Επικαιρότητα

Σύναξις Ορθοδόξων Κληρικών και Μοναχών, Πατριάρχου Μόσχας Κυρίλλου Οικουμενιστικά Λεχθέντα και πραχθέντα (Μέρος 11ον)

εικόνα άρθρου: Σύναξις Ορθοδόξων Κληρικών και Μοναχών, Πατριάρχου Μόσχας Κυρίλλου Οικουμενιστικά Λεχθέντα και πραχθέντα (Μέρος 11ον)

ΣΥΝΑΞΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΩΝ

Ἀποκλειστικά γιά τό Katanixi.gr

e-mail: synaxisorthkm@gmail.com
Θεσσαλονίκη, 29 Νοεμβρίου 2019

Παραθέτουμε, συνεχίζοντας, τά κυριώτερα λεχθέντα καί πραχθέντα τοῦ Πατριάρχου Μόσχας Κυρίλλου ἀπό τόν Φεβρουάριο μέχρι τόν Μάιο τοῦ 2019.

1) 01-02-2019 : Ἡ ἐσωτερική ζωή καί ἐξωτερική δραστηριότητα τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας 2009 – 2019

Στό ἄρθρο αὐτό γίνεται λόγος γιά τίς βασικές ἀλλαγές καί τά γεγονότα, πού συνέβησαν στόν τομέα τῆς ἐκκλησιαστικῆς διοίκησης, τῆς συγκρότησης τῆς ἐσωτερικῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς καί τῆς ὀργάνωσης τῶν ἐξωτερικῶν ἐκκλησιαστικῶν σχέσεων κατά τήν δεκαετή περίοδο, πού παρῆλθε ἀπό τήν Τοπική Σύνοδο τοῦ 2009, ἡ ὁποία ἐξέλεξε στόν Πατριαρχικό θρόνο τῆς Μόσχας τόν Πατριάρχη Μόσχας καί πασῶν τῶν Ρωσιῶν Κύριλλο καί καθόρισε τίς κύριες κατευθύνσεις ἀνάπτυξης τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς γιά τά ἑπόμενα χρόνια. Ἐπίσης, παρουσιάζονται στατιστικά στοιχεῖα τῶν ἀρχῶν τοῦ 2019 συγκριτικά μέ τίς ἀρχές τοῦ 2009. Παραθέτουμε μερικά ἀποσπάσματα τοῦ ἄρθρου αὐτοῦ.

8. Θεολογία

Τό 2009-2019 ἡ Συνοδική βιβλική θεολογική ἐπιτροπή ἐπεξεργάσθηκε μερικά σημαντικά ἔγγραφα. Στό πλαίσιο τοῦ ὀρθόδοξου καί καθολικοῦ διαλόγου συντάχτηκε τό ἔγγραφο «Θέση τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας στό θέμα τῆς κυριαρχίας στήν Οἰκουμενική Ἐκκλησία». (Ἐγκρίθηκε ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο στίς 25 Δεκεμβρίου 2013, περιοδικό, ἀρ. 157). Συντάχτηκε ἡ ἐπίσημη ἀναφορά τῆς Ρωσικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας στό ἔγγραφο τῆς ἐπιτροπῆς «Πίστη καί ἡ δομή τῆς ἐκκλησίας» τοῦ Παγκόσμιου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν «Ἐκκλησία : στό δρόμο πρός τήν κοινή ἀντίληψη». Κατά τήν διάρκεια τῆς προετοιμασίας τῆς Πανορθοδόξου Συνόδου, ἔγινε πραγματογνωμοσύνη τῶν προτεινομένων ἐγγράφων γιά συζήτηση ἀπό τήν Σύνοδο, ἐνῶ ἀργότερα, ἐφ’ ὅσον τόν Ἰούνιο τοῦ 2016 στήν Κρήτη διεξήχθη ἡ Σύνοδος τῶν δέκα Ὀρθόδοξων Ἐκκλησιῶν, ἡ Συνοδική βιβλική θεολογική ἐπιτροπή ὑπέβαλε τήν ἔκθεση σχετικά μέ τά ἔγγραφα, πού ψηφίστηκαν στή Σύνοδο μέ βάση τήν συζήτηση, πού προέκυψε.

15. Ἐξωτερικές ἐκκλησιαστικές σχέσεις – Σχέσεις μέ ἀλλόθρησκους χριστιανούς

Φυσική βάση πολυετῶν σχέσεων καί διαλόγου μέ ἀλλοθρήσκους χριστιανούς γιά μᾶς ἦταν καί παραμένει ἡ κατανόηση τῆς ἔνταξης στήν κοινή χριστιανική παράδοση μέ ἑνιαία βάση τῶν ἠθικῶν ἀρχῶν, πού πηγάζουν ἀπό τίς διδαχές τοῦ Χριστοῦ.

Οἱ σχέσεις μέ τήν Ρωμαιοκαθολική Ἐκκλησία τά τελευταία 10 χρόνια παραμένουν στή βάση τῆς συνεργασίας σέ τέτοιους τομεῖς, ὅπως ἡ προστασία τῶν παραδοσιακῶν χριστιανικῶν ἀξιῶν, ἡ στήριξη τῶν δικαιωμάτων τῶν χριστιανῶν, ἡ εἰρήνευση. Ἐμφανές ἀποτέλεσμα αὐτῶν τῶν κοινῶν προσπαθειῶν εἶναι ἡ ὑπογραφή στίς 17 Αὐγούστου τοῦ 2012 κατά τήν διάρκεια τῆς ἐπίσκεψης τοῦ Πατριάρχου Κυρίλλου στήν Βαρσοβία τῆς Κοινῆς Ἐπιστολῆς στούς λαούς τῆς Ρωσίας καί τῆς Πολωνίας, πού ἀπέστειλαν ὁ Προκαθήμενος τῆς Ρωσικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας καί ὁ Πρόεδρος τῆς Διάσκεψης τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν Ἐπισκόπων τῆς Πολωνίας, Ἀρχιεπίσκοπος Ἰούζεφ Μιχάλικ. Ἡ Ἐπιστολή περιέχει τήν ἔκκληση στήν εἰρήνευση καί τήν ἀμοιβαία συγχώρεση στό πνεῦμα τῆς χριστιανικῆς ἀγάπης.

Ἡ συνάντηση τοῦ Πατριάρχου Κυρίλλου μέ τόν Πάπα τῆς Ρώμης Φραγκῖσκο στίς 12 Φεβρουαρίου τοῦ 2016 στήν Ἀβάνα καί ἡ ὑπογραφή της Κοινῆς Δήλωσης πιστοποίησαν τό ὑψηλό ἐπίπεδο τῆς κατανόησης μεταξύ τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας καί τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας καί καθόρισαν τήν περαιτέρω ἀνάπτυξη τῶν σχέσεων σέ βάθος χρόνου. Μεγάλο μέρος τῆς κοινῆς δήλωσης ἀφιερώθηκε στά πιό ἐπίκαιρα προβλήματα τῆς σύγχρονης ἐποχῆς καί τήν ἐπίδρασή τους στό μέλλον τῆς ἀνθρωπότητας, σέ θέματα οἰκογένειας καί γάμου, στήν ἀντιμετώπιση τῶν ἐκτρώσεων καί τῆς εὐθανασίας, στήν ἐφαρμογή βιοιατρικῶν ἀναπαραγωγικῶν τεχνολογιῶν, στήν ἀντίληψη ἀνθρωπίνων ἐλευθεριῶν καί δικαιωμάτων. Αὐτή ἡ συνάντηση καί μετέπειτα ἐνεργοποίηση τῆς συνεργασίας μας ἔδειξαν τήν συμφωνία καί τήν ἀποφασιστικότητα τῶν χριστιανῶν νά ἐνεργοῦν ἀπό κοινοῦ.

