Αφιερώματα

Σύναξις Ορθοδόξων Κληρικών και Μοναχών, Πατριάρχου Μόσχας Κυρίλλου Οικουμενιστικά Λεχθέντα και πραχθέντα (Μέρος 1ον)

εικόνα άρθρου: Σύναξις Ορθοδόξων Κληρικών και Μοναχών, Πατριάρχου Μόσχας Κυρίλλου Οικουμενιστικά Λεχθέντα και πραχθέντα (Μέρος 1ον)

Κυριώτερα λεχθέντα καί πραχθέντα τοῦ Πατριάρχου Μόσχας Κυρίλλου ἀπό τό 2011 μέχρι τό 2013

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr
Αναδημοσιεύουμε από το Ιστολόγιο Κατάνυξη

ΣΥΝΑΞΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΩΝ

Ἀποκλειστικά γιά τό Katanixi.gr

Θεσσαλονίκη, 20 Σεπτεμβρίου 2019

Ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ἱερόθεος τήν 9η-8-2019 δημοσίευσε κείμενο μέ τίτλο : «Οἱ ἐκκλησιολογικές μεταπτώσεις τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας»1. Μέ αἰσθήματα ἐκπλήξεως, θλίψεωςκαί ἀπογοητεύσεως διαπιστώσαμε ὅτι στήν ἀρχή τοῦ κειμένου ἰσχυρίζεται ὅτι : «Παρατηρῶ, ὅμως, ὅτι οἱ ἀντιοικουμενιστές στήν Ἑλλάδα κρίνουν καί ἐπικρίνουν ἔντονα τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, ἰδίως τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαῖο, ἐνῶ ἀμνηστεύουν παράλληλα τίς ἄλλες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες, κυρίως τήν Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας. Νομίζω ὅτι αὐτό δέν εἶναι δίκαιο, οὔτε ἀντικειμενικό».Τήν ἴδια θέση ἐπαναλαμβάνει καί στό τέλος τοῦ κειμένου, λέγοντας : «Τό πρόβλημα, ὅμως, εἶναι ὅτι οἱ ἀντιοικουμενιστικοί θεολόγοι, ἐνῶ κατακρίνουν τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαῖο καί τήν Σύνοδο τῆς Κρήτης, ὄχι μόνον ἀμνηστεύουν τίς χειρότερες ἀπόψεις τοῦ Πατριάρχου Μόσχας, ἀλλά καί τόν στηρίζουν σέ βάρος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Αὐτό εἶναι ἕνα θέμα ἑρμηνείας ἀπό κάθε πλευρά».

Τήν ἴδια τοποθέτηση ἐπαναλαμβάνει ὁ Μητροπολίτης σέ ἄλλο κείμενό του μέ τίτλο : «Διευκρινίσεις γιά τίς ἀπόψεις μου γιά τό Οὐκρανικό ζήτημα»2, πού δημοσίευσε στίς 16-08-2019. Λέγει : «4. Μέ ἐνόχλησε τό γεγονός ὅτι ὅσοι ἔκριναν μέχρι τώρα τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο γιά ἄλλα θέματα, βρῆκαν τήν εὐκαιρία νά τό κρίνουν καί γιά τό θέμα τῆς Οὐκρανίας, ἐνῶ ταυτόχρονα ἀμνηστεύουν ἐπιμελῶς τίς οἰκουμενιστικές ἀπόψεις ἄλλων ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας. Αὐτό δείχνει ἔλλειψη ἀντικειμενικότητας καί ἐκκλησιαστικῆς παιδείας, δείχνει μάλιστα προσωπική ἐμπάθεια. Παρατηρῶ ὅτι ὅσοι μέχρι τώρα ἔκριναν τίς ἀποφάσεις τῆς Συνόδου τῆς Κρήτης τό 2016, τώρα αὐτομάτως σταμάτησαν τήν κριτική αὐτή καί κρίνουν τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο γιά τήν χορήγηση Αὐτοκεφαλίας στήν Οὐκρανία. Αὐτό δείχνει ὅτι τό πρόβλημά τους εἶναι τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο καί κυρίως ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος». Στό τέλος τοῦ κειμένου καταλήγει ὡς ἑξῆς : «Τελικά, θεωρῶ ὅτι ὅσοι κρίνουν ἄκριτα τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη μέ βαρεῖς χαρακτηρισμούς στό θέμα αὐτό, ἀμνηστεύοντας συγχρόνως λάθη τῶν ἄλλων, πού ἐμπλέκονται σέ αὐτή τήν ὑπόθεση, ἔχουν κάποιες ἄλλες σκοπιμότητες. Γιατί δέν εἶναι δυνατόν οὔτε λογικό καί τίμιο νά φταίη σέ ὅλα ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης καί νά ἔχη δίκαιο σέ ὅλα ὁ Πατριάρχης Μόσχας! Τό «μαῦρο» καί «ἄσπρο» ἔχει τήν ἑρμηνεία του».

Ἐπειδή, ὅμως, ἐμεῖς δέν ἀμνηστεύουμε τόν Οἰκουμενισμό οὔτε τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου οὔτε τοῦ Πατριάρχου Μόσχας Κυρίλλου, γι’αὐτό ἀποφασίσαμε, παραλλήλως μέ τήν σειρά κειμένων, πού ἀποδεικνύουν τόν Οἰκουμενισμό τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου, πού ἤδη ἐδῶ καί τέσσερεις μῆνες δημοσιεύονται ἑβδομαδιαίως καί θά συνεχίσουν νά δημοσιεύονται, νά παραθέσουμε καί μιά σειρά κειμένων, τά ὁποῖα ἀποδεικνύουν τόν Οἰκουμενισμό καί τοῦ Πατριάρχου Μόσχας Κυρίλλου.

