Αφιερώματα

Σύναξις Ορθοδόξων Κληρικών και Μοναχών, Πατριάρχου Βαρθολομαίου Οικουμενιστικά Λεχθέντα και πραχθέντα (Μέρος 8ον)

εικόνα άρθρου: Σύναξις Ορθοδόξων Κληρικών και Μοναχών, Πατριάρχου Βαρθολομαίου Οικουμενιστικά Λεχθέντα και πραχθέντα (Μέρος 8ον)

ΣΥΝΑΞΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΩΝ

Ἀποκλειστικά γιά τό Katanixi.gr

e-mail : synaxisorthkm@gmail.com
Θεσσαλονίκη, 15 Ἰουλίου 2019

Παραθέτουμε τά κυριώτερα λεχθέντα καί πραχθέντα τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου ἀπό τόν Νοέμβριο ἕως τόν Δεκέμβριο τοῦ 2012.

1) 4-11-2012 : Μήνυμα Πατριάρχου Βαρθολομαίου στόν νέο αἱρετικό, μονοφυσίτη, Κόπτη ψευδοπατριάρχη. Ἀποδοχή τῶν αἱρετικῶν Μονοφυσιτῶν ὡς ἐκκλησίας μέ ἀποστολική διαδοχή.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧH ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΑ ΠΑΠΑ ΤΩΝ ΚΟΠΤΩΝ (4−11−2012)

«Πρός τήν Ἁγιότητα τοῦ ἐκλεγέντος Πάπα Tawadros II :

Μέ εἰλικρινῆ ἀδελφικήν χαράν ἐπληροφορήθημεν τήν πρόσφατον ἐκλογήν σας ὡς πνευματικοῦ ὁδηγοῦ τῆς Κοπτικῆς Ἐκκλησίας, ὡς διαδόχου τοῦ ἀγαπητοῦ καί σεβαστοῦ Πάπα Shenouda III, μετά τήν μακροχρόνιον καί πλουσίαν διακονίαν του.

Ὁμοῦ μετά τῶν εὐλαβῶν πιστῶν τῆς ἀνά τόν κόσμον Κοπτικῆς Ἐκκλησίας, συμμεριζόμεθα τήν βαθεῖαν παρηγορίαν, πού συνοδεύει τήν ἐκλογήν καί τήν ἐνθρόνισιν τοῦ νέου πνευματικοῦ ποιμένος, ὡς ἐπίσης καί τήν μετά πολλῶν προσευχῶν ἀναγνώρισιν τῆς τεραστίας εὐθύνης, πού ἀναλαμβάνει ἡ Ἁγιότης Σας, καθώς τώρα εἶσθε ὁ ὁδηγός τῶν ἀνθρώπων, πού σᾶς ἐνεπιστεύθη ὁ Θεός, εἰς μίαν ἐποχήν, πού ὁ κόσμος χαρακτηρίζεται ἀπό ταραχάς, καί εἰς μίαν περιοχήν, πού ἀπαιτεῖ ἐξαιρετικήν διάκρισιν καί εὐαισθησίαν.

Γνωρίζομεν ὅτι ἡ μέχρι τοῦδε διακονία σας ὡς ἐπισκόπου, μοναχοῦ καί θεολόγου θά ἀποτελέση ἀνεκτίμητον πηγήν, την ὁποίαν, θερμῶς προσευχόμεθα, ἡ Θεία Χάρις πλουσίως να εὐλογῆ καί νά πολλαπλασιάζη, διά τήν συνεχῆ εὐημερίαν τῆς Ἐκκλησίας σας, διά τήν ἐνίσχυσιν τῶν σχέσεων μεταξύ τῶν Ἐκκλησιῶν μας, καί διά τήν ὠφέλειαν ὅλου τοῦ κόσμου τοῦ Θεοῦ. Ὑπό τό φῶς τῆς ἐπερχομένης ἐπισήμου ἐνθρονίσεώς σας τήν 18ην Νοεμβρίου, μέ ἱερότητα προσευχόμεθα μεθ’ Ὑμῶν και σᾶς συγχαίρομεν ἐγκαρδίως, προκαταβολικῶς, ἐπί τῇ ἀνταξίᾳ ὑμῶν ταύτῃ καί ἱστορικῆς σημασίας περιστάσει.

Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, 4 Νοεμβρίου 2012».

