Σύναξις Ορθοδόξων Κληρικών και Μοναχών

Σύναξις Ορθοδόξων Κληρικών και Μοναχών, Πατριάρχου Βαρθολομαίου Οικουμενιστικά Λεχθέντα και πραχθέντα (Μέρος 18ον)

εικόνα άρθρου: Σύναξις Ορθοδόξων Κληρικών και Μοναχών, Πατριάρχου Βαρθολομαίου Οικουμενιστικά Λεχθέντα και πραχθέντα (Μέρος 18ον)

ΣΥΝΑΞΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΩΝ

Ἀποκλειστικά γιά τό Katanixi.gr

e-mail: synaxisorthkm@gmail.com
Θεσσαλονίκη, 29 Ὀκτωβρίου 2019

Παραθέτουμε τά κυριώτερα λεχθέντα καί πραχθέντα τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου ἀπό τόν Ἰούνιο μέχρι τόν Σεπτέμβριο τοῦ 2014.

1) 10-06-2014 : Θερμή συνάντηση Πατριάρχου – ἐπιτίμου Πάπα (ΦΩΤΟ)

Σέ θερμή ἀτμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε τήν Δευτέρα στό Βατικανό ἡ συνάντηση τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου μέ τόν ἐπίτιμο Πάπα Βενέδικτο.

Ὁ Πατριάρχης ἐπισκέφθηκε τόν γηραιό πρώην Προκαθήμενο τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας στό κατάλυμά του, παλαιό μοναστήρι ἐντός τοῦ Βατικανοῦ, συνοδευόμενος ἀπό τούς Μητροπολίτες Ἰταλίας Γεννάδιο καί Γαλλίας Ἐμμανουήλ, ἀπό τόν Ρωμαιοκαθολικό Ἐπίσκοπο Μπράιαν Φάρελ, Γραμματέα τοῦ Ποντιφικοῦ Συμβουλίου γιά τήν Ἑνότητα τῶν Χριστιανῶν, καί ἀπό τόν Διάκονο Ἰωακείμ, ὑπογραμματέα τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου.

Ἀρχικά, ὁ Πατριάρχης εἶχε κατ’ ἰδίαν συνάντηση μέ τόν ἐπίτιμο Πάπα, στήν ὁποία ὁ κ. Βενέδικτος θέλησε νά ἐνημερωθεῖ γιά τήν πορεία τῶν ζητημάτων, πού ἀπασχολοῦν τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο καί γιά τίς ἐξελίξεις στήν ὑπόθεση τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης.

Ὁ ἐπίτιμος Πάπας ἐξέφρασε τήν χαρά καί τήν συγκίνησή του γιά τήν συνάντηση καί τίς θερμές εὐχαριστίες του στόν Πατριάρχη γιά τήν ἐπίσκεψη. «Δέν θά μποροῦσα νά εἶστε ἐδῶ καί νά μήν σᾶς συναντήσω», εἶπε ὁ Πατριάρχης. Ὁ ἐπίτιμος Πάπας εἶπε στόν Πατριάρχη ὅτι τήν περίοδο αὐτή τήν ἀφιερώνει στήν πνευματική ἐργασία καί στή μελέτη.

Ὁ Πατριάρχης προσέφερε στόν ἐπίτιμο Πάπα τό ἀναμνηστικό μετάλλιο γιά τά 50 χρόνια ἀπό τήν συνάντηση τοῦ Πάπα Παύλου Στ’ καί τοῦ Πατριάρχη Ἀθηναγόρα, καθώς καί τό βιβλίο τοῦ Μητροπολίτη Γαλλίας Ἐμμανουήλ γιά τήν ἴδια συνάντηση, πού ἐκδόθηκε πρόσφατα.

(ΠΗΓΗ : http://www.amen.gr)

2) 7/9-06-2014 : Τό χρονικό τῆς πατριαρχικῆς ἐπισκέψεως στή Ρώμη

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπεσκέφθη τήν Ἰταλίαν κατά τό χρονικόν διάστημα μεταξύ 7ης καί 9ης Ἰουνίου 2014, ἀνταποκριθείς εἰς πρόφρονα πρόσκλησιν τῆς Α. Ἁγιότητος, τοῦ Πάπα Ρώμης Φραγκίσκου, ἀπευθυνθεῖσαν Αὐτῷ ἐν συνεχείᾳ πρός τό κοινόν προσκύνημα τῶν δύο Πρωθιεραρχῶν ἐν Ἱεροσολύμοις κατά τήν ἐπέτειον τῶν 50 ἐτῶν ἀπό τῆς ἱστορικῆς ἐν τῇ Ἁγίᾳ Πόλει συναντήσεως τῶν ἀοιδίμων Πάπα Παύλου ΣΤ΄ καί Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρου. Σκοπός τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Πατριάρχου είς Ρώμην ἦτο νά μετάσχῃ τῆς ὑπό τῆς Πρεσβυτέρας Ρώμης διοργανωθείσης δεήσεως ὑπέρ τῆς εἰρήνης τοῦ σύμπαντος κόσμου, εἰδικώτερον δέ τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, τῇ συμμετοχῇ τῶν Ἐξοχωτάτων Προέδρων Shimon Peres τοῦ Ἰσραήλ καί Mahmoud Abbas τῆς Παλαιστινιακῆς Ἀρχῆς. 

Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ Μπίλλη, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Μαγγίνα, φωτογράφου-δημοσιογράφου, ἀφιχθείς εἰς Ρώμην δι΄ ἰδιωτικῆς πτήσεως τό ἑσπέρας τῆς 7ης Ἰουνίου ἐ.ἔ., ὑπηντήθη ἐν τῷ ἀερολιμένι Ciampino ὑπό τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου, Σεβ. Μητροπολίτου Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γενναδίου, τῶν Θεοφ. Ἐπισκόπου κ. Brian Farell καί Ὁσιολ. Mgr. κ. Andrea Palmieri, Γραμματέως καί στελέχους τοῦ Ποντιφηκοῦ Συμβουλίου διά τήν προώθησιν τῆς ἑνότητος τῶν Χριστιανῶν, καί τῶν Ἐξοχ. κ. Θεμιστοκλέους Δεμίρη καί Γεωργίου Παπαδοπούλου, Πρέσβεων τῆς Ἑλλάδος παρά τῇ Ἰταλικῇ Δημοκρατίᾳ καί τῷ Βατικανῷ, ἀντιστοίχως, καί ὡδηγήθη εἰς τόν Οἶκον Φιλοξενίας «Domus Sanctae Marthae», ἔνθα κατέλυσεν. 