Ἕνας ἀπό τούς καρπούς τῶν συμφωνιῶν, πού ἐπετεύχθησαν στήν Κούβα, ἦταν τό γεγονός μέγιστης σημασίας γιά ὅλη τήν Ἐκκλησία μας, ἤτοι ἡ μεταφορά τῶν λειψάνων τοῦ Ἁγίου Νικολάου τῶν Μύρων τῆς Λυκίας ἀπό τό Μπάρι στή Μόσχα καί στήν Ἁγία Πετρούπολη τόν Μάιο – Ἰούνιο τοῦ 2017. Κατά τήν διάρκεια τῆς παραμονῆς τῶν λειψάνων στή Ρωσία, τά προσκύνησαν πάνω ἀπό 2 ἑκατομμύρια ἄνθρωποι, ὄχι μόνο ἀπό τίς περιοχές τῆς Ρωσίας, ἀλλά καί ἀπό τήν Οὐκρανία, τήν Λευκορωσία, τήν Μολδαβία, ἄλλες χῶρες, ἐνῶ 14 χιλιάδες ἐθελοντές τους παρεῖχαν βοήθεια.

Ἐνεργά ἀναπτύσσεται ἡ ἀκαδημαϊκή καί ἡ πολιτισμική συνεργασία μέ τήν Ρωμαιοκαθολική Ἐκκλησία. Εἰδικότερα, στά πλαίσια αὐτῆς τῆς συνεργασίας διοργανώθηκε ἡ ἀνταλλαγή τῶν θερινῶν σχολείων σέ ἐτήσια βάση. Ἐκ μέρους τῆς Ρωσικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας στό θερινό σχολεῖο συμμετέχουν οἱ ὑπάλληλοι τῶν Συνοδικῶν Ἱδρυμάτων, ἐκπρόσωποι τῶν πνευματικῶν σχολείων καί ὁ κλῆρος ἀπό διάφορες Μητροπόλεις. Αὐτά τά πολιτισμικά ἐκπαιδευτικά προγράμματα ἀποσκοποῦν στήν γνωριμία μέ πνευματικές καί πολιτιστικές παραδόσεις τῆς Ρωσικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας καί τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας ἀναλόγως.

Τό πρόγραμμα διοργανώθηκε ἀπό τό Συμβούλιο τοῦ Πάπα σέ θέματα σύμπραξης στή χριστιανική ἑνότητα μέ τήν συμμετοχή τοῦ Τμήματος τῶν Ἐξωτερικῶν Ἐκκλησιαστικῶν Σχέσεων τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας καί τοῦ Πανεκκλησιαστικοῦ προγράμματος Μεταπτυχιακῶν καί Διδακτορικῶν Σπουδῶν τῶν Ἁγίων Ἱεραποστόλων Κυρίλλου καί Μεθοδίου.

Οἱ σχέσεις μέ τίς προτεσταντικές ἐκκλησίες, πολλές ἐκ τῶν ὁποίων στά τέλη τοῦ 1990 ἐπέλεξαν τήν φιλελεύθερη πορεία ἀνάπτυξης, πού σχετίζεται μέ τήν ἀναθεώρηση τῶν παραδοσιακῶν ἐκκλησιαστικῶν ἀξιῶν, εἶχαν λιγότερες ἤ καί περισσότερες δυσκολίες.

Ἡ Ρωσική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δέν μπορεῖ νά συμφωνήσει μέ τήν ἀπόρριψη τῶν θεμελιωδῶν ἀρχῶν τῆς χριστιανικῆς ἠθικῆς καί ἀναγκάστηκε νά ἀναβάλλει τόν διάλογο στό ἐπίσημο ἐπίπεδο μέ αὐτές τίς κοινότητες, ἔτσι ὥστε νά ἐπιστήσει τήν προσοχή αὐτῶν τῶν κοινοτήτων στήν θεμελιώδη διαφωνία μας μέ τήν παράβαση τῶν ἀποστολικῶν διδαχῶν. Ἡ Ἀρχιερατική Σύνοδος τοῦ 2013 θεώρησε ἀδύνατο τόν διάλογο μέ ἐκεῖνες τίς θρησκεῖες, «οἱ ὁποῖες ἀνοικτά καταπατοῦν τίς βιβλικές ἠθικές ἀρχές».

Παρ’ὅλ’ αὐτά οἱ σχέσεις της Ρωσικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μέ μερικές προτεσταντικές θρησκεῖες συνεχίζονται. Ἀποσκοποῦν στήν διατήρηση τῆς εἰρήνης, τῆς δικαιοσύνης καί τήν ἐπίλυση κοινῶν κοινωνικῶν ὑποθέσεων.

Συνεχίζονται οἱ ἐπαφές μέ τήν Εὐαγγελική Ἐκκλησία στήν Γερμανία, διεξάγονται κοινά συνέδρια. Τό πρῶτο ἔγινε τόν Δεκέμβριο τοῦ 2015 στό Μόναχο, τό δεύτερο ἔγινε στή Μόσχα τό 2017. Συστάθηκε ἡ ὁμάδα ἐργασίας γιά τόν διάλογο μέ τήν Εὐαγγελική-Λουθηρανική Ἐκκλησία στήν Φιλλανδία.

Σημαντικές ἦταν οἱ συναντήσεις τοῦ Πατριάρχου Κυρίλλου μέ τόν Ἀρχιεπίσκοπο τοῦ Καντέρμπουρι Τζάστιν Οὐέλμπι τό 2016 στό Λονδίνο καί τό 2017 στή Μόσχα. Ὁ πνευματικός ἡγέτης τῶν Ἀγγλικανικῶν Ἐκκλησιῶν σέ ὅλο τόν κόσμο κάνει δυνατές προσπάθειες γιά τήν διατήρηση τῆς ἑνότητας τῆς Ἀγγλικανικῆς Κοινότητας.

Στό πλαίσιο τῆς δράσης τῆς Χριστιανικῆς Συμβουλευτικῆς Ἐπιτροπῆς τῶν Ἐκκλησιῶν, ἡ Ἐκκλησία μας στηρίζει καί ἀναπτύσσει σχέσεις μέ τίς προτεσταντικές κοινότητες στή Ρωσία καί στίς χῶρες, οἱ ὁποῖες νωρίτερα ἐντάσσονταν στή Σοβιετική Ἕνωση.

16. Ἐξωτερικές ἐκκλησιαστικές σχέσεις – Σχέσεις μεταξύ τῶν θρησκειῶν

To Πατριαρχεῖο Μόσχας τά τελευταία χρόνια ἐνεργά ὀμαλοποιοῦσε σχέσεις μέ ἄλλες παραδοσιακές θρησκεῖες καί ἀνέπτυσσε τίς ἤδη ὑπάρχουσες σχέσεις.

