Αφιερώματα

Σύναξις Ορθοδόξων Κληρικών και Μοναχών, Πατριάρχου Βαρθολομαίου Οικουμενιστικά Λεχθέντα και πραχθέντα (Μέρος 9ον)

εικόνα άρθρου: Σύναξις Ορθοδόξων Κληρικών και Μοναχών, Πατριάρχου Βαρθολομαίου Οικουμενιστικά Λεχθέντα και πραχθέντα (Μέρος 9ον)

ΣΥΝΑΞΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΩΝ

Ἀποκλειστικά γιά τό Katanixi.gr

e-mail: synaxisorthkm@gmail.com
Θεσσαλονίκη, 22 Ἰουλίου 2019

Παραθέτουμε τά κυριώτερα λεχθέντα καί πραχθέντα τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου ἀπό τόν Ἰανουάριο μέχρι τόν Μάρτιο τοῦ 2013.

1) 06-01-2013 Στήν Κωνσταντινούπολη ἡ Παπική οἰκουμενιστική κοινότητα Ταιζέ

Σύμφωνα μέ τό Ραδιόφωνο τοῦ Βατικανοῦ, ἡ Παπική οἰκουμενιστική κοινότητα Ταιζέ, στίς  6  Ἰανουαρίου 2013, βρεθηκε στήν Κωνσταντινούπολη μέ ἐπικεφαλῆς τόν Παπικό «ἡγούμενο» Alois, γιά νά ἑορτάσουν τά Θεοφάνεια μέ τόν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο. Τό δημοσίευμα μάλιστα ἀναφέρει ὅτι προσκλήθηκαν ἀπό τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη καί ἡ ἐπίσκεψη ἄρχισε στίς 3 Ἰανουαρίου μέ Ἑσπερινό στήν Ἑλληνική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ἁγίας Τριάδος Presmvyatoy στήν Πλατεία Ταξίμ στό κέντρο τῆς Κωνσταντινούπολης

(ΠΗΓΗ : http://aktines.blogspot.gr)

2) 11-02-2013 Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος γιά τήν παραίτηση τοῦ αἱρεσιάρχου Πάπα Ρώμης Βενεδίκτου ΙΣΤ΄

Δήλωση τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου γιά τήν παραίτηση τοῦ Πάπα Βενεδίκτου 16ου:

«Μέ λύπην ἐπληροφορήθημεν τήν ἀπόφασιν τῆς Αὐτοῦ Ἁγιότητος τοῦ Πάπα Βενεδίκτου νά παραιτηθῆ τοῦ Θρόνου του, διότι μέ τήν σοφίαν καί τήν πείραν του θά ἡμπορούσε νά προσφέρη ἀκόμη πολλά εἰς τήν Ἐκκλησίαν καί εἰς τόν κόσμον.

Ὁ Πάπας Βενέδικτος ἔβαλεν ἀνεξίτηλον τήν σφραγίδα του εἰς τήν ζωήν καί τήν ἱστορίαν τῆςΡωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας, ὄχι μόνον μέ τήν σύντομον παπωσύνην του, ἀλλά καί μέ τήν ὅλην μακράν προσφοράν του ὡς θεολόγου καί Ἱεράρχου τῆς Ἐκκλησίας του, καί μέ τό πανθομολογούμενον κύρος του.

Τά συγγράμματά του θά ὁμιλοῦν ἐπί μακρόν διά τήν βαθείαν θεολογικήν του κατάρτισιν, διά τήν γνῶσιν τῶν Πατέρων τῆς ἀδιαιρέτου Ἐκκλησίας, διά τήν ἐπαφήν του μέ τήν σύγχρονον πραγματικότητα, διά τό ζωηρόν ἐνδιαφέρον του διά τά προβλήματα τοῦ ἀνθρώπου.

Ἡμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι θά τόν τιμῶμεν πάντοτε ὡς φίλον τῆς Ἐκκλησίας μας καί πιστόν ὑπηρέτην τῆς ἱερᾶς ὑποθέσεως τῆς τῶν πάντων ἑνώσεως καί θά χαίρωμεν, πληροφορούμενοι διά τήν καλήν του ὑγείαν καί τήν παραγωγικήν θεολογικήν του ἐργασίαν.