Τήν πρωΐαν τῆς ἑπομένης, Κυριακῆς, 8ης Ἰουνίου ἐ.ἔ. ὁ Πατριάρχης ἔσχε κατ’ ἰδίαν συνάντησιν μετά τοῦ Πάπα Ρώμης κ. Φραγκίσκου ἐν τῷ εἰρημένῳ Οἴκῳ, ἔνθα διαμένει καί ἡ Α. Ἁγιότης. Ἡ ἀτμόσφαιρα κατά τήν διάρκειαν τῆς συναντήσεως ὑπῆρξε λίαν φιλική καί ἐγκάρδιος. Ὁ Πάπας Φραγκῖσκος ηὐχαρίστησε τόν Πατριάρχην διά τήν ἀνταπόκρισίν Του εἰς τήν ἀπευθυνθεῖσαν πρόσκλησιν καί προσέφερεν Αὐτῷ πολύτιμον ἀντίγραφον σταυροῦ εὐλογίας τοῦ 7ου αἰῶνος ἐξ Ἀγγλίας καί χειροποίητον μάλλινον παραδοσιακόν σκέπασμα ἐξ Ἀργεντινῆς, τῆς ἰδιαιτέρας πατρίδος Αὐτοῦ, ἐνῷ ὁ Πατριάρχης ἀντιπροσέφερεν ἱεράν εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου, βιβλία καί γλυκά ἐκ τῆς Πόλεως.

Ἀκολούθως, ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς τόν παρά τῇ Ἀρχαίᾳ Ἀγορᾷ τῆς Ρώμης ἱστορικόν Ἱ. Ναόν τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος, ἔνθα ἐχοροστάτησεν ἐν πληθούσῃ ἐκκλησίᾳ κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Πεντηκοστῆς Θείαν Λειτουργίαν, παρουσίᾳ τῶν Ἐξοχ. Πρέσβεων τῆς Ἑλλάδος, τῆς Τουρκίας, τῆς Κύπρου καί πολλῶν ἄλλων χωρῶν, Ὀρθοδόξων καί μή, κατά τό πέρας τῆς ὁποίας ἀνέγνω ἑλληνιστί καί ἰταλιστί τάς εὐχάς τῆς γονυκλισίας τοῦ συναπτῶς τελεσθέντος Ἑσπερινοῦ τῆς Δευτέρας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἀντεφώνησε τόν προσφωνήσαντα Αὐτόν οἰκεῖον Ποιμενάρχην καί διένειμε τό ἀντίδωρον εἰς τό πυκνόν ἐκκλησίασμα, τό ὁποῖον ἐξεδήλωσε τά διακατέχοντα αὐτό αἰσθήματα ἀγάπης καί σεβασμοῦ πρός τόν πανίερον Οἰκουμενικόν Θρόνον εἰς τό πρόσωπον τοῦ σεπτοῦ Προκαθημένου αὐτοῦ. Ὁ Πατριάρχης ἀπηύθυνεν ἐπίσης ἰδιαίτερον χαιρετισμόν καί εὐχαριστίας, ἀγγλιστί, εἰς τούς παραστάντας Ἐξοχ. κυρίους Πρέσβεις. 

Ἐν συνεχείᾳ, ἐπέστρεψεν εἰς τόν Οἶκον «τῆς Ἁγίας Μάρθας», ἔνθα συνεγευμάτισεν, ἐκτός προγράμματος, κατόπιν πρωτοβουλίας τῆς Ἁ. Ἁγιότητος, τοῦ Πάπα, μετ’ Αὐτοῦ, τῇ συμμετοχῇ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Ἰταλίας καί Γαλλίας καί Καρδιναλίου Kurt Koch μετά συνεργατῶν αὐτοῦ, καί τοῦ Ἐντιμολ. Ἄρχοντος Μεγάλου Λογοθέτου τῆς Μ.τ.Χ.Ε. κ. Θεοδώρου Ἀγγελοπούλου. 

Τό ἑσπέρας μετέβη ὁμοῦ μετά τοῦ Πάπα καί τῶν Ἐξοχ. Προέδρων τοῦ Ἰσραήλ καί τῆς Παλαιστινιακῆς Ἀρχῆς εἰς τούς ἔναντι τῆς Ἀκαδημίας Ἐπιστημῶν καί τῆς Πινακοθήκης τοῦ Βατικανοῦ εὐπρεπισμένους κήπους, ἔνθα ἐν εἰδικῶς διαμορφωθέντι χώρῳ, ἀνεπέμφθησαν, μετά μουσικῶν διαλειμμάτων, ὑπό ἐκπροσώπων τῶν τριῶν μονοθεϊστικῶν θρησκειῶν, ἑβραϊστί, ἀραβιστί, ἀγγλιστί καί ἰταλιστί, δεήσεις ὑπέρ τῆς καταπαύσεως τῶν βιαιοτήτων καί ἐχθροπραξιῶν καί τῆς ἑδραιώσεως τῆς εἰρήνης ἐν τῷ κόσμῳ, ἰδιαιτέρως δέ ἐν τῇ δοκιμαζομένῃ περιοχῇ τῆς Μέσης Ἀνατολῆς. Παρέστησαν ὁ Μακ. Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ὁσιολ. Ἀρχιδιακόνου αὐτοῦ κ. Εὐλογίου, ὁ Γεν. Γραμματεύς τῆς Παγκοσμίου Λουθηρανικῆς Ὁμοσπονδίας Αἰδεσιμολ. κ. Younan Mounib, ὁ Πρωθυπουργός τοῦ Κράτους τοῦ Βατικανοῦ, κορυφαῖοι ἀξιωματοῦχοι τῶν πολιτικῶν Ἀρχῶν καί θρησκευτικοί ἡγέται καί ἐκπρόσωποι ἐκ τοῦ Ἰσραήλ καί τῆς Παλαιστίνης, καθώς καί πλῆθος Καρδιναλίων καί Ἐπισκόπων. Ἐν ἀρχῇ ὡμίλησεν ὁ Πάπας Φραγκῖσκος, ὅστις ηὐχαρίστησε θερμῶς τόν ἀδελφόν Αὐτοῦ Πατριάρχην Βαρθολομαῖον διά τήν συμμετοχήν Αὐτοῦ, τήν ὁποίαν ἐχαρακτήρισεν ὡς «σπουδαῖον δῶρον, μεγάλως ἐκτιμωμένην ὑποστήριξιν καί σαφῆ μαρτυρίαν περί τῆς ἀναληφθείσης κοινῆς πορείας μέ προορισμόν τήν ἀποκατάστασιν τῆς πλήρους ἑνότητος μεταξύ τῶν Χριστιανῶν». Μετά τάς ὁμιλίας καί τῶν δύο Προέδρων, οἱ δύο ἐκκλησιαστικοί ἀρχηγοί καί οἱ δύο πολιτικοί ἡγέται ἐφύτευσαν συμβολικῶς εἰς τόν χῶρον τῆς ἐκδηλώσεως δενδρύλλιον ἐλαίας.

Ἀργά τό ἑσπέρας ὁ Πατριάρχης ηὐλόγησεν ἰδιωτικόν δεῖπνον ἐν ἑστιατορίῳ τῆς Ρώμης, εὐγενῶς προσφερθέν ὑπό τοῦ Ἄρχοντος Μ. Λογοθέτου κ. Ἀγγελοπούλου. 

