Επικαιρότητα

Σύναξις Ορθοδόξων Κληρικών και Μοναχών, «Οικουμενιστών λεχθέντα και πραχθέντα Α΄» (Μέρος 3ον)

εικόνα άρθρου: Σύναξις Ορθοδόξων Κληρικών και Μοναχών, «Οικουμενιστών λεχθέντα και πραχθέντα Α΄» (Μέρος 3ον)

ΣΥΝΑΞΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΩΝ

Ἀποκλειστικά γιά τό Katanixi.gr

e-mail : synaxisorthkm@gmail.com
Θεσσαλονίκη, 06 Μαΐου 2019

ΛΕΧΘΕΝΤΑ ΚΑΙ ΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ (ΜΕΡΟΣ 3ον)

Παραθέτουμε τά κυριώτερα λεχθέντα καί πραχθέντα τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου ἀπό τό 2006 μέχρι τό 2008.

1) 14/23-2-2006 «Ἔχουμε ὑψηλές προσδοκίες ἀπό τήν οἰκουμενική κίνηση καί ἰδιαίτερα ἀπό αὐτή τήν ἔνατη Γενική Συνέλευση τοῦ Π.Σ.Ε.»

Στή Θ΄ Γενική Συνέλευση τοῦ λεγομένου «Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν», δηλ. αἱρέσεων, («Π.Σ.Ε.») τόν Φεβρουάριο τοῦ 2006 στό Porto Alegre τῆς Βραζιλίας, οἱ «Ὀρθόδοξοι» σύνεδροι συμφώνησαν μέ τούς αἱρετικούς Προτεστάντες ὅτι δέν ὑπάρχει μόνο Μία Ἐκκλησία, ἀλλά μερικές ἑκατοντάδες Ἐκκλησίες˙ μία δέ ἀπό αὐτές εἶναι καί ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία! Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, ὅμως, τόσο εὐχαριστήθηκε ἀπό τήν ἀπόφαση τοῦ «Π.Σ.Ε.» στό Porto Alegre, ὥστε συνεχάρη ἐπισήμως τούς συνέδρους! Ἀπέστειλε μήνυμα στή Γενική Συνέλευση, στό ὁποῖο τήν χαρακτήρισε ἐξαιρετικό γεγονός γιά τήν Οἰκουμενική Κίνηση, γιά τίς σχέσεις τῶν Ἐκκλησιῶν καί ἐμπειρία ἑνότητας. Εἶπε : «Πράγματι, σέ ἕναν κόσμο ὅπου ὑπάρχει ἀκόμα διάσπαση, ἀνθρώπινος πόνος, ἔνδεια, φόβος τοῦ πολέμου, ἀδικία καί παραβίαση τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, καί πού ἀντιμετωπίζουμε καθημερινά κοινωνικοπολιτικές καί οἰκονομικές κρίσεις, ἔχουμε ὑψηλές προσδοκίες ἀπό τήν οἰκουμενική κίνηση καί ἰδιαίτερα ἀπό αὐτή τήν ἔνατη Γενική Συνέλευση τοῦ Π.Σ.Ε. Τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο… θά συνεχίσει νά προσφέρει τή μαρτυρία του καί νά μοιράζεται τήν ἀφθονία τῆς θεολογικῆς καί ἐκκλησιαστικῆς παράδοσής του στήν ἀναζήτηση τῆς ἑνότητας μεταξύ τῶν χριστιανικῶν ἐκκλησιῶν, σέ ὅλες τίς προσπάθειες πρός τή συμφιλίωση καί τήν εἰρήνη, σέ ὅλες τίς προσπάθειες νά ἐξυπηρετηθοῦν οἱ πολλαπλές ἀνθρώπινες ἀνάγκες, καί στήν προστασία τῆς δημιουργίας, πού εἶναι ἕνα δῶρο τοῦ Θεοῦ, πού ἐμπιστεύεται στήν ἀνθρωπότητα».

