Αφιερώματα

Σύναξις Ορθοδόξων Κληρικών και Μοναχών, Πατριάρχου Βαρθολομαίου Οικουμενιστικά Λεχθέντα και πραχθέντα (Μέρος 35ον)

εικόνα άρθρου: Σύναξις Ορθοδόξων Κληρικών και Μοναχών, Πατριάρχου Βαρθολομαίου Οικουμενιστικά Λεχθέντα και πραχθέντα (Μέρος 35ον)

ΣΥΝΑΞΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΩΝ

Ἀποκλειστικά γιά τό Katanixi.gr

e-mail: synaxisorthkm@gmail.com
Θεσσαλονίκη, 09 Μαρτίου 2020

Παραθέτουμε τά κυριώτερα λεχθέντα καί πραχθέντα τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου ἀπό τόν Νοέμβριο μέχρι τόν Δεκέμβριο τοῦ 2016.

1) 18-11-2016 : Ἡ ἐπιστολή τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου πρός τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο γιά ὅσους ἀντιδροῦν στή Σύνοδο τοῦ Κολυμπαρίου

Ἀριθμ. Πρωτ. 1153

Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος, ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ λίαν ἀγαπητέ καί περιπόθητε ἀδελφέ καί συλλειτουργέ τῆς ἡμῶν Μετριότητος κύριε Ἱερώνυμε, Πρόεδρε τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τήν Ὑμετέραν σεβασμίαν Μακαριότητα ἀδελφικῶς ἐν Κυρίῳ κατασπαζόμενοι, ὑπερήδιστα προσαγορεύομεν.

Τυγχάνει πανθομολογούμενον ὅτι ἡ Ἁγία ἡμῶν Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, ἡ Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική, ἀποφαίνεται καί ἀποφασίζει τά κατά τό δόγμα καί τό πολίτευμα αὐτῆς ἐν Ἱεραῖς Συνόδοις, τοπικαῖς, εὐρυτέραις, Μείζοσιν ἤ Ἁγίαις καί Μεγάλαις, καί ἐν Οἰκουμενικαῖς, αἱ δέ διά τῆς ἐπικλήσεως καί ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ λαμβανόμεναι Συνοδικαί ἀποφάσεις ἀποτελοῦσι μίαν φωνήν, ὡς ἀποφαίνεται καί ὁ Ἱερός Χρυσόστομος, γράφων ὅτι “μίαν ἐν Ἐκκλησίᾳ, δεῖ φωνήν εἶναι ἀεί” (Εἰς Α’ Κορινθίους ΛΣΤ΄ , P.G. 61, 3315).

Τῆς ἐκκλησιολογικῆς ταύτης καί κανονικῆς ἀρχῆς τοῦ συνοδικῶς διασκέπτεσθαι καί ἀποφαίνεσθαι οὔσης τοῦ ἀκρογωνιαίου λίθου τῆς ζωῆς καί τῆς ἐν τῷ κόσμῳ σωτηριώδους ἀποστολῆς καί μαρτυρίας τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας, ἐπικοινωνοῦμεν πρός τήν Ὑμετέραν λίαν ἡμῖν ἀγαπητήν καί περισπούδαστον Μακαριότητα καί τήν Ἁγιωτάτην Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος καί, ἐν τῇ εὐθύνῃ ἡμῶν ὡς τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καί τοῦ Προέδρου τῆς ἐν Κρήτῃ συνελθούσης Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου, καί ὡς φύλακος τοῦ Δόγματος καί τῆς κανονικῆς ἐν τῇ κατά Ἀνατολάς Ἐκκλησίᾳ τάξεως, τιθέμεθα ὑπό τήν προσοχήν Ὑμῶν τόν ἀκόλουθον προσωπικόν ἡμῶν καί τῆς περί ἡμᾶς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Μητρός Ἐκκλησίας σοβαρόν προβληματισμόν.

