Αφιερώματα

Σύναξις Ορθοδόξων Κληρικών και Μοναχών, Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου Β΄ Οικουμενιστικά Λεχθέντα και πραχθέντα (Μέρος 2ον)

εικόνα άρθρου: Σύναξις Ορθοδόξων Κληρικών και Μοναχών, Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου Β΄ Οικουμενιστικά Λεχθέντα και πραχθέντα (Μέρος 2ον)

Κυριώτερα οἰκουμενιστικά λεχθέντα καί πραχθέντα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος Ἱερωνύμου Β΄ ἀπό τόν Μάρτιο τοῦ 2014 μέχρι τόν Ὀκτώβριο τοῦ 2015

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr
Αναδημοσιεύουμε από το Ιστολόγιο Κατάνυξη

ΣΥΝΑΞΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΩΝ

Ἀποκλειστικά γιά τό Katanixi.gr

Θεσσαλονίκη, 06 Μαρτίου 2020

Παραθέτουμε τά κυριώτερα οἰκουμενιστικά λεχθέντα καί πραχθέντα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος Ἱερωνύμου Β΄ ἀπό τόν Μάρτιο τοῦ 2014 μέχρι τόν Ὀκτώβριο τοῦ 2015.

1) 09-03-2014 : Τό κοινό Μήνυμα τῶν Προκαθημένων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν

Σύναξις τν Προκαθημένων ρθοδόξων κκλησιν (Φανάριον, 6 – 9 Μαρτίου 2014)

Μήνυμα

Εἰς τό Ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Διά τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ, οἱ Προκαθήμενοι τῶν Ἁγιωτάτων Ὀρθοδόξων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν, πρός τούς ἁπανταχοῦ τῆς γῆς Ὀρθοδόξους πιστούς, τούς ἀνά τόν κόσμον ἀδελφούς χριστιανούς καί πρός πάντα ἄνθρωπον καλῆς θελήσεως, εὐλογίαν ἀπό Θεοῦ καί ἀσπασμόν ἀγάπης καί εἰρήνης.

“Εὐχαριστοῦμεν τῷ Θεῷ πάντοτε περί πάντων ὑμῶν μνείαν ὑμῶν ποιούμενοι ἐπί τῶν προσευχῶν ἡμῶν, ἀδιαλείπτως μνημονεύοντες ὑμῶν τοῦ ἔργου τῆς πίστεως καί τοῦ κόπου τῆς ἀγάπης καί τῆς ὑπομονῆς τῆς ἐλπίδος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἔμπροσθεν τοῦ Θεοῦ καί πατρός ἡμῶν” (Α΄ Θεσ. α΄ 2-4).

1. Συνελθόντες διά τῆς χάριτος τοῦ Παναγάθου Θεοῦ, τῇ προσκλήσει τοῦ τῆς Κωνσταντίνου Πόλεως Ἀρχιεπισκόπου καί Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου ἐν Φαναρίῳ, μεταξύ 6ης καί 9ης Μαρτίου 2014, συνεσκέφθημεν ἐν ἀδελφικῇ ἀγάπῃ περί τῶν ἀπασχολούντων σήμερον τήν Ἁγιωτάτην ἡμῶν Ἐκκλησίαν ζητημάτων. Συλλειτουργοῦντες τῷ Κυρίῳ ἐν τῷ πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου κατά τήν εὔσημον καί μεγαλώνυμον ταύτην Κυριακήν τῆς Ὀρθοδοξίας, ἀπευθύνομεν πρός ὑμᾶς λόγον ἀγάπης, εἰρήνης καί παρακλήσεως.

Ἡ Μία, Ἁγία Καθολική καί Ἀποστολική Ὀρθόδοξος ἡμῶν Ἐκκλησία ἐν τῷ κόσμῳ παροικοῦσα, βιώνει καί αὕτη τάς προκλήσεις τοῦ ἀνθρώπου ἑκάστης ἐποχῆς. Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, πιστή εἰς τήν Ἱεράν Παράδοσιν, εὑρίσκεται εἰς διαρκῆ διάλογον μετά τῆς ἑκάστοτε ἐποχῆς, συμπάσχει μετά τῶν ἀνθρώπων καί συμμερίζεται τήν ἀγωνίαν των. «Ἰησοῦς Χριστός χθές καί σήμερον ὁ αὐτός καί εἰς τούς αἰῶνας» (Ἑβρ. ιγ΄ 8-9).

Οἱ πειρασμοί καί αἱ προκλήσεις τῆς ἱστορίας εἶναι ἰδιαιτέρως ἔντονοι εἰς τάς ἡμέρας μας καί οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί δέν δυνάμεθα νά εἴμεθα ἀμέτοχοι εἰς αὐτά ἤ ἀδιάφοροι ἀπέναντί των. Διά τόν λόγον αὐτόν συνήλθομεν ἐπί τό αὐτό διά νά ἐγκύψωμεν εἰς τούς πειρασμούς καί τά προβλήματα τά ὁποῖα ἀντιμετωπίζει σήμερον ἡ ἀνθρωπότης. «Ἔξωθεν μάχαι, ἔσωθεν φόβοι» (Β΄ Κορ. ζ΄ 6) οἱ λόγοι αὐτοί τοῦ Ἀποστόλου ἰσχύουν καί σήμερον.

2. Ἀναλογιζόμενοι τήν ὀδύνην τῶν ἀνθρώπων ἀνά τόν κόσμον, ἐκφράζομεν τήν συμπάθειάν μας διά τό μαρτύριον καί τόν θαυμασμόν μας διά τήν μαρτυρίαν τῶν χριστιανῶν ἐν τῇ Μέσῃ Ἀνατολῇ, Ἀφρικῇ καί ἀλλαχοῦ τῆς γῆς. Φέρομεν εἰς τόν νοῦν μας τό διττόν αὐτῶν μαρτύριον: περί τῆς πίστεώς των ὡς καί περί τῆς διαφυλάξεως τῆς ἱστορικῆς των σχέσεως μετά ἀνθρώπων ἄλλων θρησκευτικῶν πεποιθήσεων. Καταγγέλλομεν τήν ἀναταραχήν καί τήν ἀστάθειαν αἱ ὁποῖαι ὠθοῦν τούς χριστιανούς νά ἐγκαταλείψουν τήν γῆν, ἔνθα ἐγεννήθη ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός καί ἔνθεν διεδόθη τό Εὐαγγέλιον εἰς τόν κόσμον ἅπαντα.