Παραθέτουμε, λοιπόν, τά κυριώτερα λεχθέντα καί πραχθέντα τοῦ Πατριάρχου Μόσχας Κυρίλλου ἀπό τό 2011 μέχρι τό 2013.

1) 25-11-2011 : Χριστιανισμός καί Ἰσλάμ

«Οἱ παραδοσιακές θρησκεῖες, ὁ Χριστιανισμός καί τό Ἰσλάμ διατηροῦν τό θεμελιωμένο στήν Θεία Ἀποκάλυψη κριτήριο διακρίσεως μεταξύ καλοῦ καί κακοῦ. Μέ αὐτή τήν ἔννοιᾳ τόσο οἱ χριστιανικές Ἐκκλησίες, ὅσο καί ἡ ἰσλαμική κοινότητα ἔχουν νά ἐπιτύχουν τόν ἴδιο σκοπό, δηλαδή νά μεταδώσουν μήνυμα στό σύγχρονο ἄνθρωπο ὅτι χωρίς τήν ἱκανότητα διακρίσεως μεταξύ καλοῦ καί κακοῦ τό ἀνθρώπινο πρόσωπο ξεπέφτει… Εἶμαι ἀπολύτως βέβαιος ὅτι οἱ χριστιανικές Ἐκκλησίες καί τό Ἰσλάμ πρέπει νά ἐπιμένουν στήν ἐσωτερική ὀργανική σχέση μεταξύ τῆς ἐλευθερίας καί εὐθύνης».

(ΠΗΓΗ : «Πατριάρχης Μόσχας κ. Κύριλλος : «Κρίσις» εἰς τά ἑλληνικά σημαίνει «θεία δίκη» », ἐν ἐφημερίδᾳ Ὀρθόδοξος Τύπος (25-11-2011) 8).

2) 31-05-2012 : Πολέμιος τῆς ἀθεΐας, ἀλλά φίλος τῆς Πανθρησκείας ὁ Πατριάρχης Μόσχας Κύριλλος

Ὁλοκληρώθηκαν οἱ ἐργασίες τοῦ «Δ΄ Παγκοσμίου Συνεδρίου παραδοσιακῶν θρησκειῶν» στό Καζακστάν. Στό συνέδριο συμμετεῖχαν ὁ Πατριάρχης Μόσχας Κύριλλος, ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων Θεόφιλος, ὁ Μητροπολίτης Γαλλίας Ἐμμανουήλ, ἄλλοι ὀρθόδοξοι κληρικοί καί μαζί τους Παπικοί, Προτεστάντες, Μουσουλμάνοι, Βουδιστές κ.ἄ. Στήν ὁμιλία του στό συνέδριο ὁ Πατριάρχης Μόσχας Κύριλλος βρῆκε τήν εὐκαιρία νά στραφεῖ ἐνάντια σέ ὅσους προωθοῦν τήν ἀθεΐα, τονίζοντας ὅτι : «Τό ἀθεϊστικό μοντέλο ἀνάπτυξης τῶν ἀνθρώπων ἀπέτυχε μαζί μέ τίς ἰδεολογίες τοῦ 20οῦ αἰώνα» καί πρόσθεσε : «Μόνο ἡ πίστη μπορεῖ νά βοηθήσει τούς ἀνθρώπους νά δοῦν τήν ἀλήθεια, ποιό εἶναι τό νόημα τῆς ζωῆς», γι’ αὐτό «πρέπει οἱ θρησκευτικοί ἡγέτες, νά μιλήσουν μέ σαφήνεια γιά τήν βλάβη τῶν προσπαθειῶν νά χτιστεῖ ἕνας κόσμος χωρίς Θεό».

Σέ ποιά πίστη ἀναφέρεται ὅμως ὁ Πατριάρχης Κύριλλος; Ὁποιαδήποτε πίστη σέ ὁποιονδήποτε θεό σώζει, ὁδηγεῖ στήν ἀλήθεια καί δίνει νόημα στή ζωή τῶν ἀνθρώπων; Πανθρησκειακή σύγχυση καί συγκρητισμός ἐν κρανίῳ Οἰκουμενιστών! Ἡ Βαβέλ τῶν θρησκειῶν, στήν ὁποία μετέχουν ἐνεργά οἱ Οἰκουμενιστές, δέν εἶναι σώζουσα. Μόνο ἡ Χάρις τοῦ Παναγίου Πνεύματος σώζει καί καλεῖ πάντας εἰς ἑνότητα. Καί ἄν ὁ Οἰκουμενισμός δέν εἶχε διαβρώσει τόσο κάποιους Ὀρθοδόξους Πατριάρχες, θά μποροῦσαν εὔκολα νά ἀντιληφθοῦν τήν Ἀλήθεια αὐτή καί νά τή διατρανώσουν εἰς πάντα τά ἔθνη. 

Δέν εἶναι μικρότερος ὁ κίνδυνος τοῦ πανθρησκειακοῦ συγκρητισμοῦ ἀπό ἐκείνον τῆς ἀθεΐας. Πρόκειται γιά δύο συμπτώματα τῆς ἴδιας ἀσθένειας, ἀφοῦ οἱ πάσχοντες ἀδυνατοῦν νά διακρίνουν τήν μοναδικότητα τῆς Ἀληθείας, πού ἀποκάλυψε στούς ἀνθρώπους ὁ μόνος Σωτήρ τοῦ κόσμου, ὁ Χριστός.

(ΠΗΓΗ : http://thriskeftika.blogspot.gr)

3) 22-07-2012 : Σχέσεις Ρωσικῆς Ἐκκλησίας καί Παπισμοῦ

Ὁ Πατριάρχης Μόσχας Κύριλλος σέ δηλώσεις στίς ὁποῖες προέβη, τὴν 22α Ἰουλίου, μετὰ τὴν συνάντησή του μὲ τὸν Ἰταλὸ Πρωθυπουργὸ κ. Μόντι, ἀναφέρθηκε στίς σχέσεις τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας μέ τόν Παπισμό, τονίζοντας ὅτι ὑπάρχει μία συνεχὴς ἀνταλλαγὴ ἀντιπροσωπειῶν καί ὅτι «Συμφωνοῦμε σὲ πολλὰ θέματα, ποὺ ἀφοροῦν τὴν ζωὴ τοῦ συγχρόνου ἀνθρώπου».