Τήν πρωΐαν τῆς ἑπομένης, Δευτέρας, 9ης Ἰουνίου ἐ.ἔ. ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέφθη ἐθιμοτυπικῶς εἰς τήν ἕδραν αὐτοῦ τόν Ἐξοχ. Καθηγητήν κ. Kenan Gürsoy, Πρέσβυν τῆς Τουρκίας παρά τῷ Βατικανῷ, ὅστις παρέθεσε πρόγευμα πρός τιμήν τοῦ ὑψηλοῦ Ἐπισκέπτου του καί τῆς συνοδείας Αὐτοῦ. Ὁ κ. Πρέσβυς ἐξέφρασε τόν σεβασμόν καί τήν ἐκτίμησίν του πρός τό σεπτόν πρόσωπον τοῦ Πατριάρχου ἐκθειάσας διά τιμητικῶν λόγων τάς πολυσχιδεῖς δραστηριότητας καί πρωτοβουλίας Αὐτοῦ. 

Ἀκολούθως, ἡ Α.Θ.Παναγιότης ἐπεσκέφθη τόν Ἐπίτιμον Πάπαν Ρώμης Βενέδικτον ΙΣΤ’ ἐν τῷ ἐν Βατικανῷ καταλύματι αὐτοῦ, γενόμενος δεκτός ὑπ’αὐτοῦ μετ’αἰσθημάτων χαρᾶς καί συγκινήσεως. Ἀντηλλάγησαν δῶρα καί ἐλήφθησαν ἀναμνηστικαί φωτογραφίαι, παρόντων καί τῶν μελῶν τῆς Πατριαρχικῆς συνοδείας. 

Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Πατριάρχης ἐδέχθη εἰς τό κατάλυμά Του τόν ἐν Ρώμῃ παρεπιδημοῦντα Ὁσιολ. κ. Enzo Bianchi, Ἡγούμενον τῆς ἐν Bose Ρκαθολικῆς Κοινότητος, μεθ΄οὗ ἔσχεν ἐγκάρδιον συνομιλίαν.

Ἀργότερον, ηὐλόγησε τό πρός τιμήν Αὐτοῦ παρατεθέν ὑπό τοῦ Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος παρά τῇ Ἰταλικῇ Δημοκρατίᾳ ἄριστον,εἰς ὅ παρεκάθησαν ὁ Μακ. Πατριάρχης Ἱεροσολύμων, ὁ ὁμόλογος τοῦ ἀμφιτρύωνος Κύπριος Πρέσβυς Ἐξοχ. κ. Λεωνίδας Μαρκίδης, οἱ Πρέσβεις τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Κύπρου παρά τῷ Βατικανῷ Ἐξοχ. κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος καί Γεώργιος Πουλίδης, καί ἄλλοι ἐκλεκτοί συνδαιτημόνες. Μεταξύ τῆς Α.Θ.Παναγιότητος καί τοῦ Πρέσβεως κ. Δεμίρη ἀντηλλάγησαν θερμαί προπόσεις καί ἀναμνηστικά δῶρα. 

Οὕτως ὡλοκληρώθη τό πρόγραμμα τῆς εἰς Ρώμην καί Βατικανόν ἐπισκέψεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, Ὅστις προεπέμφθη τιμητικῶς ἐκ τοῦ καταλύματος Αὐτοῦ καί μέχρι τῆς ἐξωθύρας τοῦ Οἴκου «Domus Sanctae Marthae», προσωπικῶς ὑπό τῆς Α. Ἁγιότητος, τοῦ Πάπα, εἰς τόν ἀερολιμένα δέ Ciampino ὑπό τῶν καί ὑπαντησάντων Αὐτόν προσώπων, ἀφίχθη δέ δι΄ἰδιωτικῆς πτήσεως ἀργά τό ἑσπέρας εἰς τήν Πόλιν, ὑπαντηθείς ἐν τῷ ἀερολιμένι αὐτῆς ὑπό τοῦ Ἐπιτρόπου Αὐτοῦ, Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου.

Ἡ ὡς ἄνω συμμετοχή τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου εἰς τό μέ διεθνῆ ἀπήχησιν βαρυσήμαντον γεγονός τῆς, προσκλήσει τοῦ Πάπα, συναντήσεως ἐν τῷ Βατικανῷ τῶν ἡγετῶν τῶν ἐπί σειράν ἐτῶν ἀντιμαχομένων δύο πλευρῶν ὑποδηλοῖ ἀφ’ἑνός μέν τό ζωηρόν ἐνδιαφέρον τῆς Α.Θ.Παναγιότητος ὑπέρ τῆς ἑδραιώσεως τῆς εἰρήνης, καί μάλιστα ἐν τῇ ἥν προσφάτως ἐπεσκέφθη φλεγομένῃ Μέσῃ Ἀνατολῇ, ἀφ’ἑτέρου δέ τό ἐπικρατοῦν ἄριστον κλῖμα εἰς τάς σχέσεις Ρώμης καί Κωνσταντινουπόλεως καί προσωπικῶς μεταξύ τῶν Προκαθημένων αὐτῶν, ἀφ’ ὅτου ἐνεκαινίασαν Οὗτοι δίαυλον ἀδελφικῆς ἐπικοινωνίας καί συνεργασίας, ἤδη ἀπό τῆς αὐτοπροσώπου συμμετοχῆς τοῦ Πατριάρχου εἰς τήν κατά τό παρελθόν ἔτος γενομένην ἐνθρόνισιν τῆς Αὐτοῦ Ἁγιότητος, τοῦ Πάπα Φραγκίσκου.

(ΠΗΓΗ : https://leonsear.blogspot.com/2019/08/7-9-2014.html#, https://www.youtube.com/watch?v=31jmG3x2pHs)

3) 10-06-2014 : Πατριάρχης Βαρθολομαῖος : «Τρίτον ἄξονα συνιστᾷ ἡ ἐν ἀγάπῃ ἐπικοινωνία μετὰ τῶν λοιπῶν χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν»

Ἀπόσπασμα ἀπό τήν ὁμιλία  τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου κατὰ τὸν Ἑσπερινὸν τῆς Μνήμης  τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Βαρθολομαίου

«…Τρίτον ἄξονα συνιστᾷ ἡ ἐν ἀγάπῃ ἐπικοινωνία μετὰ τῶν λοιπῶν χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν, ἀφ᾽ ἑνὸς μὲν διὰ τῆς συνεχίσεως τῶν θεολογικῶν διαλόγων μετὰ τῶν ἑτεροδόξων ἀδελφῶν ἡμῶν, ἀφ᾽ ἑτέρου δὲ διὰ τῆς πραγματοποιηθείσης μόλις πρὸ ὀλίγων ἡμερῶν συναντήσεως τῆς ἡμετέρας Μετριότητος μετὰ τοῦ Ἁγιωτάτου Πάπα Ρώμης ἐν Ἱεροσολύμοις, ἐπ᾽ εὐκαιρίᾳ τῆς πεντηκοστῆς ἐπετείου τῆς συναντήσεως εἰς τὴν Ἁγίαν Γῆν τῶν ἀειμνήστων προκατόχων ἡμῶν πατριάρχου Ἀθηναγόρου καὶ Πάπα Παύλου τοῦ Στ´. 