Ἡ Ρωσική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία παραδοσιακά συμμετέχει στά Συνέδρια τῶν ἀρχηγῶν τῶν παγκόσμιων καί παραδοσιακῶν θρησκειῶν, πού γίνονται στή Ἀστάνα τοῦ Καζαχστάν, ἕνα διεθνές φόρουμ διαλόγου, ὅπου ἡ φωνή τῆς Ἐκκλησίας ἔχει μεγάλη ἀπήχηση. Τό 2012 στό Δ’ Συνέδριο συμμετεῖχε προσωπικά ὁ Πατριάρχης Κύριλλος. Οἱ ἐκπρόσωποι τῆς Ρωσικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τακτικά συμμετέχουν σέ μεγάλες ἐκδηλώσεις τῶν θρησκειῶν, κάτι πού πιστοποιεῖ τό ὑψηλό κύρος τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας ἀνάμεσα σέ μή χριστιανικές θρησκευτικές κοινότητες. Τά τελευταία χρόνια αὐτές οἱ ἐκδηλώσεις ἔγιναν στήν Αἴγυπτο, στό Μαρόκο, στήν Ἰορδανία, στό Ἰράκ, στό Ἀζερμπαϊτζάν καί ἄλλες χῶρες.

Στίς 26 Ἀπριλίου 2010 στό πεδίο τῆς Παγκόσμιας Συνόδου Κορυφῆς θρησκευτικῶν ἡγετῶν στό Μπακοῦ τοῦ Ἀζερμπαϊτζάν ὁ Πατριάρχης Κύριλλος συμμετεῖχε στήν τριμερή συνάντηση τῶν θρησκευτικῶν ἡγετῶν, ἀφιερωμένη στήν διευθέτηση τῆς σύρραξης στό Ναγκόρνι Καραμπάχ. Ἡ Ρωσική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἀκολουθώντας τήν εἰρηνευτική της ἀποστολή, ἀπό τό 1988 κάνει προσπάθειες γιά τήν ἴαση τῆς σύγκρουσης. Αὐτές οἱ προσπάθειες ἐπέτρεψαν, ὄχι μόνο νά ἀποφευχθεῖ ἡ μετατροπή τῆς σύγκρουσης σέ πόλεμο μεταξύ τῶν θρησκειῶν, ἀλλά καί νά ἐπιτευχθοῦν συγκεκριμένα πρακτικά ἀποτελέσματα : ἀνταλλαγή αἰχμαλώτων, ἐπιστροφή τῶν πτωμάτων τῶν πεσόντων.

Ἡ ἑπόμενη τριμερής συνάντηση ἔγινε στίς 28 Νοεμβρίου 2011 στό Ἐρεβάν της Ἀρμενίας, ὅπου ἔγινε ἡ συνεδρίαση τοῦ Προεδρείου τοῦ Συμβουλίου τῶν Θρησκειῶν τῶν χωρῶν τῆς ΚΑΚ. Στίς 8 Σεπτεμβρίου 2017 οἱ θρησκευτικοί ἡγέτες τῆς Ρωσίας, τοῦ Ἀζερμπαιτζάν καί τῆς Ἀρμενίας συναντήθηκαν στή Μόσχα στήν Ἱερά Μονή Ντανίλοφσκι. Μετά τό πέρας τῆς συνάντησης ὁ Πατριάρχης Κύριλλος, ὁ Καθολικός πασῶν τῶν Ἀρμενίων Γαρεγκίν Β’ καί ὁ Σεΐχης Allahsukur Pasazade ὑπέγραψαν κοινή δήλωση μέ τήν ἔκκληση νά τερματιστεῖ ἡ αἱματοχυσία, νά ἐξασφαλιστεῖ ὁ ἄοπλος πληθυσμός, νά ἀποφεύγεται ἡ καταπάτηση τῶν ἱερῶν τόπων καί μνημείων, νά ἀνατρέφεται ἡ νεολαία στό πνεῦμα τοῦ σεβασμοῦ καί τῆς ἀνεκτικότητας πρός ἀλλήλους.

Στήν Ρωσία ἡ συνεργασία μέ ἄλλες παραδοσιακές θρησκεῖες γίνεται σέ μόνιμη βάση στό πλαίσιο τοῦ Συμβουλίου τῶν Θρησκειῶν τῆς Ρωσίας, τό ὁποῖο ἐκφράζει μιά ἑνιαία θέση τῶν παραδοσιακῶν θρησκειῶν τῆς Ρωσίας σέ ἐπίκαιρα θέματα, ὅπως εἶναι ἡ προστασία τῶν δικαιωμάτων τῆς οἰκογένειας καί τῶν παιδιῶν, ἡ ἀντιμετώπιση τῶν ἐκτρώσεων, ἡ στερέωση τῶν παραδοσιακῶν οἰκογενειακῶν ἀξιῶν, ἡ μετανάστευση, ὁ περιορισμός τυχερῶν παιχνιδιῶν, ἡ διακίνηση ναρκωτικῶν, ἡ διάδοση τοῦ ἐξτρεμισμοῦ ὑπό τήν αἰγίδα τῶν θρησκευτικῶν ἐκκλήσεων, ἡ ἀνάφλεξη τῆς διχόνοιας στό ἐπίπεδο τῶν ἐθνῶν καί τῶν θρησκειῶν, ἡ ἀσφάλεια τῆς τάξης, ἡ ἰδέα τῶν ἀνθρωπίνων ἐλευθεριῶν καί δικαιωμάτων, ἡ προσβολή τῶν αἰσθημάτων τῶν πιστῶν κ.ἄ. Ἡ ὡς ἄνω ἀναφερόμενη ἀνάπτυξη τῆς θεολογικῆς ἐκπαίδευσης καί τῆς ἐπιστήμης ἐπίσης σέ μεγάλο βαθμό ἔγινε δυνατή χάρη στή θέση, πού ἐκφράζουν οἱ ἡγέτες τῶν παραδοσιακῶν θρησκειῶν στό πλαίσιο τοῦ Συμβουλίου τῶν Θρησκειῶν τῆς Ρωσίας.

Στήν διμερή συνεργασία ἐντάσσεται τό ἔργο τῆς Μικτῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Ρωσίας καί τοῦ Ἰράν στόν διάλογο «Ὀρθοδοξία – Ἰσλάμ», ἡ ἀρχή τῆς ὁποίας ἔγινε ἀπό τόν Πατριάρχη Κύριλλο (τότε Μητροπολίτη) καί τόν Ayatollah Muhhammad Ali Tashiri τό 1995. Τελευταῖες συνεδριάσεις τῆς ἐπιτροπῆς ἔγιναν στήν Μόσχα καί τήν Τεχεράνη τό 2010, 2012, 2014, 2016 καί τό 2018. Ἐκεῖ συζητήθηκαν θέματα διαλόγου τῶν θρησκειῶν, τοῦ ἐξτρεμισμοῦ καί τῆς τρομοκρατίας, ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, οἰκολογίας, θρησκευτικῆς ἠθικῆς. Αὐτές οἱ συναντήσεις, πού διεξάγονταν σέ ἀτμόσφαιρα ἀλληλοκατανόησης καί σεβασμοῦ, προκαλοῦν μόνιμο ἐνδιαφέρον ἐκ μέρους τῆς ἀκαδημαϊκῆς κοινότητας, τῶν φοιτητῶν καί τῶν ΜΜΕ καί τῶν δύο χωρῶν. Στά διαστήματα μεταξύ τῶν συνεδριάσεων τῆς Ἐπιτροπῆς διατηροῦνται ἐπαφές ἐργασίας, πραγματοποιοῦνται ἐπισκέψεις τῶν ἐπιστημονικῶν ἀποστολῶν.

