Αφιερώματα

Σύναξις Ορθοδόξων Κληρικών και Μοναχών, Πατριάρχου Βαρθολομαίου Οικουμενιστικά Λεχθέντα και πραχθέντα (Μέρος 22ον)

εικόνα άρθρου: Σύναξις Ορθοδόξων Κληρικών και Μοναχών, Πατριάρχου Βαρθολομαίου Οικουμενιστικά Λεχθέντα και πραχθέντα (Μέρος 22ον)

ΣΥΝΑΞΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΩΝ

Ἀποκλειστικά γιά τό Katanixi.gr

e-mail: synaxisorthkm@gmail.com
Θεσσαλονίκη, 25 Νοεμβρίου 2019

Παραθέτουμε τά κυριώτερα λεχθέντα καί πραχθέντα τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου ἀπό τόν Ἰανουάριο μέχρι τόν Ἰούνιο τοῦ 2015.

1) 01-01-2015 : Ὁμιλία Πατριάρχου Βαρθολομαίου γιά τήν 1η τοῦ ἔτους

Ἀποσπάσματα ἀπό τήν ἀντιφώνηση τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου ἔτους.

«Ἐπισκοποῦντες δέ τά γεγονότα τοῦ μόλις λήξαντος ἔτους, δοξάζομεν τόν Θεόν δι᾿ ὅσα ἐχαρίσατο εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί εἰς ἡμᾶς καί δι᾿ ὅλας τάς εὐλογίας τάς ὁποίας ἐπιδαψιλεύει ἡμῖν εἰς τήν ἀδιάκοπον νυχθήμερον προσπάθειαν διά τήν ἐκπλήρωσιν τῆς ἀποστολῆς αὐτοῦ, ἥτις συγκεφαλαιοῦται εἰς τήν διά τῆς ἀγάπης σωτηρίαν «τῶν μικρῶν τούτων τῶν ἐλαχίστων». 

Ἐπιτραπήτω ἡμῖν σήμερον νά σημειώσωμεν ἐπιγραμματικῶς ἔνια ἐκ τῶν πολλῶν γεγονότων τῆς ἱστορικῆς πορείας τῆς Μητρός Ἐκκλησίας κατά τό παρελθόν ἔτος, τά ὁποῖα ἀπό κοινοῦ, ἀδελφοί, ἐβιώσαμεν, καί φρονοῦμεν ὅτι καταξιώνουν καί τόν διελθόντα χρόνον, ἀλλά καί τά διαδραματίσαντα ρόλον κατ᾿ αὐτόν πρόσωπα : 

Πρωτίστως, κατά τόν μῆνα Μάρτιον τοῦ 2014, ἐπραγματοποιήθη ἐπιτυχῶς, πεποίθαμεν, ἡ Σύναξις τῶν Προκαθημένων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί ἐδρομολογήθη ἡ ἀπό μακροῦ ἀναμενομένη σύγκλησις τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, χάρις εἰς τάς πρωτοβουλίας τῆς ἡμετέρας Μετριότητος ἐν τῇ ὀφειλετικῇ μερίμνῃ ἡμῶν διά τήν διαφύλαξιν καί διασφάλισιν τῆς ἑνότητος τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία ἐπιτυγχάνεται ὄχι μέ προγραμματισμούς μόνον ἀλλ᾿ «ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ». 

Ἡ μετάβασις ἡμῶν ἐν μέσῃ Καθαρᾷ Ἑβδομάδι εἰς Οὑγγαρίαν καί ἡ ὑπογραφή συμφωνίας μεταξύ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί τῆς Κυβερνήσεως τῆς Χώρας ταύτης, διά τῆς ὁποίας περιγράφεται σαφῶς ὁ ρόλος τῆς ἐκεῖ ἡμετέρας Πατριαρχικῆς Ἐξαρχίας ἔναντι τοῦ Κράτους καί τῶν λοιπῶν Ὀρθοδόξων παρουσιῶν, ὑπῆρξεν ὄχι μόνον ἁπλοῦς σταθμός διά τήν ὀρθόδοξον παρουσίαν καί διά τήν ἐνίσχυσιν αὐτῆς εἰς τήν χώραν ταύτην, ἀλλά γεγονός μέ εὐρυτέρας προεκτάσεις καί ἐπιπτώσεις καί ἐν τοῖς καθ᾿ ἡμᾶς ἐνταῦθα, ἐκκλησιαστικοῖς πράγμασιν.