(ΠΗΓΗ : «Τὸ Πατριαρχεῖον Μόσχας καὶ αἱ σχέσεις του μὲ τὸ Βατικανόν», ἐν ἐφημερίδᾳ Ὀρθόδοξος Τύπος (27-7-2012) 7)

4) 16-08-2012 : Οἰκουμενιστικές προσεγγίσεις Ρώσων Ὀρθοδόξων καί Πολωνῶν Παπικῶν

Στίς 16 Αὐγούστου 2012 στή Βαρσοβία πραγματοποιήθηκε συνάντηση τῆς Ρωσικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μέ τά μέλη τοῦ Προεδρείου τῆς Διάσκεψης τῶν Παπικῶν «ἐπισκόπων».

Στή συνάντηση μετεῖχε ὁ Πατριάρχης Μόσχας Κύριλλος, ὁ Μητροπολίτης Βαρσοβίας καί πάσης Πολωνίας Σάββας καί ἀπό τήν πλευρά τῶν Παπικῶν ὁμάδα «ἐπισκόπων» μέ ἐπικεφαλῆς τόν Jozef Michalik, Πρόεδρο τῆς Διάσκεψης τῶν Παπικῶν. Στό τέλος τῆς συνέντησης ὑπεγράφη κοινό κείμενο.

Στίς δηλώσεις τῶν ἐπικεφαλῆς τῆς συνάντησης τονίστηκε ἡ κοινή ἀγωνία γιά τά φαινόμενα ἐκκοσμίκευσης τῆς Εὐρώπης, ἀπόρριψης τῶν ἠθικῶν ἀξιῶν, ἀλλά καί ἡ κοινή προσπάθεια γιά τό μπόλιασμα τῆς σχολικῆς ἐκπαίδευσης μέ τίς ἀρχές τοῦ Χριστιανισμοῦ.

Κατὰ τὴν ἐπίσκεψη τοῦ Πατριάρχου Κύριλλου στὴν Πολωνία, μεταξὺ ἄλλων συζητήθηκε τὸ ζήτημα τῆς ἀπὸ κοινοῦ ἀντιμετώπισης τοῦ ἠθικοῦ καὶ πνευματικοῦ μαρασμοῦ τῆς κοινωνίας καὶ τῶν ἐπιθέσεων στὴν Ἐκκλησία. Στὸ μήνυμα, ποὺ ὑπεγράφη στὴν Πολωνία, μεταξὺ ἄλλων, ἀναφέρεται ὅτι «συχνὰ ἀντιμετωπίζουμε ἐχθρικὴ στάση ἀπέναντι στὸν Χριστό, στὸ Εὐαγγέλιὸ Του, στὸν Σταυρό, καθὼς καὶ τὶς προσπάθειες νὰ ἀπομακρυνθεῖ ἡ Ἐκκλησία ἀπὸ τὴ δημόσια ζωή. Ἔτσι σήμερα, παρὰ τὶς ὑπάρχουσες διαφορές, οἱ ὀρθόδοξοι καὶ οἱ καθολικοὶ ἑνώνουν τὶς δυνάμεις τους γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση ὄχι μόνο τῆς κατευθυνόμενης ἐναντίον τους ἐχθρότητας, ἀλλὰ καὶ τῶν καταστροφικῶν τάσεων, γιὰ τὴν εὐημερία τῆς κοινωνίας».

Σχόλιο: Ἡ συνάντηση ἀποτελεῖ ἕνα ἀκόμη βῆμα οἰκουμενιστικῆς προσέγγισης Ὀρθοδόξων καί Παπικῶν ἀφοῦ ἀλληλοαναγνωρίσεις τέτοιου τύπου, πού δέν λαμβάνουν ὑπόψη τούς τίς αἱρετικές ἀποκλίσεις τῶν Παπικῶν, πού παραβλέπουν τό γεγονός ὅτι οἱ Παπικοί κεῖνται στό χῶρο τῆς αἵρεσης καί τῆς κακοδοξίας, δίνουν στούς ἁπλούς πιστούς τήν ἐντύπωση ὅτι ἡ σωτηρία παρέχεται σέ ὅλους ἀνεξαρτήτως τῆς πίστης καί τῆς «Ἐκκλησίας» στήν ὁποία ἀνήκουν. Ἐκ τῶν ἀνωτέρω προκύπτει ὅτι τά δόγματα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας περιφρονοῦνται ἀπό τό Πατριαρχεῖο τῆς Ρωσίας, τό ὁποῖο καί αὐτό προσχωρεῖ στήν ἕνωση τῶν Παπικῶν μέ τούς Ὀρθοδόξους μέ βάση τίς ἀνάγκες τῆς καθημερινότητας.

(ΠΗΓΗ : http://thriskeftika.blogspot.gr καί «Ἕνωση δυνάμεων μετά τῶν Παπικῶν ζητεῖ ἡ Ρωσική Ἐκκλησία», ἐν ἐφημερίδᾳ Ὀρθόδοξος Τύπος (11-1-2013) 8)

5) 09-09-2012 : Τό Πατριαρχεῖο Μόσχας γιά τήν Διεθνή Διαθρησκειακή Διάσκεψη στό Σαράγιεβο

Ἀπό τό Τμῆμα Ἐξωτερικῶν Ἐκκλησιαστικῶν Σχέσεων τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας ἀνακοινώθηκε ὅτι  ἡ Διεθνής Διάσκεψη «Προσευχή γιά τήν εἰρήνη», ἡ ὁποία φέτος ἔχει τίτλο «Τό μέλλον μας εἶναι νά ζοῦμε μαζί» ἄρχισε στίς 9 Σεπτεμβρίου 2012 στήν πρωτεύουσα τῆς Βοσνίας-Ἐρζεγοβίνης Σαράγιεβο.