Προσωπικῶς θά ἐνθυμούμεθα μέ συγκίνησιν τήν ἐπίσκεψίν του εἰς τήν ἕδραν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου πρό ἑξαετίας καί πλέον, καθώς καί τάς πολλάς συναντήσεις καί τήν καλήν συνεργασίαν, πού εἴχομεν κατά τήν διάρκειαν τῆς πρωθιεραρχικῆς του διακονίας.

Εὐχόμεθα ἀπό τοῦ Φαναρίου ὁ Κύριος νά ἀναδείξη ἄξιον διάδοχόν του ἐπί κεφαλῆς τῆς ἀδελφῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρώμης καί νά συνεχισθῆ καί μετ’ αὐτοῦ ἡ κοινή πορεία μας πρός τήν τῶν πάντων ἕνωσιν εἰς δόξαν Θεοῦ».

(ΠΗΓΗ : https://www.iefimerida.gr)

3) 13-03-2013 Συγχαρητήριο μήνυμα Πατριάρχου Βαρθολομαίου στόν νέο αἱρεσιάρχη Πάπα Ρώμης Φραγκίσκο

Ἡ Α.Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος ἐπί τῇ ἀγγελίᾳ τῆς ἐκλογῆς τῆς Α. Ἁγιότητος τοῦ νέου Πάπα Ρώμης Φραγκίσκου Α´ ἀπέστειλεν αὐτῷ θερμόν συγχαρητήριον Μήνυμα, εὐχηθείς ὅπως ἡ θητεία του ἐπί τοῦ παπικοῦ θρόνου συμβάλῃ εἰς τήν εἰρήνην τοῦ τεταραγμένου κόσμου, τήν ἀνακούφισιν τῶν πτωχῶν καί τῶν πασχόντων, ὡς καί εἰς τήν προαγωγήν τοῦ διαλόγου ὑπέρ τῆς ἑνώσεως τῶν δύο Ἐκκλησιῶν.

(ΠΗΓΗ : https://www.naftemporiki.gr/story/626831/sugxaritirio-minuma-bartholomaiou-pros-to-neo-papa, http://www.amen.gr)

His All-Holiness congratulates newly-elected Pope Francis (13.03.2013)

Immediately following the election of Pope Francis on the evening of March 13, His All-Holiness communicated the following congratulatory message to the Vatican:

In the joy and jubilation of Your election as the pastoral leader of Roman Catholic Christians throughout the world, we are communicating with Your Holiness in order to express to You and the devout faithful of Your blessed Church our wholehearted congratulations and sincerest salutations on this special day.

Permit us also, on this historic occasion, to convey our unfeigned wishes and fervent prayers that your papal tenure may prove to be a source of peace in our world of turmoil and division, a refuge and consolation for our Lord’s poor and suffering brothers and sisters, as well as a continuation of our journey toward reconciliation and consolidation of the dialogue toward unity as Sister Churches.

May God grant Your Holiness many years of healthy and fruitful ministry to serve His people with Your distinctive humility, simplicity, and charity.

At the Ecumenical Patriarchate, on March 13th, 2013
Your Holiness’ beloved brother in Chris
+ BARTHOLOMEW
Archbishop of Constantinople-New Rome
and Ecumenical Patriarch

(ΠΗΓΗ : https://www.ec-patr.org)

4) 18-03-2013 Θερμή ἡ πρώτη συνάντηση τοῦ αἱρεσιάρχου Πάπα Φραγκίσκου καί τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου

Σέ θερμό κλίμα πραγματοποιήθηκε ἡ πρώτη ἀνεπίσημη συνάντηση τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου μέ τον Πάπα Φραγκῖσκο, τό βράδυ τῆς Καθαρᾶς Δευτέρας, στόν Οἶκο τῆς Ἁγίας Μάρθας στό Βατικανό, προσωρινό κατάλυμα τοῦ νέου «Προκαθημένου».

