Επικαιρότητα

Σύναξις Ορθοδόξων Κληρικών και Μοναχών, Πατριάρχου Βαρθολομαίου Οικουμενιστικά Λεχθέντα και πραχθέντα (Μέρος 6ον)

εικόνα άρθρου: Σύναξις Ορθοδόξων Κληρικών και Μοναχών, Πατριάρχου Βαρθολομαίου Οικουμενιστικά Λεχθέντα και πραχθέντα (Μέρος 6ον)

ΣΥΝΑΞΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΩΝ

Ἀποκλειστικά γιά τό Katanixi.gr

e-mail : synaxisorthkm@gmail.com
Θεσσαλονίκη, 27 Μαΐου 2019

Παραθέτουμε τά κυριώτερα λεχθέντα καί πραχθέντα τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου ἀπό τόν Ἰανουάριο μέχρι τόν Σεπτέμβριο τοῦ 2012.

1) 1-1-2012 : Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἀφιέρωσε τό ἔτος 2012 στούς οἰκουμενιστές καί μασόνους Πατριάρχες κυρούς Ἰωακείμ Γ΄ καί Ἀθηναγόρα

«Τὸ παρὸν ἔτος ἀπεφασίσαμεν ἵνα ἀφιερώσωμεν εἰς μίαν ἱστορικὴν σύγχρονον μορφὴν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, ἐκ τῶν πλέον σημαντικῶν κατὰ τοὺς ἐσχάτους αἰῶνας τοῦ καθ’ ὅλου βίου αὐτοῦ. Εἰς τὸν ἀοίδιμον δυναμικὸν καὶ ὀτρηρὸν Πατριάρχην Ἰωακείμ Γ΄, ἀπὸ τῆς κοιμήσεως τοῦ ὁποίου συμπληροῦται ἐφέτος μία ἑκατονταετία. Πιστεύομεν ὅτι οὕτω τιμῶμεν τὴν ζωὴν καὶ τὸ ἔργον αὐτοῦ, ὅστις εὐθαρσῶς καὶ δεξιῶς ἐπηδαλιούχησε τὸ σκάφος τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας, μετὰ συνέσεως πολλῆς, δικαιοσύνης, ἀληθείας, ἀσκητικῆς ζωῆς καὶ αὐταπαρνήσεως, μὴ ἐπιζητήσας οὔτε δόξαν, οὔτε πλοῦτον, οὔτε χρῆμα, ἀποτελέσας ἀληθὲς κόσμημα αὐτῆς καὶ ὑπόδειγμα ἐκκλησιαστικοῦ ποιμένος.

Ὡσαύτως καὶ εἰς τὸν ἀείμνηστον Πατριάρχην Ἀθηναγόραν, ἐκ τῆς κοιμήσεως τοῦ ὁποίου συμπληροῦται μία τεσσαρακονταετία, ὅστις ᾖρε τὸν σταυρὸν τῆς Πατριαρχείας εἰς περίοδον κρίσιμον καὶ λίαν χαλεπήν, ζήσας ἐν μέσῳ θλίψεων καὶ τραγικῶν γεγονότων διὰ τὴν ἱστορίαν τοῦ ἐν Κωνσταντινουπόλει ποιμνίου τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας. Ἀμφότεροι οἱ προκάτοχοι ἡμῶν εἰργάσθησαν, σὺν τοῖς ἄλλοις, διὰ τὴν ἑνότητα τῶν χριστιανῶν, ὁ μὲν ἐξαπολύσας τὴν γνωστὴν ἐγκύκλιον τοῦ 1902, ὁ δὲ συμβαλὼν εἰς τὴν ἄρσιν τῶν ἀναθεμάτων μεταξὺ Ἀνατολικῆς καὶ Δυτικῆς Ἐκκλησίας καὶ εἰς τὴν ἔναρξιν τοῦ διαλόγου τῆς ἀγάπης μετὰ τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας».

(ΠΗΓΗ : Ἀντιφώνησις Πατριάρχου Βαρθολομαίου κατά τήν Δεξίωσιν ἐπί τῇ Πρώτῃ τοῦ Ἔτους (1 Ἰανουαρίου 2012), https://www.ec-patr.org καί Ὀρθόδοξος Παρατηρητής, ἐν ἐφημερίδᾳ Ὀρθόδοξος Τύπος (13-1-2012) 4)

2) 18-2-2012 : Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἀναγνωρίζει τήν Οὐνία. Δέχθηκε ὁμάδα Οὐκρανῶν Οὐνιτῶν μέ ἐπικεφαλῆς τόν σχισματικό, παπικό, προτεστάντη, ὀρθόδοξο, οὐνίτη «ἀρχιεπίσκοπο» Yurii Yurchuk