(ΠΗΓΗ : «Μήνυμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου πρός τήν Θ΄ Γενική Συνέλευση τοῦ Π.Σ.Ε. στό Porto Alegre τῆς Βραζιλίας», ἐν Δρ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΚΟΥΡΑΣ, 9η Γενική Συνέλευση Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν, https://archive.churchofcyprus.org.cy/documents/9i_Geniki_Syneleysi_P.S.E.doc)

2) 17-2-2006 «Ἀνεπτύξαμεν διαθρησκειακόν διάλογον μετά τῶν ἄλλων σεβασμίων μονοθεϊστικῶν θρησκευμάτων, κυρίως τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ καί τοῦ Ἰσλαμισμοῦ, τῶν ὁποίων οἱ πιστοί δέχονται κι αὐτοί τόν Ἕνα καί Μόνον Θεόν»

«Ὡσαύτως, ἀνεπτύξαμεν διαθρησκειακόν διάλογον μετά τῶν ἄλλων σεβασμίων μονοθεϊστικῶν θρησκευμάτων, κυρίως τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ καί τοῦ Ἰσλαμισμοῦ, τῶν ὁποίων οἱ πιστοί δέχονται κι αὐτοί τόν Ἕνα καί Μόνον Θεόν, τόν ἐπικεκαλυμμένον ὡς ἐν βίβλῳ ἐσφραγισμένῳ. Καί ἡμεῖς πιστεύομεν εἰς τόν Αὐτόν Μόνον Ἀληθινόν Θεόν, ἀποκεκαλυμμένον, ὅμως, ἐν τρισίν ὑποστάσεσι. Δι’ ἡμᾶς ὁ Θεός Λόγος σάρξ ἐγένετο καί ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν καί ἐθεασάμεθα τήν δόξαν Αὐτοῦ, ὡς Ἐσταυρωμένου καί Ἀναστάντος ἐκ νεκρῶν».

(ΠΗΓΗ : «Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης διά τήν καταλλαγήν καί τήν συνένωσιν τῶν Ἐκκλησιῶν», ἐν ἐφημερίδᾳ «Ὀρθόδοξος Τύπος» (17-2-2006) 5 καί ΜΟΝΑΧΟΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, «Περί τῆς ἀληθείας τοῦ Θεοῦ τοῦ Ἰσλάμ», ἐν περιοδικῷ Θεοδρομία ΙΒ2 (Ἀπρίλιος-Ἰούνιος 2010) 268).

3) 26-11-2006 Οὐνία : «διασώσαμε μία διαδικασία»

«Τό πρόβλημα αὐτό (τῆς Οὐνίας) ὁδήγησε στήν ἀναστολή τοῦ ἐπίσημου θεολογικοῦ διαλόγου στά τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ ’90. Εὐτυχῶς διασώσαμε μία διαδικασία, κατά τήν ὁποία εἴχαμε τή δυνατότητα νά ἐντρυφήσουμε στά θέματα αὐτά, καί παράλληλα νά παραμείνουμε πιστοί στή δέσμευσή μας γιά διάλογο».

(ΠΗΓΗ : «Βῆμα ἐπαναπροσέγγισης τῶν δύο Ἐκκλησιῶν, Συνέντευξη τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου στόν Νίκο Παπαχρήστου», ἐν ἐφημερίδᾳ «Καθημερινή» (26-11-2006) καί ΑΡΧΙΜ. ΙΩΑΣΑΦ ΜΑΚΡΗΣ, «Ἱστορική ἀναδρομή τῆς προσεγγίσεως Ὀρθοδόξων καί Ρωμαιοκαθολικῶν κατά τόν 20ό αἰώνα», Ἐν Συνειδήσει˙ Οἰκουμενισμός˙ ἱστορική καί κριτική προσέγγιση, ἔκδ. Ἱ. Μ. Μεγ. Μετεώρου, Ἅγια Μετέωρα, Ἰούνιος 2009, σ. 70).