Ὁ Πατριάρχης παρουσίασε τήν συνοδεία του στόν νέο Πάπα, ἡ ὁποία ἀποτελεῖται ἀπό τούς Μητροπολίτες Ἰταλίας Γεννάδιο, Περγάμου Ἰωάννη καί Μπουένος Ἄιρες Ταράσιο, καθώς καί ἀπό τόν Ἄρχοντα Λογοθέτη τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Θεόδωρο Ἀγγελόπουλο καί τόν κ. Κάρολο Ταρίνα, ὑπάλληλο τοῦ Πατριαρχείου. Μετά ἀπό πρόσκληση τοῦ κ. Βαρθολομαίου, συνταξίδευσε καί ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀράμ, Γεν. Ἐπίτροπος τοῦ Ἀρμενικοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως.

Στή συνέχεια, Πάπας καί Πατριάρχης παρακάθησαν σέ δεῖπνο.

Ἀπό τίς φωτογραφίες, οἱ ὁποῖες εἶναι ἀπό τήν συνομιλία, πού εἶχαν οἱ δύο Προκαθήμενοι λίγο πρίν τό δεῖπνο, ὁ Πάπας διακρίνεται ἀσκεπής. Πρόσωπα, πού παρέστησαν στή συνάντηση, ἐπεσήμαναν τήν ἁπλότητα τοῦ νέου Πάπα καί ἔκαναν λόγο γιά θερμή συζήτηση σέ ἰδιαίτερα φιλική καί ἀδελφική ἀτμόσφαιρα. 

(ΠΗΓΗ : http://www.amen.gr)

5) 19-03-2013 Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος στήν ἐνθρόνιση τοῦ αἱρεσιάρχη Πάπα Φραγκίσκου

Τό Εὐαγγέλιο ἀναγνώσθηκε στήν ἑλληνική γλώσσα, ὅπως εἶχε ζητήσει ὁ νέος Πάπας. Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἀντήλλαξε τόν ἀσπασμό τῆς ἀγάπης μέ τόν Πάπα, μπροστά στό παπικό ἀλτάριο («ἁγία τράπεζα»).

(ΠΗΓΗ : https://www.youtube.com/watch?v=wgkuRoKyq1c)

6) 19-03-2013 Δείπνο Πάπα Φραγκίσκου μέ Πατριάρχη Βαρθολομαῖο καί “ἀλλαγή στάσης” τοῦ Πάπα ἀπέναντι στό πρωτεῖο

Φαίνεται πώς ὁ Πάπας Φραγκίσκος γνωρίζει καλά πώς νά κινεῖται στά πλαίσια τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Ἀρχίζει τή θητεία του, ὑποκρινόμενος πώς ὑποχωρεῖ στό θέμα τοῦ πρωτείου. Διαβάστε μέ προσοχή το δημοσίευμα ἀπό ΤΑ ΝΕΑ (μέ ἀναφορές στήν ἰταλική RAI) :

Σέ «πολύ ἐγκάρδιο, χριστιανικό κλίμα» δείπνησε χθές βράδυ ὁ Πάπας Φραγκίσκος Α’ μέ τόν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο στό Βατικανό, σύμφωνα μέ πληροφορίες πού ἐπικαλεῖται τό ΑΠΕ.

Τό δεῖπνο διήρκεσε περίπου δυόμισι ὧρες. Τόσο ὁ ἀργεντινός προκαθήμενος ὅσο καί ὁ Πατριάρχης διαμένουν στό ἐσωτερικό τοῦ Βατικανοῦ, στόν Οἶκο τῆς Ἁγίας Μάρθας (Domus Santae Marteae) ὅπου κατέλυσαν οἱ ἐκλέκτορες καρδινάλιοι κατά τήν διάρκεια τοῦ κογκλάβιου.

Ἡ ἰταλική RAI ὑπογράμμισε ὅτι «ἡ στάση καί οἱ πρῶτες του κινήσεις δείχνουν ὅτι σημεῖο ἀναφορᾶς τοῦ Πάπα Φραγκίσκου Α’ φέρεται νά εἶναι ἕνα ἐκκλησιαστικό σύστημα, στήν κορυφή τοῦ ὁποίου νά μπορεῖ νά βρίσκεται ἕνας “πρῶτος μεταξύ ἴσων”» (primus inter pares, στά λατινικά). Αὐτό εἶναι ἕνα ὀργανωτικό οἰκοδόμημα, πού ἱστορικά ταυτίζεται μέ τήν παράδοση τῆς Ὀρθοδοξίας.