(ΠΗΓΗ : http://aktines.blogspot.com)

2) 25-11-2012 : Ἡ ἀναχώρηση τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου γιά τή Βιέννη

Τήν μεσημβρίαν τῆς Κυριακῆς, 25ης Νοεμβρίου, ὁ Πατριάρχης, ἀνεχώρησε διά πτήσεως τῶν Τουρκικῶν ἀερογραμμῶν εἰς Βιέννην, προσκληθείς ὑπό τοῦ ἐκεῖσε ἐδρεύοντος νεοσυστάτου Ἱδρύματος «King Abdallah International Center for Intereligious and Intercultural Dialogue», προκειμένου ἵνα ὁμιλήσῃ κατά τήν ἐπίσημον τελετήν ἐνάρξεως τῆς λειτουργίας αὐτοῦ. 

Τόν Παναγιώτατον συνοδεύουν οἱ Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος,  Αἰδεσιμ. Πρωτοπρεσβύτερος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Δοσίθεος Ἀναγνωστόπουλος, Διευθυντής τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, Ἐντιμολ. κ. Παντελεήμων Βίγκας, Ἄρχων Μ. Χαρτοφύλαξ, Ἐκπρόσωπος τῶν Μειονοτήτων ἐν τῷ Συμβουλίω τῆς ἐν  Ἀγκύρα Γεν. Διευθύνσεως Βακουφίων, Ἐντιμ. κ. κ. Νικόλαος Μαγγίνας, Δημοσιογράφος – Φωτογράφος, καί Συμεών Φραντζελάς, Ἀρχικλητήρ. Εἰς τήν Πατριαρχικήν συνοδείαν θά προστεθῆ ἐν Βιέννη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ.  

Τόν Πατριάρχην προέπεμψεν ἐν τῷ ἀεροδρομίω ὁ Σεβ. Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων.

(ΠΗΓΗ : http://www.amen.gr/article11188)

3) 25-11-2012 : Πλῆθος διεθνῶν προσωπικοτήτων καί θρησκευτικῶν λειτουργῶν στή Βιέννη

Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος θά εἶναι ὁ κεντρικός ὁμιλητής στήν ἐπίσημη τελετή ἔναρξης τῆς λειτουργίας τοῦ «Κέντρου Βασιλιάς Ἀμπντουλάχ γιά τό Διαθρησκευτικό Διάλογο», πού ἐγκαινιάζεται αὔριο βράδυ (26-11) στή Βιέννη, παρουσία τοῦ Γενικοῦ Γραμματέα του Ὀργανισμοῦ Ἡνωμένων Ἐθνῶν, Μπαν Κι Μουν καί μέ τή συμμετοχή ἡγετικῶν προσωπικοτήτων τῶν παγκοσμίων Ἐκκλησιῶν καί τῆς πολιτικῆς.

Ὁμιλίες θά ἐκφωνήσουν ἐπίσης ὁ πρόεδρος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Διάσκεψης Ραβίνων, Πίντσας Γκόλντσμιντ, ὁ γενικός γραμματέας τοῦ Παγκόσμιου Ἰσλαμικοῦ Συνδέσμου, Ἀμπντουλάχ Ἀλ Τούρκι καί ὁ καρδινάλιος τοῦ Βατικανοῦ, Ζαν-Λουί Τουράν, ἐνῶ στήν τελετή θά παραστοῦν, μεταξύ ἄλλων, ὁ καρδινάλιος τῆς Αὐστρίας Κρίστοφ Σένμπορν καί οἱ ὑπουργοί Ἐξωτερικῶν τῶν τριῶν ἱδρυτικῶν χωρῶν τοῦ Κέντρου Διαθρησκευτικοῦ Διαλόγου, Αὐστρίας, Ἱσπανίας καί Σαουδικής Ἀραβίας. Τό «Διεθνές Κέντρο Βασιλιάς Ἀμπντουλάχ Μπίν Ἀμπντουλασίζ γιά Διαθρησκευτικό καί Διαπολιτιστικό Διάλογο» (KAICIID), ὅπως εἶναι ἡ πλήρης ὀνομασία του, θά ἔχει τό καθεστώς ἑνός διεθνοῦς ὀργανισμοῦ καί θά ἀποτελεῖ ἕνα παγκόσμιο φόρουμ διαλόγου ἀνάμεσα στίς θρησκεῖες τοῦ κόσμου.