4) 30-11-2006 Ἐπίσκεψη τοῦ αἱρεσιάρχου Πάπα Βενεδίκτου ΙΣΤ΄ στό Φανάρι γιά τήν Θρονική ἑορτή

Κατά τήν ἐπίσκεψη τοῦ αἰρεσιάρχου Πάπα Βενεδίκτου ΙΣΤ΄ στήν Κωνσταντινούπολη (Νοέμβριος 2006), τοῦ ἔψαλαν πολυχρόνιο, εἰδικά ἀπολυτίκια, τό «εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου», τόν θυμίαζαν οἱ διάκονοι προσερχόμενο, τοῦ ἔδωσε λειτουργικό ἀσπασμό ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος μέσα στή Θεία Λειτουργία, τοῦ ἐπέτρεψαν νά πεῖ τό «Πάτερ ἡμῶν», ὑπέγραψαν κοινή διακήρυξη καί πλεῖστα ἄλλα, μέ τά ὁποῖα κουρελιάσθηκαν οἱ Ἱεροί Κανόνες, πού ἀπαγορεύουν τίς συμπροσευχές μέ τούς αἱρετικούς.

(ΠΗΓΗ : https://www.youtube.com/watch?v=LxT30rxghs0)

5) Ἀπρίλιος-Ἰούνιος 2007 : Πάπας Ρώμης Βενέδικτος ΙΣΤ΄: «ἀδελφός, ἀδαπάνητος θησαυρός καί ὀδοδείκτης»

Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος γράφει ἐπιστολές πρός τόν αἱρεσιάρχη Πάπα τῆς Ρώμης Βενέδικτο ΙΣΤ΄ ὡς «ἀδελφόν», ὁ ὁποῖος εἶναι «πολιός καί ἀκμαῖος ἐν θεαρέστῳ τῇ Ἐκκλησίᾳ τοῦ Χριστοῦ καί πρωτοβούλῳ διακονίᾳ καί προσφορᾷ» καί ἀποτελεῖ «ἀδαπάνητον θησαυρόν καί ὀδοδείκτην» πρός μαρτυρίαν «τῶν θαυμασίων τοῦ Θεοῦ καί δή καί τῆς ζωηφόρου Ἀναστάσεως».

(ΠΗΓΗ : «Μήνυμα ἐπί τῇ 80ῇ ἐπετείῳ τῶν γενεθλίων τῆς Α. Ἁγιότητος τοῦ Πάπα», ἐν περιοδικῷ «Ὀρθοδοξία» Β’, 14, 2 [Ἀπρίλιος-Ἰούνιος 2007] 307.308., ΣΥΝΑΞΗ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΩΝ, ««Οὐκ ἐσμέν τῶν Πατέρων σοφώτεροι»˙ ἀναίρεση τῆς ἐπιχειρηματολογίας τοῦ Οἰκουμενισμοῦ μέ ἀφορμή τήν ὁμιλία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου στή Μεγίστη Λαύρα», Φώτης Κόντογλου, ἔκδ. Σύναξη Ὀρθοδόξων Ρωμηῶν, Τρίκαλα, Χριστούγεννα 2011, σ. 85 καί ἐφημερίς «Ὀρθόδοξος Τύπος» (2-12-2011) 6 καί περιοδικόν «Θεοδρομία» ΙΓ΄ (Ὀκτώβριος-Δεκέμβριος 2011) 638).

6) Ὀκτώβριος 2007 : Σιωπηλή προσευχή τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου μπροστά σέ «ὁμοίωμα» τῆς ὑδρογείου μέ τόν πρόεδρο τῆς Γροιλανδίας καί θρησκευτικούς ἡγέτες Παπικῶν, Εὐαγγελικῶν, Λουθηρανῶν, Σιϊτῶν καί Σουνιτῶν Μουσουλμάνων, Ἰουδαίων, Σιντοϊστῶν, Βουδιστῶν καί Ἰνδουϊστῶν στό 7ο περιβαλλοντικό συμπόσιο ἐν πλῶ : «Θρησκεία, Ἐπιστήμη καί Περιβάλλον», Ἀρκτικός Ὠκεανός, Γροιλανδία.