Ἡ συνάντηση διοργανώθηκε ἀπό τήν Παπική Κοινότητα τοῦ «ἁγίου» Αἰγιδίου μέ τήν συμμετοχή τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας, τῆς Παπικῆς «ἀρχιεπισκοπῆς» Βρεμπόσνυ-Σαράγιεβο, καί τῶν Ἰσλαμικῶν καί Ἰουδαϊκῶν κοινοτήτων τῆς Βοσνίας-Ἐρζεγοβίνης.

Στήν τελετή ἔναρξης, τούς προσκεκλημένους προσεφώνησαν ὁ Πρόεδρος Βοσνίας-Ἐρζεγοβίνης Μπακίρ Ἰζετμπέκοβιτς, ὁ Πατριάρχης Σερβίας Εἰρηναῖος, ὁ Παπικός «ἀρχιεπίσκοπος» Βρεμπόσνυ-Σαράγιεβο Καρδινάλιος Βίνκο Πούλιτς, ὁ Ἀρχιμουφτής τῆς Βοσνίας-Ἐρζεγοβίνης Μουσταφά Τσέριτς καί ὁ Πρόεδρος τῆς Ἰουδαϊκῆς κοινότητας Βοσνίας-Ἐρζεγοβίνης Ἰακώβ Φίντσι.

Ὁ κύριος ὁμιλητής ἦταν ὁ ἱδρυτής τῆς κοινότητας τοῦ «ἁγίου» Αἰγιδίου, ὑπουργός διεθνοῦς συνεργασίας καί ἔνταξης τῆς Ἰταλίας, καθηγητής Ἀνδρέα Ρικκάρντι.

Ἡ τελετή ἔκλεισε μέ τίς ὁμιλίες τοῦ Προέδρου τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου Γερμανοῦ Βάν Ρομπάϊ, τοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς Ἰταλίας Μάριο Μόντι καί τοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς Ἀκτῆς Ἐλεφαντοστοῦ Ζάννο Ἀοούσσου-Κουάντιο.

Στή Διάσκεψη ἐπίσης συμμετεῖχαν κορυφαῖοι θρησκευτικοί ἡγέτες, κρατικοί καί κοινωνικοί παράγοντες. Μέ τήν εὐλογία τοῦ  Πατριάρχου Μόσχας καί πασῶν τῶν Ρωσιῶν Κυρίλλου, στίς ἐργασίες τοῦ Φόρουμ ἔλαβε μέρος ἡ ἀντιπροσωπεία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας μέ ἐπικεφαλῆς τόν Μητροπολίτη Αἰκατερινμπούργκ καί Βερχοτούργιε Κύριλλο.

Ἡ Διάσκεψη συνέχισε τίς ἐργασίες της στίς 10 καί 11 Σεπτεμβρίου στά πλαίσια τῶν θεματικῶν στρογγυλῶν τραπεζιῶν, ὅπου ἀσχολήθηκε μέ θέματα προστασίας εἰρήνης, ἀρωγῆς φτωχῶν, διαχριστιανικοῦ καί διαθρησκειακοῦ διαλόγου.

Στά πλαίσια τῆς Διάσκεψης στή συνεδρία τοῦ στρογγυλοῦ τραπεζιοῦ μέ θέμα «Ἀγάπη πρός τούς φτωχούς ὡς προσανατολισμός γιά τόν οἰκουμενισμό» στίς 10 Σεπτεμβρίου ὁμίλησε ὁ Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ἱλαρίων, Πρόεδρος τοῦ Τμήματος Ἐξωτερικῶν Ἐκκλησιαστικῶν Σχέσεων τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας.

Ἡ Διάσκεψη ἔκλεισε τό ἀπόγευμα στίς 11 Σεπτεμβρίου μέ τήν εἰρηνική πορεία στούς δρόμους τοῦ Σαράγιεβο πρός τήν κεντρική πλατεία τῆς πόλεως, ὅπου πραγματοποιήθηκε ἡ ἐπίσημη τελετή λήξεως μέ τήν ὑπογραφή τῆς ἐκκλήσεως γιά τήν προστασία τῆς εἰρήνης 2012.

(ΠΗΓΗ : https://mospat.ru/gr)

6) 19-01-2013 : Μίνσκ – Οικουμενιστική συμπροσευχή στά πλαίσια τῆς Παγκόσμιας Ἑβδομάδας Προσευχῆς γιά τήν Χριστιανική Ἑνότητα 2013.

Στόν παπικό καθεδρικό ναό καί στά πλαίσια τῆς Παγκόσμιας Ἑβδομάδας Προσευχῆς γιά τήν Χριστιανική Ἑνότητα  πραγματοποιήθηκε συμπροσευχή μέ συμμετοχή Παπικῶν, Ὀρθοδόξων (Ἐκκλησία Ρωσίας – Πρωτοπρεσβύτερος Ἀλέξανδρος Shimbalev), Προτεσταντῶν καί Οὐνιτῶν.

(ΠΗΓΗ : http://aktines.blogspot.gr)

7) 21-01-2013 : Μόσχα – Συμπροσευχή στά πλαίσια τῆς Ἑβδομάδας Προσευχῆς γιά τήν Χριστιανική Ἑνότητα 2013.

Στόν Παπικό Καθεδρικό Ναό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στή Μόσχα πραγματοποιήθηκε οἰκουμενιστική συμπροσευχή Παπικῶν (Ἀρχιεπίσκοπος Μόσχας Paolo Pec), Ὀρθοδόξων (Γραμματέας διαχριστιανικῶν σχέσεων τῆς Ρωσικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, Ντμίτρι Sizonenko) καί Προτεσταντῶν.