Ἡ γενομένη τιμητική ὑποδοχή τῆς ἡμετέρας Μετριότητος ὑπό τῶν ἀρχῶν τῆς χώρας καί ἡ εὐγενής αὕτη πρωτοβουλία των διά τήν ἀναγνώρισιν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ὡς θεσμοῦ διεθνοῦς δικαίου καταταδεικνύει τήν θετικήν στάσιν τοῦ Κράτους τῆς Οὑγγαρίας ἔναντι τοῦ ἱστορικῶς ἀνεγνωρισμένου θετικοῦ ρόλου τῆς Ὀρθοδοξίας καί τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί εἰς τήν περιοχήν ταύτην τῆς Εὐρώπης. 

Ἀνάλογοι ἦσαν καί αἱ ἐντυπώσεις, τάς ὁποίας ἐκομίσαμεν ἐκ τῶν συναντήσεων ἡμῶν μετά τῶν ἀρχῶν τῆς Γερμανίας καί τῆς Αὐστρίας, εἰς τό πλαίσιον τῶν ἐκεῖσε Πατριαρχικῶν καί ἀποστολικῶν ἐπισκέψεων ἡμῶν, ἐπί τῇ συμπληρώσει ἡμίσεος αἰῶνος ἀπό τῆς ἱδρύσεως τῶν ἐν ταῖς χώραις ταύταις Ἱερῶν Μητροπόλεών μας, ἀποδειξασῶν τήν ἐκτίμησιν τήν ὁποίαν τρέφουν διά τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί τήν παράδοσιν, τήν ὁποίαν τοῦτο ἐκπροσωπεῖ, παράδοσιν τήν ὁποίαν καί οἱ λαοί αὐτῶν ἐπί Βυζαντίου εἶχον προσλάβει, διά τῆς παρουσίας τῆς ἐκ Κωνσταντινουπόλεως Ἁγίας Βασιλίσσης Θεοφανοῦς, καί διά τοῦτο αἰσθάνονται, τρόπον τινά, ὅτι εἰς τό πρόσωπον τῆς ἡμετέρας Μετριότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, ἀναγνωρίζουν, τιμοῦν καί ἐνισχύουν τήν παράδοσιν ταύτην.

Μετ᾿ αἰσθημάτων συγκινήσεως ἐνθυμούμεθα τάς στιγμάς, τάς ὁποίας ἐβιώσαμεν πλησίον τοῦ πολυαρίθμου ποιμνίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γερμανίας, καί δόξαν ἀναπέμπομεν εἰς τόν ἐν Τριάδι Θεόν δι᾿ ὅσα θαυμαστά καί ἐξαίσια ἐκεῖ χάριτι Αὐτοῦ ἐπετελέσθησαν, διό καί ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ ταύτῃ ἀποστέλλομεν θερμόν ἑόρτιον καί συγχαρητήριον χαιρετισμόν εἰς τόν ἀδελφόν Ἱερώτατον Μητροπολίτην Γερμανίας κύριον Αὐγουστῖνον.

Ἐκ παραλλήλου, αἱ τρεῖς αὗται ἐπισκέψεις κατέδειξαν καί τάς θετικάς ἐπιπτώσεις, τάς ὁποίας ἔχει διά τάς ἐκεῖσε Ἱεράς Μητροπόλεις καί Ἐξαρχίαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου ἡ συνεργασία μετά τῶν ἑτεροδόξων· σημειοῦμεν ἰδιαιτέρως τάς παραχωρήσεις Ναῶν καί ἐκτάσεων διά τάς λατρευτικάς ἀνάγκας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί ὄχι μόνον.

Καί εἰς μέν τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Γερμανίας τό ἔργον εἶναι ἐπιμεμαρτυρημένον καί ἄξιον θαυμασμοῦ -μεγάλου-, διά δέ τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Αὐστρίας ὀφείλομεν καί πάλιν νά ἐξάρωμεν τάς προσπαθείας τοῦ Ἱερωτάτου ἀδελφοῦ κυρίου Ἀρσενίου, ὅστις δυναμικῶς ἐργάζεται διά τήν ὀργάνωσιν τῆς κατ᾿ αὐτόν Ἐπαρχίας, ἔχων ὡς παράδειγμα τά ὅσα εἶδε καί ἐβίωσε κατά τήν διακονίαν αὐτοῦ εἰς τάς Ἱεράς Μητροπόλεις Γερμανίας καί Γαλλίας.