Ὁ νέος Ποντίφικας δέν αὐτοχαρακτηρίστηκε Πάπας, ἀλλά «ἐπίσκοπος τῆς Ρώμης καί διάδοχος τοῦ Πέτρου». Σέ ἄλλη μιά συμβολικοῦ χαρακτήρα κίνηση, ἀνακοινώθηκε ὅτι στό οἰκόσημο, πού θά συμβολίζει τήν θητεία του, δέν συμπεριλαμβάνονται τά τρία στέμματα, πού συνδέονται μέ τήν παπική ἐξουσία. Ἐπελέγησαν μόνον τά κλειδιά τοῦ Ἁγίου Πέτρου καί ἡ ἀρχαία μίτρα τοῦ ἐπισκόπου τῆς Ρώμης.

(ΠΗΓΗ : https://www.tanea.gr, http://thriskeftika.blogspot.gr)

7) 19-03-2013 Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης προσκαλεῖ τόν αἱρεσιάρχη Πάπα Φραγκῖσκο στό Φανάρι

Τήν πρόθεσή του νά ἀπευθύνει πρόσκληση στόν Πάπα, κατά τή διάρκεια τῆς ἰδιαίτερης συνάντησης, πού θά ἔχουν τήν Τετάρτη, νά ἐπισκεφθεῖ τήν Ἱερή Καθέδρα τῆς Πρωτόθρονης Ἐκκλησίας τῆς Ὀρθοδοξίας, τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, ἔκανε γνωστή ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, μιλώντας στό Ἰταλικό Πρακτορεῖο ANSA. Ὁ Πατριάρχης ἀναφέρθηκε καί στήν προσωπικότητα τοῦ νέου Προκαθημένου, μέ τόν ὁποῖο εἶχε τήν πρώτη ἄτυπη συνάντηση τό βράδυ τῆς Δευτέρας, ὁπότε εἶχαν τήν εὐκαιρία νά δειπνήσουν μαζί καί νά συζητήσουν γιά περίπου δύο ὧρες. «Ὁ Πάπας Φραγκῖσκος εἶναι ἕνας καλός ποιμήν τῶν πιστῶν του», εἶπε ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, καί πρόσθεσε ὅτι «οἱ πρῶτες χειρονομίες του δείχνουν ὅτι βρίσκεται πλησίον τοῦ κόσμου».«Αὔριο θά ἔχουμε μιά ἰδιωτική συνάντηση. Προτίθεμαι νά τόν προσκαλέσω στήν ἔδρα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στήν Κωνσταντινούπολη», πρόσθεσε ὁ Πατριάρχης.

(ΠΗΓΗ : http://www.amen.gr)

8) 20-3-2013 Ἐγκάρδια συνάντηση Πάπα – Πατριάρχη καί ἕπονται καί ἄλλες…

Τήν πρόσκληση τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου νά ἐπισκεφθεῖ τήν Ἱερή Καθέδρα τῆς Πρωτόθρονης Ἐκκλησίας τῆς Ὀρθοδοξίας στό Φανάρι, στό ἄμεσο μέλλον, ἀποδέχθηκε ὁ Πάπας Φραγκίσκος, κατά τήν ἰδιαίτερη συνάντηση, πού εἶχαν τό μεσημέρι τῆς Τετάρτης στό Βατικανό. Ἐπίσης, ὁ Πάπας συμφώνησε μέ τήν πρόταση τοῦ Πατριάρχη νά συναντηθοῦν τόν Ἰανουάριο τοῦ 2014 στήν Ἁγία Πόλη τῶν Ἱεροσολύμων, μέ τήν εὐκαιρία τῆς συμπλήρωσης 50 χρόνων ἀπό τήν συνάντηση τῶν προκατόχων τους, Παύλου Στ’ καί Ἀθηναγόρα, πού ἦταν ἡ πρώτη ἄμεση ἐπικοινωνία Πάπα καί Πατριάρχη ὕστερα ἀπό 5 αἰῶνες. Ἐκείνη ἡ ἱστορική συνάντηση ἀποτέλεσε τήν ἀφετηρία τῆς ἔναρξης τοῦ «διαλόγου τῆς ἀγάπης» καί ἐν συνεχεία, τό 1980, τοῦ ἐπίσημου θεολογικοῦ διαλόγου ἀνάμεσα στον Παπισμό τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.