Περιέρχονται καθ’ ἡμέραν εἰς τό καθ’ ἡμᾶς Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί εἰς τήν ἡμετέραν Μετριότητα προσωπικῶς ἐκ διαφόρων πηγῶν πληροφορίας ὅτι ὁ Πρωτοπρεσβύτερος κ. Θεόδωρος Ζήσης καί οἱ σύν αὐτῷ ὁμόφρονες κληρικοί καί λαϊκοί, διά τοῦ διαδικτύου καί τῶν διαφόρων μέσων γενικῆς ἐνημερώσεως, περιερχόμενοι δέ καί διαφόρους ἀδελφάς Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας, προσκαλοῦσι τούς ἀδελφούς Προκαθημένους καί τούς ποιμένας, ἀλλ’ ἰδιαιτέρως τόν εὐσεβή Ὀρθόδοξον Λαόν, εἰς ἀνταρσίαν καί ἀμφισβήτησιν τῶν ἀποφάσεων τῆς ἐν Κρήτῃ ἐν εὐλογίαις καί ἐν ἐπιτυχίαις συνελθούσης Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας, ἡ εἰς τάς ἐργασίας τῆς ὁποίας συμβολή τῆς Ὑμετέρας προσφιλοῦς Μακαριότητος καί τῆς Ἀντιπροσωπείας τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὑπῆρξεν οἰκοδομητική καί συντελεστική τῆς σημειωθείσης ἐπιτυχίας.

Καί ὡς νά μή ἤρκει τό διαβρωτικόν συνειδήσεων καί προκαλοῦν σκανδαλισμόν ἀνίερον ἔργον τῶν εὐαρίθμων τούτων κληρικῶν καί λαϊκῶν ἐν τῷ κλίματι τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, αἱ πληροφορίαι αὗται, μή διαψευσθεῖσαι μέχρι σήμερον ὑπό τινός, ἀναφέρουσιν ὅτι ἤδη ἀντιπροσωπεία ὑπό τόν μνημονευθέντα ἀνωτέρω κληρικόν ἐπεσκέφθη τάς Ἁγιωτάτας Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας τῆς Βουλγαρίας καί τῆς Γεωργίας, καθώς καί τήν ἐκκλησιαστικήν Ἐπαρχίαν τῆς Μολδαβίας, καί προέβη εἰς ἀναστάτωσιν τοῦ ἐκεῖσε πληρώματος, γενομένη ἀτυχῶς δεκτή καί ὑπό ἀδελφῶν Προκαθημένων καί Ἱεραρχῶν τῶν εἰρημένων Ἐκκλησιῶν. Ἐπί πλέον, ἡ ὁμάς αὐτή, κατά τάς αὐτάς πληροφορίας πάντοτε, ἐνεφάνισεν ἑαυτήν κατά τήν παρουσίαν αὐτῆς ἐν Γεωργίᾳ ὡς μεταφέρουσαν τήν συνείδησιν τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Συμμερίζεται ἀσφαλῶς καί ἡ Ὑμετέρα Μακαριότης καί ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὅτι τά σκοπίμως καί ἀνιέρως διαθρυλούμενα καί διαδιδόμενα ὑπό τῶν ἐν λόγῳ κληρικῶν καί λαϊκῶν ἀποτελοῦσι, κατά τόν Μέγαν Βασίλειον, «ψυχῶν δηλητήρια […] ἅπερ αἱ […] μήνιγγες» τῶν εἰρημένων «ἐκβοῶσι πολυφάνταστοι οὖσαι διά τό πάθος» (Ἐπιστολή 210, Τοῖς κατά Νεοκαισάρειαν λογιωτάτοις] R.G. 32] 777Α). Ἄλλωστε, «τό σχίσαι Ἐκκλησίαν, καί φιλονείκως διατεθῆναι, καί διχοστασίας ἐμποιεῖν καί τῆς συνόδου διηνεκῶς ἑαυτόν ἀποστερεῖν, ἀσύγγνωστον καί κατηγορίας ἄξιον, καί πολλήν ἔχει τήν τιμωρίαν» (Ἱεροῦ Χρυσοστόμου, Κατά Ἰουδαίων Γ’, R.G., 48, 872).