Τήν καλήν αὐτήν συνεργασίαν μετά τῶν ἑτεροδόξων καί δή τῶν ΡΚαθολικῶν ἐνίσχυσε καί ἡ ἀδελφική συνάντησις μετά τοῦ Πάπα Ρώμης Φραγκίσκου εἰς Ἱεροσόλυμα, ἐξ ἀφορμῆς τῆς συμπληρώσεως πεντηκονταετίας ἀπό τῆς προηγουμένης συναντήσεως εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν τοῦ ἀοιδίμου προκατόχου ἡμῶν Πατριάρχου Ἀθηναγόρου μετά τοῦ Πάπα Παύλου τοῦ Στ΄, τήν ὁποίαν ἠκολούθησε, κατόπιν ἐπί τούτῳ εἰδικῆς τιμητικῆς προσκλήσεως τῆς αὐτοῦ Ἁγιότητος πρός ἡμᾶς, ἡ μετάβασις ἡμῶν εἰς Ρώμην πρός ἐνίσχυσιν τῶν προσπαθειῶν ὑπέρ τῆς εἰρηνεύσεως τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, ὁμοῦ μέ τόν προκαθήμενον τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας καί τούς Προέδρους τοῦ Ἰσραήλ καί τῆς Παλαιστινιακῆς Ἀρχῆς. 

Ἐν τῷ σημείῳ τούτῳ ἐπιθυμοῦμεν νά ἐπισημάνωμεν τήν κεντρικήν σημασίαν, τήν ὁποίαν ἔσχε διά τόν θεσμόν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἡ ἐπίσημος ἐπίσκεψις πρός αὐτό, κατά τήν παρελθοῦσαν Θρονικήν μας Ἑορτήν, τοῦ Ἁγιωτάτου Πάπα Ρώμης καί αἱ ὀργανωθεῖσαι ἐν τῷ Ἱερῷ ἡμῶν Κέντρῳ ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ ἐκδηλώσεις. 

Σύντρεις αἱ κατά τό λῆξαν ἔτος συναντήσεις αὗται τῆς ἡμετέρας Μετριότητος μετά τῆς Αὐτοῦ Ἁγιότητος στόχον καί σκοπόν ἔσχον τήν Χρυσοστομικήν ρῆσιν : «τοῦτο μάλιστά ἐστι χάρις, τό μή διαιρεῖσθαι, ἀλλ᾿ ἐφ᾿ ἑνί κεῖσθαι θεμελίῳ» (Εἰς Α΄Κορινθίους, P.G. 61,72), καθότι «εἰς τήν ἑνότητα ἐκάλεσε τῆς πίστεως, φησίν. Τοὐτέστιν, ἕως ἄν δειχθῶμεν πάντες μίαν πίστιν ἔχοντες. Τοῦτο γάρ ἐστιν ἑνότης πίστεως, ὅταν πάντες ἕν ὦμεν, ὅταν πάντες ὁμοίως τόν σύνδεσμον ἐπιγινώσκωμεν. Μέχρι τότε ἐργάζεσθαι χρή (ἡ ὑπογράμμισις ἡμετέρα)… Ὅταν δέ πάντες ὁμοίως πιστεύωμεν, τότε ἑνότης ἐστίν» (πρβλ. Ἱεροῦ Χρυσοστόμου, Εἰς Ἐφεσίους ΙΑ΄, P.G. 62,83)»… 

«Καί διά τό ἀνατέλλον ἔτος προγραμματίζομεν πολλά μέ κεντρικόν στόχον τήν προετοιμασίαν διά τήν σύγκλησιν κατά τό προσεχές ἔτος τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐν τῷ Ναῷ τῆς τοῦ Θεοῦ Εἰρήνης, ἐν τῷ ὁποίῳ συνῆλθε καί ἡ Β΄ Οἰκουμενική Σύνοδος ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Κωνσταντινουπόλεως Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου»…

(ΠΗΓΗ: Ἡ ἀπολογιστική ὁμιλία τοῦ Πατριάρχου γιά τό ἔτος 2014, http://fanarion.blogspot.gr)

2) 07-01-2015 : Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἄναψε τό κερί στόν καταπατημένο Ναό τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τῶν Χίων

Προσκυνηματική ἐπίσκεψη πραγματοποίησε αἰφνιδιαστικά τό πρωΐ τῆς Τετάρτης ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος. Ἀνήμερα τῆς Σύναξης τοῦ Τιμίου Προδρόμου, πενήντα ὁλόκληρα χρόνια μετά τήν βίαιη καί ἀναγκαστική «ἀποκόλληση» ἀπό τό Ρωμαίικο σῶμα τοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τῶν Χίων, στήν περιοχή τοῦ Γαλατᾶ, ὁ Πατριάρχης, σέ μιά κίνηση μέ ἰδιαίτερο συμβολισμό, ἐπισκέφθηκε τόν ἱερό αὐτό χῶρο. Μόλις μερικά εἰκοσιτετράωρα πρίν ὁ Πατριάρχης εἶχε ζητήσει ἀπό τόν Πρωθυπουργό τῆς Τουρκίας, κατά τήν πρόσφατη συνάντησή τους, τήν ἀποκατάσταση τῆς ἀδικίας καί τήν ἐπιστροφή τῶν Ναῶν, πού καταπατήθηκαν ἀπό τόν διαβόητο Παπά-Εὐθύμ. Ἄλλωστε, τό Πατριαρχεῖο διεκδικεῖ μέ προσφυγή του στή Δικαιοσύνη τήν ἐπιστροφή τῶν καταπατημένων Ἐκκλησιῶν.