Ἀπόδειξιν τῆς εὐρύτητος τοῦ πνεύματος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ τῆς ἑτοιμότητος αὐτοῦ νὰ συμβάλλῃ διὰ τοῦ ἐντίμου διαλόγου εἰς τὴν ἐπίλυσιν τῶν προβλημάτων τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς ἀνθρωπότητος ἀποτελεῖ καὶ ἡ πρόθυμος ἀνταπόκρισις ἡμῶν εἰς τὴν τιμητικὴν πρόσκλησιν τῆς Α.Ἁ. τοῦ Πάπα Φραγκίσκου ὅπως μετάσχωμεν εἰς τὴν ἱστορικὴν εἰρηνευτικὴν προσπάθειάν του νὰ συμφιλιώσῃ Ἰσραηλινοὺς καὶ Παλαιστινίους προχθὲς εἰς τὸ Βατικανόν. Θὰ ἐνθυμούμεθα πάντοτε αὐτὴν τὴν πολύτιμον ἐμπειρίαν καὶ τὴν διάχυτον, τὸ ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς, συγκίνησιν καὶ ἱκανοποίησιν, ὡς καὶ τὰς προσδοκίας διὰ μόνιμον καὶ σταθερὰν εἰρήνην εἰς τοὺς Ἁγίους Τόπους καὶ εὐρύτερον. Εὔχεσθε καὶ σεῖς ὅλοι δι᾿ αὐτό, ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν τῷ Ἄρχοντι τῆς εἰρήνης Χριστῷ…»

(ΠΗΓΗ : http://aktines.blogspot.gr)

4) 11-06-2014 : Πατριάρχης Βαρθολομαῖος : «…δίδομεν ἰδιαιτέραν σημασίαν εἰς τό ἤδη σημαντικόν ἱστορικῶς καταστάν γεγονός τῆς προσφάτου ἐπανασυναντήσεως τῶν δύο Ἐκκλησιῶν τῆς Πρεσβυτέρας καί τῆς Νέας Ρώμης…»

Ἀποσπάσματα ἀπό τον χαιρετισμό τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου κατά τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Βαρθολομαίου

«…Εἶναι δέ ἡ ἐπέτειος τῶν ἐφετεινῶν ὀνομαστηρίων ἡμῶν ἰδιαιτέρως εὐχάριστος, διότι συνοδεύεται ὑπό συγκεκριμένων εὐσήμων γεγονότων, εἴς τινα τῶν ὁποίων ἀνφέρθημεν καί χθές κατά τόν ἑσπερινόν τῆς Ἑορτῆς. 

Ἡ πραγματοποιηθεῖσα ἐν εὐλογίαις ἐν τῷ Ἱερῷ ἡμῶν Κέντρῳ καί ὑπό τήν προεδρείαν τῆς ἡμετέρας Μετριότητος, Ἱερά Σύναξις τῶν Μακ. Προκαθημένων τῶν κατά τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, κατά τόν παρελθόντα Μάρτιον, καί ἡ ἀποφάσει αὐτῆς δρομολόγησις εἰς τελικόν προπαρασκευαστικόν στάδιον τῆς συγκλήσεως τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἀποτελεῖ τό πρῶτον καί τό κύριον. Πιστεύομεν ὅτι τό ἐπίτευγμα τοῦτο συμβάλλει εἰς τήν ἑνότητα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, περί τῆς ὁποίας ἀκαταπαύστως, παρά τά ἀνακύποντα καθ᾿ ἡμέραν πειρασμικά προβλήματα, ἐργαζόμεθα. Ἐλπίζομεν δέ ὅτι καί ἡ συνέχεια θά εἶναι ἀνάλογος τῶν ληφθεισῶν ἤδη ἀποφάσεων, καθ᾿ ὅτι ἡ ἑνότης ἐν τῷ Χριστῷ, καρπός τοῦ Παναγίου Πνεύματος, εἶναι διά τήν Ἐκκλησίαν μας ἕν ἐκ τῶν πολυτιμοτέρων ἀγαθῶν…»

«…Ἐπικεντροῦμεν τήν προσοχήν καί τό ἐνδιαφέρον καί δίδομεν ἰδιαιτέραν σημασίαν εἰς τό ἤδη σημαντικόν ἱστορικῶς καταστάν γεγονός τῆς προσφάτου ἐπανασυναντήσεως τῶν δύο Ἐκκλησιῶν τῆς Πρεσβυτέρας καί τῆς Νέας Ρώμης διά τῶν κεφαλῶν αὐτῶν ἐν Ἱεροσολύμοις, πρός ἐπισφράγισιν μιᾶς πεντηκονταετίας συνεχοῦς προσπαθείας διά τήν οἰκοδομήν ἑνός κλίματος καταλλαγῆς, συμφιλιώσεως, ἐμπιστοσύνης καί συνεργασίας μεταξύ Ἀνατολῆς καί Δύσεως καί διά τήν ἀνανέωσιν τῆς ἐν ἐλπίδι καί προσδοκίᾳ διαρκοῦς πορείας μέχρι τῆς ἐπιτεύξεως τοῦ Θελήματος τοῦ Κυρίου ἵνα πάντες ἕν ὦσιν

Ἡ συνάντησις αὕτη τῆς ἡμετέρας Μετριότητος μετά τοῦ Πάπα Ρώμης Φραγκίσκου εἶχεν ὡς ἐπακόλουθον τήν νέαν συνάντησιν κορυφῆς τῆς παρελθούσης Κυριακῆς, ἀμφοτέρων ἡμῶν μετά τῶν Ἐξοχωτάτων Προέδρων τοῦ Ἰσραήλ καί τῆς Παλαιστινιακῆς Ἀρχῆς, ἐν ἱκετηρίῳ δεήσει πνευματικῆς καί κοσμικῆς ἐξουσίας πρός τόν Ἄρχοντα τῆς Εἰρήνης καί Κύριον τῶν κυριευόντων καί βασιλέα τῶν βασιλευόντων, ἵνα βραβεύσῃ διά τοῦ Παναγίου Αὐτοῦ Πνεύματος εἰρήνην εἰς τήν ἀπό μακροῦ τεταραγμένην διά μαχῶν, πολέμων καί ἀνασφαλείας ἀνειρήνευτον ταύτην περιοχήν, πρός ἐπούλωσιν τῶν ἐξ αὐτῶν τραυμάτων, τά ὁποῖα προβληματίζουν καί κουράζουν ψυχοσωματικῶς ὅσους διαμένουν εἰς τάς εὐαισθήτους ἐκείνας περιοχάς. 