Ἡ συνάντηση Φραγκίσκου καί Βαρθολομαίου πραγματοποιήθηκε σέ ἐγκάρδια ἀτμόσφαιρα. Οἱ δύο Προκαθήμενοι συμφώνησαν στήν ἀνάγκη ἐνίσχυσης καί περεταίρω ἐμβάθυνσης τοῦ θεολογικοῦ διαλόγου, πού βρίσκεται σέ ἐξέλιξη ἀνάμεσα στίς δύο Ἐκκλησίες.

Ὁ Πατριάρχης συνεχάρη τόν Πάπα γιά τίς ἀναφορές του, κατά τήν ὁμιλία πού ἐκφώνησε στήν ἐνθρόνισή του, γιά τήν ἀνάγκη εὐαισθητοποίησης κάθε ἀνθρώπου καλῆς θέλησης γιά τή διαφύλαξη τῆς Δημιουργίας, ἐνῶ ὁ Πάπας ἐπεκρότησε τίς πρωτοβουλίες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου γιά τήν προστασία τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος καί τῆς Κτίσης. Συμφώνησαν μάλιστα νά συνεργαστοῦν ἀπό κοινοῦ πρός τήν ἴδια κατεύθυνση.

Ἀξίζει ἐπίσης νά ἀναφερθεῖ ὅτι συζητήθηκε καί τό σημαντικό γεγονός τῆς ἐκθέσεως γιά τό Ἅγιον Ὄρος, πού θά πραγματοποιηθεῖ τό 2015 στό Προεδρικό Μέγαρο τῆς Ἰταλίας. Τήν ἔκθεση ἀναμένεται νά ἐγκαινιάσει ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, ὡς Ἐπίσκοπος τῆς Μοναστικῆς Πολιτείας, ἐνῶ ὁ Πάπας Φραγκῖσκος φέρεται νά ἀποδέχθηκε τήν πρόσκληση νά παραστεῖ στό σημαντικό γεγονός.

Στή συνέχεια, ὁ Πάπας δέχθηκε σέ ἀκρόαση τίς χριστιανικές ἀντιπροσωπεῖες, πού παρέστησαν στήν ἐνθρόνισή του, κατά τήν ὁποία ὁ Πατριάρχης μίλησε ἐκ μέρους τῶν Ὀρθοδόξων.

(ΠΗΓΗ : http://www.amen.gr)

9) 20-3-2013 Πατριάρχης Βαρθολομαῖος : «Ἡ ταπεινότητα τοῦ (Πάπα Φραγκίσκου) θά φέρει τό χριστιανικό μήνυμα πιό κοντά σέ ὅλους τούς ἀνθρώπους».

Ὁ Πάπας Φραγκίσκος εἶχε συνάντηση μέ ὅλους τούς ἡγέτες τῶν διαφόρων θρησκειῶν καί χριστιανικῶν ὁμολογιῶν, πού βρέθηκαν στό Βατικανό γιά τήν ἐνθρόνισή του.Ὅπως ἀναφέρουν τά Παπικά μέσα ἐνημέρωσης, ὁ Πατριάρχης  Βαρθολομαῖος, χαιρέτησε τόν Πάπα, λέγοντας ὅτι «ἡ ταπεινότητά του θά φέρει τό χριστιανικό μήνυμα πιό κοντά σέ ὅλους τούς ἀνθρώπους».«The leader of the Orthodox Church, Bartholomew I, greeted the Pope and said his humility will bring the Christian message closer to all people». 