Ἀτυχῶς, τήν συμπήξασαν μέτωπον κατά τῆς κανονικῆς Ἐκκλησίας καί τῶν ἀποφάσεων τῆς ἐν Κρήτῃ συνελθούσης Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου γνωστήν ὁμάδα ἐνισχύουσι, διά τῆς στάσεως αὐτῶν, καί ἀδελφοί Ἱεράρχαι τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, διά τῆς γραφίδος καί τοῦ εὐκαίρως – ἀκαίρως ἐκφερομένου, πρό καί μετά τήν σύγκλησιν τῆς Μεγάλης Συνόδου, ἐπί παντός τοῦ ἐπιστητοῦ ἀκρίτου λόγου αὐτῶν, ὡς ἐπί παραδείγματι οἱ Ἱερώτατοι Μητροπολίται Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιος καί Πειραιῶς κ. Σεραφείμ. Οἱ οὕτως ἐνεργοῦντες λησμονοῦσιν ἀσφαλῶς ὅτι “τά συνοδικῶς σκεπτόμενα καί διαγινωσκώμενα, τῶν κατά μόνας γνωματευομένων κρείττονα εἰσί καί ἐπικρατέστερα” (Ἰωάννου τοῦ Κίτρου, Ἀποκρίσεις πρός Κωνσταντίνον ἀρχιεπίσκοπον Δυρραχίου τόν Καβάσιλαν, Ράλλη – Ποτλή, Σύνταγμα τῶν Θείων καί Ἱερῶν κανόνων», Ε’ τόμος, σελ. 403).

Ὅθεν, παρακαλοῦμεν τήν Ὑμετέραν Μακαριότητα καί τήν περί Αὐτήν Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τῆς μετασχούσης τῆς ἐν Κρήτῃ Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου καί συναποφασισάσης καί συνυπογραψάσης πάντα τά Συνοδικά κείμενα, ὅπως, εἰς ἐφαρμογήν τῆς ἀποφάσεως τῆς Συνόδου ταύτης, καθ’ ἥν τά κείμενα ταῦτα τυγχάνουσι δεσμευτικά διά πάντας τούς Ὀρθοδόξους πιστούς, κληρικούς καί λαϊκούς (βλ. Κανονισμόν Ὀργανώσεως καί Λειτουργίας τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἄρθρον 13, παρ. 2), λάβητε τά προσήκοντα μέτρα καί προβῆτε εἰς τάς δεούσας συστάσεις πρός τούς εἰρημένους κληρικούς καί πρός τά συγκεκριμένα στελέχη, ἵνα παύσωσι νά ἐνεργῶσιν ἀντιεκκλησιαστικῶς καί ἀντικανονικῶς, νά σκανδαλίζωσι ψυχάς, “ὑπέρ ὧν Χριστός ἀπέθανε», καί νά προκαλῶσι προβλήματα εἰς τήν ἑνιαίαν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν.

Καλῶς γιγνώσκοντες οἱ πάντες ὅτι “οὐδέν οὕτω παροξύνει τόν Θεόν, ὡς τό Ἐκκλησίαν διαιρεθῆναι» (Ἱερός Χρυσόστομος, Πρός Ἐφεσίους ΙΑ΄ , P.G. 62, 85), ὡς ἀτυχῶς συμβαίνη διά τῆς συμπεριφορᾶς τῶν εἰρημένων, οὐδεμίαν ἀμφιβολίαν ἔχομεν ὅτι ἡ Ὑμετέρα Μακαριότης καί ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος θέλετε ἐνεργήσει τό δέον, κατά τήν κανονικήν ἀκρίβειαν, καί προβῆ εἰς τάς δεούσας πρός τούς εἰρημένους κληρικούς καί λαϊκούς ἐκκλησιαστικάς συστάσεις καί προτροπάς, ἵνα μή δίδωσιν ἀφορμάς εἰς “σκάνδαλα”, ἐπί ἀπειλῇ ἐπιβολῆς, ἐν περιπτώσει μή ἀνανήψεως, τῶν προβλεπομένων ὑπό τῶν Θείων καί ἱερῶν κανόνων κυρώσεων, πρός θεραπείαν τῶν διά τῆς συμπεριφορᾶς αὐτῶν προκαλουμένων εἰς τό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας μωλώπων.