Ἀπό τό 2011 ἡ Ρωσική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἀναπτύσσει σχέσεις μέ τήν Διεύθυνση σέ θέματα θρησκειῶν τῆς Τουρκίας καί γι’ αὐτόν τόν λόγο διαμορφώθηκε ἡ εἰδική Ὁμάδα ἐργασίας. Στίς συνεδριάσεις τῆς Ὁμάδας συζητήθηκαν θέματα θρησκευτικῶν μειονοτήτων, ὁ ρόλος τῆς θρησκείας στίς διεθνεῖς σχέσεις, ἐπιστημονικές καί πολιτισμικές ἀνταλλαγές, προσκυνηματισμός.

Σημαντική θέση στόν διάλογο ἀνάμεσα στίς θρησκεῖες κατέχουν οἱ προσωπικές ἐπαφές μεταξύ τῶν ἡγετῶν τῶν παραδοσιακῶν θρησκειῶν. Ἀπό τό 2009 ὁ Πατριάρχης Κύριλλος πολλές φορές συναντήθηκε μέ τέτοιους κορυφαίους παράγοντες, ὅπως ὁ Ἀνώτατος Ἰμάμης τοῦ Ἰσλαμικοῦ Πανεπιστημίου «Al-Ashar», ὁ Κύριος Ραββίνος τοῦ Ἰσραήλ (ἀσκενάζι), ὁ Πρόεδρος τῆς Διεύθυνσης σέ θέματα τῶν θρησκειῶν τῆς Τουρκίας, ὁ Ἀνώτατος Μουφτής τῆς Συρίας, ὁ Πρόεδρος τῆς Διεύθυνσης Μουσουλμάνων τοῦ Καυκάσου.

Τό Πατριαρχεῖο Μόσχας παραδοσιακά ὑπερασπίζεται τίς ἀρχές τῆς παραδοσιακῆς ἠθικῆς καί τοῦ γάμου στούς Ὀργανισμούς τῶν θρησκειῶν, στήν Παγκόσμια Διάσκεψη θρησκειῶν ὑπέρ τῆς εἰρήνης καί στό Εὐρωπαϊκό Συμβούλιο τῶν θρησκευτικῶν ἡγετῶν. Στό πλαίσιο τῆς προστασίας τῶν οἰκογενειακῶν ἀξιῶν πρέπει νά ποῦμε γιά τόν διάλογο μέ τήν κοινότητα τῶν Ἰουδαίων. Τό 2011 στή Βιέννη ἔγινε ἕνα συνέδριο τῶν θρησκειῶν, ἀφιερωμένο στόν παραδοσιακό γάμο καί τήν οἰκογένεια. Διοργανωτές τοῦ συνεδρίου ὑπῆρξαν τό Τμῆμα Ἐξωτερικῶν Ἐκκλησιαστικῶν Σχέσεων τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας καί ἡ Διάσκεψη τῶν Εὐρωπαίων Ραββίνων μέ τήν συμμετοχή τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας τῆς Αὐστρίας καί τοῦ Ἱδρύματος «Ἔκκληση τῆς συνείδησης». Μέ τό ἐν λόγῳ Ἵδρυμα τό Πατριαρχεῖο Μόσχας διατηρεῖ πολυετεῖς σχέσεις. Ὁ Πατριάρχης Κύριλλος συναντήθηκε μέ τόν Πρόεδρο τοῦ Ἱδρύματος «Ἔκκληση τῆς συνείδησης», Ραββῖνο Ἄρτουρ Σνάιντερ γιά τήν ἀνταλλαγή ἀπόψεων σχετικά μέ τίς σύγχρονες προκλήσεις στήν παγκόσμια εἰρήνη καί τήν ἀσφάλεια. Ἐκτός τούτου, οἱ ἐκπρόσωποι τῆς Ρωσικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας σέ μόνιμη βάση συμμετέχουν στίς ὀρθόδοξες καί ἰουδαϊκές ἀκαδημαϊκές διαβουλεύσεις.

(ΠΗΓΗ : https://www.romfea.gr)

2) 18/22-02-2019 : Β’ συνεδρία τῆς Ἐπιτροπῆς Διαλόγου μεταξύ Ρωσικῆς καί Συριακῆς Ἐκκλησίας

Σέ δεύτερη συνεδρία της συνῆλθε μεταξύ 18 καί 22 Φεβρουαρίου 2019 ἡ Ἐπιτροπή Διαλόγου μεταξύ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας καί τῆς Συριακῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στήν διοικητική κατοικία τῶν Πατριαρχῶν τῆς Συριακῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στό Ἀτσάν Λιβάνου.

Τό Πατριαρχεῖο Μόσχας στήν Ἐπιτροπή ἐκπροσώπησαν ὁ Ἐπίσκοπος Τσερεποβέτς καί Μπελοζέρσκ Φλαβιανός (συμπρόεδρος), ὁ Ἡγούμενος Ἀρσένιος Σοκολόφ, ἐκπρόσωπος τοῦ Πατριάρχου Μόσχας καί πασῶν τῶν Ρωσιῶν παρά τόν Πατριάρχη Ἀντιοχείας καί πάσης Ἀνατολῆς, ὁ Ἱερομόναχος Στέφανος Ἡγκούμνοφ, Ὑπεύθυνος τῆς Γραμματείας τοῦ Τμήματος Ἐξωτερικῶν Ἐκκλησιαστικῶν Σχέσεων ἐπί διαχριστιανικῶν ὑποθέσεων, καί τά στελέχη τοῦ ΤΕΕΣ Σ. Ἀλφιέροφ καί Ε. Μπαχτίν.

Τήν Συριακή Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἐκπροσώπησαν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος Μιχαήλ Σιμούν, βικάριος τοῦ Πατριάρχου καί Ὑπεύθυνος τῆς κατοικίας Ἀτσάν, ὁ προσωρινός συμπρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς, ὁ Ἀρχιμανδρίτης Ζάκ Γιακούμπ, ὁ Ὑπεύθυνος τοῦ Πατριαρχικοῦ Τμήματος τῆς Νεότητος, ὁ Ἀρχιμανδρίτης Ρότζερ Γιούσεφ Ἀχράς, ὁ Ὑπεύθυνος τοῦ Τμήματος Συριακῶν Σπουδῶν κ.ἄ.