Ἀθόρυβα, μέ προσευχητική διάθεση, ὁ Πατριάρχης μέ συγκίνηση, ἀλλά καί ζωντανές τίς ἀναμνήσεις ἀπό τίς Θεῖες Λειτουργίες, ὅπου συμμετεῖχε ὡς Διάκονος στό παρελθόν, εἰσῆλθε στό Ναό, ἄναψε κερί, προσευχόμενος γιά τήν ἐπικράτηση τῆς Δικαιοσύνης τοῦ Θεοῦ καί σέ αὐτό τό ἀδικημένο ἀπό τήν Ἱστορία σέμνωμα τοῦ Γένους. Δεήθηκε γιά τήν ἀπόδοση τοῦ Ναοῦ, τό ταχύτερο  στήν δικαιοῦχο Κοινότητα τῆς Ρωμιοσύνης, ἀλλά καί γιά τήν ἀνάπαυση τῶν ψυχῶν τῶν Κτητόρων καί τῶν ποτέ κληρικῶν καί λαϊκῶν στελεχῶν του, καί προχώρησε στό κατάμεστο ἀπό Συροϊακωβῖτες πιστούς ἐσωτερικό του. Τήν Θεία Λειτουργία τελοῦσε ὁ Μητροπολίτης τῶν Συροϊακωβιτῶν τῆς Πόλεως, οἱ ὁποῖοι ἐνοικιάζουν γιά τίς λατρευτικές ἀνάγκες τους τόν Ναό ἀπό τούς ἐπιγόνους τοῦ σχισματικοῦ καί ἀφορισμένου – κεκοιμημένου πλέον –  παπά Εὐθύμ. Διασχίζοντας τό, παρά τό δριμύ ψύχος, μεγάλο καί εὐχάριστα ἔκπληκτο ἀπό τήν παρουσία τοῦ πλῆθος τῶν πιστῶν Συροϊακωβιτῶν, ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἔφθασε στό ἱερό Βῆμα, ὅπου ἔγινε δεκτός μέ ἐγκαρδιότητα ἀπό τόν Συροϊακωβίτη Ἱεράρχη.

Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας τόν Πατριάρχη προσφώνησε μέ λόγους θερμούς ὁ Μητροπολίτης Γιουσούφ Τσετίν, ἐκφράζοντας ἀπό μέρους ὅλων τήν χαρά καί τήν πνευματική ἀγαλλίαση γιά τήν αἰφνιδιαστική πλήν ὑπερευχάριστη ἐπίσκεψή του στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου ἀνήμερα τῆς πανηγύρεώς του. Τόνισε τόν ἀπέραντο σεβασμό, ἀλλά καί τήν εἰλικρινή ἀγάπη, πού τρέφει ὁ ἴδιος προσωπικά, ἀλλά καί τά μέλη τῆς Ἐκκλησίας του γιά τόν Θεσμό τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας, ἀλλά καί γιά τόν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο προσωπικά, εὐχόμενός του ὑγεία ἀκλόνητη καί μακρά Πατριαρχία γιά τό καλό τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας καί τῆς Ρωμηοσύνης τῆς Πόλεως, ἐνῶ τόν προσκάλεσε νά τούς ἐπισκεφθεῖ καί ἄλλη φορά ἐπίσημα, ὥστε νά μπορέσουν νά τόν ὑποδεχθοῦν καί νά τόν περιποιηθοῦν ἀναλόγως. Οἱ λόγοι τοῦ Σεβασμιωτάτου Γιουσούφ Τσετίν ἔγιναν δεκτοί ἀπό τούς πιστούς μέ χειροκροτήματα καί τούς χαρακτηριστικούς ἀλαλαγμούς τῶν ἀραβόφωνων τῶν περιοχῶν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς.