(ΠΗΓΗ : http://www.interchurch.dk/cn/cn.php?key=1846 καί Περιοδικόν Ἐν Συνειδήσει˙ Οἰκουμενισμός˙ ἱστορική καί κριτική προσέγγιση, ἔκδ. Ἱ. Μ. Μεγ. Μετεώρου, Ἅγια Μετέωρα, Ἰούνιος 2009, σ. 32)

7) 2008 Οἱ αἱρετικές πλάνες τῶν Προτεσταντῶν εἶναι «ποικιλία θεολογικῆς ἐκφράσεως»

Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἀμφισβήτησε τήν ἀπόλυτη σαφήνεια τῶν δογμάτων τῆς πίστεως, θεωρώντας τίς αἱρετικές πλάνες «ποικιλία θεολογικῆς ἐκφράσεως» καί τά ποικίλα κοινωνικά καί ἠθικά ἔκτροπα τῶν προτεσταντικῶν κοινοτήτων «κρίσιν μεταξύ τῶν ἀνηκόντων εἰς διαφόρους θεολογικάς καί ἐκκλησιαστικάς παραδόσεις, μεταξύ Ἐκκλησιῶν ἐχουσῶν ἑκάστη διαφορετικήν ἀνάγνωσιν καί ἑρμηνείαν τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ὡς καί διαφορετικήν ἀντίληψιν τῶν ἠθικῶν καί κοινωνικο-πολιτικῶν θεμάτων»(!)

(ΠΗΓΗ : Περιοδικόν «»Ἐπίσκεψις» 685 (2008) 22-29 καί ΑΡΧΙΜ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, «Ἡ πορεία τοῦ οἰκουμενικοῦ διαλόγου μέ βάση τήν ὀρθόδοξη πατερική διδασκαλία καί τήν δογματική ἐκκλησιολογική συνείδηση», ἐν περιοδικῷ Ἐν Συνειδήσει˙ Οἰκουμενισμός˙ ἱστορική καί κριτική προσέγγιση, ἔκδ. Ἱ. Μ. Μεγ. Μετεώρου, Ἅγια Μετέωρα, Ἰούνιος 2009, σ. 23).

8) 17-2-2008 : Πατριάρχης Βαρθομαῖος πρός «Παγκόσμιο Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν» : «Ἐπίτευξη τῆς ἑνότητος ἐν τῇ αὐτῇ πίστει καί πέριξ τῆς αὐτῆς Εὐχαριστιακῆς Τραπέζης»

«… Ἀπηλλαγμένοι, λοιπόν, τῶν ἀγκυλώσεων τοῦ παρελθόντος καί ἀποφασισμένοι νά παραμείνωμεν ἡνωμένοι καί νά ἐργασθῶμεν ἀπό κοινοῦ, ἐθέσαμεν, πρό δύο ἐτῶν, κατά τήν διάρκειαν τῆς Θ’ Συνελεύσεως ἐν Porto Alegre Βραζιλίας, τάς βάσεις μιᾶς νέας περιόδου εἰς τήν ζωήν τοῦ Συμβουλίου, λαμβάνοντες ὑπ’ ὄψιν τό σημερινόν πλαίσιον τῶν διεκκλησιαστικῶν σχέσεων, ὡς καί τάς σημειωθείσας εἰς τόν οἰκουμενικόν χῶρον σταδιακάς ἀλλαγάς. Χαίρομεν, διότι εἰς τό ἐπίκεντρον τῶν δραστηριοτήτων τοῦ Συμβουλίου εὑρίσκεται πάντοτε τό ὅραμα τῶν ἐν αὐτῶ δραστηριοποιουμένων Ἐκκλησιῶν διά τήν ἐπίτευξιν, τῇ χάριτι τοῦ Θεοῦ, τῆς ἑνότητος ἐν τῇ αὐτῇ πίστει καί πέριξ τῆς αὐτῆς Εὐχαριστιακῆς Τραπέζης…».