Ἡ ἐγκατάσταση τοῦ Κέντρου στή Βιέννη, βασίζεται σέ μιά σύμβαση διεθνοῦς δικαίου ἀνάμεσα στήν Αὐστρία, τήν Ἱσπανία καί τή Σαουδική Ἀραβία, ἀπό τόν ἡγέτη τῆς ὁποίας, βασιλιά Ἀμπντουλάχ, προέρχεται ἡ σχετική πρωτοβουλία καί ἀπό τήν ὁποία ἐξασφαλίζεται, μέ ἕνα κονδύλιο ὕψους 15 ἑκατομμυρίων εὐρώ, ἡ λειτουργία τοῦ Κέντρου γιά τά πρῶτα τρία χρόνια.

«Μηδέν πολιτική, μηδέν ἐπιρροή, εἴμαστε ἕνα κέντρο διαλόγου», τόνισε κατά τήν παρουσίαση τῶν στόχων τοῦ Κέντρου, στούς ἐκπροσώπους τῶν διεθνῶν Μέσων Ἐνημέρωσης στή Βιέννη, ὁ γενικός γραμματέας του, Σαουδάραβας πρώην ὑφυπουργός Παιδείας, Φαϊζάλ Μπιν Μουααμάρ, διαβεβαιώνοντας πώς ἡ Σαουδική Ἀραβία, ὡς χρηματοδότης του, δέν θά ἀσκεῖ καμία ἐπιρροή στό ἔργο τοῦ Κέντρου.

Τό Κέντρο θά διοικεῖται ἀπό ἕνα ἐννεαμελές ἐποπτικό συμβούλιο μέ ἐκπροσώπους τῶν πέντε παγκόσμιων θρησκειῶν, χριστιανικῆς, ἰσλαμικῆς, ἑβραϊκῆς, βουδιστικῆς καί ἰνδουικῆς, οἱ ὁποῖοι, ὅπως ὁ ἴδιος σημείωσε, δέν θά ἐπιτρέψουν σέ καμία χώρα νά ἀσκήσει ὁποιαδήποτε πολιτική ἐπιρροή. Ἀπό τήν πλευρά της, ἡ ἀναπληρώτρια γενική γραμματέας τοῦ Κέντρου, ἡ Αὐστριακή πρώην ὑπουργός Δικαιοσύνης, Κλαούντια Μπάντιον-Ὄρτνερ, ἐπισήμανε τή μεγάλη εὐκαιρία, πού δίνεται στή Βιέννη ὡς πόλη του διαλόγου, ὁ ὁποῖος, ὅπως σημείωσε, σήμερα εἶναι σημαντικότερος ὅσο ποτέ, ἐξαιτίας τῆς αὐξανόμενης παγκοσμιοποίησης, τῆς μετανάστευσης μέ διεθνεῖς διαστάσεις καί τῆς ἐντεινόμενης βίας.

Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος εἶχε βρεθεῖ πρίν ἕνα χρόνο στή Βιέννη, ὅταν στίς ἀρχές Δεκεμβρίου εἶχε συμμετάσχει στή «Διάσκεψη Παγκόσμιας Πολιτικῆς», στήν ὁποία εἶχε ἀπευθύνει ὁμιλία μέ θέμα «Ἡ Εὐρώπη ὡς ἐργαστήριον διά τήν παγκόσμιον Κυβερνητικήν» καί στήν ὁποία εἶχαν πάρει μέρος 150 κορυφαῖες πολιτικές προσωπικότητες καί 300 προσκεκλημένοι, πού συζήτησαν θέματα, πού ἀποτελοῦν τίς ἐπίκαιρες προκλήσεις γιά τίς πολιτικές ἡγεσίες τοῦ κόσμου.

(ΠΗΓΗ : http://www.amen.gr/article11196)

4) 26-11-2012 : Πατριάρχης Βαρθολομαῖος : “Ἡ βία δέν μᾶς φέρνει πιό κοντά, ἀλλά μᾶς ἀπομακρύνει ἀπό τόν Θεό”.

Παρουσία τοῦ Γενικοῦ Γραμματέα τοῦ Ὀργανισμοῦ τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν Μπαν Κι Μουν καί πολιτικῶν καί θρησκευτικῶν ἡγετῶν ἀπ’ ὅλο τόν κόσμο, ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἀπευθύνθηκε τό βράδυ τῆς Δευτέρας στήν ἐπίσημη τελετή ἔναρξης τῆς λειτουργίας τοῦ Διεθνοῦς Κέντρου «Βασιλιάς Ἀμπντουλάχ Μπιν Ἀμπντουλασίζ γιά Διαθρησκευτικό καί Διαπολιτισμικό Διάλογο» (KAICIID).