Στήν Πύλη Ἐκκλησιαστικῶν Εἰδήσεων «Ρομφαία» δημοσιεύθηκε ἄρθρο μέ τίτλο «Πῶς ἕνας διεκκλησιαστικός ἀπατεώνας ἐξέθεσε τό Φανάρι» (http://archive.romfea.gr/arthra-apopseis/12501-enas-diekklisiastikos-apateonas-ejethese-fanari). Τό ἄρθρο αὐτό μᾶς πληροφορεῖ γιά ἕναν σχισματικό οἰκουμενιστή, τόν Yurii Yurchuk, καί δημοσιεύθηκε ἀρχικά σέ μιά ρωσική ἱστοσελίδα (http://www.religare.ru). Ἄν καί στό παρελθόν ἦταν «μητροπολίτης» του σχισματικοῦ «Πατριαρχείου Κιέβου», ἀλλά καί «οὐνίτης ἐπίσκοπος» μιᾶς παπικῆς παρασυναγωγῆς (http://www.cmri.org), σήμερα ὁ Yurii Yurchuk εἶναι «ταπεινός ουνίτης ἱερέας». Δυστυχῶς, ὅμως, ὅπως βλέπουμε στό προφίλ του στό Facebook (http://www.facebook.com/yurii.yurchyk), κυκλοφορεῖ κυρίως σάν ὀρθόδοξος κληρικός! Ρίχνοντας μιά ματιά καί στίς φωτογραφίες του, οἱ ὁποῖες εἶναι δημόσιες, βλέπουμε ὅτι ἐμφανίζεται καί σάν παπικός «ἱερέας», ἀλλά καί σάν ὀρθόδοξος «ἀρχιερέας»! Σύμφωνα μέ τό γραφεῖο τύπου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ὁ Πατριάρχης δέχθηκε «τόν Πανιερ. ΡΚαθολικόν Ἀρχιεπίσκοπον κ. Yurii Yurchuk, ἐξ Οὐκρανίας, μεθ’ὁμίλου, καί τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Sergii Kravchenko, Προξένου τῆς Οὐκρανίας ἐνταῦθα, καί Oleksandr Kuchma, Ὑποπροξένου αὐτῆς».  

Ὁ Yurii Yurchuk ἔχει ἀρκετές φωτογραφίες στό προφίλ του στό Facebook ἀπό τήν ἐπίσκεψή του στήν Πόλη καί τή Χάλκη. Βλέπουμε τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη νά δέχεται τούς σχισματικούς μέ πολλή χαρά. Μάλιστα ὁ Yurii Yurchuk βγήκε πολλές φωτογραφίες μαζί μέ τόν  Μητροπολίτη Προύσης Ἐλπιδοφόρο. Ἐπίσης, βλέπουμε τόν Yurii Yurchuk νά ποζάρει σέ σχεδόν ὅλους τούς χώρους τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί νά προσεύχεται μέ τήν αἱρετική του εἰκόνα στήν Παναγία τῶν Βλαχερνῶν!

Οἱ ἐπίσημες ἀρχές ἀρνοῦνται τὴν ὕπαρξη τοῦ «ἀρχιεπισκόπου τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν», τὸν ὁποῖο δέχθηκε ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης. Ὁ διεκκλησιαστικὸς οἰκουμενιστὴς ἀπατεὼνας μετέβη στὸ Φανάρι γιὰ τὸν ἐκκαθολικισμὸ τῆς Ἀνατολικῆς Οὐκρανίας μέσῳ τῆς Οὐνίας.

(ΠΗΓΗ : http://www.ec-patr.org/ καί httpHYPERLINK “http://aktines.blogspot.com καί «Ἐδέχθη μέ τιμάς εἰς τό Φανάρι ἕνα διεκκλησιαστικόν οἰκουμενιστήν ἀπατεώνα», ἐν ἐφημερίδᾳ Ὀρθόδοξος Τύπος (18-5-2012) 1, 7)

3) 16-3-2012 : Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος μέ ἐπιστολή πρός τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο καί τήν Ι.Σ.Ι. ζητᾶ νά μπεῖ φίμωτρο καί ἀλυσίδες στον Σεβ. Μητρ. Πειραιῶς κ. Σεραφείμ καί σέ ὁλόκληρο τό ἀντιοικουμενιστικό μέτωπο

Στίς 16-3-2012 μέ τρισέλιδο ἐπιστολή πρός τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμο καί τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὁ Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος ζήτησε φίμωτρο καί ἀλυσίδες στόν Σεβ. Πειραιῶς κ. Σεραφείμ γιά τά ἀναθέματα, αλλὰ καὶ γιά ὁλόκληρο τὸ ἀντιοικουμενιστικὸ μέτωπο, τὸ ὁποῖο πολεμᾶ τὴν αἵρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ τοὺς συμβιβασμούς, τίς ὑποχωρήσεις καὶ τὴν νόθευση τῆς πίστεως στοὺς Θεολογικοὺς Διαλόγους μέ τούς Παπικούς καὶ ἄλλους ἑτεροδόξους. Διαβλέπει διάσπαση τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἀπὸ τίς κινητοποιήσεις στὴν Ἑλλάδα ἐναντίον τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τὴν ὁποία προωθεῖ παντοιοτρόπως, ὅταν ἀκόμη καὶ Σεβ. Μητροπολῖται καταγγέλλουν δημοσίως ὅτι ἀπὸ τίς αὐθαιρεσίες του σέ ζητήματα πίστεως ἐλλοχεύει μέγας κίνδυνος σχίσματος. Ἐπιχειρεῖ νὰ ἐξουδετερώσει τὸν Σεβ. Πειραιῶς γιὰ τὸ ἀνάθεμα (κατὰ τὴν Κυριακὴν τῆς Ὀρθοδοξίας) ὄχι τόσο ἐναντίον τοῦ Πάπα, ἀλλὰ ἐναντίον του καὶ τῶν περὶ αὐτόν, ἐπειδὴ ἀπὸ κοινοῦ προωθοῦν τὴν Παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἀποδομῶντας τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Ἐνοχλήθηκε σφόδρα καὶ ἀπὸ τὸ αἴτημα τοῦ Σεβ. Πειραιῶς πρὸς αὐτόν, ὅπως προωθήσει στὴν Μεγάλη καὶ Πανορθόδοξη Σύνοδο τὴν ἀναγνώριση τῶν δύο Οἰκουμενικῶν Συνόδων (8η καὶ 9η), οἱ ὁποῖες κηρύσσουν ὅτι ὁ Παπισμὸς εἶναι αἵρεση. Προειδοποιεῖ πώς, ἐὰν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καὶ ἡ Ἱ. Σύνοδος δὲν καταδικάσουν τίς θέσεις τοῦ Σεβ. Πειραιῶς καὶ τοῦ ἀντιοικουμενιστικοῦ κινήματος, θὰ ὑποχρεωθεῖ νὰ λάβει ἀποφάσεις ὁ ἴδιος. Ἀπολογεῖται, ὅπως καὶ μὲ τὴν «Ὁμολογία Πίστεως», ὅτι δὲν εὐθύνεται γιὰ τὴν πορεία τῶν Θεολογικῶν Διαλόγων, διότι εἶναι ἀποτέλεσμα ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν. Λησμονεῖ ὅτι ναὶ μὲν εἶναι ἀπόφασις τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ἀλλὰ οἱ Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες δὲν ὑπαγόρευσαν συμπροσευχές καὶ συλλείτουργα μέ τούς ἑτεροδόξους, διακηρύξεις οἱ ὁποῖες ἐξισώνουν τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μὲ ἐκείνες τῶν πλανεμένων Χριστιανῶν ἢ ὅτι οἱ Ἅγιοι Πατέρες ἦταν θύματα τοῦ Διαβόλου καὶ μᾶς κληρονόμησαν τὴν διάσπαση μὲ τὴν αἵρεση τοῦ Παπισμοῦ.