(ΠΗΓΗ : http://aktines.blogspot.gr/2013/01/2013_26.html, http://aktines.blogspot.gr/2013/04/2013_23.html, https://www.youtube.com/watch?v=uvPdzhItRrY)

8) 14-03-2013 : Ἐπιστολή Πατριάρχου Μόσχας στόν αἱρεσιάρχη Πάπα Φραγκῖσκο Α’

Εὐχές πρός τόν νέο Πάπα Ρώμης Φραγκῖσκο Α΄, ἀπέστειλε ὁ Πατριάρχης Μόσχας καί Πασῶν τῶν Ρωσιῶν Κύριλλος.

Ἡ ἐπιστολή τοῦ Πατριάρχου Μόσχας Κυρίλλου ἔχει ὡς ἑξῆς :

«Ἁγιώτατε,

Ἐκφράζω τίς ἐγκάρδιες συγχαρητήριες εὐχές καί προσρήσεις μου ἐπί τῇ ἐκλογῇ Σας στήν ὑψηλή καί ὑπεύθυνη θέση τοῦ Προκαθημένου τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας.

Ἐπί τοῦ προκατόχου Σας Πάπα Βενεδίκτου ΙΣΤ΄ οἱ σχέσεις μεταξύ τῆς Ρωσικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας ἔλαβαν νέα ὤθηση καί σημείωσαν θετική πρόοδο.

Εἶναι εἰλικρινής ἡ ἐλπίδα μου ὅτι μέ τή σύμπραξη τῆς Ἁγιότητός Σας ἡ συνεργασία μεταξύ τῶν Ἐκκλησιῶν μας θά ἀναπτύσσεται ἐν πνεύματι ἀδελφικῆς ἀγάπης καί ἀλληλοκατανόησης.

Ἅμα τῇ ἀνόδῳ στόν παπικό θρόνο ἔχετε ἐπιλέξει τό ὄνομα Φραγκῖσκος, τό ὁποῖο μᾶς παραπέμπει στούς περίφημους ἁγίους τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας, πού ἀποτελοῦσαν παράδειγμα θυσιαστικῆς προσφορᾶς στούς ἀναξιοπαθοῦντες καί ἀνεδείχθησαν ἔνθερμοι κήρυκες τοῦ Εὐαγγελίου.

Ἐδῶ διαβλέπουμε τήν ἐπιθυμία Σας ὅπως καί περαιτέρω φρονίζετε τούς φτωχούς καί ἀναξιοπαθοῦντες, πρός τούς ὁποίους στήν μακρόχρονη διακονία Σας στήν Ἀργεντινή ἐπιδεικνύατε εὐσπλαχνία καί ἀγάπη, συνεχίζοντας τό κήρυγμα τοῦ Σταυρωθέντος καί Ἀναστάντος Χριστοῦ στόν σύγχρονο κόσμο.

Αὐτά τά εἴδη διακονίας εἶναι σήμερα ἀνάμεσα στίς προτεραιότητες καί στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας, πρᾶγμα τό ὁποῖο προσφέρει εὐκαιρία συνεργασίας καί ἐπαφῶν μέ τήν Ρωμαιοκαθολική Ἐκκλησία.

Τόσο οἱ Ὀρθόδοξοι ὅσο καί οἱ Ρωμαιοκαθολικοί καλοῦνται σήμερα ἐπίσης νά ἑνώσουν τίς προσπάθειές τους γιά τήν προστασία τῶν χριστιανῶν, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἀνάγκη ὑποστήριξης καί συμπάθειας, διωκόμενοι ὄντες σέ διάφορες γνωνιές τοῦ πλανήτη.

Οἱ κοινές προσπάθειες εἶναι ἀπαραίτητες καί γιά τήν ἑδραίωση τῶν παραδοσιακῶν ἠθικῶν ἀξιῶν στίς σύγχρονες κοσμικές κοινωνίες.

Δεχθεῖτε, Ἁγιώτατε, τίς καλύτερες εὐχές μου γιά τήν εἰρήνη, τήν δύναμη κατ’ἄμφω καί τήν ἄφθονη βοήθεια τοῦ Θεοῦ στήν ἐπικείμενη ὑπεύθυνη διακονία.

Μετά τῆς ἀδελφικῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης,
 
+ ὁ Μόσχας καί πασῶν τῶν Ρωσιῶν Κύριλλος

(ΠΗΓΗ : http://archive.romfea.gr)

9) 03/06-04-2013 : Μόσχα πρός τάς προοπτικάς τς παπικς αλς

«Εἰς τὰ πλαίσια τῆς ἐκφρασθείσης κοινῆς ἐπιθυμίας κατὰ τὴν ἀνανέωσιν τῆς Συμβάσεως τοῦ Μεταπτυχιακοῦ Ἰνστιτούτου Ὀρθοδόξου Θεολογίας παρὰ τῷ Ὀρθοδόξῳ Κέντρῳ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐν Σαμπεζὺ Γενεύης μετὰ τῆς ρωμαιοκαθολικῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Φριβούργου διὰ τὴν ἀνάπτυξιν τῆς ἀκαδημαϊκῆς καὶ τῆς ἐπιστημονικῆς συνεργασίας ἐπραγματοποιήθη διεθνὲς ἐπιστημονικὸν Συνέδριον εἰς τὸ Πανεπιστήμιον τοῦ Φριβούργου ἀπὸ τῆς 3ης μέχρι τῆς 6ης Ἀπριλίου τρ.ἔ. ἐπὶ τοῦ θέματος “Ἐπισκοπικὴ χειροτονία καὶ ἐπισκοπικὸν λειτούργημα κατὰ τὴν ρωμαιοκαθολικὴν καὶ τὴν ὀρθόδοξον διδασκαλίαν καὶ κανονικὴν παράδοσιν”.