Συμπάσχομεν μετά πάντων τῶν θυμάτων τῆς ἐν Συρίᾳ τραγῳδίας. Καταδικάζομεν πᾶσαν μορφήν τρομοκρατίας καί θρησκευτικῆς ὕβρεως. Ἡ ἀπαγωγή τῶν Μητροπολιτῶν Παύλου καί Ἰωάννου, ἄλλων κληρικῶν, ὡς καί τῶν μοναζουσῶν τῆς ἐν Μααλούλᾳ Ἱερᾶς Μονῆς τῆς Ἁγίας Θέκλης, ἀποτελεῖ χαίνουσαν πληγήν καί ζητοῦμεν τήν ἄμεσον ἀπελευθέρωσίν των.

Ἀπευθύνομεν ἔκκλησιν εἰς πάντα ἐμπλεκόμενον πρός ἄμεσον κατάπαυσιν τῶν στρατιωτικῶν ἐπιχειρήσεων, ἀπελεύθερωσιν τῶν αἰχμαλώτων καί ἑδραίωσιν τῆς εἰρήνης ἐν τῇ περιοχῇ διά τοῦ διαλόγου. Οἱ ἐν Μέσῃ Ἀνατολῇ χριστιανοί ἀποτελοῦν τήν ζύμην τῆς εἰρήνης. Εἰρήνη διά πάντα ἄνθρωπον σημαίνει ἐπίσης εἰρήνη διά τούς χριστιανούς. Στηρίζομεν τό Πατριαρχεῖον Ἀντιοχείας εἰς τήν πνευματικήν καί ἀνθρωπιστικήν διακονίαν αὐτοῦ, ὡς ἐπίσης καί τάς προσπαθείας αὐτοῦ διά τήν παλινόρθωσιν τῆς περιοχῆς καί τήν παλιννόστησιν τῶν προσφύγων.

3. Ἐνθέρμως προσευχόμεθα ὑπέρ τῆς διεξαγωγῆς εἰρηνικῶν διαπραγματεύσεων καί τῆς ἐν προσευχῇ καταλλαγῆς πρός ἔξοδον ἐκ τῆς ἐν Οὐκρανίᾳ συνεχιζομένης κρίσεως. Καταδικάζομεν τάς ἀπειλάς βιαίας καταλήψεως Ἱερῶν Μονῶν καί Ναῶν καί προσευχόμεθα διά τήν ἐπιστροφήν τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν, τῶν σήμερον εὑρισκομένων ἐκτός τῆς κοινωνίας μετά τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας.

4. Ἡ παγκόσμιος οἰκονομική κρίσις ἀποτελεῖ θεμελιώδη ἀπειλήν διά τήν δικαιοσύνην καί τήν εἰρήνην εἰς τοπικόν καί παγκόσμιον ἐπίπεδον. Αἱ συνέπειαι αὐτῆς εἶναι ἐμφανεῖς εἰς ἅπαντα τά στρώματα τῆς κοινωνίας, ἔνθα ἀπουσιάζουν ἀξίαι ὡς ἡ ἀξιοπρέπεια τοῦ προσώπου, ἡ ἀδελφική ἀλληλεγγύη καί ἡ δικαιοσύνη. Τά αἴτια τῆς κρίσεως ταύτης δέν εἶναι ἀμιγῶς οἰκονομικά. Εἶναι καί πνευματικῆς καί ἠθικῆς φύσεως. Ἀντί τοῦ συσχηματισμοῦ πρός τά παγκόσμια εἴδωλα τῆς ἰσχύος, τῆς πλεονεξίας καί τῆς φιληδονίας, ἐξαίρομεν τήν ἀποστολήν μας νά μεταμορφώσωμεν τόν κόσμον, ἐφαρμόζοντες τάς ἀρχάς τῆς δικαιοσύνης, τῆς εἰρήνης καί τῆς ἀγάπης.

Συνεπείᾳ τοῦ ἐγωϊσμοῦ καί τῆς καταχρήσεως τῆς ἐξουσίας, πολλοί ἄνθρωποι ὑποτιμοῦν τήν ἱερότητα τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, ἀδιαφοροῦντες νά διακρίνουν τό πρόσωπον τοῦ Θεοῦ εἰς τούς ἐλαχίστους τῶν ἀδελφῶν μας (πρβλ. Ματθ. κε΄, 40, 45), πολλοί δέ παραμένουν ἀδιάφοροι ἔναντι τῆς πτωχείας, τῆς ὀδύνης καί τῆς βίας, αἱ ὁποῖαι μαστίζουν τήν ἀνθρωπότητα.

5. Ἡ Ἐκκλησία καλεῖται νά ἀρθρώσῃ τόν προφητικόν της λόγον. Ἐκφράζομεν τήν εἰλικρινῆ ἡμῶν ἀνησυχίαν διά τάς τοπικάς καί παγκοσμίους τάσεις, αἱ ὁποῖαι ἀπαξιώνουν καί διαβιβρώσκουν τάς ἀρχάς τῆς πίστεως, τήν ἀξιοπρέπειαν τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, τόν θεσμόν τοῦ γάμου καί τό δῶρον τῆς δημιουργίας.

Ὑπογραμμίζομεν τήν ἀναμφισβήτητον ἱερότητα τῆς ἀνθρωπίνης ζωῆς ἀπό τῆς συλλήψεως μέχρι τοῦ φυσικοῦ θανάτου. Ἀναγνωρίζομεν τόν γάμον ὡς ἕνωσιν ἀνδρός καί γυναικός, ἡ ὁποία εἰκονίζει τήν ἕνωσιν τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας Του. Ἀποστολή ἡμῶν εἶναι ἡ διαφύλαξις τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος ὡς οἰκονόμων καί οὐχί ὡς κατόχων αὐτοῦ. Κατά τήν περίοδον ταύτην τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς προτρεπόμεθα τόν κλῆρον καί τόν λαόν ἡμῶν νά ἐπιδείξουν πνεῦμα μετανοίας, νά βιώσουν τήν καθαρότητα τῆς καρδίας, τήν ταπείνωσιν καί τήν συγχωρητικότητα, καταθέτοντες εἰς τήν κοινωνίαν μαρτυρίαν περί τῶν πάντοτε ἐπικαίρων διδαγμάτων τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

6. Ἡ Σύναξις αὕτη τῶν Προκαθημένων συνιστᾷ δι᾿ ἡμᾶς μίαν εὐλογημένην εὐκαιρίαν, ἵνα ἐπαναβεβαιώσωμεν τήν ἑνότητα ἡμῶν διά τῆς κοινωνίας καί τῆς συνεργασίας. Ἐπιβεβαιοῦμεν τήν ἀφοσίωσιν ἡμῶν εἰς τήν ἔννοιαν τῆς συνοδικότητος, ἥτις τυγχάνει ὑψίστης σημασίας διά τήν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας. Ἐνωτιζόμεθα τήν ρῆσιν τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, ὅτι “τό τῆς Ἐκκλησίας ὄνομα, οὐ χωρισμοῦ ἀλλ᾿ ἑνώσεως καί συμφωνίας ὄνομα”. καρδία μν στρέφεται πρός τήν πό μακροναμενομένην γίαν καί Μεγάλην Σύνοδον τς ρθοδόξου κκλησίας, διά νά μαρτυρήσωμεν τήν νότητα ατς, ς καί τήν εθύνην καί τήν στοργήν της πρός τόν σύγχρονον κόσμον.