Πρός τούτοις, ὡσαύτως παρακαλοῦμεν θερμῶς τήν Ὑμετέραν Μακαριότητα ὅπως ἐπιστήσῃ ἰδιαιτέρως τήν προσοχήν τῶν προκαλούντων διά δηλώσεων καί ἐγκυκλίων αὐτῶν ἀναστάτωσιν εἰς τόν λαόν τοῦ Θεοῦ ἀδελφῶν Ἱεραρχῶν τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὡς τῶν ἀνωτέρω ρηθέντων Μητροπολιτῶν Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας καί Πειραιῶς, σύν τῇ δηλώσει ὅτι, ἐάν δέν ἀνανήψωσι καί δέν ἔλθωσιν εἰς ἑαυτούς, τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον θέλει ἀντιμετωπίσει τό δημιουργούμενον πρόβλημα διά τῆς διακοπῆς τῆς ἐκκλησιαστικῆς καί μυστηριακῆς κοινωνίας μετ’ αὐτῶν, ὡς προκαλούντων τήν κοινήν εὐθύνην καί τό χρέος πάντων τῶν Ὀρθοδόξων Ποιμένων πρός διασφάλισιν τῆς ἑνότητος, τῆς εἰρήνης καί τῆς ἑνιαίας μαρτυρίας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

Τά ἀνωτέρω, ἐν πόνῳ ψυχῆς καί ἄλγει καρδίας καταγγέλλοντες ὑπευθύνως, πρίν ἤ τό ὑπερβαῖνον τό δικαίωμα ἐλευθέρας ἐκφράσεως οἰκοδομητικῆς γνώμης ἀνίερον τοῦτο ἔργον λάβῃ μείζονας καί δυσθεραπεύτους διαστάσεις, ἐπαφιέμεθα τά περαιτέρω τῇ συνέσει τῆς Ὑμετέρας Ἀγάπης καί τῆς σεβασμίας Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, καί διατελοῦμεν μετά βαθείας τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης καί τιμῆς ἐξιδιασμένης.

18 Νοεμβρίου 2016

Τῆς Ὑμετέρας σεβασμίας Μακαριότητος

ἀγαπητός ἐν Χριστῷ ἀδελφός

ὁ Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖος

(ΠΗΓΗ : http://aktines.blogspot.gr)

2) 05-12-2016 : Παραχώρηση Ναοῦ στούς Ὀρθοδόξους τοῦ Μπάρι παρουσίᾳ τοῦ Πατριάρχου

Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος χοροστάτησε τήν Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2016 τό ἀπόγευμα, στόν Ἑσπερινό τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Νικολάου, πού τελέστηκε στόν Ναό τῆς Ἱερᾶς Καρδίας, στό Μπάρι τῆς Ἰταλίας.

Μετά τόν Ἑσπερινό ὑπεγράφη, παρουσίᾳ τοῦ Πατριάρχου, ἀπό τόν Ρωμαιοκαθολικό Ἀρχιεπίσκοπο τοῦ Μπάρι καί τόν Μητροπολίτη Ἰταλίας Γεννάδιο, ἡ πράξη παραχώρησης Ναοῦ στούς Ὀρθοδόξους γιά τήν κάλυψη τῶν λατρευτικῶν τους ἀναγκῶν.

(ΠΗΓΗ : http://fanarion.blogspot.gr)

3) 06-12-2016 : Ἡ selfie τοῦ Πατριάρχου μέ σπουδαστές στήν πόλη Molfetta

Κατά τήν παραμονή τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου στήν Ἀπουλία, τό πρωΐ τῆς 6ης Δεκεμβρίου 2016, ὁ προεστώς τῶν Ὀρθοδόξων ἐπισκέφτηκε, στήν πόλη Molfetta (25 χιλιόμετρα βορειοδυτικά τοῦ Bari), τούς 180 σπουδαστές τοῦ Pontificio Seminario teologico regionale Pio XI di Molfetta, ἀπό τούς ὁποίους ἔγινε μέ θερμότητα δεκτός, καθώς ἐπίσης καί ἀπό τόν Σχολάρχη Don Gianni Caliandro.