Πρίν τήν ἀναχώρησή του ἀπό τόν Ναό, ὁ Πατριάρχης εἶπε λίγα λόγια πρός τούς Συροϊακωβῖτες καί τούς  Κοινοτικούς παράγοντες, τούς ὁποίους συνεχάρη γιά τήν προσήλωσή τους στίς ἀξίες καί στά ἰδανικά τῆς Χριστιανικῆς πίστης, σημειώνοντας πώς εἶναι σημαντικό αὐτό, διότι ἀποτελοῦν, ὅπως καί οἱ Ρωμηοί τῆς Πόλεως, μιά μειονότητα μέσα στήν πολυάριθμη Βασιλεύουσα. Τούς ἔδωσε εὐχές γιά τό νέο ἔτος καί, ἀναχωρώντας, τούς χαιρέτησε μέ ἐγκαρδιότητα.

(ΠΗΓΗ : http://fanarion.blogspot.com)

3) 29-01-2015 : Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος πραγματοποίησε διάλεξη στή Leuven μέ θέμα : «Ἡ θέωσις εἰς τήν Ὀρθόδοξον Παράδοσιν».

Ἔφτασε στίς 29-01-2015 στό Βέλγιο ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, ὁ ὁποῖος θά πραγματοποιήσει ἐπίσημη ἐπίσκεψη μέχρι καί τήν 1η Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα μέ τό πρόγραμμα, ὁ Πατριάρχης μίλησε στό διάσημο Ρωμαιοκαθολικό Πανεπιστήμιο τῆς Leuven (KUL), μέ θέμα : «Ἡ θέωσις εἰς τήν Ὀρθόδοξον Παράδοσιν»καί στό πλαίσιο Διεθνοῦς Συνεδρίου.

Παρόντες ἦσαν ἀπό πλευρᾶς ὀρθοδόξων, οἱ Μητροπολῖτες Βελγίου Ἀθηναγόρας καί Σουηδίας Κλεόπας.

Τό σχετικό δελτίο τύπου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου γιά τήν Πατριαρχική επίσκεψη στό Βέλγιο ἔχει ὡς ἑξῆς : 

«Τήν μεσημβρίαν τῆς Πέμπτης, 29ης Ἰανουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἀνεχώρησεν ἀεροπορικῶς εἰς Βρυξέλλας, ἔνθεν θά μεταβῇ εἰς Leuven, ἵνα ὁμιλήσῃ εἰς συνέδριον διοργανούμενον ὑπό τοῦ ΡΚαθολικοῦ Πανεπιστημίου τῆς πόλεως καί συμμετάσχῃ καί εἰς διαφόρους διοργανουμένας συναφεῖς ἐκδηλώσεις».

(ΠΗΓΗ : http://fanarion.blogspot.gr, http://fanarion.blogspot.gr)

4) 07-02-2015 : Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος στόν Ρωμαιοκαθολικό Ναό τῆς Σμύρνης

Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαῖος καί οἱ Ἱεράρχες του Θρόνου, πού τόν συνόδευσαν κατά τήν ἐπίσκεψή Του στή Σμύρνη (Σάββατο 7-2-2015) στόν Ἑσπερινό, στόν Καθολικό Καθεδρικό Ναό Σμύρνης τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου. 

Στόν Πατριάρχη παραχωρήθηκε, γιά τήν τέλεση τοῦ Ἑσπερινοῦ, ἡ ἐπισκοπική ἔδρα τοῦ Καθολικοῦ Ἀρχιεπισκόπου Σμύρνης, ὁ ὁποῖος παραστέκεται δίπλα Του.

(ΠΗΓΗ : http://fanarion.blogspot.gr, https://www.facebook.com)

5) 11-02-2015 : Ἔμμεση ἀπάντηση Βαρθολομαίου στό Ἅγιον Ὄρος γιά τίς ἐπαφές μέ τόν Πάπα

«Πράματα καί θάματα» περιελάμβανε ἡ ὁμιλία τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου μέ ἀφορμή τήν ἀνακήρυξή του σέ ἐπίτιμο διδάκτορα τοῦ Πανεπιστήμίου Σμύρνης . Κατ’ἀρχήν, μέ τήν ἔναρξη τῆς ὁμιλίας του ἀναφέρθηκε στήν «διατήρηση καί προώθηση τῆς κληρονομιᾶς τοῦ κορυφαίου πολιτικοῦ Κεμάλ Ἀτατούρκ»!!!!  Προφανῶς, ξεπερνῶντας τό τί σημαίνει Κεμάλ γιά τόν Ἑλληνισμό τῆς Σμύρνης. Ἀλλά, τελικά αὐτό ἴσως νά ἦταν τό λιγότερο.