Σύναξις συνεφώνησεν τι προπαρασκευαστική τς Συνόδου ργασία πρέπει νά ντατικοποιηθ. Εδική Διορθόδοξος πιτροπή θά ρχίσ τό ργον ατς πό το Σεπτεμβρίου 2014 καί θά λοκληρώσ ατό μέχρι τογίου Πάσχα τοτους 2015. Θά κολουθήσ Προσυνοδική Πανορθόδοξος Διάσκεψις κατά τό πρτον μισυ τοτους 2015. πασαι απόφασεις, τόσον κατά τάς ργασίας τς Συνόδου, σον καί κατά τά προπαρασκευαστικά στάδια ατς, θά λαμβάνωνται καθ᾿μοφωνίαν. γία καί Μεγάλη Σύνοδος τς ρθοδόξου κκλησίας θά συγκληθπό το Οκουμενικο Πατριάρχου ν Κωνσταντινουπόλει ν τει 2016, κτός προόπτου. Σύνοδος θά προεδρεύηται πό το Οκουμενικο Πατριάρχου. Οδελφοί Ατο Προκαθήμενοι τν λοιπν ρθοδόξων Ατοκεφάλων κκλησιν θά κάθηνται κ δεξιν καί ξ εωνύμων Ατο.

7. Ἀναποσπάστως συνδεδεμένη πρός τήν ἑνότητα εἶναι ἡ ἱεραποστολή. Ἡ Ἐκκλησία δέν ζῇ διά τόν ἑαυτόν της, ἀλλά ὀφείλει νά μαρτυρῇ καί νά μοιράζηται τά δῶρα τοῦ Θεοῦ μετά τῶν ἐγγύς καί τῶν μακράν. Μετέχοντες τῆς Θείας Εὐχαριστίας καί προσευχόμενοι ὑπέρ τῆς οἰκουμένης, καλούμεθα νά συνεχίσωμεν τήν λειτουργίαν μετά τήν Θείαν Λειτουργίαν καί νά μοιρασθῶμεν μεθ᾿ ὁλοκλήρου τῆς ἀνθρωπότητος τά δῶρα τῆς ἀληθείας καί τῆς ἀγάπης, συμφώνως πρός τήν τελευταίαν ἐντολήν καί διαβεβαίωσιν τοῦ Κυρίου: “Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τά ἔθνη […] καί ἰδού ἐγώ μεθ᾿ ὑμῶν εἰμι […] ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος” (Ματθ. κη΄, 19-20).

8. Ζῶμεν ἐντός ἑνός κόσμου, ὅπου ἡ πολυπολιτισμικότης καί ὁ πλουραλισμός συνιστοῦν ἀναπόφευκτον πραγματικότητα καί συνεχῶς μεταβαλλομένην. Ἔχομεν ἐπίγνωσιν τοῦ γεγονότος ὅτι οὐδέν θέμα τῆς ἐποχῆς μας δύναται νά θεωρηθῇ ἤ ἐπιλυθῇ ἄνευ ἀναφορᾶς εἰς τό παγκόσμιον, καθώς καί ὅτι οἱαδήτις πόλωσις μεταξύ τοπικοῦ καί παγκοσμίου καταλήγει εἰς ἀλλοίωσιν τοῦ ὀρθοδόξου φρονήματος.

Ὡς ἐκ τούτου, ἐνώπιον καί αὐτῶν εἰσέτι τῶν διαφωνιῶν, διαχωρισμῶν καί διαιρέσεων, εἴμεθα ἀποφασισμένοι νά διακηρύξωμεν τό μήνυμα τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἀναγνωρίζομεν ὅτι ὁ διάλογος τυγχάνει πάντοτε καλλίτερος τῆς συγκρούσεως. Ἡ ἀποχώρησις καί ἡ ἀπομόνωσις οὐδέποτε ἀποτελοῦν ἐπιλογήν. Ἐπαναβεβαιοῦμεν τήν ὑποχρέωσίν μας νά διαλεγώμεθα πρός τόν ἄλλον, μετά τῶν ἄλλων ἀνθρώπων, μετά τῶν ἄλλων πολιτισμῶν, ὅπως καί μετά τῶν ἄλλων χριστιανῶν καί τῶν ἀνθρώπων ἄλλων θρησκευτικῶν πεποιθήσεων.

9. Παρά τάς ἀνωτέρω προκλήσεις, διακηρύσσομεν τό Εὐαγγέλιον τοῦ Θεοῦ “ὅστις τοσοῦτον ἠγάπησε τόν κόσμον” ὥστε “ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν”. Τοιουτοτρόπως, οἱ Ὀρθόδοξοι παραμένομεν πλήρεις ἐλπίδος. Παρά τάς δυσχερείας τολμῶμεν, ἐν τούτοις, νά ἔχωμεν τήν ἐλπίδα ἡμῶν εἰς τόν Θεόν Ὅστις ἐστί “ὁ ὤν καί ὁ ἦν καί ὁ ἐρχόμενος, ὁ παντοκράτωρ” (Ἀποκ. α΄, 8). Διό καί ἀναμιμνῃσκόμεθα ὅτι ὁ τελευταῖος λόγος -λόγος ἀγαλλιάσεως, ἀγάπης καί ζωῆς- ἀνήκει εἰς Αὐτόν, ᾯ πρέπει πᾶσα δόξα, τιμή καί προσκύνησις εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Ἐν Φαναρίῳ, τῇ 9ῃ Μαρτίου 2014

+ Ὁ Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖος

+ Ὁ Ἀλεξανδρείας Θεόδωρος

+ Ὁ Ἱεροσολύμων Θεόφιλος

+ Ὁ Μόσχας Κύριλλος

+ Ὁ Σερβίας Εἰρηναῖος

+ Ὁ Ρουμανίας Δανιήλ

+ Ὁ Βουλγαρίας Νεόφυτος

+ Ὁ Γεωργίας Ἠλίας

+ Ὁ Κύπρου Χρυσόστομος

+ θηνν ερώνυμος

+ Ὁ Βαρσοβίας Σάββας

+ Ὁ Τιράνων Ἀναστάσιος

(ΠΗΓΗ : http://thriskeftika.blogspot.gr)

2) 24-09-2014 : Συνάντηση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερώνυμου μέ τόν Προκαθήμενο τῆς Ἀρμενικῆς Ἐκκλησίας κ. Ἀράμ

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος Ἱερώνυμος συναντήθηκε μέ τόν Προκαθήμενο τοῦ Ἀρμενικοῦ Πατριαρχείου τοῦ Μεγάλου Οἴκου τῆς Κιλικίας, τόν Καθολικό κ. κ. Ἀράμ Α΄, ὁ ὁποῖος ἐπισκέφθηκε ἐπισήμως τήν χώρα μας.