«Σήμερα, ἐγκαινιάζουμε αὐτό τό Κέντρο μέ μεγάλη ἐλπίδα. Συμπράττουμε γιά τήν ἀνάπτυξη ἑνός ἰνστιτούτου, πού θά ἐνισχύσει εὐκαιρίες, ὥστε νά “κατανοήσουμε ὅτι κάθε ἄνθρωπος εἶναι γείτονάς μας”. Αὐτό εἶναι τό θεμελιῶδες μήνυμα τῶν καιρῶν μας», εἶπε ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος καί συνέχισε : «Σέ μιά ἱστορική στιγμή, κατά τήν ὁποία πολλές θρησκευτικές ὁμάδες χωρίζουν λαούς καί ἔθνη, ἀπόψε ἡ θρησκεία μᾶς φέρνει ὅλους μαζί. Ἴσως, αὐτή ἡ σύναξη νά ἀποτελεῖ προφητική μαρτυρία πώς ἡ ἐμπειρία τῆς συνεργασίας καί τοῦ διαλόγου θά ἔπρεπε νά ἐπεκταθεῖ. Πράγματι, πρέπει. Διότι, ἐάν μεταδώσουμε αὐτά τά ἰδεώδη ἀπό τίς ἡγεσίες τῶν θρησκειῶν μας στόν τοπικό ἄμβωνα καί το μινμπάρ (Σ.τ.Μετ. : ἡ ὀνομασία τοῦ ἀντίστοιχου ἄμβωνα στό Τζαμί)  καί ἀπό ἐκεῖ στούς δρόμους τῆς κάθε πόλης καί χωριοῦ, μιά νέα μεταξύ μας προσέγγιση μπορεῖ νά γίνει πραγματικότητα».

Στή συνέχεια ὁ Πατριάρχης, πού ἦταν ὁ κεντρικός ὁμιλητής στήν ἐκδήλωση, τόνισε :

«Ἀποτελεῖ ὄνειρο τοῦ Βασιλιᾶ Ἀμπντουλάχ μπίν Ἀμπντουλαζίζ καί ἄλλων θρησκευτικῶν ἡγετῶν νά δοῦμε αὐτή τή μέρα : τά ἐγκαίνια ἑνός κέντρου, πού θά μπορεῖ νά βοηθήσει τόν κόσμο νά ξεφύγει ἀπό τή βία καί νά στραφεῖ πρός τήν ἀμοιβαία ἐμπιστοσύνη καί συναντίληψη τῆς κοινῆς τρωτότητας. Ἄς μετακινηθοῦμε ἀπό τήν προκατάληψη πρός τήν καλή θέληση, ἀπό τή γνώση πρός τήν κατανόηση καί ἀπό τήν κατανόηση πρός τήν ἀναγνώριση τῆς θείας πνοῆς σέ κάθε ἀνθρώπινη ζωή καί τήν ἀγάπη πρός κάθε πρόσωπο. Πιστεύουμε πώς συνολικά ἡ ἀνθρωπότητα καλεῖται νά ἐπιλέξει νά ζεῖ σέ ἁρμονία, εἴτε πρόκειται γιά Βουδιστές, Χριστιανούς, Ἰνδουιστές, Ἑβραίους, Μουσουλμάνους, Ταοϊστές ἤ ὁποιαδήποτε ἄλλη θρησκεία ἤ φιλοσοφία».

Σέ ἄλλο σημεῖο τῆς ὁμιλίας του ὁ Πατριάρχης ἐπισήμανε :

«Ἀναζητώντας μιά εἰρηνική συνύπαρξη, πού θά ἔχει ὡς παράδειγμα τήν ἀγάπη καί τήν ὑπηρεσία πρός τούς ἄλλους, μποροῦν νά υἱοθετηθοῦν ἔντιμες οἰκονομικές καί κοινωνικές πολιτικές, καί νά καλλιεργηθεῖ ἡ ἀμοιβαία κατανόηση καί ἡ ἐλευθερία ἀπό τόν φόβο τοῦ ἄλλου. Γιά πολλούς θρησκευόμενους ἀνθρώπους,  τό βασίλειό μας δέν εἶναι αὐτοῦ τοῦ κόσμου, ἀλλά τοῦ ἑπόμενου. Ὡς ἐκ τούτου, κάθε μορφή καταπίεσης καί καταστροφῆς τοῦ ἄλλου εἶναι ἀντιπαραγωγική, διότι ποτέ ἡ βία δέν μᾶς φέρνει πιό κοντά στόν Θεό, ἀλλά μᾶς ἀπομακρύνει ἀπό τό θεῖο».