Ὁμιλώντας ἀπό καρδίας πρός τούς νέους τοῦ Σεμιναρίου, ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἀναφέρθηκε στό χρέος τῶν ὑποψηφίων κληρικῶν γιά τήν προσευχή καί τήν πνευματική ζωή, γιά τήν ἔγνοια γιά τούς πτωχούς, γιά τήν ἀγάπη καί γιά τήν ἑνότητα τῶν Ἐκκλησιῶν. Οἱ μαθητές τοῦ Ἱεροδιδασκαλείου αὐτοῦ τῆς Ἀπουλίας ἐξέφρασαν τήν ἀγάπη καί τόν σεβασμό τους τόσο πρός τήν Οἰκουμενική Κίνηση, ὅσο καί σέ ὅ,τι ἐκπροσωπεῖ ἡ Ἀνατολή. Θυμήθηκαν μάλιστα ὅτι τό 2003 εἶχε πραγματοποιήσει ἡ Σχολή τους προσκυνηματική ἐκδρομή στό Φανάρι.

Στό πλαίσιο αὐτῆς τῆς γόνιμης συναναστροφῆς, ὁρισμένοι σπουδαστές ἄδραξαν τήν εὐκαιρία νά φωτογραφηθοῦν selfie μέ τόν ὑψηλό ἐπισκέπτη τους!

(ΠΗΓΗ : http://www.vimaorthodoxias.gr, https://www.youtube.com)

4) 07-12-2016 : Πατριάρχης Βαρθολομαῖος : «Δέν είμαστε νέοι ἄθεοι». Τί είπε γιά τό προσφυγικό καί τό περιβάλλον

Ἀπό τό Κολυμπάρι στό …Μπάρι! Ἐνισχυμένος, κατά τήν προσωπική του ἄποψη, ἀπό τή «σύνοδο» τῆς Κρήτης, ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος συντάσσσεται μέ τήν ἀγαπολογία τοῦ Πάπα Φραγκίσκου καί σιγοντάρει τά περί …χριστιανικῆς ἑνότητας! «Οἱ Χριστιανοί δέν μπορεῖ νά εἶναι ἀδιάφοροι γιά τούς μετανάστες καί τόν φονταμενταλισμό», ἦταν μεταξύ ἄλλων τά λεγόμενα τοῦ Πατριάρχου, ὁ ὁποῖος παρακολούθησε τή Θεία Λειτουργία στήν Βασιλική τοῦ Ἁγίου Νικολάου στό Μπάρι τῆς Ἰταλίας.

«Ὡς Χριστιανοί ἐμεῖς δέν παραμένουμε ἀδιάφοροι σέ αὐτή τήν κραυγή τοῦ πόνου, ἀλλά τήν ἴδια στιγμή δέν μποροῦμε νά σιωποῦμε ἐνώπιον τοῦ σκανδάλου τῆς ἐμπορευματοποίησης τῶν ἀνθρώπων, τοῦ θρησκευτικοῦ φονταμενταλισμοῦ, πού ἰσχυρίζεται ὅτι ἐνεργεῖ στό ὄνομα τοῦ Θεοῦ, τῆς ἐκμετάλλευσης ἀνθρώπου ἀπό ἄνθρωπο, ἀλλά καί σχετικά μέ τήν ἐξάντληση τῶν φυσικῶν πόρων πρός ὄφελος τῶν λίγων εἰς βάρος τῶν πολλῶν, εἰδικά γιά τούς φτωχότερους», ἐπισήμανε ὁ Πατριάρχης στήν προσλαλιά του.

Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἔκανε μιά ἐγκάρδια ἔκκληση πρός ἅπαντας τούς Χριστιανούς νά μήν μένουν ἀδιάφοροι στήν ἀνθρώπινη ἐκμετάλλευση, στήν ταλαιπωρία τῶν ἀτόμων, πού ἀναγκάστηκαν νά ἐγκαταλείψουν τή γῆ τους.