Προσφωνώντας τόν κ. Ἀράμ, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος μεταξύ ἄλλων ἀνέφερε :

«Ζοῦμε εἰς μίαν ἐποχήν κρίσεως, οἰκονομικῆς, ἀλλά πρωτίστως πνευματικῆς. Ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ εἶναι τό desideratum τῆς ἐποχῆς μας, κατά τήν ὁποίαν Ἐκκλησίες καί θρησκεῖες καλοῦνται νά διαδραματίσουν ἕνα πρωτεύοντα ρόλον διά τάς τύχας τῆς ἀνθρωπότητος. Ζοῦμεν εἰς μίαν ἐποχήν πολιτιστικῆς καταπτώσεως, ἀλλά καί διαλόγου, ὁ ὁποῖος εἶναι τό μόνον μέσον πρός τήν καταλλαγήν καί τήν ἀλληλοκατανόησιν τῶν λαῶν καί τῶν ἐθνῶν τῶν καιρῶν μας.

Ἔχομεν ἀνάγκην ἀνθρώπων τοῦ Ὑμετέρου διαμετρήματος καί τῆς ἰδικῆς Σας πνευματικῆς καί θεολογικῆς καταρτίσεως καί ἐμβριθείας. Ἡ λαμπρή παρουσία Σας ἐπί ἔτη πολλά εἰς τήν κορυφήν τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν καί ἡ ἐκδοτική Σας καρποφορία, ἡ ἀνύστακτος μέριμνά Σας διά πτωχούς, νέους καί ἀνυπεράσπιστους Χριστιανούς τῆς εὐαίσθητης περιοχῆς τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, ἡ ποιμαντική Σας ἐγρήγορσις διά τό ποίμνιον τῆς Ἐκκλησίας Σας, οἱ ἀγῶνες Σας διά σύνολην τήν Χριστιανοσύνην καί τέλος, ἡ ἱστορική Σας κατάρτισις, Σᾶς καθιστοῦν μίαν ἐκ τῶν λαμπροτέρων καί σπουδαιοτέρων ἡγετικῶν ἐκκλησιαστικῶν προσωπικοτήτων τοῦ 21ου αἰῶνος.

Ἅγιε Ἀδελφέ, πολλά μᾶς ἑνώνουν ὡς λαούς, ὡς Ἐκκλησίες καί ὡς πολιτισμούς. Κοινές μοῖρες, κοινοί ἀγῶνες καί κοινές θυσίες. Σᾶς χρειαζόμεθα κοντά μας, κοντά εἰς τόν λαόν μας, κοντά εἰς τήν Ἐκκλησίαν μας. Μαζί μποροῦμε πολλά! Δέν ἔχομεν τήν πολυτέλειαν μιᾶς ἀκόμη γενοκτονίας Ἀρμενικῆς, Ποντιακῆς ἤ Μικρασιατικῆς. Τά σχίσματα δέν ὠφέλησαν τάς Ἐκκλησίας μας καί ἀποδυνάμωσαν τήν Χριστιανικήν μας μαρτυρίαν.

Εἶναι ὥρα νά γυρίσουμε σελίδα καί νά προχωρήσουμε μαζί! Εἴμεθα ὑπερήφανοι, πού ἤρθατε προσκυνητές, Ἐσεῖς καί ἡ Τιμία Συνοδεία Σας, εἰς τά ἱερά καί τά ὅσια τῆς Πατρίδος μας καί τοῦ εὐλαβοῦς λαοῦ μας, τοῦ φίλου τοῦ δικοῦ Σας ἐνδόξου καί μαρτυρικοῦ Ἀρμενικοῦ λαοῦ. Εἴμεθα εὐτυχεῖς, πού Σᾶς ὑποδεχόμεθα σήμερον ἐδῶ, εἰς τήν Αἴθουσαν τοῦ Θρόνου, ἀλλά καί τῆς διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Εἰς τό πρόσωπόν Σας καλωσορίζομεν τόν Φίλον, τόν Ἀδελφόν, τόν Ἡγέτην. Οἱ θύρες τῆς καρδιᾶς εἶναι ἀνοιχτές. Σᾶς ἀσπαζόμεθα φιλήματι ἁγίῳ καί Σᾶς εὐχόμεθα καλήν παραμονήν καί εὐόδωσιν τῶν ποιμαντικῶν καί ἐκκλησιαστικῶν Σας ὑποχρεώσεων πρός ὄφελος τῶν ἀδελφῶν μας τοῦ Ἀρμενικοῦ Σας ποιμνίου».

Στήν ἀντιφώνησή του ὁ Προκαθήμενος τοῦ Ἀρμενικοῦ Πατριαρχείου τοῦ Μεγάλου Οἴκου τῆς Κιλικίας, ὁ Καθολικός κ.κ. Ἀράμ Α΄ τόνισε :

«Μακαριώτατε καί ἀδελφέ ἐν Χριστῶ,

Μοῦ δημιουργεῖ μεγίστη πνευματική ἀγαλλίαση νά σᾶς ἀπευθύνω τόν ἀδελφικό χαιρετισμό. Δέν εἶναι ἡ πρώτη φορά, πού συναντῶ τήν Μακαριότητά Σας. Μοῦ δίνει βαθιά πνευματική ἀγαλλίαση νά βρίσκομαι στήν εὐλογημένη χώρα τῆς Ἑλλάδος. Ὡς μέλη τῆς συνοδείας μου ἔχω μαζί μου τόν πνευματικό ἀρχηγό τῆς ἀρμενικῆς κοινότητος ἐν Ἑλλάδι καί τόν Ἀρμένιο πρέσβη.

Ὅπως σωστά ἐπισημάνατε, Μακαριώτατε, ὑπάρχουν πολλά κοινά μεταξύ τῶν Ἐκκλησιῶν καί τῶν ἐθνῶν μας.