Στήν ἀρχή τῆς συναντήσεως, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος ζήτησε ἀπό τόν Ἐπίσκοπο Φλαβιανό νά μεταφέρει τίς εὐχές τοῦ Πατριάρχου Ἰγνατίου Ἐφραίμ Β’ στόν Πατριάρχη Μόσχας καί πασῶν τῶν Ρωσιῶν Κύριλλο μέ ἀφορμή τήν δεκαετή ἐπέτειο τῆς Πατριαρχίας τοῦ τελευταίου.

Στή συνέχεια, τά μέρη συνόψισαν τά πορίσματα τῆς ἐφαρμογῆς τῶν συμφωνιῶν, στίς ὁποῖες κατέληξαν κατά τήν πρώτη συνεδρία τῆς Ἐπιτροπῆς, καί καθόρισαν τό περαιτέρω πρόγραμμα συνεργασίας, τό ὁποῖο παραπέμφθεηκε στίς ἐκκλησιαστικές ἀρχές πρός ἔγκριση.

Προτεραιότητα στήν λειτουργία τῆς Ἐπιτροπῆς παραμένει ὁ συντονισμός τῆς δράσεως γιά τήν ὑλοποίηση τῶν ἔργων παροχῆς ὑποστηρίξεως στούς δεινοπαθοῦντες χριστιανούς τῆς Συρίας, μεταξύ τῶν ὁποίων χιλιάδες ἀποτελοῦν ποίμνιο τῆς Συριακῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

Ἡ Ἐπιτροπή μέ ἱκανοποίηση τόνισε τήν ἐπιτυχή ὑλοποίηση στίς ἀρχές τοῦ 2018 ἔργων τινῶν στόν ὡς ἄνω τομέα, συμπεριλαμβανομένης τῆς διοργανώσεως τῆς μεταβάσεως τῆς ἀντιπροσωπείας τῆς Ὁμάδας ἐργασίας γιά τήν παροχή βοήθειας στόν πληθυσμό τῆς Συρίας τοῦ Συμβουλίου Συνεργασίας μέ Θρησκευτικά Σωματεῖα παρά τόν Πρόεδρο τῆς Ρωσικῆς Ὁμοσπονδίας στήν Συρία καί τόν Λίβανο καί τῆς διανομῆς μιᾶς μεγάλης παρτίδας τροφίμων τόν Φεβρουάριο μέ πρωτοβουλία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας, τῆς λειτουργίας τοῦ ἰατρικοῦ προγράμματος ἀποκαταστάσεως τῶν ἀναπήρων παιδιῶν, τά ὁποῖα ἐπλήγησαν κατά τίς πολεμικές συρράξεις στή Συρία καί τῆς συσκέψεως τῶν Κεφαλῶν καί Ὑψηλῶν Ἀντιπροσώπων τῶν θρησκευτικῶν κοινοτήτων τῆς Συρίας καί τῆς Ρωσίας κατά τήν διάρκεια τῆς μεταβάσεως στή Δαμασκό τοῦ Μητροπολίτη Βολοκολάμσκ Ἱλαρίωνος, τοῦ Προέδρου τοῦ Τμήματος Ἐξωτερικῶν Ἐκκλησιαστικῶν Σχέσεων τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας.

Στήν εἰρημένη Σύσκεψη συμμετεῖχε καί ὁ Προκαθήμενος τῆς Συριακῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὁ Πατριάρχης Μάρ Ἰγνάτιος Ἐφραίμ Β’.

Μία ἄλλη ἐπίκαιρη κατεύθυνση τῆς συνεργασίας ἀποτελεῖ ἡ ἀνάπτυξη τῶν ἐπαφῶν στόν ἀκαδημαϊκό τομέα. Τονίσθηκε ἡ συμμετοχή τοῦ ἐκπροσώπου τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας Ἡγουμένου Ἀρσενίου Σοκολόφ στό ὀργανωθέν ἀπό τό Τμῆμα Συριακῶν Σπουδῶν συμπόσιο γιά τήν μορφή τοῦ Σεβήρου Ἀντιοχείας (Ἀτσάν, 25 Μαΐου 2018). Κατά τό τρέχον ἔτος ἀναμένεται ἡ συμμετοχή ἀπό τήν Συρία στά θεολογικά συνέδρια, τά ὁποῖα θά ὀργανώνονται ἀπό τά ἀνώτατα ἐκπαιδευτικά ἱδρύματα τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας. Ἔχει ἐπιτευχθεῖ ἡ συμφωνία γιά τήν λειτουργία τοῦ προγράμματος ἀνταλλαγῆς φοιτητῶν.

Ἡ Ἐπιτροπή ἔκρινε ἀπαραίτητο νά συντελέσει στήν σύναψη ἐπαφῶν μεταξύ τῶν ἁρμοδίων δομῶν μέ εὐθύνη τήν νεότητα, συμπεριλαμβανομένης τῆς ἀνταλλαγῆς ἀντιπροσωπειῶν καί τήν συμμετοχή στίς θεματικές ἐκδηλώσεις, ἀκόμη καί στίς ἐκκλησιαστικές ἐπαρχίες τῆς Διασπορᾶς.

Συζητήθηκαν οἱ προοπτικές συνεργασίας μεταξύ ἐκπροσώπων τοῦ μοναχισμοῦ, καθώς καί ἡ προώθηση τῶν προσκυνηματικῶν περιηγήσεων.

Ἡ Ἐπιτροπή ἔκρινε ἀπαραίτητη τήν διατήρηση τοῦ διαμορφωθέντος ἐπιπέδου συνεργασίας στόν τομέα τῶν πολυμέσων, συμπεριλαμβανομένης καί τῆς πληροφοριακῆς ὑποστηρίξεως στίς συνθῆκες τῶν ἐπικαίρων προκλήσεων, τίς ὁποῖες ἀντιμετωπίζουν σήμερα τό Πατριαρχεῖο Μόσχας καί ἡ Συριακή Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.

Ἡ Συριακή πλευρά ἐξῆρε τήν πρωτοβουλία τοῦ Πατριάρχου Μόσχας καί πασῶν τῶν Ρωσιῶν Κυρίλλου γιά τήν διεξαγωγή διαβουλεύσεων μέ Προκαθημένους τῶν Ἐκκλησιῶν Ἀνατολῆς καί Δύσεως κατά τήν κλιμάκωση τῆς καταστάσεως στήν Συρία τόν Ἀπρίλιο τοῦ 2018.

Ἐπίσης, μία ἄλλη κοινή ἐκδήλωση ἦταν ἡ διάδοση ἀπό τό Γραφεῖο Ἐπικοινωνίας τοῦ ΤΕΕΣ τοῦ κειμένου τῆς «Κοινῆς Δηλώσεως τοῦ Πατριάρχου Ἀντιοχείας καί πάσης Ἀνατολῆς Ἰωάννου Ι΄, τοῦ Πατριάρχου Ἰγνατίου Ἐφραίμ Β΄ καί τοῦ Πατριάρχου τῶν Μελχιτῶν Γιουσέφ Α΄ Ἀμπσί».

Ἐν κατακλεῖδι, ὑπεγράφη κοινό μνημόνιο.