Μέσῳ τῆς ὁμιλίας του ἔδωσε ἔμμεση ἀπάντηση σέ ὅσους τόν κατηγόρησαν γιά τίς ἐπαφές μέ τόν Πάπα Φραγκῖσκο. 

Ὁ τελευταῖος ἐπικριτής του ἦταν τό Ἅγιον Ὄρος, τοῦ ὁποίου ἡ Ἱερά Κοινότητα ἀπέστειλε σχετική ἐπιστολή, ἀσκώντας δριμεία κριτική στόν Πατριάρχη, καί χαρακτηρίζοντας μεταξύ ἄλλων ὡς «καινοφανή» ὅσα συνέβησαν στό Φανάρι εἰδικά γιά τόν ἀσπασμό τοῦ Πατριάρχη μέ τόν Πάπα.

Μιλώντας γιά τόνδιαθρησκειακό διάλογοὁ κ. Βαρθολομαῖος τόνισε : «Στήν ἐποχή μας, ἡ ἀξιοπιστία τῶν θρησκειῶν ἐξαρτᾶται σέ μεγάλο βαθμό ἀπό τήν δέσμευσή τους γιά τήν εἰρήνη.Ὁ δρόμος γιά τήν εἰρήνη καί τήν συμφιλίωση εἶναι ὁ διαθρησκειακός διάλογος καί ἡ συνεργασία ἐν ὄψει τῶν κύριων σύγχρονων προκλήσεων, ὅπως ἡ καταστροφή τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος καί ἡ αὐξανόμενη οἰκονομική καί κοινωνική κρίση».

Συνέχισε παρακάτω μέ μηνύματα πρός πάσα κατεύθυνση : 

«Μερικοί ἄνθρωποι ἔχουν ἰσχυρές πεποιθήσεις ὅτι καλύτερα εἶναι νά θυσιάσουν τήν ζωή τους, παρά νά ἀλλάξουν τίς ἀπόψεις τους.Ἄλλοι – θά μπορούσαμε νά ποῦμε φονταμενταλιστές – δυστυχῶς εἶναι ἀκόμη καί πρόθυμοι νά ἀφαιρέσουν τίς ζωές ἀθώων θυμάτων, προκειμένου νά ὑπερασπιστοῦν τίς ἀπόψεις αὐτές».

Γιά τίς συναντήσεις μέ τόν Πάπα καί τίς ἐπικρίσεις, πού δέχεται, ἀνέφερε συγκεκριμένα : «Ἀκόμη καί μέ τό κόστος τῆς δυσφήμισης γιά «οἰκουμενιστικές» ἤ «συγκρητιστικές» ἐπιλογές, δέν περιοριζόμαστε ἀπό τέτοιες δεσμεύσεις».

Μίλησε καί γιά την εἰρήνη, λέγοντας : «Ἡ εἰρήνη δέν προκύπτει ἀπό τήν οἰκονομική καί πολιτιστική ἀνάπτυξη, ἀπό τήν πρόοδο τῆς ἐπιστήμης καί τῆς τεχνολογίας, ἀπό τό ὑψηλό βιοτικό ἐπίπεδο. Ἡ εἰρήνη εἶναι πάντα ἕνα καθῆκον, ἀπαιτεῖ ὅραμα, δέσμευση, ἀγώνα, θυσία καί ὑπομονή. Πιστεύουμε ὅτι στίς μεγάλες θρησκευτικές παραδόσεις ὑπάρχουν δυνατότητες καί ἀνεξάντλητα ἀποθέματα τῆς εἰρήνευσης.Ὡστόσο, δέν εἶναι ἀρκετό. Πρέπει νά ἐργαστοῦν καί νά συνεργαστοῦν γιά τήν εἰρήνη».

(ΠΗΓΗ : http://www.agioritikovima.gr)

6) 20-02-2015 : Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἀνεκήρυξε ἑαυτόν πνευματικὸ Πατέρα τῶν ἀνὰ τὴν οἰκουμένην Ὀρθοδόξων πιστῶν!!!