Κατά τή διάρκεια τῆς ὁμιλίας, ὁ Πατριάρχης ἀναφέρθηκε γιά πρώτη φορά στήν «οἰκουμενική ἀποστολή καί στό φιλόξενο στύλ» τῆς Ἀπουλίας, μιλώντας γιά μιά «φιλόξενη γῆ κατά τό παρελθόν, ἀλλά καί ἐπί τοῦ παρόντος», ὅπως ἀποδεικνύεται ἀπό τόν ἀριθμό τῶν ἀνθρώπων, πού βρῆκαν καταφύγιο στό παρελθόν, κυρίως διωκόμενοι Χριστιανοί, ὡς ἀποτέλεσμα ξένων εἰσβολῶν, ἀδελφοκτόνων πολέμων καί λιμῶν, πού ἀκολούθησαν στίς χῶρες στήν ἄλλη πλευρά τῆς θάλασσας, καθώς καί στό πολύ πρόσφατο παρελθόν, ὅταν αὐτή ἡ γῆ καλωσόρισε τούς ἀνθρώπους, πού προσπαθοῦν νά ξεφύγουν ἀπό ὁλοκληρωτικές χῶρες, ὅπου δέν ἦταν δυνατό νά εἶναι κανείς μαθητής του Χριστοῦ.

«Δυστυχῶς σήμερα, γιά ἄλλη μιά φορά, ἡ Μεσόγειος Θάλασσα, μιά θάλασσα πολιτισμοῦ, μιά θάλασσα τῆς ἀλληλεγγύης, μιά θάλασσα τῆς συνεργασίας, ἔχει γίνει μιά θάλασσα ἀπό τά κύματα τῶν προσφύγων καί τῶν μεταναστῶν ἀπό παντοῦ», σημείωσε καί συνέχισε :

«Τό κοινό μας σπίτι, τό φυσικό περιβάλλον, ἀνήκει στό Θεό καί δέν εἴμαστε ἁπλῶς διαχειριστές του, δέν εἴμαστε νέοι ἄθεοι ἄνθρωποι. Γιά τόν λόγο αὐτό, θέσαμε τήν φωνή μας μαζί μέ τόν ἀγαπημένο μας Ἀδελφό στή Ρώμη, τόν Πάπα Φραγκῖσκο, ἀπό τό νησί τῆς Λέσβου πρός ὅλους τούς ἰσχυρούς τῆς γῆς, σέ ὅσους ἔχουν τήν τύχη τῆς ἀνθρωπότητας στά χέρια τους, καί θά συνεχίσουμε νά τό κάνουμε στό ὄνομα τοῦ Θεοῦ, τοῦ Πατέρα Παντοκράτορα, τοῦ φιλεύσπλαχνου Πατέρα», ἀνέφερε.

«Ὡστόσο, ὡς Χριστιανοί, ἔχουμε ἕνα ἰσχυρό ὅπλο, ἕνα ὅπλο τῆς εἰρήνης, ἕνα ἀνίκητο ὅπλο, τό ὁποῖο εἶναι ἡ προσευχή, καί ἀπόψε εἴμαστε ἐδῶ, γιά νά προσευχηθοῦμε μαζί στόν Ἅγιο τῆς ἑνότητάς μας, δηλαδή, στόν Ἅγιο Νικόλαο. Αὐτός ἦταν ἐπίσκοπος ἀγαπημένος ἀπό τούς συνανθρώπους του, ἕνας ἐπίσκοπος, πού ἔζησε γιά τήν ἀλήθεια τῆς πίστεως, στόν ἀγώνα του ἐνάντια στήν αἵρεση τοῦ Ἀρείου τῆς ἐποχῆς του, ἀλλά καί γιά τό δικαίωμα τοῦ ἐπισκόπου στήν ἐκκλησία του. Ὑπεραπιστής τῶν φτωχῶν, ἀδυσώπητος δικαστής ἐνώπιων τῶν ἀδικιῶν τῶν ἰσχυρῶν, καί ἀτσάλινος μαχητής τῆς ἁμαρτίας, ἦταν ἐπίσης ἕνας εὐγενικός ἄνθρωπος, γεμάτος αὐτο-περιορισμό, ἐπιεικής, γεμάτος συμπόνια γιά τίς ἀδυναμίες τῶν πιστῶν – πού ἄρχισαν νά εκδηλώνoνται μέ τήν ἐλευθερία γιά τήν χριστιανική πίστη μετά τό Διάταγμα τῶν Μεδιολάνων – καί σταθερός βοηθός στήν ὑπεράσπιση τῶν παραδόσεων καί τή δικαιοσύνη. Αὐτός εἶναι ὁ λόγος, πού ἡ φήμη του ἐξαπλώθηκε πέρα ἀπό τά ὅρια τῆς Ἐκκλησίας του στά Μύρα τῆς Λυκίας. Μπορεῖ ὁ ἴδιος νά συνεχίσει νά εἶναι ὁ φίλος καί σύντροφος μας στό δρόμο τῆς σωτηρίας καί ἑνότητας», κατέληξε ὁ Πατριάρχης.