Μεταξύ άλλων ἡ επιστολή τοῦ κ. Βαρθολομαίου ἀναφέρει :

«Γνωρίζοντες τά ἀνωτέρω ὀφειλετικῶς τῇ Ὑμετέρᾳ Μακαριότητι καί τῇ κατ’ Αὐτήν Ἁγιωτάτῃ καθ’ Ἑλλάδα Ἐκκλησίᾳ, παρακαλοῦμεν Ὑμᾶς ἀδελφικῶς, ἐξ ὁμοφώνου Συνοδικῆς ἀποφάσεως, ὅπως ἐν τῇ διακρινούσῃ τήν Ὑμετέραν Ἐκκλησίαν συνεπείᾳ εἰς τάς ἑκάστοτε λαμβανομένας πανορθοδόξους ἀποφάσεις καί ἐνεργείας, ὀφειλετικῶς ὡς θυγάτηρ τό πάλαι καί νῦν προσφιλεστάτη Ἀδελφή Ἐκκλησία, ἔχουσα ὑπ’ ὄψει τά ἀνωτέρω περί τῶν ἐν πᾶσι ἀδρότητι περιγραφεισῶν ἐν λόγῳ κινήσεων καί τάς ἐξ αὐτῶν προβλεπομένας οὐχί εὐχαρίστους συνεπείας, τοποθετηθῆτε συνοδικῶς ἐπί τούτῳ καί ἀπορρίψητε καί καταδικάσητε ταύτας ἐπισήμως ὡς ἀνεδαφικάς καί ἐπικινδύνους, λάβητε δέ καί ὡς ἐκκλησιαστικόν σῶμα τάς προσήκουσας ἀποφάσεις πρός εὐρυτέραν καταδίκην καί ἀπόρριψιν τῶν ἐνεργειῶν τούτων καί τῶν ἐκφραζομένων ἀστηρίκτων ἐν πολλοῖς, ἀνορθοδόξων καί ἐρχομένων εἰς ἀντίθεσιν πρός τάς συνοδικάς ἀποφάσεις τῶν Ἁγιωτάτων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν θέσεων τῶν ἐν λόγῳ ὁμάδων.

Οὕτως, ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία, σταθμίζουσα τάς ὀδυνηράς συνεπείας διά τήν ἐσωτερικήν ἑνότητα τῆς καθ’ Ὑμᾶς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας καί εὐρύτερον τῆς Ὀρθοδοξίας, ἐπιφυλάσσεται, μετά τήν ἀναμενομένην ἀπόκρισιν καί ἐπίσημον τοποθέτησιν τῆς Υμετέρας Ἐκκλησίας, ἵνα ὀφειλετικῶς προβῇ καί αὕτη εἰς τάς δεούσας πανορθοδόξους ἐνεργείας διά τήν ἔγκαιρον πρόληψιν ἀπαπειλουμένων ἀπευκταίων καταστάσεων.

Ἐπισημαίνομεν τόν ὑφιστάμενον σοβαρόν κίνδυνον ἐκ τῶν συνεπειῶν τῶν ἐκδηλώσεων τούτων καί τῶν ἐκφραζομένων καί διατυπωμένων προφορικῶς καί ἐγγράφως οὐχί ὑγιῶν Ὀρθοδόξων θέσεων καί ὑπογραμμίζομεν τήν εὐθύνην καί τό χρέος ἡμῶν, τῶν ταχθέντων ὑπό τῆς Θείας Προνοίας Ποιμένων καί ταγῶν τοῦ Ὀρθοδόξου λαοῦ τοῦ Θεοῦ ἐν τοῖς ὁρίοις ἑκάστης ἀδελφῆς αὐτοκεφάλου αὐτονόμου Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, πρός διατήρησιν τῆς ἑνότητος αὐτῆς καί τῆς μή δημιουργίας περαιτέρω διασπαστικῶν ἑστιῶν, ἐγκυμονουσῶν, ὡς εἰκός, ἀπροβλέπτους συνεπείας.

Ἡ ἀνοχή τῶν τοιούτων ἐνεργειῶν ὑπό τῆς ἡγεσίας τῶν Ἐκκλησιῶν ὑπερβαίνει τά τυπικά ὅρια ἑνός μονοσήμαντου ζητήματος καί ἀξιολογεῖται ὡς πολυσήμαντον οὐσιαστικόν ζήτημα διά τήν εὔρυθμον λειτουργίαν τῆς κανονικῆς τάξεως ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ, δυνάμενον νά ἐπιφέρη σύγχυσιν καί ἀναταραχήν ἐν τῷ πληρώματι αὐτῆς.