Οὕτως, ἡ ἐν ταπεινώσει ἑνότης τῶν Ὀρθοδόξων καί ἡ ἀγαπητική προσέγγισίς μας πρός τόν κόσμον τῶν ἑτεροδόξων ἀποτελοῦν βασικόν μέλημα ἡμῶν…»

(ΠΗΓΗ : http://aktines.blogspot.com

5) 07-07-2014 : Σοβαρές ἀντιδράσεις προκαλεῖ ἡ κάρτα τοῦ Πατριάρχου 

Προβληματισμό καί ἀντιδράσεις προκαλεῖ ἡ εὐχαριστήρια κάρτα, πού ἔστειλε πρόσφατα ὁ Πατριάρχης σέ ὅσους τοῦ εὐχήθηκαν γιά τήν ὀνομαστική του γιορτή (11 Ἰουνίου). Τό περιεχόμενο τῆς κάρτας εἶναι τό παρακάτω :

«Σᾶς εὐχαριστοῦμεν θερμῶς διά τάς προσευχάς σας διά τήν συνάντησιν τῶν Ἱεροσολύμων, περί τῶν ὁποίων εἴμεθα βέβαιοι, ὡς καί διά τάς πρόφρονας εὐχάς σας ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις τῆς ἡμετέρας Μετριότητος. Εὔχεσθε πάντοτε, παρακαλοῦμεν, «ὑπέρ τῆς εἰρήνης τοῦ σύμπαντος κόσμου, εὐσταθείας τῶν ἁγίων τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησιῶν καί τῆς τῶν πάντων ἑνώσεως».

Ἡ εὐχαριστήρια κάρτα στάλθηκε σέ Ἀρχιερεῖς, Ἱερεῖς καί Ἡγουμένους τοῦ Ἁγίου Ὄρους καί τούς καθιστᾶ συμμέτοχους, χωρίς τήν συγκατάθεσή τους, στίς οἰκουμενιστικές ἐκδηλώσεις, πού ἔγιναν στά Ἱεροσόλυμα μέ τήν παρουσία, τίς δηλώσεις καί τίς συμπροσευχές τοῦ Πατριάρχου καί τοῦ Πάπα.

(ΠΗΓΗ : http://aktines.blogspot.com)

6) 02-09-2014 : Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἀναγνωρίζει τό «μακεδονικό ἔθνος» μέσῳ ταινίας;

«Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἔχει συμφωνήσει νά γυρισθεῖ ταινία τῶν Ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου, στήν ὁποία θά μιλᾶ γιά τό «μακεδονικό ἔθνος», χωρίς καμμία ἀναφορά στή Βουλγαρία», σημειώνει τό βουλγαρικό Focus, ἐπικαλούμενο τήν σκοπιανή ἐφημερίδα Βέτσερ.

Σύμφωνα μέ τήν ἐφημερίδα, οἱ Βούλγαροι ἱστορικοί καί ἐθνικιστές ἔχουν ἐξεγερθεῖ, μετά τήν συνειδητοποίηση ὅτι ὁ Βαρθολομαῖος ἔχει συμφωνήσει νά κινηματογραφηθεῖ ὁ Κύριλλος καί ὁ Μεθόδιος, ἀντιπροσωπεύοντας τούς «Μακεδόνες» καί ὄχι τούς Βουλγάρους.

Ἡ παραγωγή τῆς ταινίας εἶναι ἀπό τήν τσεχική ἐθνική τηλεόραση καί τό στούντιο «Barrandov» τῆς Πράγας καί ὁ τίτλος της εἶναι «Κύριλλος καί Μεθόδιος, Σλάβοι ἀπόστολοι»- (βουλγαρικά : Кирил и Методий, славянските апостоли).

Οἱ Βούλγαροι ἱστορικοί εἶναι ἐξαγριωμένοι, ἐπειδή ἡ ταινία δέν ἀναφέρει τό βουλγαρικό ἔθνος καί ὁμιλοῦν γιά καθαρή συνωμοσία. «Τσεχική σύνδεση» κατά τῆς Βουλγαρίας.

Στήν ὑπόθεση δέν παρεμβαίνει ὁ Ἐπίτροπος Στέφαν Φούλε, ὁ ὁποῖος συνεχῶς ἀρνεῖται ὅτι τά Σκόπια κλέβουν τήν βουλγαρική ἱστορία καί ὑποστηρίζει μόνο τήν ἔνταξή τους στήν ἘΕ.

Ἡ ἐφημερίδα τῶν Σκοπίων – γράφει τό βουλγαρικό δημοσίευμα – σημειώνει ὅτι τό ἔργο σχεδιάσθηκε ὡς ἕνα πανευρωπαϊκό καί ἱστορικό γεγονός, ἀφοῦ ἐπηρεάζει (ἐμπλέκει) πολλά ἔθνη, Πολωνούς, Ρώσους, «Μακεδόνες», Σέρβους καί Ἕλληνες.

Σύμφωνα μέ τούς ἱστορικούς τῆς Βουλγαρίας, ὅπως σημειώνει ἡ Βέτσερ, ἡ ταινία ὑποστηρίζεται ἀπό τόν Βαρθολομαῖο καί αὐτό σημαίνει ὅτι ἔχει ἀναγνωρίσει τό μακεδονικό ἔθνος καί τήν μακεδονική ἐκκλησία.

Ἐπίσης, τό κανάλι 5 τῶν Σκοπίων σχολιάζει ὅτι ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἔχει ἀναγνωρίσει τό “μακεδονικό ἔθνος”, ἀφοῦ ὑπέγραψε ὅτι τό ἐγκρίνει. Τό ἴδιο ἐπισημαίνει καί δημοσίευμα τῆς σκοπιανῆς Falanga, πού σημειώνει ὅτι ἡ ταινία, πού εἶναι τοῦ Τσέχου σκηνοθέτη Πέτρ Νικολάεφ καί παράγεται ἀπό τόν Βίκτορ Κριστόφ, ἀνασύρει τό “μακεδονικό ἔθνος” ἀπό τήν ἱστορία.

(ΠΗΓΗ : http://archive.romfea.gr)

7) 08-09-2014 : Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος παρακολούθησε λειτουργία Μονοφυσιτῶν στήν Ἀνατολική Τουρκία, στό νησί Ἀκνταμάρ.

Ἕλληνες, Ἀσσύριοι καί Ἀρμένιοι σέ κοινή λειτουργία

Παρουσίᾳ καί τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου στήν ἀνατολική Τουρκία, στό νησί Ἀκνταμάρ τῆς λίμνης Βάν. 

Τήν Κυριακή ἡ ἀρμενική ἐκκλησία τοῦ Σταυροῦ στό νησί Ἀκνταμάρ τῆς λίμνης Βάν γέμισε καί πάλι ἀπό πιστούς, πού ἦρθαν νά προσευχηθοῦν ἀπό κάθε γωνιά τῆς Τουρκίας, ἀλλά καί ἀπό το ἐξωτερικό. 

Φέτος ὅμως, σέ ἀντίθεση μέ τίς προηγούμενες χρονιές, ἡ κυριακάτικη λειτουργία κατόρθωσε κάτι μοναδικό : γιά πρώτη φορά βρέθηκαν μαζί οἱ πνευματικοί ποιμένες ἀπό τήν ἑλληνική, τήν ἀρμενική καί τήν ἀσσυριακή ἐκκλησία. Παρόντες ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος τῆς Ἀσσυριακῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας Γιουσούφ Τσετίν καί ὁ Μητροπολίτης τῆς Ἀρμενικῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀνατολικῆς Ἀκτῆς τῶν ΗΠΑ Χαζάκ Μπαρσαμιάν. 