(ΠΗΓΗ : «Ὁμιλία στή Γενεύη ἐπ’εὐκαιρίᾳ τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν 60 ἐτῶν ἀπό τῆς ἱδρύσεως τοῦ «Π.Σ.Ε.» », ἐν περιοδικῷ «Ἐπίσκεψις» 685 (2008) 22-29, Γιά τήν ὁμιλία στά Ἀγγλικά δές : www.ec-patr.org, Γιά τήν ὁμιλία στά Ἑλληνικά δές : http://orthodoxia-agiapisti.blogspot.comκαί ΑΡΧΙΜ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, «Ἡ πορεία τοῦ οἰκουμενικοῦ διαλόγου μέ βάση τήν ὀρθόδοξη πατερική διδασκαλία καί τήν δογματική ἐκκλησιολογική συνείδηση», ἐν περιοδικῷ Ἐν Συνειδήσει˙ Οἰκουμενισμός˙ ἱστορική καί κριτική προσέγγιση, ἔκδ. Ἱ. Μ. Μεγ. Μετεώρου, Ἅγια Μετέωρα, Ἰούνιος 2009, σσ. 20-22 καί ΣΥΝΑΞΗ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΩΝ, « «Οὐκ ἐσμέν τῶν Πατέρων σοφώτεροι»˙ ἀναίρεση τῆς ἐπιχειρηματολογίας τοῦ Οἰκουμενισμοῦ μέ ἀφορμή τήν ὁμιλία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου στή Μεγίστη Λαύρα», Φώτης Κόντογλου, ἔκδ. Σύναξη Ὀρθοδόξων Ρωμηῶν, Τρίκαλα, Χριστούγεννα 2011, σσ. 72-73 καί Ὀρθόδοξος Τύπος (2-12-2011) 6 καί Θεοδρομία ΙΓ΄ (Ὀκτώβριος-Δεκέμβριος 2011) 628).

9) 14-5-2008 Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο καί Ἀμερική

«Καί τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο καί ἡ Ἀμερική ὑπηρετοῦν τά ἴδια ἰδανικά τῆς εἰρήνης, τῆς ἐλευθερίας καί τῆς δικαιοσύνης».

(ΠΗΓΗ : Μετά τήν συνάντηση μέ τόν Ἀμερικανό πρεσβευτή στήν Ἀθήνα κ. Ντανιέλ Σπέκχαρντ (14 Μαΐου 2008) καί ΑΡΧΙΜ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, «Ἡ πορεία τοῦ οἰκουμενικοῦ διαλόγου μέ βάση τήν ὀρθόδοξη πατερική διδασκαλία καί τήν δογματική ἐκκλησιολογική συνείδηση», Ἐν Συνειδήσει˙ Οἰκουμενισμός˙ ἱστορική καί κριτική προσέγγιση, ἔκδ. Ἱ. Μ. Μεγ. Μετεώρου, Ἅγια Μετέωρα, Ἰούνιος 2009, σ. 45).

Στό σημεῖο αὐτό κρίνεται ἀπαραίτητο νά παρατεθεῖ ἡ διηγήση ἑνός ὑποτακτικοῦ τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτη, σύμφωνα μέ τήν ὁποία ὁ Ἅγιος Πορφύριος πίστευε ὅτι οἱ Ἀμερικάνοι ‘’φάγανε’’ τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη κυρό Δημήτριο καί βάλανε δικό τους Πατριάρχη, τόν κ. Βαρθολομαῖο. Λέγει ἡ διήγηση :

«Λίγους μῆνες πρίν τήν κοίμησή του (τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου), καθόμασταν στό Κελλί καί συνομιλούσαμε. Ξαφνικά τίναξε τό κεφάλι πρός τά πίσω καί συνοφρυώθηκε, λέγοντας :

– Ὥωω…!

