Της Ολυμπίας
αποκλειστικά για την katanixi.gr

«Ἡ ἴ α σ η καί θ ε ρ α π ε ί α στά ἁμαρτήματα τοῦ θυμικοῦ, εἶναι ἡ φιλανθρωπία, ἡ ἀγάπη, ἡ πραότητα, ἡ φιλαδελφία, ἡ συμπάθεια, ἡ ἀνεξικακία καί ἡ καλοσύνη» (Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός)

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Θ΄ Μέρος

«διαλείπτως προσεύχεσθε, ἐν παντί εὐχαριστεῖτε· τοῦτο γάρ θέλημα Θεοῦ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ εἰς ὑμᾶς» (Α΄ Θεσ. 5, 17-18).

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης Δαμασκηνός, γράφει στή συνέχεια γιά τά τρία μέρη τῆς ψυχῆς τά ἑξῆς:

Καί γιά νά γνωρίζονται καθαρότερα τά πάθη πού ἀφοροῦν στά τρία μέρη τῆς ψυχῆς, προσθέτουμε καί τά παρακάτω μέ συντομία. (7)

Ἡ ψυχή διαιρεῖται σέ τ ρ ί α μέρη:

Τό λογιστικό, τό θυμικό, καί τό ἐπιθυμητικό.

Τοῦ λογιστικοῦ ἁμαρτήματα εἶναι αὐτά:

ἀπιστία.

αἵρεση.

ἀφροσύνη.

βλασφημία.

ἀχαριστία.

Καί οἱ συγκαταθέσεις τῶν ἁμαρτημάτων, οἱ ὁποῖες γίνονται ἀπό τό παθητικό μέρος.

ἴ α σ η καί ἡ θ ε ρ α π ε ί α αὐτῶν τῶν κακῶν, εἶναι:

Ἡ ἀδίστακτη πίστη στό Θεό.

Καί τά ἀληθινά καί χωρίς πλάνη ὀρθόδοξα δόγματα τῆς εὐσέβειας.

Ἡ ἀδιάκοπη μελέτη τῶν λόγων τοῦ Πνεύματος.

Ἡ καθαρή καί ἀδιάλειπτη προσευχή.

Καί ἡ εὐχαριστία πρός τό Θεό.

Τά ἁμαρτήματα τοῦ θυμικοῦ εἶναι τά ἑξῆς:

ἀσπλαχνία.

Τό μίσος.

ἀσυμπάθεια.

μνησικακία.

φθόνος.

φόνος.

Καί ἡ συνεχής αὐτῶν καί τῶν παρομοίων μελέτη.

ἴ α σ η καί θ ε ρ α π ε ί α αὐτῶν τῶν κακῶν, εἶναι ἡ φιλανθρωπία, ἡ ἀγάπη, ἡ πραότητα, ἡ φιλαδελφία, ἡ συμπάθεια, ἡ ἀνεξικακία καί ἡ καλοσύνη.

Τοῦ ἐπιθυμητικοῦ τά ἁμαρτήματα εἶναι τά ἑξῆς:

γαστριμαργία.

λαιμαργία.

οἰνοποσία.

πορνεία.

μοιχεία.

ἀκαθαρσία.

ἀσέλγεια.

φιλοχρηματία.

ἐπιθυμία τῆς κενῆς δόξας.

Καί ἡ ἐπιθυμία χρυσοῦ καί πλούτου καί σαρκικῶν ἀπολαύσεων.

ἴ α σ η καί ἡ θ ε ρ α π ε ί α αὐτῶν εἶναι ἡ νηστεία, ἡ ἐγκράτεια, ἡ κακοπάθεια, ἡ ἀκτημοσύνη, τό σκόρπισμα τῶν χρημάτων στούς φτωχούς, ἡ ἐπιθυμία τῶν μελλόντων ἐκείνων ἀγαθῶν, ὁ πόθος τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ καί ἡ ἐπιθυμία τῆς Θείας υἱοθεσίας”.

Σύ Κύριε, ὁ Βασιλεύς µου καί ὁ Θεός µου!!!

«Ἀδελφοί, προσεύχεσθε περί ἡμῶν» (Α΄ Θεσ. 5, 25).

Ἀδελφοί μου, ὁ καθένας μας μπορεῖ μέ τήν ἀπόκτηση τῆς ἀδιάλειπτης εὐχῆς καί νοερᾶς προσευχῆς, νά ἐπιτελέσει τό ἔργο τοῦ ἁγιασμοῦ καί τῆς ἑνώσεώς του μέ τόν Ἅγιο Τριαδικό Θεό.

Μέ τήν ὅσο τό δυνατόν συχνότερη ἐπίκληση τοῦ γλυκύτατου ὀνόματος τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἄς γεμίζει ἡ ψυχή μας μέ ἀγαλλίαση: «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με»!

Ἀμήν, γένοιτο!

Συνεχίζεται…

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Δείτε σχετικά:
– Σύ Κύριε, ο Βασιλεύς µου και ο Θεός µου (Α΄ Μέρος´ôĴ, Ε΄, ΣΤ΄, Ζ΄, Η΄)