Ἀπόσπασμα ἀπό τόν Κατηχητήριο Λόγο τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς (2015)

«…Ὅθεν, προτρεπόμεθα καὶ παρακαλοῦμεν, ὡς πνευματικὸς Πατὴρ τῶν ἀνὰ τὴν οἰκουμένην Ὀρθοδόξων πιστῶν μας, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους, νὰ δράμωμεν μετὰ σπουδῆς εἰς τὸ ἀπὸ τῆς αὔριον ἀρχόμενον στάδιον τῶν ἀρετῶν»…

(ΠΗΓΗ : https://www.ec-patr.org)

7) 06-03-2015 : Χριστιανούς πρόσφυγες ἀπό τό Ἰράκ ἐπισκέφθηκε ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος

Χριστιανούς προσφυγές ἀπό τό Ἰράκ, πού φιλοξενοῦνται σέ προσφυγικούς οἰκισμούς στήν  Μικρασιατική ἀκτή τῆς Γιάλοβα, κοντά στήν Προύσσα, ἐπισκέφθηκε τήν Τετάρτη, ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος. Στήν περιοχή διαβιοῦν τά τελευταία δύο χρόνια περίπου 700 πρόσφυγες ὅλων τῶν ἡλικιῶν κυρίως Συροϊακωβῖτες καί Χαλδαίοι, οἱ ὁποῖοι διαμένουν σέ σπίτια, πού νοικιάζονται μέ τήν συμβολή τῆς Κοινότητας τῶν Συροϊακωβιτῶν τῆς Πόλης.Μητροπολίτης τῶν Συροϊακωβιτῶν Γιουσούφ Τσετίν, ὁ ὁποῖος ἑδρεύει στήν Πόλη, ὑποδεχόμενος τόν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο σέ αἴθουσα εἰδικά διαμορφωμένη γιά τήν τέλεση Θείας Λειτουργίας, χαρακτήρισε ἱστορική τήν ἡμέρα  τῆς συνάντησης αὐτῆς μέ τούς χριστιανούς πρόσφυγες, λέγοντας ὅτι «μᾶς ἔφερε τήν εὐλογία τοῦ Χριστοῦ». Ἡ παρουσία τοῦ Πατριάρχου, πρόσθεσε, ἦρθε, γιά νά ἐνισχύσει τό ἠθικό τῶν ἐμπερίστατων χριστιανῶν ἀπό τό Ἰράκ.

Ὁ Πατριάρχης ἐξέφρασε τήν συμπαράστασή του καί τήν πατρική του ἀγάπη πρός τούς πρόσφυγες καί συνεχάρη τόν Συροϊακωβίτη Μητροπολίτη, καθώς καί τούς παράγοντες τῆς κοινότητας τῶν Συροϊακωβιτῶν γιά τήν στήριξη καί τήν βοήθεια, πού προσφέρουν, προκειμένου νά ἀνακουφίσουν τούς πρόσφυγες κατά τήν παραμονή τους στήν περιοχή. Ὁ Πατριάρχης προσέφερε ὡς εὐλογία σταυρουδάκια καί γλυκά στά παιδιά καί τούς γονεῖς τους, ἐκφράζοντας τήν εὐχή γιά τήν ἀποκατάσταση τῆς εἰρήνης στήν πατρίδα τους καί τήν ἐπιστροφή στόν τόπο τους, ἀπό τόν ὁποῖο ξεριζώθηκαν.

Οἱ πρόσφυγες ὑποδέχθηκαν τόν Πατριάρχη μέ χειροκροτήματα καί τούς χαρακτηριστικούς ἀλαλαγμούς χαρᾶς τῶν λαῶν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς. Ὁ χῶρος, ὅπου ἔγινε ἡ συνάντηση μέ τούς πρόσφυγες, νοικιάζεται κάθε Κυριακή, γιά νά τελεῖται ἡ Θεία Λειτουργία.

(ΠΗΓΗ : https://www.exapsalmos.gr/, http://www.pontos-news.gr)

8) 26-03-2015 : Στά ἐγκαίνια Ἑβραϊκῆς Συναγωγῆς στήν Ἀνδριανούπολη ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος

Στά ἐγκαίνια Ἑβραϊκῆς Συναγωγῆς παραβρέθηκε τήν ἑπομένη τοῦ Εὐαγγελισμοῦ ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος. Ἡ ἀνακοίνωση τοῦ Φαναρίου ἀναφέρει σχετικά : 

«Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, κατόπιν ἀπευθυνθείσης Αὐτῷ προσκλήσεως ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Bülent Arınç, Ἀντιπροέδρου τῆς Κυβερνήσεως τῆς Τουρκίας, συνοδευόμενος δέ ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, τήν πρωΐαν τῆς Πέμπτης, 26ης Μαρτίου, μετέβη εἰς Ἀδριανούπολιν (Edirne) καί ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς παρουσίας Του τήν τελετήν ἐγκαινίων τῆς μεγάλης Συναγωγῆς τῆς πόλεως, παρουσίᾳ τῆς Α. Ἐξοχότητος, ἄλλων τοπικῶν ἀρχόντων καί πλήθους ἐκ τῆς Ἑβραϊκῆς Κοινότητος».