Ἡ ὀργάνωσις τοῦ διεθνοῦς Συνεδρίου ἀνελήφθη ὑπὸ τοῦ Ἰνστιτούτου Οἰκουμενικῶν Σπουδῶν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Φριβούργου, τῇ συνεργασίᾳ τοῦ Μεταπτυχιακοῦ Ἰνστιτούτου Ὀρθοδόξου Θεολογίας τοῦ Σαμπεζὺ καὶ τῆς Διδακτορικῆς Σχολῆς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Μόσχας, ἔλαβον δὲ μέρος εἰς αὐτό, ἐξ ἐπόψεως ρωμαιοκαθολικῆς, ἐξέχοντες κανονολόγοι τῶν Θεολογικῶν καὶ τῶν Νομικῶν Σχολῶν τῶν Πανεπιστημίων τῆς Δύσεως, ἐξ ἐπόψεως δὲ ὀρθοδόξου οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολῖται Βολοκολὰμσκ Ἱλαρίων Alfeyef, Κωνσταντίας τῆς Κύπρου Βασίλειος Καραγιάννης, οἱ καθηγηταὶ τοῦ Μεταπτυχιακοῦ Ἰνστιτούτου ἐν Σαμπεζὺ Ἀρχιμ. Dr. Job Getcha καὶ Βλάσιος Φειδᾶς καὶ ὁ καθηγητὴς τῆς Διδακτορικῆς Σχολῆς τῆς Μόσχας Κύριλλος Μαξίμοβιτς.

Κατὰ τὴν τετάρτην ἡμέραν τῶν ἐργασιῶν τοῦ Συνεδρίου, διὰ “τὰς ἐξελίξεις εἰς τὴν ζωὴν τῆς Ἐκκλησίας τῆς χειροτονίας καὶ τοῦ ἐπισκοπικοῦ λειτουργήματος” ἀνεφέρθη καὶ ὁ Dr. A. Sokolovski διὰ τῆς προβολῆς τῶν μεταρρυθμιστικῶν τάσεων τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας ὑπὸ τὸν νέον Πατριάρχην Κύριλλον, κατʼἀναλογίαν πρὸς τὰς προοπτικάς τῆς παπικῆς αὐλῆς.

(ΠΗΓΗ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΡΒΟΣ, «Εἰς διεθνές συνέδριον ὀργανωθέν ὑπό ἰνστιτούτου τοῦ Οἰκουμ. Πατριαρχείου ἀναγνωρίζουν τήν χειροτονίαν τῶν Παπικῶν «ἐπισκόπων» και τοῦ «ἀρχιεπισκόπου» τῆς Οὐνίας», ἐν ἐφημερίδᾳ Ὀρθόδοξος Τύπος (19-4-2013) 1,7)

10) 12-11-2013 : Ὁ Καρδινάλιος τοῦ Μιλάνου στόν Πατριάρχη Μόσχας

«Ὁ διάλογος μεταξύ τῆς Ρωσικῆς Ὀρθόδοξης καί τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας πρέπει νά ἐπιταχυνθεῖ», δήλωσαν στή συνάντησή τους ὁ Πατριάρχης Μόσχας καί Πασῶν τῶν Ρωσιῶν Κύριλλος καί ὁ Καρδινάλιος Scola. 

Σύμφωνα μέ πληροφορίες τῆς Ἰταλικῆς Gazzeta, ὁ «ἀρχιεπίσκοπος» τοῦ Μιλάνου Καρδινάλιος Angelo Scola καί ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς Ρωσικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, Πατριάρχης Κύριλλος, συναντήθηκαν στή Μόσχα, ἐνῶ τήν ἴδια στιγμή στήν πόλη τοῦ Βατικανοῦ ὁ Πάπας Φραγκῖσκος συνάντησε τόν Μητροπολίτη Ἱλαρίωνα, ἐπικεφαλῆς τῶν Ἐξωτερικῶν Ἐκκλησιαστικῶν Σχέσεων τῆς Ρωσικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας. 

Καί οἱ δύο συναντήσεις εἶναι μέρος μιᾶς προσπάθειας γιά τήν ἐξομάλυνση τῶν σχέσεων μεταξύ τῶν δύο Ἐκκλησιῶν, πού ἔχουν διαταραχθεῖ τα τελευταία χρόνια.

Στή Μόσχα, ὁ Πατριάρχης Κύριλλος τόνισε ὅτι εἶναι καιρός γιά μιά ἀποτελεσματικότερη προσπάθεια προσέγγισης, προσθέτοντας ὅτι «ποτέ πρίν οἱ Ἐκκλησίες μας δέν εἶχαν τόσα πολλά κοινά πράγματα». 

Ἐπήνεσε, ἐπίσης, ἀρκετές πρόσφατες δηλώσεις τοῦ Πάπα Φραγκίσκου σέ κρίσιμα παγκόσμια ζητήματα, ὅπως τόν ἐμφύλιο πόλεμο στή Συρία καί τήν ὑπεράσπιση τῆς χριστιανικῆς πίστης στή Μέση Ἀνατολή, προσθέτοντας ὅτι οἱ δύο Ἐκκλησίες θά μποροῦσαν νά ἐργαστοῦν ἀπό κοινοῦ σέ τέτοια θέματα.

(ΠΗΓΗ : http://archive.romfea.gr, https://www.youtube.com/watch?v=dsiY4U0xrZw)

11) 14-12-2013 : Ὁ Καρδινάλιος Κουρτ Κόχ στό Πατριαρχεῖο Μόσχας

Ὡς ἕνα ἀκόμα βῆμα γιά τήν προώθηση καί ἐνίσχυση τῶν διμερῶν σχέσεων Ρώμης – Μόσχας χαρακτηρίζεται ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Καρδιναλίου Κούρτ  Κόχ, Προέδρου τοῦ Ποντιφικοῦ Συμβουλίου γιά τήν προώθηση τῆς ἑνότητας τῶν Χριστιανῶν, στήν ἔδρα τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας, ἀπό τίς 14 μέχρι καί τίς 19 Δεκεμβρίου.