«Ἐπειδή πιστεύουμε στήν εἰρήνη, ἐμεῖς κάνουμε αὐτό τό βῆμα, γιά νά ἐπισημοποιήσουμε τή δέσμευσή μας γιά την ἀγάπη τῶν ἄλλων καί γιά τό σταμάτημα τῆς βίας, ἐξαιτίας τῶν διαφορετικῶν θρησκευτικῶν, πολιτιστικῶν, κοινωνικῶν ἤ πολιτικῶν πεποιθήσεων», σημείωσε, μεταξύ ἄλλων, ὁ Πατριάρχης.

Ὁμιλίες ἐκφώνησαν ὁ πρόεδρος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Διάσκεψης Ραβίνων, Πίντσας Γκόλντσμιντ, ὁ γενικός γραμματέας τοῦ Παγκόσμιου Ἰσλαμικοῦ Συνδέσμου, Ἀμπντουλάχ Ἀλ Τούρκι καί ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς ἁρμόδιας Ἐπιτροπῆς τοῦ Βατικανοῦ, Καρδινάλιος  Ζαν-Λουί Τουράν, ἐνῶ στήν τελετή παρέστησαν, μεταξύ ἄλλων, ὁ καρδινάλιος τῆς Αὐστρίας Κρίστοφ Σένμπορν καί οἱ ὑπουργοί Ἐξωτερικῶν τῆς Αὐστρίας, τῆς Ἱσπανίας καί τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας – τρεῖς χῶρες πού συνέπραξαν γιά τήν ἵδρυση τοῦ Διεθνοῦς Κέντρου, τό ὁποῖο ἔχει τό καθεστώς ἑνός διεθνοῦς ὀργανισμοῦ καί φιλοδοξεῖ νά ἀποτελέσει ἕνα παγκόσμιο φόρουμ διαλόγου ἀνάμεσα στίς θρησκεῖες τοῦ κόσμου.

Στό περιθώριο τῆς τελετῆς ἔναρξης ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος συναντήθηκε καί συνομίλησε μέ τόν Γενικό Γραμματέα τοῦ ΟΗΕ Μπάν Κί Μούν καί ἄλλους πολιτικούς καί θρησκευτικούς ἡγέτες.

Στή σημαντική ἐπίσκεψη καί τίς ἐπαφές πού ἔχει ὁ Πατριάρχης στή Βιέννη συνοδεύουν ὁ Μητροπολίτης Γαλλίας Ἐμμανουήλ, ὁ ὁποῖος μετέχει στό ἐννεαμελές ΔΣ τοῦ ἐν λόγω Διεθνοῦς Κέντρου καί ἔχει τήν εὐθύνη συντονισμοῦ τῶν διαθρησκειακῶν διαλόγων ἐκ μέρους τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ὁ Μητροπολίτης Μύρων Χρυσόστομος, ὁ ἐπιχώριος Μητροπολίτης Αὐστρίας Ἀρσένιος, ὁ Πρωτοπρεσβύτερος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Δοσίθεος Ἀναγνωστόπουλος, Διευθυντής τοῦ Γραφείου Τύπου τοῦ Πατριαρχείου καί ὁ κ. Παντελεήμων Βίγκας, Ἄρχων Μ. Χαρτοφύλαξ τῆς ΜτΧΕ, Ἐκπρόσωπος τῶν Μειονοτήτων στό Συμβούλιο τῆς Γεν. Διευθύνσεως Βακουφίων στήν Ἄγκυρα. 