Ἄν κάποιος ἀνοίξει καί μελετήσει τίς ἱστορίες τῶν Ἐκκλησιῶν μας θά διαπιστώσει ὅτι οἱ ἐκκλησίες καί οἱ λαοί μας εἶχαν πάντα ἐπαφές καί συνεργασίες. Τούς τελευταίους αἰῶνες οἱ ἐκκλησίες καί οἱ λαοί μας ὑπέφεραν ἀπό τόν τουρκικό ζυγό. Ὅλοι γνωρίζουν τήν ἀρμενική γενοκτονία.

Ὅλοι γνωρίζουν ὅτι καί οἱ Ἕλληνες ἔζησαν γενοκτονία. Γι’ αὐτόν τόν λόγο οἱ ἐκκλησίες καί τά ἔθνη μας πρέπει νά ἀγωνιστοῦν κατά νέων γενοκτονιῶν. Νά διασφαλίσουν τά δικαιώματα τῶν λαῶν. Νέες σφαγές λαμβάνουν χώρα σήμερα ἐναντίον τῶν Χριστιανῶν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς.

Δέν εἴμεθα ἐναντίον τῶν Μουσουλμάνων. Ἐπί αἰῶνες συμβιώνουμε στήν Μέση Ἀνατολή.

Ὁ φονταμενταλισμός, ὅμως, πού ἀναπτύσσεται, δέν εἶναι μόνον ἐναντίον τῶν Χριστιανῶν, ἀλλά ἐναντίον ὅλων.

Μακαριώτατε,

Ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ αὐτῆς τῆς συναντήσεως, θά ἤθελα νά ἐκφράσω τίς εὐχαριστίες μου, γιατί Ἐσεῖς ὡς Πατέρας τῶν Χριστιανῶν στήν Ἑλλάδα, θεωρεῖτε τόν ἑαυτό σας καί Πατέρα τῶν Ἀρμενίων. Ἡ κοινότητά μας νιώθει τήν Ἑλλάδα μητέρα της».

Ὁ Προκαθήμενος τοῦ Ἀρμενικοῦ Πατριαρχείου τοῦ Μεγάλου Οἴκου τῆς Κιλικίας, ὁ Καθολικός κ.κ. Ἀράμ Α΄ τήν Δευτέρα 29η Σεπτεμβρίου, στίς 7 ἡ ὥρα τό βράδυ ἀναγορεύθηκε ἐπίτιμος διδάκτορας τῆς Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν. Ἡ τελετή ἔλαβε χώρα στήν μεγάλη αἴθουσα τελετῶν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν παρουσίᾳ τοῦ Πρυτάνεως τοῦ ΕΚΠΑ, τῆς Συγκλήτου καί ἄλλων ἀρχῶν.

(ΠΗΓΗ : http://www.ecclesia.gr)

3) 07-02-2015 : «Μέχρι τήν Σύνοδο τοῦ 2016 νά έχουμε κάνει βήματα μπροστά», εἶπε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κατά τήν συνάντηση του μέ Ρωσική ἀντιπροσωπεία.

Ἰδιαίτερη ἀναφορά στήν Μεγάλη Σύνοδο τῶν Ὀρθοδόξων, πού θά γίνει τό 2016 στήν Κωνσταντινούπολη ἔκανε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Ἱερώνυμος κατά τήν συνάντηση, πού εἶχε μέ ἀντιπροσωπεία ἀπό τήν Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας.

«Τό 2016, πού θά συναντηθοῦμε, νά ἔχουμε κάνει δύο βήματα μπροστά», εἶπε ὁ κ. Ἱερώνυμος κατά τήν συνομιλία, πού εἶχε στήν Ἀρχιεπισκοπή μέ τήν ρωσική ἀντιπροσωπεία.

Ἡ ρωσική ἀντιπροσωπεία ἀποτελοῦνταν ἀπό τόν Μητροπολίτη Ὄρενμπουργκ καί Σαράκτας Βαλεντῖνο, τόν Μητροπολίτη Πέρμ καί Σόλικαμσκ Μεθόδιο, τόν Ἡγούμενο Nikodim, πρύτανη τῆς Θεολογικῆς Ἀκαδημίας Μόσχας, τόν πρωτοπρεσβύτερο Andrey Anatolievich, τόν γραμματέα τοῦ Μητροπολίτη Ὄρενμπουργκ, καθῶς καί δημοσιογράφο ρωσικοῦ τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ. 

Ἡ ἐπίσκεψη αὐτή τῆς ρωσικῆς ἀντιπροσωπείας στόν Ἀρχιεπίσκοπο πραγματοποιήθηκε στό πλαίσιο τῆς συνεργασίας τῶν δύο ἐκκλησιῶν στόν τομέα τοῦ θρησκευτικοῦ τουρισμοῦ.

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν, μιλώντας γιά τόν Πατριάρχη τῆς Ρωσίας, χαρακτήρισε τόν κ. Κύριλλο ἄνθρωπο μέ πολλά προσόντα.

Τήν ρωσική ἀντιπροσωπεία, πού συνοδευόταν ἀπό τόν Μητροπολίτη Δωδώνης Χρυσόστομο καί τόν Ἀρχιμανδρίτη Σπυρίδωνα Κατραμάδο, ὑπεύθυνο τοῦ γραφείου τοῦ θρησκευτικοῦ τουρισμοῦ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ὑποδέχθηκε ὁ Πρωτοσύγκελος τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀρχιμανδρίτης Συμεών Βολιώτης.

«Αὐτή ἡ ἀνταλλαγή ἐπισκέψεων εἶναι ἰδιαίτερα ὠφέλιμη καί ἔχουμε ἀνάγκη ἀπό τέτοιου εἴδους συνεργασίες ἀνάμεσα στούς Ὀρθοδόξους», ὑπογράμμισε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί ζήτησε ἀπό τή ρωσική ἀντιπροσωπεία νά μεταφέρει τίς εὐχές καί τήν ἀγάπη του στόν Πατριάρχη Μόσχας. 

Ἀπό τήν πλευρά του, ὁ Μητροπολίτης Ὄρενμπουργκ καί Σαράκτας Βαλεντῖνος, ἀφοῦ ἀναφέρθηκε στό ταξίδι τῆς ἀντιπροσωπείας στήν Ἀθήνα, δήλωσε ὅτι «στήν μεγάλη Σύνοδο τό 2016 θέλουμε ὅλες τίς ἐκκλησίες σάν ἀδελφές καί ὄχι νά εἶναι ἡ μία μεγαλύτερη ἀπό την ἄλλη».

(ΠΗΓΗ : https://www.dogma.gr)

4) 15-01-2015 : Συνάντηση Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύμου μέ τόν Ἀγγλικανό «ἐπίσκοπο» Γιβραλτάρ Robert Innes

Συνῆλθε τήν Πέμπτη, 15 Ἰανουαρίου 2015, στήν τρίτη Συνεδρία Της γιά τόν μήνα Ἰανουάριο, ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὑπό τήν Προεδρία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος Ἱερωνύμου.