(ΠΗΓΗ : http://www.vimaorthodoxias.gr)

5) 08-12-2016 : Τά βιβλία τοῦ Πατριάρχου ἀπό τήν μονή BOSE

Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, πρίν ἀκόμα γίνει Πατριάρχης, εἶχε ἀναπτύξει φιλικές σχέσεις μέ τήν Μονή τοῦ Bose κοντά στό Μιλάνο. Ὡς Πατριάρχης ἔχει ἐπισκεφθεῖ ἐπανειλημμένως τήν Μονή καί κατά τήν πρόσφατη ἐπίσκεψή Του στήν περιοχή τοῦ Σαλέντο ἐπισκέφθηκε τό ἐκεῖ Μετόχι τῆς Μονῆς.

Ἡ Μονή τοῦ Bose ἐπιδεικνύει – ἐκτός τῶν ἄλλων – καί μία ἀξιοθαύμαστη ἐκδοτική δραστηριότητα. Ἔτσι, εἶναι φυσικό θά λέγαμε, οἱ ἐκδόσεις Qiqajon τῆς Μονῆς, νά προβοῦν σέ ἔκδοση βιβλίων μέ κείμενα τοῦ Πατριάρχου, μεταφρασμένα γιά τό ἰταλόφωνο κοινό. Μέχρι στιγμῆς ἔχουν ἐκδοθεῖ τέσσερα βιβλία, τα ὁποία παρουσιάζουμε συνοπτικῶς.

1. Gloria a Dio per ogni cosa (2001). Δόξα τῷ Θεῷ, πάντων ἕνεκεν.

Πρόκειται γιά μία συναγωγή ὁμιλιῶν τοῦ Πατριάρχου, συμπεριλαμβανομένης καί τῆς ἐνθρονιστήριας ὁμιλίας του, ὅπως καί ἐκείνης, πού ἔκανε στή Ρώμη γιά τήν Via Crucis στό Κολοσσαίο μπροστά στόν ΠάπαἸωάννηΠαῦλοτόνΒ. Τά κείμενα μεταφράστηκαν ἀπό τά Ἑλληνικά καί τά Ἀγγλικά.

2. Incontro al mistero. Comprendere il cristianesimo oggi (2013). Συνάντηση μέ τό Μυστήριο.

Εἶναι ἡ μετάφραση τοῦ ἀγγλικοῦ βιβλίου Encountering the Mystery (2008), μιά σύγχρονη ἀνάγνωση τῆς Ὀρθοδοξίας, πού μεταφράστηκε καί ἐκδόθηκε καί στά Ἑλληνικά τό 2011.

3. La via del dialogo e della pace (2014). Ἡ πορεία τοῦ διαλόγου καί τῆς εἰρήνης.

Εἶναι μιά συλλογή κειμένων ἀφιερωμένων στό θέματοῦοἰκουμενικοῦ, τοῦδιαθρησκειακοῦδιαλόγουκαίτῆςεἰρήνης, πού μεταφράστηκαν ἀπό τήν ἀγγλική ἔκδοση τοῦ Fordham: In the World, Yet Not of the World: Social and Global Initiatives of Ecumenical Patriarch Bartholomew, edited by Patriarch Bartholomew and John Chryssavgis. Fordham University Press, New York, 2009, και Speaking the Truth in Love: Theological and Spiritual Exhortations of Ecumenical Patriarch Bartholomew, edited by Patriarch Bartholomew and John Chryssavgis. Fordham University Press, New York, 2010.