(ΠΗΓΗ : http://aktines.blogspot.gr)

10) 20-03-2013 Ἡ προσφώνηση τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου στόν αἱρεσιάρχη Πάπα Φραγκῖσκο

«Ἁγιώτατε,

Συγχαίρομεν ὁλοκαρδίως τήν Ὑμετέραν πεφιλημένην Ἁγιότητα, ἐν ὀνόματι τοῦ Κυρίου τῶν δυνάμεων, διά τήν θεοπρόβλητον ἐκλογήν καί ἐπαξίαν ἀνάληψιν τῶν νέων ὑψηλῶν καθηκόντων Σας ὡς Πρωθιεράρχου τῆς προκαθημένης τῆς ἀγάπης σεβασμίας Ἐκκλησίας τῆς Πρεσβυτέρας Ρώμης.

Διαδέχεσθε εἰς τόν Θρόνον τοῦτον τόν ἄρτι ἀνδρειοφρόνως παραιτηθέντα διά λόγους ὑγείας καί κοπώσεως προκάτοχόν Σας Βενέδικτον τόν ΙϚ΄, τόν πρᾷον καί τῇ θεολογίᾳ καί τῇ ἀγάπῃ διακριθέντα. Τό ἔργον καί ἡ εὐθύνη, ἡ ὁποία Σᾶς ἀναμένει εἶναι τεραστία ἐνώπιον Θεοῦ καί ἀνθρώπων.

ἑνότης τῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν τυγχάνει τό πρώτιστον μέλημα ἡμῶν καί εἶναι ἀσφαλῶς μία ἐκ τῶν βασικῶν προϋποθέσεων διά τήν ἐνώπιον τῶν ὀμμάτων τῶν ἐγγύς καί τῶν μακράν ἀξιοπιστίαν τῆς χριστιανικῆς μαρτυρίας μας.

Πρός ἐπίτευξιν αὐτῆς χρειάζεται νά συνεχισθῇ ὁ ἀρξάμενος θεολογικός διάλογος, διά νά κατανοηθῇ ἀπό κοινοῦ καί προσεγγισθῇ ἡ ἀλήθεια τῆς πίστεως καί ἡ ἐμπειρία τῶν Ἁγίων καί ἡ κοινή δι’ Ἀνατολήν καί Δύσιν παράδοσις τῆς πρώτης χριστιανικῆς χιλιετίας. Διάλογος ἐν ἀγάπῃ καί ἀληθείᾳ, ἐν πνεύματι ταπεινώσεως καί πρᾳότητος, διά τῶν ὅπλων τῆς ἀληθείας.

Ἡ παγκόσμιος οἰκονομική κρίσις ἐξ ἄλλου, ἀπαιτεῖ ἐπιτακτικῶς τήν ὀργάνωσιν ἀνθρωπιστικῆς δράσεως, διά τήν ὁποίαν ἔχετε μεγάλην ἐμπειρίαν ἐκ τῆς μακρᾶς καί εὐδοκίμου διακονίας Σας ὡς Καλοῦ Σαμαρείτου ἐν Λατινικῇ Ἀμερικῇ, ὅπου ἐδοκιμάσατε ὡς ποιμήν τήν πικρίαν τῆς ἀνθρωπίνης ταλαιπωρίας καί δυστυχίας, ὅσον ὀλίγοι ἀσφαλῶς. Πρέπει νά παρακινηθοῦν οἱ ἔχοντες νά προσφέρουν εἰς τούς μή ἔχοντας οἰκειοθελῶς καί μετά ἱλαρότητος.

Κατ᾿ αὐτόν τόν τρόπον θά ἐξασφαλισθῇ διά τῆς δικαιοσύνης ἡ εἰρήνη, ἡ ὁποία εἶναι τό πανανθρώπινον αἴτημα καί ἡ προσμονή πάντων τῶν ἐθνῶν καί τῶν λαῶν.

Ὀφείλομεν νά τρέφωμεν τούς πεινῶντας, νά ἐνδύωμεν τούς γυμνούς, νά περιποιώμεθα τούς ἀσθενεῖς καί ἐν γένει νά μεριμνῶμεν διά τούς ὄντας ἐν ἀνάγκαις, διά νά ἀκούσωμεν παρά τοῦ Κυρίου τό “δεῦτε οἱ εὐλογημένοι τοῦ Πατρός μου, κληρονομήσατε τήν ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν” (Ματθ. κε΄ 34).