Στό περιθώριο τῆς Συνεδρίας, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος συναντήθηκε μέ τόν Ἀγγλικανό ἐπίσκοπο Γιβραλτάρ Robert Innes, ὑπεύθυνο τῶν ἐν Εὐρώπῃ Ἀγγλικανικῶν Κοινοτήτων.

Κατά τήν συνάντηση, ἔγινε ἀναφορά στήν συνεργασία τῶν δύο Ἐκκλησιῶν σέ κοινωνικά θέματα καί ἐπαινέθηκε τό προνοιακό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Ἐπίσης, ἐξεφράσθη ἡ κοινή ἀνησυχία γιά τό ὀξύ μεταναστευτικό πρόβλημα, τό ὁποῖο ἐντείνεται ἀπό τήν κοινωνική καί οἰκονομική κρίση καί ἐπιβαρύνει τίς δυνατότητες προσφορᾶς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἡ ὁποία οὕτως ἡ ἄλλως ἐνισχύει «πάντα ἄνθρωπον» ἀνεξαρτήτως προελεύσεως καί ἐθνικότητος.

Ἀκολούθως, ὁ Ἀγγλικανός ἐπίσκοπος συναντήθηκε μέ ὑπηρεσιακούς παράγοντες τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.

(ΠΗΓΗ : https://www.exapsalmos.gr)

5) 12-03-2015 : Ἱερώνυμος γιά διάλογο Ὀρθοδόξων-Ρωμαιοκαθολικῶν : «Νά λείψει ὁ ἐγωϊσμός»

Πλῆθος Ἱεραρχῶν ἀλλά καί κόσμου ἔδωσε τό παρόν στήν παρουσίαση τοῦ βιβλίου τοῦ Ἀρχιμανδρίτη τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἀλεξανδρουπόλεως Ἀποστόλου Καβαλιώτη μέ τίτλο : «Ὁ Διμερής Οἰκουμενικός Διάλογος Ὀρθοδόξων καί Ρωμαιοκαθολικῶν ὑπό τήν πραγματικότητα τῶν δυσχερειῶν τῆς Οὐνίας καί τοῦ Πρωτείου».

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος ἦταν μεταξύ τῶν ὑψηλῶν προσκεκλημένων καί στόν σύντομο χαιρετισμό του ἀναφέρθηκε στόν τρόπο, πού πρέπει νά γίνει ἡ προσέγγιση τῶν Ἐκκλησιῶν καί τόνισε χαρακτηριστικά πώς πρέπει νά λείψει ὁ ἐγωϊσμός.

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος στόν χαιρετισμό του συνεχάρη τόν π. Ἀπόστολο γιά τά στοιχεῖα, πού παρουσιάζει, καί τούς προβληματισμούς, πού δημιουργεῖ, καί τόνισε πώς «ὁ ἐγωϊσμός εἶναι ἡ ἄλλη πλευρά. Ἡ ἀπόσταση, πού θέλουμε νά καλύψουμε στό μεγάλο θέμα τῆς προσεγγίσεως τῶν Ἐκκλησιῶν, ἔχει ἕναν ἐχθρό, τόν ἐγωϊσμό, ὁ ὁποῖος, βέβαια, δέν παρατηρεῖται μόνο σέ αὐτόν τόν χῶρο, ἀλλά σέ ὅλες τίς ἐπιδόσεις τῆς ζωῆς μας. Ὁ ἐγωϊσμός μᾶς πληγώνει καί μᾶς φέρνει ἀπέναντι καί, ἄν δέν τό καταλάβουμε αὐτό, θά παλεύουμε πάντοτε.Πρῶτα εἶναι ἡ πατρίδα καί μετά ὁ καθένας ἀπό μᾶς. Πρῶτα εἶναι ἡ Ἐκκλησία καί ὕστερα ὁ καθένας ἀπό μᾶς». 

Στό κεντρικό ξενοδοχεῖο, πού φιλοξένησε τήν παρουσίαση τοῦ βιβλίου, τό παρόν ἔδωσαν ἐπίσης οἱ Μητροπολίτες Σπάρτης Εὐστάθιος, Νέας Ἰωνίας Γαβριήλ, Μεσσηνίας Χρυσόστομος (οἱ δύο τελευταῖοι ἦταν ἐκ τῶν παρουσιαστῶν), οἱ πρώην ὑπουργοί Λούκα Κατσέλη, Γεράσιμος Ἀρσένης, Ἄννα Διαμαντοπούλου, Κωνσταντίνος Τζαβάρας καί οἱ πρέσβεις τοῦ Βελγίου καί τοῦ Καναδᾶ.

(ΠΗΓΗ : https://www.vimaorthodoxias.gr)

6) 9/12-09-2015 : Συμπροσευχή στό 23ο Διεθνές Συνέδριο στήν οἰκουμενιστική, μεικτή καί διομολογιακή μοναστική κοινότητα τοῦ Bose τῆς Ἰταλίας. Τό μήνυμα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύμου

Συμπροσευχή ὅλων τῶν συνέδρων πραγματοποιήθηκε τήν δεύτερη ἡμέρα (10-09-2015) τοῦ 23ου Διεθνοῦς Οἰκουμενι(στι)κοῦ Συνεδρίου γιά τήν Ὀρθόδοξη Πνευματικότητα, πού διεξήχθη στήν οἰκουμενιστική, μεικτή καί διομολογιακή μοναστική κοινότητα τοῦ Μπόζε τῆς Ἰταλίας 9-12 Σεπτεμβρίου 2015.

Ἀναγνώσθηκαν μάλιστα καί τά μηνύματα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Ἱερωνύμου καί τοῦ Γενικοῦ Γραμματέα τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν.

Στό μήνυμά του ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος πρός τό 23ο Διεθνές Συνέδριο τῆς οἰκουμενιστικῆς, μεικτῆς καί διομολογιακῆς μοναστικῆς κοινότητας τοῦ Bose τῆς Ἰταλίας, ἀνέφερε : «Μέ μεγάλη χαρά διάβασα τό πρόγραμμα τοῦ 23ου Διεθνοῦς Διαχριστιανικοῦ Συνεδρίου, πού πρόκειται νά λάβει χώρα καί θά φιλοξενηθεῖ στή μοναστική κοινότητά σας. Τό ἐπιλεγμένο θέμα τοῦ «Ἔλεος καί Συγχώρεση» εἶναι τό πρόβλημα τῆς ἐποχῆς μας».

Ἂκολουθεῖ ὁλόκληρο τό μήνυμα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου στήν Ἰταλική γλώσσα.

