες μέ ὅλη μας τήν δύναμη.

Γιατί εἶναι ἀληθινά μακάριος ἐκεῖνος πού ζητᾶ τήν ἀρετή καί τήν ἀσκεῖ καί ἐξετάζει μέ ἐπιμέλεια τί εἶναι ἀρετή, ἐπειδή μέ αὐτήν πλησιάζει τόν Θεό καί ἑνώνεται νοερά μ’ Αὐτόν.

Φρόνηση, ἀνδρεία, σοφία, ἀληθινή γνώση, καί π λ ο ῦ τ ο ς ἀναφαίρετος εἶναι κυρίως τό νά ἀνυψώνεται ὁ ἄνθρωπος μέ τήν πρακτική ἀρετή στήν θεωρία τοῦ Δημιουργοῦ.

ἀ ρ ε τ ή λέγεται ἔτσι ἀπό τό ρῆμα «αἵρεισθαι», γιατί εἶναι αἱρετή καί θελητή, ἐπειδή κάνουμε αὐτοπροαίρετα καί θεληματικά τό ἀ γ α θ ό, κι’ ὄχι χωρίς νά θέλουμε καί ἀναγκαστικά.

φ ρ ό ν η σ η πάλι λέγεται ἔτσι, γιατί φέρνει στό νοῦ τά ὠφέλιμα.

Ἄν θέλεις, ἄς προσθέσουμε στόν ἀφελῆ αὐτό λόγο, σάν χρυσή σφραγίδα, καί λίγα περί τοῦ «κατ’ εἰκόνα καί ὁμοίωσιν» τοῦ πιό τιμημένου ἀπό ὅλα τά κτίσματα τοῦ Θεοῦ, δηλαδή τόν ἄνθρωπο.

Τό ν ο ε ρ ό καί λογικό ζῶο, ὁ ἄ ν θ ρ ω π ο ς, μόνο ἀπό ὅλα τά κτίσματα εἶναι «κατ’ εἰκόνα καί ὁμοίωσιν» τοῦ Θεοῦ.

Κάθε ἄνθρωπος λέγεται «κατ’ εἰκόνα Θεοῦ» γιά τό ἀξίωμα τοῦ νοῦ καί τῆς ψυχῆς, δηλαδή τό ἀκατάληπτο, τό ἀόρατο, τό ἀθάνατο, τό αὐτεξούσιο.

Καί ἀκόμη γιά τήν ἱκανότητα νά ἄρχει, νά τεκνοποιεῖ καί νά οἰκοδομεῖ.

«Καθ’ ὁμοίωσιν» λέγεται γιά τήν ἀρετή καί τίς πράξεις μέ τίς ὁποῖες μιμεῖται τό Θεό καί ἔχουν τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ.

Δηλαδή, τό νά δείχνει φ ι λ α ν θ ρ ω π ί α πρός τούς συνανθρώπους του, νά οἰκτίρει, νά ἐλεεῖ καί νά ἀγαπᾶ τούς συνδούλους του.

Νά δείχνει στούς ἄλλους κάθε εὐσπλαχνία καί συμπάθεια.

«Γίνεσθε οὖν οἰκτίρμονες, καθώς καί ὁ πατήρ ὑμῶν οἰκτίρμων ἐστί».(Λουκ. 6, 36).

Νά γίνεται, λέει ὁ Χριστός καί Θεός, σπλαχνικοί, ὅπως εἶναι σπλαχνικός καί ὁ οὐράνιος Πατέρας σας”.

Τό «κατ’ εἰκόνα» τό ἔχει κάθε ἄνθρωπος, γιατί ὁ Θεός δέν ἀνακαλεῖ τά χαρίσματά του.

Τό «καθ’ ὁμοίωσιν», ὅμως τό ἔχουν σπάνιοι καί μόνο οἱ ἐνάρετοι καί ἅγιοι, οἱ ὁποῖοι μιμοῦνται κατά τό δυνατό σέ ἀνθρώπους τήν ἀγαθότητα τοῦ Θεοῦ.

Εἴθε κι’ ἐμεῖς νά ἀξιωθοῦμε τήν ὑπεράγαθη φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ, ἀφοῦ Τοῦ φανοῦμε εὐάρεστοι μέ τήν ἀγαθοεργία καί γίνουμε μιμητές ἐκείνων πού ἔχουν εὐαρεστήσει ἀπό αἰώνων τόν Χριστό.

Γιατί σέ Αὐτόν ἀνήκει τό ἔλεος καί σέ Αὐτόν πρέπει κάθε δόξα, τιμή καί προσκύνηση, μαζί μέ τόν ἄναρχο Πατέρα Του, καί τό Πανάγιο καί ἀγαθό καί ζωοποιό Πνεῦμα Του, τώρα καί πάντοτε καί στούς αἰῶνες τῶν αἰώνων”. Ἀμήν.

Σύ Κύριε, ὁ Βασιλεύς µου καί ὁ Θεός µου!!!

«Ἀδελφοί, προσεύχεσθε περί ἡμῶν» (Α΄ Θεσ. 5, 25).

Ἀδελφοί μου, ὁ καθένας μας μπορεῖ μέ τήν ἀπόκτηση τῆς ἀδιάλειπτης εὐχῆς καί νοερᾶς προσευχῆς, νά ἐπιτελέσει τό ἔργο τοῦ ἁγιασμοῦ καί τῆς ἑνώσεώς του μέ τόν Ἅγιο Τριαδικό Θεό.

Μέ τήν ὅσο τό δυνατόν συχνότερη ἐπίκληση τοῦ γλυκύτατου ὀνόματος τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἄς γεμίζει ἡ ψυχή μας μέ ἀγαλλίαση: «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με»!

Ἀμήν, γένοιτο!

12. Λόγος ψυχωφελής καί θαυμάσιος. Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ i-n-agioy-nikolaoy-toy-neoy.webnode.gr

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Δείτε σχετικά:
– Σύ Κύριε, ο Βασιλεύς µου και ο Θεός µου (Α΄ Μέρος´ôĴŴΣΤ΄Ζ΄Η΄Θ΄, Ι΄ΙΑ΄, ΙΒ΄, ΙΓ΄)

Σχετικά άρθρα

Πατερικά

3 Δεκ

π.Αθανάσιος Μυτιληναίος: Aγαπητόν ποίμνιον, προστατέψετε τον εαυτό σας

“Δυστυχώς, δεν είναι σήμερα εκείνοι οι ταγοί της Εκκλησίας μας σε θέση να βοηθήσουν το ποίμνιο και το αφήνουν να κατασπαράζεται“ Ομιλία του μακαριστού π. Αθανασίου Μυτιληναίου,  02/11/81 Αγαπητοί μου, προσέξτε....

Ο Άγιος Φιλάρετος ο ελεήμων [mp3 2020]

Κήρυγμα τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου Θεοδώρου Ζήση. "Δανείζει Θεῷ ὁ ἐλεῶν πτωχόν, κατὰ δὲ τὸ δόμα αὐτοῦ ἀνταποδώσει αὐτῷ" (Παρ. 19,17) Οποιος ελεεί τον πτωχόν δανείζει τον Θεόν. Ανάλογα δέ με την ελεημοσύνην του θα λάβη και εκ μέρους του Θεού την ανταπόδοσιν...

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.