Ἡ ὑπό τῆς Ὑμετέρας πεφιλημένης καί τετιμημένης Ἁγιότητος ἐπιλογή τῆς ἁπλότητος κατέστησε καί καθιστᾷ ἐμφανές τό  κ ρ ι τ ή ρ ι ό ν  Σας διά τό  ο ὐ σ ι ῶ δ ε ς. Τοῦτο πληροῖ τάς καρδίας ὅλων, τῶν ὅπου γῆς πιστῶν σας καί ἐν γένει τῶν συνανθρώπων, ἐλπίδος∙ ἐλπίδος ὅτι τό κ ρ ι τ ή ρ ι ό ν Σας τοῦτο θά χρησιμοποιηθῇ εὐρύτερον, οὕτως ὥστε ἡ  κ ρ ί  σ ι ς  καί τό ἔ λ ε ο ς, τά βαρύτερα τοῦ νόμου, νά ἔχουν διά τήν Ἐκκλησίαν τήν προέχουσαν σημασίαν.

Κατά τήν διάρκειαν τοῦ δισχιλιετοῦς βίου τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, ἀλήθειαί τινες τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου παρενοήθησαν ὑπό ἐνίων χριστιανικῶν ὁμάδων, ὥστε σήμερον εἰς τά εὐρέα στρώματα τῶν χριστιανικῶν λαῶν νά ἐπικρατοῦν, ὡς μή ἔδει, ἐκκοσμικευμέναι ἀντιλήψεις.

Πολυεύθυνον καί ἐπιτακτικόν τό κ α θ ῆ κ ο ν  καί τό  χ ρ έ ο ς ὅλων μας νά ὑπενθυμίσωμεν πρός ἑαυτούς καί ἀλλήλους καί πρός πάντας, ὅτι ὁ Θεός κατῆλθεν ἐξ οὐρανοῦ εἰς τήν γῆν, γενόμενος ἄνθρωπος, ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ἵνα τό  π ο λ ί τ ε υ μ α  ἡμῶν βιωθῇ ὡς ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχον.

Ἀληθῶς, “Θεός Κύριος καί ἐπέφανεν ἡμῖν” ἀπ᾿ ἀρχῆς δημιουργός τοῦ παντός, διέπων τά πάντα, ἄχρι θανάτου κατελθών, θανάτου δέ Σταυροῦ, ἵνα διά τῆς Ἀναστάσεώς Του καταδείξῃ ὅτι “εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν Ὀνόματι Κυρίου”, καί μόνον ἐν ὀνόματι Αὐτοῦ, εἰς διακονίαν τοῦ πληρώματος, ἵνα πάντες ἕν ὦμεν, τά δέ πάντα καί ἐν πᾶσι Χριστός.

Ἡ γῆ εἶναι ὁ χῶρος τῆς ἀσκήσεώς μας, τῆς πραγματοποιήσεως τῆς ἐνσωματώσεώς μας εἰς τόν Χριστόν∙ καί τῆς δι΄ Αὐτοῦ μεταβάσεώς μας εἰς τήν αἰώνιον ζωήν. Ἡ Ἐκκλησία εὐλογεῖ τήν ἐπίγειον ζωήν, ἀλλά δέν τερματίζει τήν ἀποστολήν της εἰς αὐτήν.

Τό γνωρίζομεν καί τό ὁμολογοῦμεν, διά τοῦτο καί πορευόμεθα οἱ ποιμένες καί οἱ πιστοί τήν ὁδόν τῆς ἀληθείας διά τῶν ἐπιγείων κατεργαζόμενοι τά ἐπουράνια.

Εἴμεθα βέβαιοι προσωπικῶς καί ὡς Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί ὡς ὅπου γῆς Ὀρθόδοξος τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία ὅτι ἡ Ὑμετέρα σεβασμία καί πολυφίλητος ἐν Κυρίῳ Ἁγιότης, ἡ ἐπ᾿ αἰσίοις τοῖς οἰωνοῖς καταρχομένη τοῦ ἱστορικοῦ δολίχου Αὐτῆς ὡς Ἐπισκόπου Ρώμης, θά ἐπιδείξῃ ἰδιαίτερον ἐνδιαφέρον, ἐν συνεργασίᾳ μετά πάντων τῶν δυναμένων καί βουλομένων, διά τήν διόρθωσιν τῶν ἐκκοσμικευμένων τάσεων, ὥστε νά ἐπανέλθῃ ὁ ἄνθρωπος εἰς τό “ἀρχαῖον κάλλος” τῆς ἀγάπης.