Ὑπό τήν ἔννοιαν αὐτή, ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία, ἐν τῇ ὀφειλετικῇ μερίμνῃ αὐτῆς διά τήν προστασίαν τοῦ τε γράμματος καί τοῦ πνεύματος τῆς Ὀρθοδόξου παραδόσεως καί διά τήν εὐσταθείαν καί ἑνότητα τῶν κατά τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ἠξιολόγησε τό ζήτημα τοῦτο ἐπί τῇ βάσει τῶν ὁμοφώνων πανορθοδόξων ἀποφάσεων καί ἔκρινεν ὅτι θά ἔδει ὅπως ἑκάστη Ἐκκλησία τοποθετῇται μετά τῆς ἐπιβαλλομένης εὐθύνης καί τοῦ χρέους αὐτῆς ἔναντι τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, πρός διατήρησιν ἀκλονήτου τῆς ἐπιστοσύνης αὐτοῦ ἔναντι τῶν ποιμένων αὐτοῦ.

Ὀμολογοῦμεν ὅτι μεγάλως ἀπασχολοῦσι τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν, πεποίθαμεν δέ καί τήν Ὑμετέραν, αἱ κινήσεις καί ἐκδηλώσεις ὀμαδοποιημένων προσώπων, εὐτυχῶς, τό γέ νῦν, μικρᾶς ἐμβελείας, στόχον ἔχουσαι τήν ἀμφισβήτησιν καί τήν κριτικήν ἀποφάσεων πανορθοδόξως ληφθεισῶν, συμφωνούσης καί προσεπικυρούσης καί τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, περί συμμετοχῆς τῆς ὅλης Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τούς διεξαγομένους μετά τῶν ἑτεροδόξων διμερεῖς καί πολυμερεῖς Θεολογικούς Διαλόγους καί τάς διαχριστιανικάς συναντήσεις ἐν τῷ Παγκοσμίῳ Συμβουλίῳ Ἐκκλησιῶν, τῷ Συμβουλίῳ Εὐρωπαϊκῶν Ἐκκλησιῶν καί ἄλλοις παρεμφερέσι διαχριστιανικοῖς ὀργανισμοῖς.

Αἱ κινήσεις καί ἐκδηλώσεις αὗται, περιωρισμέναι καί ἀμελητέαι ἴσως κατ’ ἀρχήν, ἔλαβον προσφάτως ἀπαραδέκτους διαστάσεις, ὡς συνέβη, μεταξύ ἄλλων, καί ἔν τινι Ἱερᾷ Μητροπόλει τῆς Ἁγιωτάτης Ὑμῶν Ἐκκλησίας ἐν ὀργανωθείσῃ ὑπό τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου λαϊκῇ συνάξει, οὐ μήν ἀλλά καί κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας διά τῆς ἐκφωνήσεως ὑπό τοῦ ἰδίου Μητροπολίτου “ἀναθεματισμῶν” κατά ἑτεροδόξων καί ἀλλοθρήσκων, ὡς καί πάντων τῶν μετεχόντων εἰς τήν λεγομένην Οἰκουμενικήν Κίνησιν.

Αἱ τοιαῦται ἐκδηλώσεις δέν δύναται νά ὑποτιμῶνται ἡ νά τιμῶνται διά της ἐνεργοῦ παρουσίας καί συμμετοχῆς καί Ἱεραρχῶν τῆς καθ’ Ὑμᾶς Ἐκκλησίας, δυστυχῶς δέ, μετά λύπης σημειοῦμεν, καί ἐκπροσώπων τῆς Ὑμετέρας Μακαριότητος, καθ’ ὅτι ἐκφράζονται ἐν αὐταῖς θέσεις καί ἀπόψεις στρεφόμεναι κατά τῆς ἡγεσίας τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί τῶν συνοδικῶς εἰλημμένων ἀποφάσεων αὐτῶν, ἀλλά καί ἐσχάτως διά πρώτην φοράν καί κατά αὐτοῦ τοῦ πανιέρου θεσμοῦ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τοῦ διά τοῦ παραδείγματος καί τῆς θυσιαστικῆς μαρτυρίας καί τῶν ἀνά τούς αἰώνας ἀγώνων αὐτοῦ ὑπάρξαντος καί ὑπάρχοντος κήρυκος, προασπιστοῦ καί φύλακος τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν πίστεως καί μαρτυρίας καί τῆς κανονικῆς τάξεως ἐν τῇ Ἁγιωτάτῃ ἡμῶν Ἐκκλησία».

(ΠΗΓΗ : https://www.news247.gr καί ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΡΒΟΣ, «Φίμωτρον καί «ἀλυσίδας» εἰς τόν Σεβ. Πειραιῶς ζητεῖ ὁ Οἰκ. Πατριάρχης διά τά ἀναθέματα», ἐν ἐφημερίδᾳ Ὀρθόδοξος Τύπος (6-4-2012) 1,7).

4) 24/25-3-2012 : Πατριάρχης Βαρθολομαῖος πρός σύνοδο παπικῶν ψευδεπισκόπων : «Προσευχόμαστε… προκειμένου νὰ ἀναπτυχθοῦν οἱ σπόροι τῆς Β΄ Βατικανῆς Συνόδου…»

Ὁ Οἰκ. Πατριάρχης ἀπέστειλε μήνυμα στὴ σύνοδο «ρωμαιοκαθολικῶν ἐπισκόπων», γιὰ τὰ 50 χρόνια τῆς Β΄ Βατικανῆς ψευδοσυνόδου, ποὺ πραγματοποιήθηκε στὴ Λούρδη ἀπὸ 24–25 Μαρτίου 2012. Ὁ Οἰκ. Πατριάρχης μεταξὺ ἄλλων ἀναφέρει : «Προσευχόμαστε… προκειμένου νὰ ἀναπτυχθοῦν οἱ σπόροι τῆς Β΄ Βατικανῆς Συνόδου…». «Οἱ προσευχές μας σᾶς συνοδεύουν μὲ τὴν ἐλπίδα ὅτι ἡ χριστιανικὴ ἑνότητα θὰ ἔρθει μόνο μέσῳ τοῦ Χριστοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, μὲ πνεῦμα ἀδελφικῆς ἀγάπης…».