Κατά τήν διάρκεια τῆς παραμονῆς στόν Λίβανο ἡ ἀντιπροσωπεία τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας μετέβη στήν Ἱερά Μονή Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Μπαλαμάντ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἀντιοχείας καί τό στεγαζόμενο ἐντός αὐτοῦ Θεολογικό Ἰνστιτοῦτο, ὅπου μέ εὐλογία τοῦ Πατριάρχου Ἰωάννου Ι΄ τήν δέχθηκε ὁ Μητροπολίτης Τριπόλεως Ἐφραίμ.

Τό πρόγραμμα συνεδρίας τῆς Ἐπιτροπῆς περιελάμβανε τήν μετάβαση στά ἱερά προσκυνήματα καί τά ἱστορικά καί πολιτιστικά ἀξιοθέατα τοῦ Λιβάνου.

Ἡ ἑπόμενη συνεδρία τῆς Ἐπιτροπῆς θά πραγματοποιηθεῖ τό καλοκαίρι 2020 στή Ρωσία.

Συμφωνία γιά τήν συγκρότηση τῆς Ἐπιτροπῆς ὑπεγράφη ἀπό τόν Πατριάρχη Μόσχας καί πασῶν τῶν Ρωσιῶν Κύριλλο καί τόν Πατριάρχη Ἰγνάτιο Ἐφραίμ Β’ κατά τήν διάρκεια τῆς ἐπισκέψεως τοῦ τελευταίου στή Ρωσία ἀπό 9 ἕως 13 Νοεμβρίου 2015.

Πρός ἐφαρμογή τῆς ἐν λόγῳ ἀποφάσεως στίς 11 Μαΐου 2017 στήν Οὐάσιγκτον πραγματοποιήθηκε ἡ κοινή συνεδρία τῆς ὁμάδας ἐργασίας γιά τήν προετοιμασία τοῦ Διαλόγου.

(ΠΗΓΗ : https://www.romfea.gr)

3) 02-04-2019 : Πατριάρχης Μόσχας : «Ἡ παρέμβαση στήν Οὐκρανία ἀποδυνάμωσε τήν ἑνότητα τῆς Ὀρθοδοξίας»

«Οἱ διακρίσεις εἰς βάρος τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας στήν Οὐκρανία, αὐξάνονται συνεχῶς». Αὐτό δήλωσε σήμερα, Τρίτη 2 Ἀπριλίου, ὁ Πατριάρχης Μόσχας Κύριλλος σέ συνάντηση, πού εἶχε μέ τόν Καθολικό Πατριάρχη τῶν Ἀρμενίων Καρέκιν Β΄.

Ὁ Προκαθήμενος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας ἐξέφρασε πρός τόν Ἀρμένιο Πατριάρχη τήν ἰδιαίτερη ἀνησυχία τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, σχετικά μέ τήν ἐκκλησιαστική κατάσταση στήν Οὐκρανία.

«Λιγότεροι ἀπό 60 ναούς ἀποσχίσθηκαν ἀπό τήν Οὐκρανική Ἐκκλησία καί μεταφέρθηκαν κυριολεκτικά διά τῆς βίας στήν λεγομένη Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας. Ὅμως, ὑπάρχει κίνδυνος καί γιά κατασχέσεις Μοναστηριῶν», δήλωσε ὁ Πατριάρχης Κύριλλος.

Ἐπίσης, ὁ Πατριάρχης Μόσχας τόνισε ὅτι «αὐτή ἡ κατάσταση λαμβάνει χώρα σέ μιά εὐρωπαϊκή χώρα, καί στήν Εὐρώπη δέν ἐνοχλεῖ κανέναν ἡ κατάφωρη παραβίαση τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καί ἐλευθερίων».

«Ἐμεῖς θά συνεχίσουμε νά προασπιζόμαστε τά δικαιώματα τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας, καί πιστεύουμε ὅτι τά δικαιώματα τῶν πιστῶν πρέπει νά προστατεύονται. Γιά τήν Ρωσία εἶναι πολύ σημαντικό νά μήν παραβιάζει κανείς τά ἱερά, πού ἀποτελοῦν μέρος εἰδικά τῆς Ἐκκλησίας μας», πρόσθεσε ὁ Πατριάρχης Μόσχας.

Ὁ Πατριάρχης Κύριλλος κατά τήν διάρκεια τῆς συνάντησης ἀναφέρθηκε καί στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, τονίζοντας ὅτι «ἡ παρέμβαση τῆς Κωνσταντινούπολης στήν Οὐκρανία δέν ἐπέλυσε κανένα πρόβλημα, ἀλλά δημιούργησε νέα προβλήματα, ἀποδυναμώνοντας τήν ἑνότητα τῆς Ὀρθοδοξίας».

Ἀπό τήν πλευρά του ὁ Ἀρμένιος Πατριάρχης εὐχαρίστησε τόν Πατριάρχη Κύριλλο γιά τήν συνάντηση, τονίζοντας ὅτι «εἶμαι λυπημένος ἀπό αὐτή τήν κατάσταση στήν Οὐκρανία, ἀλλά δέν εἴμαστε ἐμπνευστές αὐτῶν τῶν ἀρνητικῶν συνθηκῶν».

Τέλος, ὁ κ. Καρέκιν Β΄ ζήτησε ἀπό τόν Προκαθήμενο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας νά μεσολαβήσει γιά τήν ἀπελευθέρωση Ἀρμενίων πολιτῶν, πού βρίσκονται αἰχμάλωτοι στό Ἀζερμπαϊτζάν.

(ΠΗΓΗ : https://www.romfea.gr, https://www.youtube.com/watch?)

4) 20-05-2019 : Πατριάρχης Κύριλλος : «Ἡ ἑνότητα τῆς Ὀρθοδοξίας ὑπέστη ζημιά λόγῳ Οὐκρανίας»

Δεξίωση μέ ἀφορμή τήν ἑορτή τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου πραγματοποιήθηκε στίς 20 Μαΐου 2019 στό Μεγάλο Ἀρχοντικό τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Ρωσικῆς Ὁμοσπονδίας στή Μόσχα. Συμμετεῖχαν θρησκευτικοί παράγοντες, ἀρχηγοί τῶν ξένων διπλωματικῶν ἀποστολῶν, Ρῶσοι καί ξένοι διπλωμάτες.

Ἐπίσης παρέστη καί ὁ Πατριάρχης Μόσχας καί πασῶν τῶν Ρωσιῶν Κύριλλος, τόν ὁποῖο ὑποδέχθηκε ὁ Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Ρωσικῆς Ὁμοσπονδίας κ. Σ. Λαβρόφ.

Ἀπό τήν Ρωσική Ἐκκλησία ἀκόμη συμμετεῖχαν ὁ Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ἱλαρίων, Πρόεδρος τοῦ Τμήματος Ἐξωτερικῶν Ἐκκλησιαστικῶν Σχέσεων τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, ὁ Μητροπολίτης Ἴστρας Ἀρσένιος, ὁ Μητροπολίτης Σιγκαπούρης καί Νοτιοανατολικῆς Ἀσίας Σέργιος, ὁ Ἐπίσκοπος Κλίν Στέφανος, ὁ Ἐπίσκοπος Βοσκρεσένσκ Διονύσιος, ὁ Ἐπίσκοπος Ζελενογκράντ Σάββας κ. ἄ.