Ὁ Πατριάρχης τῶν Ἀρμενίων τῆς Κωνσταντινούπολης, Ἀράμ Ἀτεσιάν, πού χοροστάτησε στή λειτουργία, μιλώντας στό τέλος, ἀνέφερε ὅτι πρόκειται γιά μιά ἱστορική ἡμέρα γιά τήν ἀρμενική κοινότητα. «Εἶναι ἡ πρώτη φορά ἀπό τόν 10ο αἰώνα, ὁπότε καί ἱδρύθηκε ἡ ἐκκλησία τοῦ Σταυροῦ, πού ἑλληνορθόδοξος Πατριάρχης βρέθηκε στό Ἀκνταμάρ», ἀνέφερε χαρακτηριστικά, καί συμπλήρωσε : «ἡ παρουσία ὅλων ἐδῶ δείχνει ὅτι οἱ ὀρθόδοξες κοινότητες δέν ἔχουν καμμία σύγκρουση μεταξύ τους». 

Τό 2010 ἦταν ἡ πρώτη χρονιά, ἔπειτα ἀπό 95 χρόνια, πού ἡ τουρκική κυβέρνηση ἐπέτρεψε στούς Ἀρμενίους νά λειτουργήσουν στήν συγκεκριμένη, ἀναστηλωμένη πλέον, ἐκκλησία. Ὡστόσο, μόλις τήν δεύτερη χρονιά τούς ἐπετράπη νά φτιάξουν καί σταυρό. «Ἀπό τήν ἱστορία ξέρουμε ὅτι Τοῦρκοι, Κοῦρδοι, Ἀρμένιοι καί ἄλλες ἐθνικές κοινότητες ζοῦσαν μαζί στήν περιοχή εἰρηνικά», δήλωσε ὁ ἐφημέριος τῆς Ἀρμενικῆς Ἐκκλησίας τῆς Τουρκίας. 

(ΠΗΓΗ : http://aktines.blogspot.gr)

8) 18-09-2014 : Βαρθολομαῖος : «Ὁρατή τόσο ἡ ἑνότητα ὅσο καί ἡ πολυμορφία τῆς Ἐκκλησίας»

Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, σέ ἕνα εἰδικό βιντεοσκοπημένο μήνυμα,  πού παρουσιάστηκε κατά τήν διάρκεια τῆς πρώτης μέρας τῆς συνόδου τῶν μελῶν τῆς Συνέλευσης τῶν Κανονικῶν Ὀρθοδόξων Ἐπισκόπων τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν τῆς Ἀμερικῆς, ἀνέφερε μεταξύ ἄλλων : 

«Ὅλοι οἱ Προκαθήμενοι τῶν Αὐτοκεφάλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν κοιτάζουμε τήν Συνέλευσή σας μέ ἐλπίδα καί αἰσιοδοξία, ἀναγνωρίζοντας μέ πνευματική χαρά καί ὑπερηφάνεια πώς ἀποτελεῖ τήν μεγαλύτερη σέ ἀριθμό καί εὐρύτερη ἐκπροσώπηση τῶν Ἐκκλησιῶν μας». Ὁ Πατριάρχης παρατήρησε ἀκόμη : «Ὅπως θά συγκεντρώνεστε στό Ντάλας γιά τίς ἑπόμενες μέρες, νά θυμᾶστε ὅτι… θά εἶναι ὁρατή καί ἁπτή ἡ ἔκφραση τόσο τῆς ἑνότητας ὅσο καί τῆς πολυμορφίας τῆς Ἐκκλησίας μας».

Ὁ Πατριάρχης πρόσθεσε : «Αὐτός ὁ σύντομος χαιρετισμός μας δέν εἶναι ἁπλῶς τυπικός ἤ συμβατικός. Καλούμαστε νά προχωρήσουμε πέρα ​​ἀπό τά λόγια στίς πράξεις… Καλούμαστε νά θέσουμε τήν θεωρία καί τήν θεολογία μας στήν πολιτική καί τήν πρακτική. Καλούμαστε νά προχωρήσουμε πέρα ​​ἀπό αὐτό, πού εἶναι «δικό μου» καί «δικό σου», στό τί εἶναι «δικό μας». 

(ΠΗΓΗ : https://www.vimaorthodoxias.gr/oikoumeniko-patriarxeio/βαρθολομαίος-2/, https://www.youtube.com/watch?v=bDtadDjpVmM)  

9) 22-09-2014 : Πατριάρχης Βαρθολομαῖος : «Οὐδένα κίνδυνο διατρέχουμε μέ τούς διαλόγους»

Σαφές μήνυμα μέ πολλαπλούς ἀποδέκτες ἔστειλε ἀπό τό Σουφλί ὁ Πατριάρχης, ἐκφράζοντας ἐνώπιον ἱεραρχῶν τοῦ Θρόνου καί τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας, Ἁγιορειτῶν Πατέρων, ἀλλά καί τοῦ μουφτῆ τοῦ Διδυμοτείχου τήν ἀταλάντευτη θέση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου γιά τήν συνέχιση τοῦ διαχριστιανικοῦ καί διαθρησκειακοῦ διαλόγου, χωρίς ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία νά ὑποχωρήσει ἀπό τίς πάγιες θέσεις της.

Ἀμέσως μετά τό δεῖπνο, πού παρατέθηκε στή Λέσχη Ἀξιωματικῶν τῆς 50ης Μ/Κ Ταξιαρχίας Πεζικοῦ στό Σουφλί, ὁ διοικητής τῆς μονάδας δώρισε στόν Πατριάρχη τόν θυρεό τῆς Ταξιαρχίας, πού φέρει τό ἐπίγραμμα «Ἀρχή τοῦ νικᾶν τό θαρρεῖν», δίνοντας τήν εὐκαιρία στόν Πατριάρχη νά ὑπενθυμίσει στούς παριστάμενους τόν καθημερινό ἀγώνα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινούπολης γιά τήν ὑπεράσπιση τῶν δικαίων τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ Γένους.

«Ἐμεῖς θαρροῦμε καί μέ αὐτό τό θάρρος, πού ἀντλοῦμε ἀπό τήν πίστη μας καί ἀπό τούς λόγους τοῦ Κυρίου, ἀγωνιζόμεθα ἐπί τῶν ἐπάλξεων τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ Γένους ἐκεῖ, πού βρισκόμαστε, στό ἱερό κέντρο τῆς Ὀρθοδοξίας. Καί πάντοτε ξεπερνοῦμε τίς ἑκάστοτε δυσκολίες, μέ τήν ἐλπίδα ὅτι θά ἔρθουν καλύτερες ἡμέρες γιά τήν Μητέρα Ἐκκλησία καί τό Γένος μας εἰς τήν βασιλεύουσαν», ἀνέφερε ὁ Πατριάρχης, ἀπευθυνόμενος στόν Ταξίαρχο Θεόδωρο Τοπούζη.

Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος εὐχαρίστησε τόν διοικητή τῆς 50ης Μ/Κ Ταξιαρχίας Πεζικοῦ καί εὐχήθηκε στόν ἴδιο καί στίς Ἔνοπλες Δυνάμεις τῆς Ἑλλάδας νά εἶναι ἑτοιμοπόλεμοι, ἀλλά νά μήν χρειαστεῖ ποτέ νά πολεμήσουν καί νά διεξάγουν ἔργα εἰρήνης.

«Τό ἰδανικό γιά ὅλους μας, ἡ μόνιμος προσευχή τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι ΄΄Ὑπέρ τῆς εἰρήνης τοῦ σύμπαντος κόσμου, εὐσταθείας τῶν Ἁγίων τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησιῶν καί τῆς τῶν πάντων ἑνώσεως”», σημείωσε ὁ Πατριάρχης.

Ὁ Πατριάρχης συνέχισε, λέγοντας μέ ἰδιαίτερο νόημα ὅτι «γιά τήν ἑνότητα αὐτή τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο ἐργάζεται ἀνέκαθεν, ἔχει ἀνοιχτούς ὁρίζοντες καί δέν φοβᾶται νά διαλέγεται μέ τούς ἑτεροδόξους χριστιανούς, ἀλλά καί μέ τούς ἑτεροθρήσκους ἀδελφούς μας», ἐνῶ ἔκανε εἰδική μνεία στήν ἐπικείμενη ἐπίσημη ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα τῆς Ρώμης Φραγκίσκου στήν Κωνσταντινούπολη στίς 30 Νοεμβρίου γιά τήν ἑορτή τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα, θρονική ἑορτή τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινούπολης.

Ἡ παρουσία τοῦ Μουφτῆ τοῦ Διδυμοτείχου στό χῶρο ἔδωσε τήν εὐκαιρία στόν Πατριάρχη νά ἀναφερθεῖ καί στό σκέλος τοῦ διαλόγου μέ τίς ἄλλες θρησκεῖες.

«Ὅσον ἀφορᾶ τούς ἑτεροθρήσκους ἀδελφούς μας, ἐδῶ καί 30 χρόνια τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο ἐγκαινίασε τόν διαθρησκειακό διάλογο καί ὁ ἀπώτερος στόχος μας εἶναι νά γνωριστοῦμε καλύτερα καί νά συνεργαστοῦμε ἁρμονικά γιά τήν ἀντιμετώπιση τῶν κοινῶν προβλημάτων τῆς ἀνθρωπότητας», ἀνέφερε ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, ἀπαριθμώντας μεταξύ αὐτῶν τήν Παιδεία, τήν παγκόσμια εἰρήνη καί τήν προστασία τοῦ περιβάλλοντος.

«Ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι δέν πρόκειται νά πειστοῦμε καί ἀλλαξοπιστήσουμε», ἦταν τό μήνυμα τοῦ Πατριάρχη γιά τόν διαθρησκειακό διάλογο.

Ἀπευθυνόμενος στούς παρισταμένους Ἁγιορεῖτες Πατέρες, ὁ Πατριάρχης τούς διαβεβαίωσε ὅτι «οὐδένα κίνδυνο διατρέχουμε, οὔτε προδώσαμε κάτι μέχρι σήμερα ἀπό τήν ὀρθόδοξη πίστη μας μέ τούς διαλόγους καί τίς ἐπαφές καί οὔτε πρόκειται νά τό κάνουμε στό μέλλον».                                                                                                      

(ΠΗΓΗ : http://aktines.blogspot.com)

10) 23-09-2014 : Συνάντηση Πατριάρχου Βαρθολομαίου μέ τόν Πατριάρχη τῶν Ἀρμενίων (ΦΩΤΟ)

Μιά εὐχάριστη ἔκπληξη ἀνέμενε τόν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο μόλις ἀφίχθη στό ξενοδοχεῖο, ὅπου παρετέθη δεῖπνο πρός τιμήν του ἀπό τόν Δήμαρχο Κομοτηνῆς.

Στήν εἴσοδο τοῦ ξενοδοχείου τόν Πατριάρχη ὑποδέχθηκε ὁ Πατριάρχης τῶν Ἀρμενίων Ἀράμ, ὁ ὁποῖος βρίσκεται στήν Κομοτηνή γιά τούς ἑορτασμούς τῶν 180 χρόνων τῆς Ἀρμενικῆς Ἐκκλησίας τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου.

Ὁ κ. Βαρθολομαῖος ἀσπάστηκε τόν κ. Ἀράμ, ἐνῶ ὁ Πατριάρχης τῶν Ἀρμενίων ἀπό τήν πλευρά του ἐξέφρασε τήν μεγάλη του ἱκανοποίηση, πού συναντήθηκαν, ἀφοῦ, ὅπως εἶναι γνωστό, ὁ κ. Ἀράμ δέν μπορεῖ νά δεῖ τόν Πατριάρχη στό Φανάρι, λόγῳ ἀπαγόρευσης εἰσόδου του στήν Τουρκία ἀπό τήν Τουρκική κυβέρνηση.

Στήν συνέχεια, ὁ κ. Βαρθολομαῖος ἔβαλε τόν κ. Ἀράμ ἐκ δεξιῶν του καί ἀριστερά του τόν ὑπουργό Μακεδονίας-Θράκης κ. Γιῶργο Ὀρφανό.

Ἐπίσης, πρίν ἀπό τό γεῦμα ὁ Τοῦρκος Πρόξενος στήν Κομοτηνή Ἰλχάν Σενέρ, προσέφερε στόν Πατριάρχη ἕναν ἀσημένιο δίσκο.

Τέλος, ὁ Πατριάρχης ἐπισκέφθηκε τήν ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου, ὅπου ἐκεῖ τελέστηκε δοξολογία καί στήν συνέχεια πραγματοποιήθηκε συνάντηση μέ τόν Πατριάρχη τῶν Ἀρμενίων Ἀράμ.

(ΠΗΓΗ : https://www.armenianportal.gr)

11) 23-09-2014 : Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος στήν Ἀρμένικη Ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου (ΦΩΤΟ)

Ἐπίσημη ἐπίσκεψη στήν Ἀρμένικη Ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου στήν Κομοτηνή πραγματοποίησαν πρίν ἀπό λίγο ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος καί ὁ Πατριάρχης τῶν Ἀρμενίων Ἀράμ.

Πλῆθος κόσμου, πού εἶχε συγκεντρωθεῖ ἀπό νωρίς, ὑποδέχθηκε μέ ἐνθουσιασμό τούς δύο Προκαθημένους.

Στήν συνέχεια, τελέστηκε δοξολογία μέ ἀφορμή τούς ἑορτασμούς γιά τά 180 χρόνια ἀπό τήν ἀνέγερση τῆς Ἀρμένικης Ἐκκλησίας τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου.

Ἡ δοξολογία πραγματοποιήθηκε παρουσίᾳ τοῦ οἰκείου Μητροπολίτη Παντελεήμονος, ἐνῶ παρέστησαν ἀκόμα ὁ Ὑπουργός Μακεδονίας – Θράκης κ. Γιῶργος Ὀρφανός καί ὁ Δήμαρχος Κομοτηνῆς κ. Γιῶργος Πετρίδης.