(ΠΗΓΗ : Ὀρθόδοξος παρατηρητής, ἐν ἐφημερίδᾳ Ὀρθόδοξος Τύπος (13-4-2012) 4)

5) 9-5-2012 : Βράβευση Πατριάρχου Βαρθολομαίου ἀπό τήν Κίνηση τοῦ Φετουλάχ Γκιουλέν

Ὅπως ἀναφέρει ἀνακοίνωση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου: «Τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 9ης τ.μ., ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρεκάθησεν εἰς ἐπίσημον δεῖπνον, παρατεθέν ὑπό τοῦ Συνδέσμου Δημοσιογράφων καί Συγγραφέων (Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı) τῆς Κινήσεως Fethullah Gülen, τῇ συμμετοχῇ τῶν ἐνταῦθα θρησκευτικῶν ἡγετῶν καί μελῶν καί φίλων τοῦ Βακουφίου, εἰς τό τέλος τοῦ ὁποίου ἐγένοντο ὁμιλίαι καί ἀπενεμήθησαν ἀναμνηστικαί πλάκες».

Τό Σάββατο 12-05-2012, στό Middelburg τῆς Ὀλλανδίας, κατά τήν ἀπονομή στόν  Οἰκουμενικό Πατριάρχη τοῦ βραβείου τῆς Ἐλευθερίας Λατρείας τοῦ Ἱδρύματος F. Roosevelt, γιά τή συμβολή του στόν διαθρησκειακό διάλογο μεταξύ Χριστιανῶν, Μουσουλμάνων καί Ἰουδαίων, ὅπως ἀναφέρουν τά  Μ.Μ.Ε.,  ἀναφέρθηκε στή «συμβολή τοῦ Φετουλάχ Γκιουλέν, τοῦ γνωστοῦ, ἐμπνεόμενου ἀπό τή θρησκεία, Τούρκου διανοητή, στή δημόσια ζωή καί τήν πρόοδο τῆς Τουρκίας».

Ἀπαντώντας σέ ἐρωτήσεις Τούρκων δημοσιογράφων, στήν τελετή βράβευσής του στήν Ὀλλανδία, ὁ Πατριάρχης τόνισε: «Συνεργαζόμαστε στενά, ἐδῶ καί πολλά χρόνια. Εἴμαστε πολύ κοντά, διότι ἔχουμε τά ἴδια ἰδεώδη, τήν εἰρήνη καί τήν ἑνότητα. Ἐκτιμοῦμε τήν προσφορά του στήν ἐκπαίδευση. Ὁ Γκιουλέν συνέβαλε καί συμβάλλει στόν διαθρησκευτικό διάλογο».

Στίς δηλώσεις, πού σήμερα ἀναπαράγονται εὐρύτατα στόν τουρκικό Τύπο, ὁ Πατριάρχης ἐξέφρασε τήν ἐλπίδα νά ἐπιστρέψει, σύντομα, ὁ Γκιουλέν στήν Τουρκία, ἀπό τίς ΗΠΑ, ὅπου ζεῖ τά τελευταία 15 χρόνια, ὕστερα ἀπό φόβους, πού ἐκφράσθηκαν γιά την ἀσφάλειά του. «Ἔχουμε συναντηθεῖ καί στήν Τουρκία καί στίς ΗΠΑ. Θά συνεχίσουμε νά ἐργαζόμαστε μαζί, γιά τή διεθνή εἰρήνη καί τήν εὐημερία τῆς χώρας μας. Αὐτός εἶναι ὁ κοινός μας στόχος», ὑπογράμμισε ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος.

(ΠΗΓΗ : http://aktines.blogspot.com)

6) 12-5-2012 : Βράβευση Πατριάρχου Βαρθολομαίου μὲ τὸ μετάλλιο τῆς «Ἐλευθερίας τῆς Λατρείας» τοῦ Ἱδρύματος «The Franklin D. Roosevelt» γιά τήν συμβολή του στόν διαθρησκειακό διάλογο

Τό Σάββατο 12-05-2012, στό Middelburg τῆς Ὀλλανδίας, ἀπονεμήθηκε στόν  Οἰκουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαῖο, τό βραβεῖο τῆς Ἐλευθερίας-Λατρείας τοῦ Ἰδρύματος The Franklin D. Roosevelt γιά τήν συμβολή του στόν διαθρησκειακό διάλογο μεταξύ Χριστιανῶν, Μουσουλμάνων καί Ἰουδαίων. Σχετική ἀνακοίνωση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἀναφέρει : «Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 11ης Μαΐου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Νήφωνος Τσιμαλῆ, ἀνεχώρησεν ἀεροπορικῶς διά Βρυξέλλας, ἐκεῖθεν δέ ὁδικῶς εἰς τήν πόλιν Middelburg Ὁλλανδίας, ἔνθα θά ἀπονεμηθῇ Αὐτῷ ὑπό τοῦ Ἱδρύματος The Franklin D. Roosevelt τό ὁμώνυμον βραβεῖον Ἐλευθερίας Λατρείας (Freedom of Worship) «διά τάς ἐξαιρετικάς προσπαθείας του ὑπέρ τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας καί διά τήν συμβολήν του εἰς τόν διάλογον συμφιλιώσεως μεταξύ Χριστιανῶν, Μουσουλμάνων καί Ἰουδαίων».