Στήν ἐπίσημη δεξίωση παραβρέθηκαν ἀντιπρόσωποι τῶν κατά τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν παρά τόν Πατριαρχικό Θρόνο Μόσχας : ὁ Μητροπολίτης Κυρήνης Ἀθανάσιος (Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας), ὁ Μητροπολίτης Φιλιππουπόλεως Νήφων (Πατριαρχεῖο Ἀντιοχείας), ὁ Ἀρχιμανδρίτης Στέφανος Ντισπυράκης (Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων), ὁ Ἐπίσκοπος Μοράβιτς Ἀντώνιος (Πατριαρχεῖο Σερβίας), ὁ Ἀρχιμανδρίτης Θεόκτιστος Δημητρόφ (Πατριαρχεῖο Βουλγαρίας), ὁ Ἀρχιμανδρίτης Σεραφείμ Σεμιατόφσκι (Ἐκκλησία Τσεχίας καί Σλοβακίας), ὁ Πρωθιερέας Δανιήλ Ἀντρεγιούκ (Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία στήν Ἀμερική) καθώς καί ὁ κληρικός του Πατριαρχείου Γεωργίας Πρωθιερέας Καχαμπέρ Γκογκοτισβίλι.

Ἀκόμη, ὁ Πατριάρχης Κύριλλος τόνισε τήν κατάσταση στή Μέση Ἀνατολή καί τήν Βόρεια Ἀφρική. Σύμφωνα μέ τόν Ρῶσο Προκαθήμενο, οἱ θρησκευτικοί ἡγέτες καλοῦνται νά συμβάλουν στήν εἰρήνη καί τήν ὁμόνοια στήν κοινωνία.

«Θά διεξάγουμε μέ συνέπεια τόν διάλογό μας μέ τήν Ρωμαιοκαθολική Ἐκκλησία, τίς Ἀρχαῖες Ἀνατολικές Ἐκκλησίες, ὅπως τήν Ἀρμενική, τήν Κοπτική, τήν Συριακή Ὀρθόδοξη, τήν Αἰθιοπική, τήν Ἀσσυριακή Ἐκκλησία τῆς Ἀνατολῆς.

Μέ κοινές προσπάθειες τῶν ἀνθρώπων τῆς πίστεως, μέ ὑποστήριξη τῆς διπλωματίας καί τῶν ἀρχῶν θά μπορέσουμε νά βελτιώσουμε τήν ζωή τῶν ἀνθρώπων καί νά βοηθήσουμε ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι χρήζουν ὑποστηρίξεως…

Μέ κοινές προσπάθειες τῶν μουσουλμάνων καί τῶν χριστιανῶν ἐλπίζουμε νά συνδράμουμε στήν ἀποκατάσταση τῶν κοινωνικῶν ὑποδομῶν τῆς Συρίας…».

(ΠΗΓΗ : https://www.romfea.gr)

5) 26-05-2019 : Ὁ Μόσχας Κύριλλος σέ συναυλία τῆς χορωδίας τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν Κιέβου στόν παπικό ναό Στρασβούργου

Πλῆθος ἀκροατῶν συγκεντρώθηκε, γιά νά παρακολουθήσει τήν συναυλία τῆς χορωδίας τῆς Θεολογικῆς Ἀκαδημίας καί τῆς Ἱερατικῆς Σχολῆς Κιέβου στίς 26 Μαΐου 2019 στόν παπικό ἱερό Καθεδρικό ναό Στρασβούργου. Στήν συναυλία παρέστησαν ὁ Πατριάρχης Μόσχας καί πασῶν τῶν Ρωσιῶν Κύριλλος μέ τήν συνοδεία αὐτοῦ καί ὁ παπικός Ἀρχιεπίσκοπος Στρασβούργου Λιούκ Ραβέλ.

Αὐθημερόν νωρίτερα ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Λιούκ Ραβέλ παρέθεσε δεῖπνο πρός τιμήν τοῦ Προκαθημένου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας, μετά τήν λήξη τοῦ ὁποίου ὁ Πατριάρχης ὑπέγραψε τό βιβλίο ἐπισήμων ἐπισκεπτῶν : «Εὐχαριστῶ τόν Σεβασμιώτατο καί ὅσους μᾶς παρεῖχαν θερμή φιλοξενία γιά τήν ἀδελφική ὑποδοχή, τήν περιεκτική συνομιλία, ἡ ὁποία ἀποδεικνύει τήν κοινότητα προσεγγίσεων τῆς ζωῆς καί τῆς μαρτυρίας τῆς Ἐκκλησίας στή σύγχρονη κοινωνία. Εἴθε ὁ Κύριος νά εὐλογήσει τήν χριστιανική κοινότητα τοῦ Στρασβούργου».

Ἀρχιεπίσκοπος Λιούκ Ραβέλ προσφώνησε τόν Προκαθήμενο της Ρωσικῆς Ἐκκλησίας στόν Καθεδρικό Ναό, τονίζοντας τήν ἐπίσκεψή του στό Στρασβοῦργο. Ἐπίσης, ἔκανε μνεία στήν ἱστορική συνάντηση τοῦ Πατριάρχη Μόσχας καί πασῶν τῶν Ρωσιῶν Κυρίλλου μέ τόν Πάπα Ρώμης Φραγκῖσκο τό 2016 στήν Κούβα.

Στήν συνέχεια, ὁ παπικός Ἱεράρχης ἀναφέρθηκε στίς εὐρωεκλογές, οἱ ὁποῖες πραγματοποιήθηκαν τήν ἴδια ἡμέρα στήν Γαλλία. «Εἴμαστε πεπεισμένοι ὅτι ἡ Εὐρώπη ὀφείλει νά ἀκολουθήσει τίς χριστιανικές ρίζες αὐτῆς. Καλοῦμε τούς χριστιανούς τῆς Ἀνατολῆς καί τῆς Δύσεως νά καταθέτουμε κοινή μαρτυρία τοῦ μεγαλείου τοῦ Χριστοῦ καί τοῦ Εὐαγγελίου, προκειμένου ἡ νέα Εὐρωπαϊκή βουλή νά δεχθεῖ τόν χριστιανικό πολιτισμό στήν Εὐρώπη ὡς ἐπικρατοῦντα», ὑπογράμμισε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Στρασβούργου, ἀφοῦ ἐξέφρασε τήν πεποίθηση ὅτι τά κράτη ὀφείλουν νά σέβονται τήν θρησκευτική ταυτότητα τῶν πολιτῶν τους.

Ἀντιφωνώντας, ὁ Πατριάρχης Κύριλλος εὐχαρίστησε τόν Ἀρχιεπίσκοπο Λιούκ Ραβέλ γιά τήν θερμή ὑποδοχή. «Ἡ σημερινή μου ἐπίσκεψη στό Στρασβοῦργο φρονῶ ὅτι ἔχει μεγάλη σημασία καί ὄχι μόνο ἐξαιτίας τῶν σκοπῶν, τούς ὁποίους θέσαμε, καί τῶν προβλημάτων, τά ὁποία ἐπιλύσαμε ἐδῶ, ἀλλά καί ἐξαιτίας τῆς συναντήσεώς μας καί τῆς ἀδελφικῆς συζητήσεως, ἡ ὁποία μόλις ἔχει γίνει», σημείωσε ὁ κ. Κύριλλος.