(ΠΗΓΗ : http://www.amen.gr, http://aktines.blogspot.gr, http://aktines.blogspot.gr/2012/11/2_28.html)

5) 30-11-2012 : Χαιρετισμός τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου πρός τήν ἀντιπροσωπεία τῶν Παπικῶν κατά τή θρονική ἑορτή

«Ἀτυχῶς, κατά την διαδρομήν τῶν αἰώνων, ἡ ἀδελφωσύνη αὕτη ἐπλήγη ἰσχυρῶς, μέ ἀποτέλεσμα νά διασπασθῇ ἡ πνευματική ἑνότης τῶν Ἐκκλησιῶν μας. Ἐπί σειράν αἰώνων θεολόγοι, ἀλλά καί ἐκκλησιαστικοί ἄνδρες ἀμφοτέρων τῶν Ἐκκλησιῶν, ἐδαπάνων τάς δυνάμεις των, οὐχί ἐν τῷ πλαισίῳ τοῦ διαλόγου, ἀλλά πρός μεμονωμένην προβολήν καί ὑποστήριξιν τῶν ἰδίων θέσεων… Πρέπει, δηλαδή, νά δαπανῶμεν τάς πνευματικάς δυνάμεις μας, οὐχί ἐν τῇ προσπαθείᾳ ἀνευρέσεως δικαιολογιῶν διά τήν ἐνίσχυσιν τῶν θέσεων, τάς ὁποίας ὑπεστηρίξαμεν κατά τό παρελθόν πρός δικαιολόγησιν τοῦ σχίσματος, ἀλλά νά καταβάλλωμεν εἰλικρινῆ προσπάθειαν διά την ἀνεύρεσιν ἐπιχειρημάτων, ἐπιβεβαιούντων τό ἐσφαλμένον τῆς διχαστικῆς τάσεως καί ἀναζητούντων τρόπους προσεγγίσεως».

(ΠΗΓΗ : Περιοδικό «Ἅγιον Ὄρος˙ Διαχρονική μαρτυρία στούς ἂγῶνες ὐπέρ τῆς πίστεως», ἔκδοση Ἁγιορειτῶν Πατέρων, Ἅγιον Ὄρος 2014, σ. 29, https://www.impantokratoros.gr)

6) 7-12-2012 : Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος δωσε τς ελογίες του σκδήλωση το «Τάγματος τῶν Ναϊτῶν».

Πατριάρχης δωσε τς ελογίες του σκδήλωση το «Τάγματος τν Ναϊτν», ἡ ὁποία εἶχε ὡς θέμα της τὴν ἐπέτειο τῶν 100 χρόνων ἀπὸ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς Θεσσαλονίκης καὶ ἡ ὁποία ἔλαβε χώρα τὴν Παρασκευὴ 7 Δεκεμβρίου στὸ Πολεμικὸ Μουσεῖο τῆς Θεσσαλονίκης. Μάλιστα πάνω στὴν πρόσκληση, ὅπως ἀναρτήθηκε στὸ διαδίκτυο, εἶναι εὐδιάκριτος ὁ σταυρὸς τῶν Ναϊτῶν ἱπποτῶν καὶ τὰ ἄλλα σύμβολα τοῦ τάγματος.

Ὅμως δὲν γνωρίζουν στὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ὅτι τὸ Τάγμα τῶν Ναϊτῶν ἱπποτῶν εἶναι ἄρρηκτα συνδεδεμένο μὲ τὴ μασονία καὶ ὅτι οἱ Ναΐτες ἱππότες θεωροῦνται οἱ προπάτορες τῶν σύγχρονων τεκτόνων;

(ΠΗΓΗ : http://katanixis.blogspot.gr/2012/12/blogpost_1547.html καί Ὀρθόδοξος Παρατηρητής, ἐν ἐφημερίδᾳ Ὀρθόδοξος Τύπος (21-12-2012) 4)

7) 8-12-2012 : Συμπροσευχὴ τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου μὲ τὸν Καρδινάλιο τοῦ Μονακό.

(ΠΗΓΗ : Περιοδικό «Ἅγιον Ὄρος˙ Διαχρονική μαρτυρία στούς ἂγῶνες ὐπέρ τῆς πίστεως», ἔκδοση Ἁγιορειτῶν Πατέρων, Ἅγιον Ὄρος 2014, σ. 92, https://www.impantokratoros.gr)

Σύν Θεῷ, θά συνεχίσουμε στό ἑπόμενο ἄρθρο μας.

Σχετικά άρθρα

Θρονικό  πανηγύρι στο Φανάρι

Γράφει ο Μέτοικος Ο Χριστός μόνο εν τω μέσω αυτών δεν ήταν!  Και στο φετινό θρονικό πανηγύρι «πεπληρωμένος χαράς» ο π.Βαρθολομαίος «ευχαρίστησε από τα βάθη της καρδιάς τον αγαπητό [του] αδελφό...

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.