(ΠΗΓΗ : https://www.vimaorthodoxias.gr)

9) 25-04-2015 : Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος στήν τελετή μνήμης γιά τούς Ἀρμένιους τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, πού βρῆκαν τραγικό θάνατο στά γεγονότα τοῦ 1915

Στή Θεία Λειτουργία καί τήν ἐπιμνημόσυνη δέηση, πού τελέστηκαν στήν ἔδρα τοῦ Ἀρμενικοῦ Πατριαρχείου στήν Πόλη γιά τήν ἀνάπαυση τῶν ψυχῶν τῶν Ἀρμενίων τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, πού βρῆκαν τραγικό θάνατο στά γεγονότα τοῦ 1915, παρέστη τήν Παρασκευή ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος. Ἡ ἐπιμνημόσυνος τελετή, γιά τήν ὁποία ἀπηύθυνε πρόσκληση ὁ Ἀρμένιος Ἀρχιεπίσκοπος AramAtesyan, πραγματοποιήθηκε γιά τήν ἐπέτειο συμπληρώσεως 100 ἐτῶν ἀπό τά γεγονότα.

Τόν Πατριάρχη συνόδευσε ὁ Ἀρχιδιάκονός του Ἀνδρέας ἐνῶ παρέστησαν ὁ Ὑπουργός Εὐρωπαϊκῶν Ὑποθέσεων Volkan Bozkır, ἐκπρόσωποι τῶν Ὑπουργείων Ἐξωτερικῶν καί Πολιτισμοῦ, ἐκπρόσωποι τῶν Χριστιανικῶν Δογμάτων καί τῶν Θρησκευμάτων, Γενικοί Πρόξενοι διαφόρων χωρῶν καί πλῆθος κόσμού, ἐνῶ στό τέλος διαβάστηκε μήνυμα τοῦ Προέδρου τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας Recep Tayyip Erdoğan.

Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος μετέφερε στόν Ἀρχιεπίσκοπο τῶν Ἀρμενίων τίς εὐχές καί τήν συμπάθεια τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

(ΠΗΓΗ : https://www.armenianportal.gr)

10) 08-06-2015 : Μέ ὁμιλία τοῦ Πατριάρχου ἄρχισε στήν Χάλκη τό συνέδριο «Θεολογία, Οἰκολογία καί ὁ Λόγος»

Ἡ ἀνακοίνωση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἀναφέρει :

«Τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς, 7ης Ἰουνίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου τῆς Σειρᾶς κ. Γρηγορίου, διεπεραιώθη εἰς Χάλκην καί ἀνῆλθεν εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ἁγίας Τριάδος, ἔνθα τήν ἑπομένην, Δευτέραν, 8ην ἰδίου, δι᾽ ὁμιλίας εἰς τήν ἀγγλικήν γλῶσσαν ἐκήρυξε τήν ἔναρξιν τῶν ἐργασιῶν τοῦ ἐν αὐτῇ ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἐν συνεργασίᾳ μετά τοῦ Southern New Hampshire University, διοργανουμένου Οἰκολογικοῦ Συνεδρίου, μέ θέμα : «Θεολογία, Οἰκολογία καί ὁ Λόγος. Μία συζήτησις σχετικῶς πρός τό περιβάλλον, τήν λογοτεχνίαν καί τάς τέχνας».

Κατ᾿ αὐτήν παρέστησαν πλεῖστοι ἅγ. Ἀρχιερεῖς ἐκ τῆς Σεβ. Ἱεραρχίας τοῦ Θρόνου, ὁ Ἀρχιρραββῖνος Σοφολ. κ. Ishak Haleva, ὁ Ἐντιμ. κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, ὡς καί μέλη τοῦ Ἀκαδημαϊκοῦ κόσμου.

Πρό τῆς ἐνάρξεως ἐδόθη δεξίωσις καθ᾿ ἥν οἱ συμμετέχοντες τοῦ Συνεδρίου ἔσχον τήν εὐκαιρίαν τῆς μεταξύ των ἀλληλογνωριμίας καί ἐπικοινωνίας».

(ΠΗΓΗ : http://fanarion.blogspot.gr)

Σύν Θεῷ, θά συνεχίσουμε στό ἑπόμενο ἄρθρο μας.

Σχετικά άρθρα

Ο Αρχιεπ. Θυατείρων προκαλεί την κινέζικη «τύχη» του!

του Ευάγγελου Κωνσταντίνου Ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων κ. Νικήτας παρευρέθηκε στο ετήσιο Δείπνο της Κινέζικης Σεληνιακής Πρωτοχρονιάς Την Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας κ. Νικήτας παρευρέθηκε στο ετήσιο...

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.