«Εἶχα ἤδη τήν δυνατότητα νά σᾶς ἐκφράσω τήν εὐγνωμοσύνη γιά τήν ὑποστήριξη τῆς κατασκευῆς τοῦ Ρωσικοῦ Ὀρθόδοξου Ναοῦ ἐδῶ, στό Στρασβοῦργο, καί τώρα, παρουσίᾳ τοῦ ποιμνίου Σας, θέλω καί πάλι νά Σᾶς εὐχαριστήσω», συνέχισε ὁ Προκαθήμενος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας. «Κάτοικοι τοῦ Στρασβούργου, πολλοί ἐκ τῶν ὁποίων συγκροτοῦν τό ποίμνιό Σας, ἐπέδειξαν ζωηρό ἐνδιαφέρον γιά τήν κατασκευή αὐτή». Ὁ Πατριάρχης Μόσχας καί πασῶν τῶν Ρωσιῶν Κύριλλος ἐπεσήμανε ὅτι στό Στρασβοῦργο διαβιοῦν πολλοί Ρῶσοι Ὀρθόδοξοι χριστιανοί, γιά τούς ὁποίους μεγάλη χαρά καί παρηγοριά εἶναι ἡ ἀνάδειξη τοῦ Ναοῦ.

Ὁ Πατριάρχης ὑπογράμμισε : «Θεωρῶ ἄκρως σημαντικό, ὅταν ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος ἔχει ἀνάγκη Ναοῦ, διότι οἱ ἀξίες τοῦ σημερινοῦ πολιτισμοῦ κεῖνται σέ ἀπολύτως διαφορετικό ἐπίπεδο, μακράν τῆς πνευματικῆς διαστάσεως. Ὅταν κτίζουμε Ναούς, ὅταν συνερχόμαστε σέ Ναούς, καταθέτουμε τήν μαρτυρία ὅτι ἀνήκουμε στή χριστιανική πίστη. Ἐπιμένουμε στήν διαχρονική σημασία τῶν χριστιανικῶν ἀξιῶν, ἐκφράζουμε τήν προθυμία νά τίς προστατεύσουμε, νά τίς ὑποστηρίξουμε καί μέ αὐτές τίς ἀξίες νά μεγαλώσουμε τά παιδιά μας».

Κατά τόν Πατριάρχη Κύριλλο, ποτέ δέν ἦταν εὔκολο νά εἶσαι χριστιανός, ἀκόμη καί τήν ἐποχή, ὅταν ἡ Πολιτεία στήριζε τήν Ἐκκλησία μέ ἐπικρατοῦσα τήν χριστιανική θρησκεία. «Καλούμαστε νά καταθέτουμε τήν μαρτυρία τῆς χριστιανικῆς πίστεως μέ τήν ζωή μας. Δέν ὑπάρχει τίποτε σπουδαιότερο ἀπό μία τέτοια μαρτυρία πίστεως. Οὐδέποτε ἦταν εὔκολη. Προέρχομαι ἀπό μιά χώρα, ὅπου, κατά τήν διάρκεια μεγάλου μέρους τοῦ 20οῦ αἱ. ἄνθρωποι ὑπέφεραν λόγῳ τῶν θρησκευτικῶν πεποιθήσεών τους, ἐνῶ ὁρισμένοι ἔχαναν καί τίς ζωές τους».

«Σήμερα εἴμαστε μάρτυρες τῆς ἀναγεννήσεως τοῦ χριστιανισμοῦ καί τῆς ἀνασυγκροτήσεως τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στή Ρωσία», ἀνέφερε ὁ Πατριάρχης καί συνέχισε : «συνδέω αὐτή τήν ἀναγέννηση μέ τήν γενναία μαρτυρία τῶν προγενεστέρων γενεῶν, οἱ ὁποῖες δέν φοβοῦνταν νά μείνουν χριστιανοί ἀκόμη καί ἐν ὄψει τοῦ θανάτου». Εἶναι ἀνάγκη νά εἴμαστε πάντοτε ἕτοιμοι νά μαρτυροῦμε τήν χριστιανική μας πίστη καί σέ δύσκολες συνθῆκες, καί σέ κατάσταση, ὅταν μιά τέτοια μαρτυρία δέν προβλέπει συνέπειες, ἐπικίνδυνες γιά τήν ζωή τοῦ ἀνθρώπου, τήν καριέρα καί τήν ἄνεσή του, τόνισε ὁ Προκαθήμενος τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας.

Ἀφοῦ τόνισε ὅτι συνεχίζεται ἡ τεσσαρακονθήμερη περίοδος ἑορτασμοῦ τοῦ Πάσχα Κυρίου, ὁ Πατριάρχης προσέφερε στόν Ἀρχιεπίσκοπο Στρασβούργου ἕνα Πασχαλινό αὐγό καί προσφώνησε τούς παρόντες διά τοῦ «Χριστός Ἀνέστη!».

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Λιούκ Ραβέλ ἐπέδωσε στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας ἀπότμημα λειψάνου τῆς δυτικοευρωπαίας Ἁγίας (7ου-8ου αἱ.) Ὁσίας Ὀδηλίας (᾿Οντίλ) τῆς ἐν Ἀλσατίᾳ Γαλλίας. Παραδίδοντας τήν λειψανοθήκη μέ τά τιμία λείψανα, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἐνημέρωσε γιά τούς ἀγῶνες τῆς Ἁγίας, ἡ ὁποία τιμᾶται τόσο ἀπό τούς παπικούς, ὅσο καί ἀπό τούς Ὀρθοδόξους τῆς Ἀλσατίας, τῆς ὁποίας προστάτιδα τυγχάνει ἡ Ἁγία.

Ἀκολούθησε ἡ συναυλία τῆς χορωδίας τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν Κιέβου ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ Ἀρχιμανδρίτη Λεοντίου Τουπυκάλο. Βασικό μέρος τοῦ προγράμματος τῆς συναυλίας ἐντός τοῦ ἀρχαίου Καθεδρικοῦ Ναοῦ Στρασβούργου ἀποτέλεσαν ὕμνοι τῆς Ὀρθοδόξου θείας λατρείας.

(ΠΗΓΗ : http://katanixi.gr)

Σύν Θεῷ, θά συνεχίσουμε στό ἑπόμενο ἄρθρο μας.

Σχετικά άρθρα

Οι οικουμενιστές κινούνται από δαιμονική αγάπη [mp3 2019]

Κήρυγμα τοῦ μακαριστοῦ π. Νικολάου Μανώλη. Γιά τούς οἰκουμενιστές, ὑπέρτατος κανόνας, πάνω ἀπό τίς ἀποφάσεις τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων, εἶναι τό διαστρεβλωμένο καί κατασυκοφαντημένο “ἵνα πάντες ἕν ὦσι”

Η Αλβανία ψηφίζει νόμο για τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, γυρνώντας την πλάτη στις θρησκείες

Άρθρο του Ελευθέριου Ν. Κοσμίδη. Ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα προωθεί στη Βουλή της γείτονος όρος ψήφιση, μέσω της Υπουργού παιδείας, χωρίς τη συμμετοχή στη διαβούλευση εκπροσώπων των πέντε επίσημων θρησκειών της χώρας

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.