– Τί ἔπαθες Γέροντα; Τί ἔγινε…;

– Τόν φάγανε…!!!

– Ποιόν φάγανε;

– Τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη… τόν φάγανε οἱ Ἀμερικάνοι! Θέλουνε νά βάλουνε δικό τους.

Ὁ Ἅγιος τό εἶδε τήν ἴδια στιγμή, πού συνέβη. Μετά ἀνακοινώθηκε ἐπίσημα ἡ κοίμησή του».

Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Κων/λεως (ἐπί 19 ἔτη στόν Θρόνο) κ. κ. Δημήτριος κοιμήθηκε στίς 2 Ὀκτωβρίου 1991, σέ ἡλικία 77 ἐτῶν, μέ διάγνωση : ‘’ὀξύ ἱσχαιμικό ἐπεισόδιο’’. Ἀκριβῶς δύο μῆνες πρίν τήν κοίμηση τοῦ Ἁγίου.

(ΠΗΓΗ : «Ὁ Ὅσιος Πορφύριος ὁ Προφήτης. Μαρτυρίες», τ. Β΄, ἔκδοση Ἁγιοπαυλίτικου Ἱεροῦ Κελλίου Ἁγίων Θεοδώρων, Ἅγιον Ὄρος, σ. 145)

10) 26-5-2008 Ἅγιο Ποτήριο στόν νέο «ἐπίσκοπο» τῶν Οὐνιτῶν τῆς Ἑλλάδας κ. Δημήτριο Σαλάχα

Ἕνα ἅγιο ποτήρι προσέφερε ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος ὡς δῶρο στό νέο «ἐπίσκοπο» τῶν βυζαντινῆς παραδόσεως «Ρωμαιοκαθολικῶν» (Οὐνιτῶν) τῆς Ἑλλάδος κ. Δημήτριο (Σαλάχα), πού «χειροτονήθηκε» καί ἐνθρονίστηκε προχθές Σάββατο, στό ναό τόν ὁποῖο διαθέτουν στήν ὁδό Ἀχαρνῶν. Κατά τήν ἐνθρονιστήρια ὁμιλία του ὁ νέος «ἐπίσκοπος» τῶν Οὐνιτῶν τῆς Ἑλλάδας, πού πῆρε τόν τίτλο «Καρκαβίας», μίας παλιᾶς ἐπισκοπῆς στήν περιοχή τῆς σημερινῆς Τυνησίας, σημείωσε ὅτι ἐπισκέφθηκε τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη στό ξενοδοχεῖο, πού διέμενε, κατά τήν πρόσφατη ἐπίσκεψή του στήν Ἀθήνα, καί τόν ἐνημέρωσε γιά τήν ἐκλογή του καί ἐκεῖνος τοῦ δώρισε τό ἅγιο ποτήρι, τό ὁποῖο, ὅπως εἶπε, ὑπό τά χειροκροτήματα τῶν παρόντων, θά τό χρησιμοποιεῖ σέ κάθε λειτουργία, τήν ὁποία θά τελεῖ ἀπό δῶ καί πέρα. Ὁ κ. Δημήτριος εἶναι μετριοπαθής κληρικός, ἄριστος γνώστης τῆς ὀρθόδοξης διδασκαλίας καί παράδοσης, καθηγητής σέ παπικά πανεπιστήμια, ἀπό τούς πιό εἰδικούς σέ θέματα Κανονικοῦ Δικαίου, ἐκ τῶν στελεχῶν τῆς «Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας», πού συμμετέχουν στή Μεικτή Ἐπιτροπή Θεολογικοῦ Διαλόγου μέ τούς Ὀρθοδόξους καί παλιός γνώριμός του κ. Βαρθολομαίου.