(ΠΗΓΗ : http://aktines.blogspot.com καί «Ἐβραβεύθη ὁ Οἰκ. Πατριάρχης διὰ τὰς διαθρησκειακὰς διασκέψεις», Ὀρθόδοξος Τύπος (18-5-2012) 7)

7) 29-6-2012 : Ἀναγνωρίζει τόν αἱρεσιάρχη Πάπα ὡς κανονικό μέλος τῆς Ἐκκλησίας καί ὡς κανονικό Πατριάρχη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Δύσεως

Ὁ Σεβ. Γαλλίας Ἐμμανουήλ ἐπέδωσε στόν αἱρεσιάρχη Πάπα Βενέδικτο μήνυμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου γιά τήν θρονική ἑορτή τῆς Ρώμης. Σ’ αὐτό ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἀναγνωρίζει τόν Πάπα ὡς κανονικό μέλος τῆς Ἐκκλησίας καί ὡς κανονικό Πατριάρχη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Δύσεως, λέγοντας : «Παναγιώτατε, Πάπα τῆς Πρεσβυτέρας Ρώμης… νά σᾶς δώσει δύναμιν (ὁ Θεός) καί νά σᾶς καθοδηγεῖ γιά τό καλό τῆς Ἐκκλησίας, γιά νά προωθηθεῖ ἡ ἑνότητα ὅλων τῶν χριστιανῶν». Κανονική Ἐκκλησία κατά τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην τό Κρατίδιον τοῦ Βατικανοῦ καί Παναγιώτατος ὁ Ἀρχηγός τοῦ Κρατιδίου. Ἡ μεγαλυτέρα, ὅμως, πτῶσις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου προέρχεται ἀπό τά ἀκόλουθα σημεῖα τοῦ μηνύματός του : «Σίγουρα πρέπει νά προσπαθήσουμε νά ἐξασφαλιστεῖ ἡ ἑνότητα καί νά βασίζεται ὁ δρόμος μας πρός αὐτήν στίς στερεές βάσεις τῆς πίστης καί τῆς ὁμολογίας τῶν Ἀποστόλων καί τῶν Πατέρων…».

(ΠΗΓΗ : «Νέα οἰκουμενιστικά ὀλισθήματα τοῦ Οἰκ. Πατριάρχου καί τοῦ Σεβ. Γαλλίας», ἐν ἐφημερίδᾳ Ὀρθόδοξος Τύπος (6-7-2012) 7)

8) 30-6 ἕως 3-7-2012 : Πατριάρχης Βαρθολομαῖος : «οἱ δύο μεγάλαι ἐκκλησίαι, ἡ Ὀρθόδοξος καί ἡ Καθολική, ἠμποροῦν νά συνεργαστοῦν….»

Συνεργασία μέ τήν Καθολική ἐκκλησία γιά μεγάλα θέματα τῆς ἀνθρωπότητας ζήτησε ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἀπό τήν Καστοριά, τήν ὁποία ἐπισκέπτεται.

«Ἐχωμεν δέ ὡς χριστιανοί ὑποχρέωσιν διαπαιδαγωγήσεως τῶν ἀνθρώπων μέ μία οἰκολογικήν συνείδησιν, πού δέν εἶναι τίποτε ἄλλο παρά ἡ εὐθύνη μας ἔναντι ἠμῶν, ἔναντι τῶν ἄλλων καί ἔναντι τῆς δημιουργίας» ἐπεσήμανε ὁ κ. Βαρθολομαῖος, μεταφέροντας ἕνα ἀπόσπασμα ἀπό τήν κοινή διακήρυξη, πού εἶχε συνυπογράψει μέ τόν αἱρεσιάρχη Πάπα Ἰωάννη Παῦλο ΙΙ κατά τήν κατακλείδα τοῦ 4ου οἰκολογικοῦ συμποσίου στήν Ἀδριατική (ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἀπό τή Βενετία καί ὁ Πάπας ἀπό τό Βατικανό, μέ τηλεδιάσκεψη), τόν Ἰούνιο τοῦ 2002 καί πρόσθεσε : «πού σημαίνει ὅτι οἱ δύο μεγάλαι ἐκκλησίαι, ἡ Ὀρθόδοξος καί ἡ Καθολική, ἠμποροῦν νά συνεργαστοῦν σέ μείζονα θέματα, πού ἀπασχολοῦν ὁλόκληρη τήν ἀνθρωπότητα σήμερα».

(ΠΗΓΗ : Ἐφημερίς «Ἐλευθερία» (3-7-2012) καί http://aktines.blogspot.gr)

9) 7-7-2012 : Συνεχιστής τοῦ ἔργου τοῦ μεγάλου οἰκουμενιστοῦ καί μασόνου Πατριάρχου κυροῦ Ἀθηναγόρα

Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος δήλωσε, μέ ἀφορμή τήν συμπλήρωση σαράντα ἐτῶν ἀπό τήν κοίμηση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κυροῦ Ἀθηναγόρου, ὅτι θὰ συνεχίσει τὸ ἔργο του στὸ ζήτημα τῶν Θεολογικῶν Διαλόγων μέ τούς Παπικούς καί ἄλλους αἱρετικούς χριστιανούς. Ὑπογράμμισε δέ πώς οἱ διάλογοι ἐπικρίνονται, «ἐν τούτοις θά πρέπει να καταστεῖ σαφές γιά ἀκόμη μία φορά πώς οὔτε κατά διάνοιαν προδίδεται ἡ Ἀποστολική καί ἀμώμητος φιλτάτη Ὀρθοδοξία μας». Τά ἀνωτέρω τά δήλωσε ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Κυριακῆς ἀπό τόν φερώνυμο Ἱερό Ναό τῆς περιοχῆς τοῦ Κοντοσκαλίου.