Ὁ Καρδινάλιος Κόχ, ἔγινε δεκτός ἀπό τόν Πατριάρχη Μόσχας Κύριλλο καί συναντήθηκε μέ τόν Μητροπολίτη Βολοκολάμσκ Ἱλαρίωνα,  Πρόεδρο τοῦ Τμήματος Ἐξωτερικῶν Ἐκκλησιαστικῶν Σχέσεων τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας.

Ὑπενθυμίζεται ὅτι ὁ Μητροπολίτης Ἱλαρίων ἐπισκέφθηκε τό Βατικανό, ὅπου στίς 12 Νοεμβρίου ἔγινε δεκτός ἀπό τόν Πάπα Ρώμης Φραγκῖσκο. Κατά τίς πληροφορίες ἐκείνης τῆς περιόδου, εἶχε μείνει ἀνοικτό τό ἐνδεχόμενο μιᾶς συνάντησης τοῦ Πάπα Ρώμης μέ τόν Πατριάρχη Μόσχας, ἀκόμα καί σέ «οὐδέτερο» ἔδαφος, πιθανότητα πού εἶχε προκαλέσει ποικίλα σχόλια, καθώς θά ἦταν μιά πραγματικά «ἀσυνήθιστη» – ἄν ὄχι πρωτότυπη – γιά τά ἐκκλησιαστικά δεδομένα ἐνέργεια. Σημειώνεται ὅτι λίγες ἡμέρες μετά τήν ἐπίσκεψη τοῦ Μητροπολίτη Βολοκολάμσκ, τό Βατικανό ἐπισκέφθηκε ὁ Πρόεδρος τῆς Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν, ὁ ὁποῖος εἶχε θερμή συνάντηση μέ τόν Πάπα.

Ὅπως ἀναφέρει ἡ ἱστοσελίδα AsiaNews, ὁ Hyacinthe Destivelle, στέλεχος τοῦ Ποντιφικοῦ Συμβουλίου γιά τήν προώθηση τῆς ἑνότητας τῶν Χριστιανῶν, δήλωσε στό ραδιόφωνο τοῦ Βατικανοῦ ὅτι «κάθε φορά πού ὁ Καρδινάλιος συναντᾶ τόν Πατριάρχη ἤ ὁ Μητροπολίτης Ἱλαρίων τόν Πάπα, ὑπάρχουν συζητήσεις γιά τό θέμα αὐτό (γιά τήν πιθανή συνάντηση τοῦ Πάπα μέ τόν Πατριάρχη). Ὅλοι πλέον μποροῦν νά δοῦν ὅτι χρειαζόμαστε αὐτή τή συνάντηση».

Κατά τή διάρκεια τῆς ἐπίσκεψής του, ὁ Καρδινάλιος Κόχ μίλησε σέ συνέδριο, πού πραγματοποιήθηκε στήν Θεολογική Ἀκαδημία τῆς Ἁγίας Πετρουπόλεως μέ θέμα τήν πορεία τοῦ διαλόγου ἀνάμεσα στόν Παπισμό καί τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Ἐπίσης, ἐπισκέφθηκε τήν Λαύρα τοῦ Alexander Nevsky, ἐνῶ κατόπιν προσκλήσεως τοῦ «ἀρχιεπισκόπου» Paolo Pezzi, «ἐπισκόπου» τῆς Παπικῆς «ἀρχιεπισκοπῆς» τῆς «Μητέρας του Θεοῦ» στή Μόσχα, προεξῆρχε τῶν ἑορτασμῶν γιά τό ἰωβηλαῖο τῆς βασιλικῆς τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης τῆς Ἀλεξάνδρειας στήν Ἁγία Πετρούπολη. Ἀμέσως μετά ὁ Καρδινάλιος Κόχ εἶχε τήν εὐκαιρία νά συναντηθεῖ μέ κληρικούς τῆς τοπικῆς παπικῆς κοινότητας στό πλαίσιο τῶν συναντήσεων, πού εἶναι ἀφιερωμένες στή Β΄σύνοδο τοῦ Βατικανοῦ καί τόν Οἰκουμενικό διάλογο.

(ΠΗΓΗ : https://entoytwnika1.blogspot.com)

12) 18-12-2013 : Συνάντηση τοῦ Πατριάρχου Κυρίλλου μέ τόν Πρόεδρο τοῦ Ποντιφικοῦ Συμβουλίου γιά τήν Προώθηση τῆς Ἑνότητας τῶν Χριστιανῶν Καρδινάλιο Κούρτ Κόχ

Μέ τόν Πρόεδρο τοῦ Ποντιφικοῦ Συμβουλίου γιά τήν Προώθηση τῆς Ἑνότητας τῶν Χριστιανῶν εἶχε συνάντηση στίς 18 Δεκεμβρίου 2013 ὁ Πατριάρχης Μόσχας καί Πασῶν τῶν Ρωσσιῶν Κύριλλος στήν Πατριαρχική κατοικία τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Δανιήλ Μόσχας.

Τόν Καρδινάλιο Κούρτ Κόχ συνόδευσαν ὁ Ἀποστολικός Νούντσιος στή Ρωσική Ὁμοσπονδία «ἀρχιεπίσκοπος» Ἰβάν Γιουρκέβιτς, ὁ σύμβουλος τῆς Ἀποστολικῆς Νουντσιατούρας μονσενιόρ Ἀντζεϊ Γιουζβόβιτς καί ὁ «ἱερέας» Jacinth Destivelle, στέλεχος τοῦ Ποντιφικού Συμβουλίου γιά τήν Προώθηση τῆς Ἑνότητας τῶν Χριστιανῶν.