Εὐχόμεθα ὁλοθύμως, μετά πάντων τῶν ὅπου γῆς χριστιανῶν πιστῶν, καί μεθ᾿ ἡμῶν συνεύχεται ἅπασα ἡ ἀνθρωπότης, ὅπως ἡ Ἁγιότης Σας ἐπιτύχῃ εἰς τό ὑψηλόν, πολυεύθυνον καί δυσχερές ἔργον Αὐτῆς.

Εὐλογητός καί δεδοξασμένος ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός. Δόξα τῷ Θεῷ τῷ ἀναδεικύοντι ἐν ἑκάστῃ χρονικῇ περιόδῳ τούς ἀξίους, ἵνα ἀξίως τῆς κλήσεως πορευθοῦν καί ὁδηγήσουν τήν ἀνθρωπότητα εἰς δόξαν τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν».

(ΠΗΓΗ : https://www.pentapostagma.gr, Résumé de l’Audience aux Délégations fraternelles, https://www.youtube.com/watch?v=49toTT3zylA)

11) 20-03-2013 “Ἀδελφικός ἀσπασμός” μεταξύ Πατριάρχη Βαρθολομαίου καί αἱρεσιάρχη Πάπα Φραγκίσκου

(ΠΗΓΗ : http://aktines.blogspot.gr)

12) 20-03-2013 Ἡ οὐνιτική παρουσία καί συμμετοχή στήν ἐνθρόνιση τοῦ Πάπα Φραγκίσκου δείχνει τί ἀκριβῶς ἐπιθυμεῖ ὁ Παπισμός

Ἡ προκλητικότατη παρουσία καί συμμετοχή οὐνιτῶν καί ἡ ἀνάγνωση τοῦ Εὐαγγελίου στά Ἑλληνικά στήν τελετή τῆς ἐνθρόνισης τοῦ Πάπα Φραγκίσκου δείχνει τί ἀκριβῶς ἐπιθυμεῖ ὁ Παπισμός.

Τά βίντεο εἶναι ἀπό τήν ἀνάγνωση τοῦ Εὐαγγελίου στά Ἑλληνικά ἀπό οὐνίτη “κληρικό”  καί ἀπό τήν παρουσία τῶν οὐνιτῶν στήν κατακόμβη τῆς βασιλικῆς τοῦ Ἁγίου Πέτρου, πού πῆγε νά προσευχηθεῖ ὁ Πάπας Φραγκῖσκος, πρίν τήν τελετή ἐνθρόνισης. Καί μόνο αὐτά θά ἔπρεπε νά ἀποτρέψουν  τούς ὀρθοδόξους ἀπ’ τό νά ἀποδώσουν τιμή διά τῆς παρουσίας τους στό πρόσωπο τοῦ νέου Πάπα τῆς Ρώμης.

(ΠΗΓΗ : http://aktines.blogspot.gr/, Pope prays at Tomb of St. Peter before Inaugural Mass at Square, https://www.youtube.com/watch?list=UUxshhzR907v2w6DjICyAgLQ&time_continue=10&v=NxvHsGUMJEY)

Σημείωση: Λόγῳ θερινῶν διακοπῶν, θά σταματήσουμε τήν δημοσίευση τῶν ἄρθρων μας καί θά ἐπανέλθουμε σύν Θεῷ στά τέλη Αὐγούστου.

Σχετικά άρθρα

Το δώρο του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας στον Πάπα Φραγκίσκο και το μετάλλιο της πλάνης

Αφαιρώντας το θρησκευτικό προσωπείο της «Αγίας» Έδρας αποκαλύπτεται μία αδίστακτη οργάνωση, που έχει βυθίσει την ανθρωπότητα σε φρικαλεότητες, αβάσταχτο πόνο και αίμα Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr Στο «Αποστολικό» Παλάτι στην πόλη του...

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.