Con particolare gioia ho letto il programma del XXIII Convegno Internazionale Inter-cristiano che sta per aver luogo e che sarà ospitato dalla vostra Comunità monastica.

Il tema scelto della “misericordia e del perdono” è il problema delnostro tempo. Mentre, infatti, secondo l’insegnamento biblico epatristico, la vita del cristiano deve essere una continua conversione, un rinnegamento del proprio se peccatore e un continuo perdono del fratello ugualmente peccatore, che attirerà sudi essa la misericordia e il perdono del Padre, sembra che il cammino antropocentrico e non cristocentrico dell’umanità abbia scelto, invece dell’accusa di se, la giustificazione di se e, invece del perdono, il rancore.

E percio doveroso, allo scopo di ridefinire il cammino celeste dell’umanità, immergersi nelle antiche acque dell’esperienza, della vigilanza e dell’ascesi. Credo che gli oratori con le loro relazioni mostreranno molti di questi aspetti e faranno menzione dell’esigenza della remissione come anche di quella ad essa collegata del pentimento. Le parole “rimetti loro” che il Nostro Signore ha rivolto al Padre nella tremenda ora della sua crocifissione evocano per noi anche l’esigenza della remissione, del perdono, della riconciliazione, e di conseguenza della reintegrazione ecclesiale.

Auguro, dalla mia posizione, un successo secondo Dio ai lavori delvostro Convegno e la benedizione del Nostro Signore sulla vostravita e le vostre opere.

Con paterne preghiere,

Hieronymos II di Atene

(ΠΗΓΗ : http://aktines.blogspot.gr, http://aktines.blogspot.gr)

7) 18-10-2015 : Ἐπιστολή Ἀρχιεπισκόπου πρός τόν Ὑπουργό Πολιτισμοῦ καί Ἀθλητισμοῦ Ἀριστείδη Μπαλτά σχετικά μέ τήν ἀναστήλωση τοῦ Τζαμιοῦ στό Μοναστηράκι.

Ἀξιότιμε κύριε Ὑπουργέ,

Κατά τήν διάρκεια τῆς θητείας σας ὡς Ὑπουργοῦ Πολιτισμοῦ, Παιδείας καί Θρησκευμάτων, εἴχαμε μία σύντομη μέν, ὡστόσο ἔντιμη καί συνεπή συνεργασία. Σήμερα, μέ τήν ἰδιότητα πιά τοῦ Ὑπουργοῦ Πολιτισμοῦ καί Ἀθλητισμοῦ, στό πλαίσιο τῆς ἀγαστῆς ἐπικοινωνίας καί συνεργασίας, πού εἴχαμε, αἰσθάνομαι τήν ὑποχρέωση νά σᾶς προειδοποιήσω ὅτι : Σᾶς ἑτοιμάζουν μία ἔκπληξη, πού πιθανόν νά συνδέσει τό ὄνομά σας μέ τή διαχρονικότητα αὐτοῦ τοῦ τόπου καί τά περίεργα τῆς Ἱστορίας του.

Προτοῦ σᾶς ἐκφράσω τόν προβληματισμό μου, θά ἤθελα νά σᾶς ἀφηγηθῶ ἕνα προσωπικό βίωμα. Ὅταν ὑπηρετοῦσα στή Βοιωτία, ἀρκετές δεκαετίες πρίν, καί ἀκόμη τά ἀρχαιολογικά μου ἐνδιαφέροντα παρέμεναν ζώπυρα, ταλαιπωροῦσα μέ τίς ἐρωτήσεις μου τούς γέροντες μοναχούς. Μοῦ ἔλεγαν, θυμᾶμαι, ὅτι ὁ Ὅσιος Λουκᾶς ὁ Στειριώτης, κατά τήν παράδοση τῆς Μονῆς, ἔγινε πολύ νέος μοναχός στήν Ἐκκλησία τῆς ὄμορφης Παναγιᾶς στό Μοναστηράκι τῆς Ἀθήνας, ὄχι ὅμως ἐκείνης, πού σώζεται καί λειτουργεῖ σήμερα.

Ἐπανέρχομαι στό σήμερα. Σέ ἀνάρτηση τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ καί Ἀθλητισμοῦ στή «Διαύγεια» (στοιχεῖα ἈΔΑ : 76Γ5465ΦΘ3-684) διαπίστωσα ὅτι ἐλήφθη ἡ ἀπόφαση, κατά τήν ἐπιθυμία καί πίεση τῶν γειτόνων μας(;), νά προχωρήσετε στήν ἀναστήλωση τοῦ Τζαμιοῦ στό Μοναστηράκι. Ἐπιστράτευσα κάθε ἀρχαιολογική μου γνώση. Προσπάθησα νά συγκεντρώσω ἐπιστημονικά στοιχεῖα ἀπό ἀξιόλογους ἐρευνητές. Τά στοιχεῖα εἶναι ἀδιάσειστα καί καταγράφουν τήν ἱστορική πραγματικότητα.

Ἀξιότιμε κύριε Ὑπουργέ,

Ὁ κατακτητής μας μέσα στήν ἀλαζονεία τῆς νίκης, κατέστρεψε τήν πρώτη Ἐκκλησία τῆς Ἀθήνας καί πάνω της ἀνέγειρε τό σωζόμενο Τζαμί. Οἱ ἔρευνες ἀπέδειξαν τοῦ λόγου τό ἀληθές. Τά στοιχεῖα, πού ἔχω στή διάθεσή μου, εἶναι πολλά.

Ἀσφαλῶς καί θά πρέπει νά γίνουν ὅλες οἱ προβλεπόμενες στερεωτικές καί ἀναστηλωτικές ἐργασίες Τζαμιοῦ. Στίς ἡμέρες μας, ἐν τούτοις, ἔχει ἀναπτυχθεῖ σέ μεγάλο βαθμό ἡ ἀναστηλωτική ἐπιστήμη. Ὑπάρχουν, ἀκόμη, πολλοί καί ἄριστοι ἐπιστήμονες ἀρχαιολόγοι, ἀρχιτέκτονες, ἀναστηλωτές καί συντηρητές.

Μία πρόταση, πού σᾶς καταθέτω, λοιπόν, εἶναι νά ἀναστηλωθεῖ καί νά συντηρηθεῖ μέ τόν ἐνδεδειγμένο ἐπιστημονικό τρόπο ἡ ὄμορφη Παναγιά καί καταλλήλως νά ἀναδειχθεῖ καί τό στερεούμενο Τζαμί. Δύο πολιτισμοί, δύο ἱστορίες.

Κύριε Ὑπουργέ, ἡ πρωτοβουλία εἶναι στό χέρι σας. Δέν θά στερεώσετε ἁπλῶς σέ ἕναν χῶρο δύο μνημεῖα. Θά ἀναδείξετε τήν πορεία καί τήν τραγικότητα τῆς ἱστορίας τοῦ τόπου.