4. Nostra madre terra (2015). Ἡ μητέρα μας ἡ γῆ.

Τό βιβλίο περιλαμβάνει κείμενα γιά τό θέμα τῆς προστασίας τοῦ περιβάλλοντος, πού γράφτηκαν καί ἐκφωνήθηκαν τήν διετία 2014/2015. Τό βιβλίο ἐκδόθηκε λίγο μετά ἀπό τήν ἔκδοση τῆς παπικῆς ἐγκυκλίου «Laudato si», πού εἶναι ἀφιερωμένη στό ἴδιο θέμα, ὅπου ὁ Πάπας Φραγκῖσκος, στήν ἀρχή τοῦ κειμένου, ἀναγνωρίζει ρητά καί ἀνοικτά τήν καθοριστική ἔμπνευση, πού ἔλαβε γιά τό θέμα ἀπό τά κείμενα καί τίς δραστηριότητες τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου. Ὁ τίτλος «Nostra madre terra» εἶναι ἔκφραση, παρμένη ἀπό τόν ὕμνο «Cantico delle creature» τοῦ «ἁγίου» Φραγκίσκου τῆς Ἀσσίζης, ὅπως ἐξάλλου καί ὁ τίτλος τῆς «Laudato si». Τά κείμενα μεταφράστηκαν ἀπό πρωτότυπα στά Ἑλληνικά, Ἀγγλικά καί Γαλλικά, πού πρωτοδημοσιεύτηκαν σέ διάφορες ἱστοσελίδες.

Ὅλα αὐτά τά βιβλία ἐκδόθηκαν μέ τήν ἄδεια καί τήν εὐλογία τοῦ Πατριάρχου, πού μάλιστα ἔγραψε καί εἰσαγωγή στό πρῶτο, δεύτερο καί τρίτο βιβλίο. Τό τέταρτο βιβλίο χαρίστηκε ὡς εὐλογία τῆς Μονῆς στόν Πατριάρχη κατά τή διάρκεια τῆς ἐπίσκεψής Του (Νοέμβριος 2015) στό Μετόχιο τῆς Μονῆς στό Cellole τῆς Τοσκάνης, καί φέρει ἐκτεταμένη εἰσαγωγή τοῦ «καθηγουμένου» τῆς Μονῆς Enzo Bianchi.

(ΠΗΓΗ : http://fanarion.blogspot.gr)

Σύν Θεῷ, θά συνεχίσουμε στό ἑπόμενο ἄρθρο μας.

Σύναξις Ορθοδόξων Κληρικών και Μοναχών, Πατριάρχου Βαρθολομαίου Οικουμενιστικά Λεχθέντα και πραχθέντα (34, 33323130, 292827262524232221201918171615141312111098765, 4321)

Σχετικά άρθρα

Ο Ζελένσκι και οι σχισματικοί της Ουκρανίας σε διαθρησκειακή τελετή στη Λαύρα των Σπηλαίων του Κιέβου

Ψευδεπίσκοποι, αιρετικοί και αλλόθρησκοι στο λίκνο της Ορθοδοξίας Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr Κατά την 90ή επέτειο του Γολοντομόρ, την 25η Νοεμβρίου, ο διώκτης των Ορθοδόξων, πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετέβη στον...

Πατερικά

3 Δεκ

π.Αθανάσιος Μυτιληναίος: Aγαπητόν ποίμνιον, προστατέψετε τον εαυτό σας

“Δυστυχώς, δεν είναι σήμερα εκείνοι οι ταγοί της Εκκλησίας μας σε θέση να βοηθήσουν το ποίμνιο και το αφήνουν να κατασπαράζεται“ Ομιλία του μακαριστού π. Αθανασίου Μυτιληναίου,  02/11/81 Αγαπητοί μου, προσέξτε....

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.