(ΠΗΓΗ : ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΕΡΒΟΣ, «Ἄς ἀπαντήση ὁ Οἰκ. Πατριάρχης», ἐν ἐφημερίδᾳ Ὀρθόδοξος Τύπος (20-7-2012) 1)

10) Ἰούλιος 2012 : Ὕμνοι γιά τήν φιλοπαπική πορεία τοῦ Πατριάρχου κυροῦ Ἀθηναγόρα

Τό ἐγκώμιο τοῦ Οἰκουμενιστοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κυροῦ Ἀθηναγόρου ἔπλεξε ὁ νῦν Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος κατά τήν διάρκεια Ἱεροῦ Μνημοσύνου γιά τήν ἐπέτειο σσαράντα ἐτῶν ἀπό τήν ἐκδημία του. Τό ἐγκώμιο τό ἔπλεξε, διότι προέβη στήν ἄρση τῶν ἀναθεμάτων καί προσπάθησε, παραθεωρώντας τά δόγματα, τήν καταλλαγή καί τήν «ἕνωση» μέ τούς Παπικούς, τούς ὁποίους ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης χαρακτηρίζει «Ἐκκλησία», ὅταν καί ὁ τελευταῖος Ὀρθόδοξος πιστός γνωρίζει ὅτι ὁ Παπισμός οὐδεμία σχέση ἔχει μέ τήν Ἐκκλησία. Στή συνεχεία ἀνεφέρθηκε ἀορίστως στίς προσπάθειες, τίς ὁποίες κατέβαλε ὁ Πατριάρχης γιά τήν «ἕνωση» καί οἱ ὁποῖες ἔχουν συναντήσει τήν δυναμική ἀντίδραση ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων θεολόγων, Μητροπολιτῶν, Καθηγουμένων Ἱερῶν Μονῶν, ἐντίμων Κληρικῶν καί προσωπικοτήτων ἀπό τό 1965 ἕως σήμερα. Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἀναφέρθηκε καί στό ἔργο τοῦ Ἀθηναγόρα γιά τό ποίμνιό του στήν Τουρκία.

(ΠΗΓΗ : «Ὕμνοι διά τήν φιλοπαπικήν πορείαν τοῦ ἀοιδίμου Οἰκ. Πατριάρχου Ἀθηναγόρου»,ἐν ἐφημερίδᾳ Ὀρθόδοξος Τύπος (20-7-2012) 8)

11) Ἰούλιος 2012 : Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος στό μουσουλμανικό δεῖπνο τοῦ Ραμαζανίου!

Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος συμμετεῖχε στὸν μουσουλμανικὸ δεῖπνο «Ἰφτάρ», στὴν Κωνσταντινούπολη, μὲ τὴν ἀρχὴ τοῦ Ραμαζανίου, τὸ ὁποῖο παρέθεσαν οἱ ὁμοσπονδίες τῶν Ἀλεβίδων καὶ Μπεκτασίδων τῆς Τουρκίας στὸ πολυτελὲς ξενοδοχεῖο Polat Renaissance. Παρακάθισε πανευτυχὴς στὸ δεῖπνο δίπλα σὲ ἄλλους θρησκευτικοὺς ἡγέτες καὶ τούρκους ἀξιωματούχους.

(ΠΗΓΗ : «Ὁ Οἰκουμ. Πατριάρχης εἰς τό μουσουλμανικόν δεῖπνον τοῦ Ραμαζανίου»! ἐν ἐφημερίδᾳ Ὀρθόδοξος Τύπος (21-9-2012) 2)

12) 5/8-9-2012 : Μήνυμα τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου στό Συμπόσιο τοῦ Bose

Στό μήνυμά του πρός τόν ἐπικεφαλῆς τοῦ μεικτοῦ, παπικοῦ καί οἰκουμενιστικοῦ μοναστηριοῦ τοῦ Bose Enzo Bianci τόν προσφωνεῖ ὡς ἀδελφό καί ἡγούμενο με κανονική ἱερωσύνη, ἑνώνεται μαζί του στήν προσευχή, δηλ. συμπροσεύχεται, καί ἀποκαλεῖ τό μοναστήρι Ἱερά Κοινότητα. Παραθέτουμε μερικά ἀποσπάσματα ἀπό τό μήνυμα.

Caro Fratello in Cristo e Priore Enzo (Ἀγαπητέ ἐν Χριστῷ ἀδελφέ καί Ἠγούμενε Enzo), 
Priore della vostra santa comunità (Ἠγούμενο τῆς Ἱερᾶς Κοινότητάς σας
Presso il Patriarcato Ecumenico, il 12 Maggio 2012,
Unito a voi nella preghiera, (Ἑνωμένος μαζί σας στήν προσευχή)
Bartolomeo,
Arcivescovo di Costantinopoli-Nuova Roma
e Patriarca Ecumenico

(ΠΗΓΗ : http://aktines.blogspot.gr)

13) 19-8-2012 Στήν Κεντρική Ἐπιτροπή τοῦ «Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν», δηλαδή αἱρέσεων, ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος

Ἀνακοινωθὲν ἐπὶ τῇ μεταβάσει τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου εἰς Κρήτην (19.08.2012)

Ἀνακοινοῦται ὅτι ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος πρόκειται νὰ ἐπισκεφθῇ τὴν Κρήτην ἀπὸ 1ης μέχρι καὶ 4ης προσεχοῦς Σεπτεμβρίου προκειμένου ὅπως :

α) ἀνταποκριθῇ εἰς τὴν ἀδελφικὴν πρόσκλησιν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ρεθύμνης καὶ Αὐλοποτάμου κ. Εὐγενίου νὰ ἐπισκεφθῇ καὶ εὐλογήσῃ τὴν ἐπαρχίαν, ἐν ᾗ προσφάτως κατεστάθη ποιμενάρχης,

β) ἐγκαινιάσῃ τὸ Καθολικὸν τῆς Ἱερᾶς γυναικείας Πατριαρχικῆς καὶ Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς (Χρυσοπηγῆς) Χανίων, καί

γ) ὁμιλήσῃ ἐνώπιον τῆς ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἀκαδημίᾳ Κρήτης συνερχομένης Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν.

Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 19ῃ Αὐγούστου 2012
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου

Σημειώνεται ὅτι ἡ Κεντρική Ἐπιτροπή τοῦ «Π.Σ.Ε.» θά συνέλθει στήν Ὀρθόδοξη Ἀκαδημία Κρήτης ἀπό 28 Αὐγούστου ἕως 5 Σεπτεμβρίου 2012. Αὐτή θά εἶναι ἡ τελευταία συνεδρίαση τῆς Ἐπιτροπῆς μέ τήν παροῦσα σύνθεσή της, πού ἐξελέγη τόν Φεβρουάριο τοῦ 2006 στήν 9η Συνέλευση στό Πόρτο Ἀλέγκρε της Βραζιλίας. Ἡ νέα Κεντρική Ἐπιτροπή ἀναμένεται νά ἐκλεγεῖ ἀπό τήν 10η Συνέλευση, πού θά πραγματοποιηθεῖ στήν Κορέα ἀπό 30 Ὀκτωβρίου ἕως 8 Νοεμβρίου 2013.

(ΠΗΓΗ : http://thriskeftika.blogspot.gr)

14) 1/4-9-2012 Κοινή πίστη Πατριάρχου Βαρθολομαίου καί «Π.Σ.Ε.»

Ἀπευθυνόμενος πρός τά μέλη τοῦ «Π.Σ.Ε.», κάθε λογῆς Προτεστάντες, ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος μίλησε στήν Ὀρθόδοξη Ἀκαδημία τῆς Κρήτης στή συνεδρίαση τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ «Π.Σ.Ε.».Ἡ ὁμιλία του ἔκλεισε μέ τούς λόγους τοῦ Ἀποστόλου Παύλου πρός τόν Τίτο : «Ἀγαπητά μου τέκνακατά κοινήν πίστιν· χάρις, ἔλεος, εἰρήνη ἀπό Θεοῦ πατρός καί Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ σωτῆρος ἡμῶνεἴη μετά πάντων ὑμῶν». Καί ὁ μέν Ἀπόστολος Παῦλος ἀπευθυνόμενος πρός τόν Τίτο μποροῦσε νά ὁμιλεῖ περί «κοινῆς πίστεως». Ποιά, ὅμως, εἶναι ἡ «κοινή πίστις» τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου καί τῶν μελῶν τοῦ ΠΣΕύδους;

(ΠΗΓΗ : http://thriskeftika.blogspot.gr)

15) 1/4-9-2012 Ἔκκληση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου στὸ «Π.Σ.Ε.» γιὰ τὴν ἐπαναλειτουργία τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης

Τὸ «Παγκόσμιον Συμβούλιον Ἐκκλησιῶν» ἢ αἱρέσεων (Π.Σ.Ε.), εἰς τὸ ὁποῖον συμμετέχει καὶ ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καὶ εἶναι τὸ προωθημένον ὄργανον τοῦ Προτεσταντισμοῦ, συνεδρίασεν εἰς τὴν Κρήτην, μὲ τὴν συμμετοχὴν τόσον τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Εἰρηναίου, ὅσον καὶ Ὀρθοδόξων Ἀρχιερέων. Κατὰ σύμπτωσιν, ἡ συνέλευσις τῆς ἐκτελεστικῆς του ἐπιτροπῆς (ἀποτελουμένη ἀπὸ 150 μέλη) συνέπεσε μὲ τὴν ἐπίσκεψιν τοῦ Οἰκ. Πατριάρχου εἰς τὴν Κρήτην. Ὁ Οἰκ. Πατριάρχης εἰς μήνυμά του πρὸς τὸ «Π.Σ.Ε.», τὸ ἐκάλεσε νὰ ἀναλάβη πρωτοβουλίας διὰ τὴν ἐπαναλειτουργίαν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης, ἡ ὁποία ἐτέθη εἰς «ἀναγκαστικὴν σιωπὴν καὶ παροπλισμόν» πρὸ τεσσαράκοντα ἐτῶν. Τέλος, ἐχαρακτήρισε «πολιτικὸ διαμάντι τοῦ Οἰκ. Πατριαρχείου» τὴν Ὀρθόδοξον Ἀκαδημίαν Κρήτης.

(ΠΗΓΗ : «Ἔκκλησις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου εἰς τὸ «Π.Σ.Ε.» διὰ τὴν ἐπαναλειτουργίαν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης», ἐν ἐφημερίδᾳ Ὀρθόδοξος Τύπος (7-9-2012) 8)

Σύν Θεῷ, θά συνεχίσουμε στό ἑπόμενο ἄρθρο μας.

Σχετικά άρθρα

Οι οικουμενιστές κινούνται από δαιμονική αγάπη [mp3 2019]

Κήρυγμα τοῦ μακαριστοῦ π. Νικολάου Μανώλη. Γιά τούς οἰκουμενιστές, ὑπέρτατος κανόνας, πάνω ἀπό τίς ἀποφάσεις τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων, εἶναι τό διαστρεβλωμένο καί κατασυκοφαντημένο “ἵνα πάντες ἕν ὦσι”

Η Αλβανία ψηφίζει νόμο για τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, γυρνώντας την πλάτη στις θρησκείες

Άρθρο του Ελευθέριου Ν. Κοσμίδη. Ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα προωθεί στη Βουλή της γείτονος όρος ψήφιση, μέσω της Υπουργού παιδείας, χωρίς τη συμμετοχή στη διαβούλευση εκπροσώπων των πέντε επίσημων θρησκειών της χώρας

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.