Δέν ἔχω καμία ἀμφιβολία πώς ἤδη θά ἔχουν ἀρχίσει τά σχετικά «νεύματα», γιά νά ἐξαφανισθοῦν «οἱ λίθοι οἱ κράζοντες». Πολλοί θά προσπαθήσουν νά σᾶς πείσουν νά μπαζωθοῦν. Ἄλλοι θά ὑποστηρίξουν ὅτι οἱ πέτρες θά πρέπει νά μεταφερθοῦν στό Μουσεῖο. Πολλοί, εὐελπιστῶ οἱ περισσότεροι, νά στηρίξουν τήν πρότασή μου.

Ἄν, ὅμως, δέν ἁπλώσετε σεῖς τό στιβαρό σας χέρι γιά ἀλλαγή πορείας, τότε θά ἀκουσθεῖ καί πάλι τό παράπονο τοῦ Παλαμᾶ : «Σβησμένες ὅλες οἱ φωτιές οἱ πλάστρες μέσ’ τή Χώρα».

Μέ ἐκτίμηση καί εὐχές

(ΠΗΓΗ : http://aktines.blogspot.gr)

8) 19-10-2015 : Διαθρησκειακή Συνάντηση Ἀθηνῶν. Ἀρχιεπίσκοπος : «Σήμερα καλούμαστε νά ἀφήσουμε τά λόγια».

Ξεκίνησε τήν Δευτέρα 19 Ὀκτωβρίου 2015 τίς ἐργασίες της ἡ Διεθνής Διάσκεψη τῶν Ἀθηνῶν μέ θέμα : «Θρησκευτικός καί Πολιτιστικός Πλουραλισμός καί Εἰρηνική Συνύπαρξη στήν Μέση Ἀνατολή».

Στό συνέδριο συμμετεῖχαν ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων Θεόφιλος, ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας Θεόδωρος, ὁ Πατριάρχης Ἀντιοχείας Ἰωάννης, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος Ἱερώνυμος, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀλβανίας Ἀναστάσιος, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Σινᾶ Δαμιανός, ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Πατριάρχου Μόσχας Κυρίλλου, Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ἱλαρίων, Ἱεράρχες, καθώς καί οἱ ἡγέτες τῶν Ἀρχαίων Ἀνατολικῶν Ἐκκλησιῶν, τῆς Ἀρμενικῆς, τῆς Κοπτοορθόδοξης καί ταῆς Συρορθόδοξης Ἐκκλησίας.

Ἐπίσης, συμμετεῖχαν προτεστάντες, ρωμαιοκαθολικοί, ἰουδαῖοι καί μουσουλμάνοι ὑψηλοί ἐκπρόσωποι τῶν Ἐκκλησιῶν, ὅπως ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Γκάλαγκερ, ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τοῦ Βατικανοῦ, ὁ Ἀρχιραββῖνος δρ Ντέιβιντ Ρόσεν καί ὁ Μέγας Μουφτής τῆς Αἰγύπτου Ἀμπντέλ-Καρίμ Ἀλάμ, οἱ ὑπουργοί Ἐξωτερικῶν τοῦ Ἰράκ, τῆς Ὁλλανδίας, τῆς Αἰγύπτου καί τῆς Κύπρου, ὁ διοικητής τῶν κουρδικῶν περιοχῶν τοῦ Ἰράκ Φαρχάντ Ἀτρούσι καί ἡ ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν γιά Εὐρωπαϊκές Ὑποθέσεις τῶν ΗΠΑ Βικτόρια Νούλαντ.

Μετά τόν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο, τόν λόγο πῆρε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος, ὁ ὁποῖος μεταξύ ἄλλων τόνισε : «Σήμερα ἀναρωτιέμαι : Ἀντί νά εἴμαστε ἐδῶ καί νά κλαῖμε γιά τά προσφυγόπουλα, μήπως θά ἔπρεπε νά εἴχαμε μεριμνήσει νωρίτερα, ὥστε νά μήν ξερριζωθοῦν ἀπό τά σπίτια τους; Στό μέτρο, πού μοῦ ἀναλογεῖ, ζητῶ συγγνώμη γιά κάθε παιδί, πού ἔφυγε, γιατί δέν ἔκανα κάτι, γιά νά σταματήσω αὐτό τό ταξίδι. Σήμερα καλούμαστε νά ἀφήσουμε τά λόγια, νά ἀναλάβουμε πρωτοβουλία μέ οὐσία καί συγκεκριμένα ἀποτελέσματα. Ὁ,τιδήποτε ἄλλο ἀποτελεῖ προδοσία στήν χριστιανική μας ὑπόσταση».

Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Ἱερώνυμος ὑπεγράμμισε τήν ἀνάγκην συμπαραστάσεως μας εἰς τούς πρόσφυγας, τούς ὁποίους ἔχομεν δίπλα μας, καί ὅτι ἡ συμπαράστασίς μας αὐτή εἶναι ἐπιτακτική ἀνάγκη, συφώνως ὄχι μόνον πρός τάς ἀρχάς τοῦ Εὐαγγελίου, ἀλλά καί πρός τάς ἀνθρωπιστικάς ἀρχάς. Ἡ Μέση Ἀνατολή ἐξακολουθεῖ νά παραμένῃ μία χαίνουσα αἱμάσσουσα πληγή. Ὑπάρχει ἡ τραγῳδιία τοῦ προσφυγικοῦ προβλήματος εἰς τήν Μεσόγειον καί εἰς ὁλόκληρον τήν Εὐρώπην. Ἐτόνισεν ὅτι ἡμεῖς δημιουργοῦμε τούς πρόσφυγας καί ἔπειτα τούς ὁδηγοῦμεν ὡς πρόβατα σφαγῆς.

(ΠΗΓΗ : http://www.romfea.gr, http://jerusalem-patriarchate.info)

Σύν Θεῷ, θά συνεχίσουμε στό ἑπόμενο ἄρθρο μας.

e-mail: synaxisorthkm@gmail.com

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Δείτε σχετικά:
– Σύναξις Ορθοδόξων Κληρικών και Μοναχών, Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου Β΄ Οικουμενιστικά Λεχθέντα και πραχθέντα (Μέρος 1ον)

Σχετικά άρθρα

Οικουμενισμός εντός των τειχών

Επαναλαμβάνονται οι αντικανονικές συμπροσευχές με αντιπροσωπείες εκατέρωθεν στις «πρωτόθρονες» εορτές Ρώμης και Φαναρίου Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr «Κατά τη Θεία Λειτουργία που τελέστηκε το Σάββατο, 29 Ιουνίου, στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου...

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.