(ΠΗΓΗ : ἐφημερίς «Ἐλεύθερος Τύπος» (26-5-­2008) καί ΑΡΧΙΜ. ΙΩΑΣΑΦ ΜΑΚΡΗΣ, «Ἱστορική ἀναδρομή τῆς προσεγγίσεως Ὀρθοδόξων καί Ρωμαιοκαθολικῶν κατά τόν 20ό αἰώνα», ἐν περιοδικῷ Ἐν Συνειδήσει˙ Οἰκουμενισμός˙ ἱστορική καί κριτική προσέγγιση, ἔκδ. Ἱ. Μ. Μεγ. Μετεώρου, Ἅγια Μετέωρα, Ἰούνιος 2009, σ. 70).

11) 28/29-6-2008 Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος στή Βασιλική τοῦ Ἁγίου Πέτρου στό Βατικανό γιά τήν ἑορτή τῶν Ἁγίων Πέτρου καί Παύλου

Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος καί ὁ αἱρεσιάρχης Πάπας Βενέδικτος ΙΣΤ΄ ἔδωσαν τον λειτουργικό ἀσπασμό, εὐλόγησαν ἀπό κοινοῦ μετά τήν εἴσοδο τοῦ Εὐαγγελίου καί ἀπήγγειλαν μαζί τό Σύμβολο τῆς Πίστεως στά ελληνικά κατά τήν παπική λειτουργία, πού τελέστηκε στή Βασιλική τοῦ Ἁγίου Πέτρου στό Βατικανό, γιά τήν ἑορτή τῶν Ἁγίων Πέτρου καί Παύλου.

(ΠΗΓΗ : Περιοδικόν «Ἐν συνειδήσει. Οἰκουμενισμός. Ἱστορική και κριτική προσέγγιση», ἔκδ. Ἱερά Μονή Μεγάλου Μετεώρου, Ἅγια Μετέωρα, Ἰούνιος 2009, σσ. 9-13, 17-19)

12) Ὀκτώβριος 2008 : Συμμετοχή στήν «Σύνοδο τῶν Καθολικῶν Ἐπισκόπων»

Καλλιέργησε ὡς ἐκκλησιαστικό ἔθος τήν συμμετοχή του στίς λατρευτικές συνάξεις τῶν παπικῶν, πρόσφατα μάλιστα καί στήν «Σύνοδο τῶν Καθολικῶν Ἐπισκόπων», θεωρώντας μάλιστα τό γεγονός ὡς «ἀποτέλεσμα τοῦ ἔργου τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τό ὁποῖο ὁδηγεῖ τίς ἐκκλησίες μας σέ πιό στενές καί βαθιές σχέσεις. Ἕνα σημαντικό βῆμα πρός τήν ἐπανεγκαθίδρυση τῆς πλήρους κοινωνίας».

(ΠΗΓΗ : Ἀνταπόκριση ΑΠΕ, http://eccle-sianews.blogspot.com/2008/10/blog-post_1173.html καί ΑΡΧΙΜ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, «Ἡ πορεία τοῦ οἰκουμενικοῦ διαλόγου μέ βάση τήν ὀρθόδοξη πατερική διδασκαλία καί τήν δογματική ἐκκλησιολογική συνείδηση», ἐν περιοδικῷ Ἐν Συνειδήσει˙ Οἰκουμενισμός˙ ἱστορική καί κριτική προσέγγιση, ἔκδ. Ἱ. Μ. Μεγ. Μετεώρου, Ἅγια Μετέωρα, Ἰούνιος 2009, σσ. 67, 86).

Σύν Θεῷ, θά συνεχίσουμε στό ἑπόμενο ἄρθρο μας.

Σχετικά άρθρα

Θυρανοίξια ανακαινισθέντος Ναού στη Μητρόπολη Περιστερίου χωρίς Εσταυρωμένο

Άρθρο της Σοφίας Μακεδονοπούλου. Παρακολουθούμε τον Μητροπολίτη Περιστερίου, καθώς είναι ο απολογητής του Ουκρανικού κακοκέφαλου και ο πρώτος διδάξας την αντικατάσταση του Εσταυρωμένου από το δεσποτικό σύνθρονο μέσα στα Ιερά των ιερών Ναών

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.