Μετά τό πέρας τῆς δοξολογίας, ὁ Πατριάρχης τῶν Ἀρμενίων προσέφερε στόν κ. Βαρθολομαῖο ἕνα ἐγκόλπιο καί ἡ Ἀρμένικη κοινότητα τῆς Κομοτηνῆς προσέφερε τό ἐξώφυλλο ἑνός Εὐαγγελίου τοῦ 18ου αἰώνα, πού ἀπεικονίζει τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ.

Ἀπό τήν πλευρά του ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος προσέφερε στόν κ. Ἀράμ ἕνα ἐγκόλπιο μέ τόν δικέφαλο ἀετό, καθώς καί ἕνα θυμιατό στήν Ἀρμενική Ἐκκλησία τῆς Κομοτηνῆς.

(ΠΗΓΗ : http://archive.romfea.gr)

12) 24-09-2014 : Ὁ Πατριάρχης Βαρθολμαῖος μαζί μέ τόν Ἀρμένιο Πατριάρχη Ἀράμ στήν Κομοτηνή 

«Ἀτυχεῖς ἱστορικές συγκυρίες, πολιτικοί καί ὄχι μόνο θεολογικοί λόγοι μᾶς χώρισαν. Ὑπῆρξε μία μακρά περίοδος ἀποξένωσης τῶν Ἐκκλησιῶν, ἀλλά τώρα μερικές δεκαετίες, πού ἐργαζόμαστε καί συναντιόμαστε, γιά νά ἐπανέλθουμε στήν πλήρη ἑνότητά μας…», εἶπε ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἀπό τήν Κομοτηνή. 

Ἡ συμπλήρωση 180 χρόνων ἀπό τήν ἵδρυση τῆς Ἀρμενικῆς Ἐκκλησίας ἔφερε στήν Κομοτηνή τόν Προκαθήμενο τῆς Ἀρμενικῆς Ἐκκλησίας Ἀράμ Α’ καί ἡ ἐπίσκεψή του συνέπεσε μέ τήν περιοδεία τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου. Ἡ 23η Σεπτεμβρίου ἦταν ἱστορική μέρα γιά τήν Κομοτηνή, καθώς γιά πρώτη φορά ὑποδέχθηκε Ἀρμένιο Πατριάρχη, καί γιά πρώτη φορά, ἐπίσης, ἔγινε μιά τέτοια συνάντηση, τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου μέ τόν Ἀρμένιο Προκαθήμενο. 

Μαζί ἔφτασαν, λίγο πρίν τίς 5:30 τό ἀπόγευμα τῆς Τρίτης, στόν Ναό τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Φωτιστοῦ, ὅπου τούς περίμεναν μέλη τῆς τοπικῆς κοινότητας τῶν Ἀρμενίων. Οἱ δύο Πατριάρχες περπάτησαν πάνω στό κόκκινο χαλί, πού εἶχε στρωθεῖ, καί παιδιά, πού τούς περίμεναν στήν εἴσοδο τῆς ἐκκλησίας, τούς ἔραναν μέ ροδοπέταλα. 

Ἡ γνωριμία τῶν δύο Πατριαρχῶν μετρᾶ περισσότερα ἀπό 40 χρόνια, ἀποκάλυψε κατά τήν ὁμιλία του ὁ Ἀρμένιος Πατριάρχης. Μάλιστα τόνισε πώς κατά σύμπτωση συνέπεσε ἡ ἐπίσκεψή τους στή Θράκη καί τό ἴδιο εἶχε συμβεῖ πρίν ἀπό μερικά χρόνια στίς ΗΠΑ. «Συνεργαστήκαμε στενά, γενικότερα στό πλαίσιο τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου τῶν Ἐκκλησιῶν μέ ἀδελφική ἀγάπη», τόνισε ὁ Ἀρμένιος Πατριάρχης. 

«Ἀπό τότε, πού συνεργαστήκαμε στό Παγκόσμιο Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν διατηρήθηκε ἀλληλογραφία καί ἐπικοινωνία συνεχής, ἰδιαίτερα κατά τίς ἑορτές. Ἐκτός ἀπό τήν ἀδελφική ἐν Χριστῷ ἀγάπη, μᾶς συνδέει ἕνα κοινό ὅραμα», εἶπε ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, κι αὐτό εἶναι «τό ὅραμα τῆς ἐν Χριστῷ πλήρους ἑνότητας τῶν Ἐκκλησιῶν μας». 

Πρός αὐτή τήν κατεύθυνση ὁ Πατριάρχης εἶπε ὅτι ἔδωσε τήν ἐντολή στόν Μητροπολίτη Γαλλίας, πού εἶναι καί ἐκπρόσωπος τοῦ Πατριαρχείου στήν Μικτή Ἐπιτροπή τοῦ διαλόγου τῶν Ἐκκλησιῶν, νά ἐντατικοποιήσει τίς προσπάθειες γιά τήν λειτουργία της. 

«Ἡ διαίρεση εἶναι ἁμαρτία, ἡ ἑνότητα εἶναι ἀρετή. Σᾶς εὔχομαι μακροημέρευση, ὥστε νά ὑπηρετεῖτε τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ», ἦταν τά λόγια, πού εἶπε ὁ ἐκπρόσωπος τῆς Ἀρμενικῆς Κοινότητας Κομοτηνῆς Στεπάν Ματεοσιάν. 

(ΠΗΓΗ : http://fanarion.blogspot.gr, https://www.youtube.com, https://www.youtube.com)

Σύν Θεῷ, θά συνεχίσουμε στό ἑπόμενο ἄρθρο μας.

Σχετικά άρθρα

Κων/πόλεως Βαρθολομαίος: Θα μεταβούμε μαζί με τον Πάπα στη Νίκαια το 2025 για ένα ιστορικό εορτασμό της επετείου

Σύμφωνα με δημοσιεύματα σε παπικά ιστολόγια (The Tablet, The Pillar) η οργανωτική επιτροπή για τον προγραμματισμό του εορτασμού αποτελείται από τέσσερις Παπικούς και τέσσερις Ορθοδόξους

Μητροπολίτης προκαλεί πικρόχολα σχόλια με άρθρο του Μ. Σάββατο

Άρθρο του Ελευθέριου Ν. Κοσμίδη. Η επιλογή κοσμικού διαδικτυακού τόπου κυριακάτικης εφημερίδας, πανελλαδικής κυκλοφορίας, και η χρονική συγκυρία της δημοσίευσης υπήρξαν τουλάχιστον ατυχείς αν όχι εφάμαρτες

Ευαγγέλιο κατά Μάρκον, κατά Ιωάννην και Αρχιεπ. Ελπιδοφόρου το ανάγνωσμα

Άρθρο του Ελευθέριου Ν. Κοσμίδη. Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής εκφράζεται ελεύθερα όπως έχει δικαίωμα να κάνει κάθε άνθρωπος. Τα λεγόμενά του όμως έρχονται σε ευθεία αντίθεση με τον λόγο του Κυρίου. Τι πρέπει να πράξει ο πιστός λαός;

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.