Ἀπό πλευρᾶς τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας συμμετεῖχαν ὁ Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ἱλαρίωνας, Πρόεδρος τοῦ Τμήματος Ἐξωτερικῶν Ἐκκλησιαστικῶν Σχέσεων τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, ὁ Ἀρχιμανδρίτης Φιλάρετος Μπουλέκωφ, Ἀναπληρωτής Πρόεδρος τοῦ ΤΕΕΣ καί ὁ ἱερέας Ἀλέξιος Ντίκαρεφ, στέλεχος τῆς Γραμματείας ἐπί τῶν διαχριστιανικῶν σχέσεων.

Καλωσορίζοντας τόν προσκεκλημένο ὁ Προκαθήμενος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας τόνισε : «Ἐκτιμῶ τήν δυνατότητα τῆς ἄμεσης ἐπικοινωνίας καί διαλόγου. Κρίνω ὅτι ὁ διάλογος αὐτός εἶναι ἄκρας σημασίας καί ἰδιαίτερα κατά τή σημερινή πορεία τῶν Ἐκκλησιῶν μας».

Ὁ Πατριάρχης Κύριλλος ἀνέφερε ὅτι, κατά τήν διετία πού μεσολάβησε ἀπό τήν τελευταία συνάντησή του μέ τόν Καρδινάλιο Κούρτ Κόχ, ἔχουν γίνει ἀρκετές σημαντικές ἀλλαγές. «Κατά τό διάστημα, πού μεσολάβησε ἐξελέγη νέος Ρωμαῖος Ποντίφικας καί συνδέουμε τίς μεγάλες προσδοκίες μας μέ τόν Πάπα Φραγκῖσκο, διότι πολλές ἀπό τίς δηλώσεις καί προτάσεις του πρός τόν κόσμο καί τήν κοινωνία συγκλίνουν μέ τήν ἄποψή μας. Θετικά βλέπουμε τό γεγονός ὅτι ὁ Πάπας Φραγκῖσκος ἔχει ἐπανειλημμένως ἐκφράσει συμπάθεια γιά τήν Ἐκκλησία μας, ἀκόμα καί κατά τίς συναντήσεις του μέ τόν Μητροπολίτη Βολοκολάμσκ Ἱλαρίωνα. Αὐτές οἱ συναντήσεις ἐπιβεβαιώνουν ὅτι οἱ θέσεις μας, τοῦ Πατριάρχου Μόσχας καί τοῦ Πάπα Ρώμης, ἔχουν πολλά κοινά σημεῖα σχετικά μέ ἐκεῖνα, γιά τά ὁποῖα προβληματίζεται ὁ κόσμος».

Ἐπίσης, ὁ Πατριάρχης Κύριλλος ὑπογράμμισε τήν σύγκλιση ἀπόψεων καί τῶν δύο Ἐκκλησιῶν στό θέμα τῆς καταστάσεως στή Μέση Ἀνατολή καί εἰδικότερα στή Συρία. Ὁ Πατριάρχης Κύριλλος ἐνημέρωσε τόν Καρδινάλιο Κόχ γιά τήν ἐπίσκεψή του στή Συρία καί τόν Λίβανο στήν ἀρχή τῆς συγκρούσεως καί τίς συναντήσεις του μέ τούς ἐπικεφαλῆς τῶν χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, καθώς καί τήν πολιτική ἡγεσία τῶν χωρῶν αὐτῶν.

«Αὐτή ἡ περιοχή εἶναι ἡ γενέτειρα τῶν πρώτων χριστιανικῶν, ἰσλαμικῶν καί ἰουδαϊκῶν κοινοτήτων, καί ἡ διατάραξη αὐτῆς τῆς ἰσορροπίας, πού διαμορφώθηκε μεταξύ τῶν αὐτῶν κοινοτήτων, ἀπειλεῖ μέ ἀλλαγή ἑνός πολιτιστικοῦ κώδικα αὐτοῦ τοῦ τόπου», τόνισε ὁ Προκαθήμενος τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας.

Ὁ Πατριάρχης Κύριλλος ἐξῆρε τήν θέση τοῦ Πάπα Φραγκίσκου ἐπί τοῦ θέματος στήν ἐπιστολή του πρός τόν Πρόεδρο τῆς Ρωσικῆς Ὁμοσπονδίας Πούτιν σέ σχέση μέ τήν συνάντηση G 20 στήν Ἁγία Πετρούπολη τόν περασμένο Σεπτέμβριο. Σύμφωνα μέ τόν Προκαθήμενο τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας, «ἡ σύγκλιση τῶν θέσεών μας γιά τήν Συρία ἀποτελεῖ ἕνα πολύ καλό ἔδαφος γιά τόν περαιτέρω διάλογο μεταξύ τῶν Ἐκκλησιῶν μας γιά τίς διεθνεῖς ἐξελίξεις σήμερα».

Ἀκόμα ἕνα ἄλλο θέμα, πού ἔχει μεγάλη σημασία γιά τούς Ὀρθοδόξους καί Παπικούς εἶναι ἡ διαφύλαξη τῶν συμβατικῶν οἰκογενειακῶν ἀξιῶν. «Ἐμεῖς στή Ρωσία, τήν Οὐκρανία καί λοιπές χῶρες τῆς κανονικῆς δικαιοδοσίας τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας καταβάλλουμε προσπάθειες προβολῆς τῆς θέσεως τῆς Ἐκκλησίας μας ἐπί τοῦ σπουδαίου αὐτοῦ θέματος καί δραστηριοποιούμεθα ἐνεργά γιά τήν διαφύλαξη τῆς οἰκογένειας, τήν μείωση τῶν ἐκτρώσεων καί τό πλέον σημαντικό τήν προστασία τοῦ θεσμοῦ τῆς οἰκογένειας, ὁ ὁποῖος σήμερα δέχεται καταστροφικές ἐπιδράσεις ἀπό τήν ἐκκοσμικευμένη συνείδηση. Καί ξέρουμε ὅτι δέν πρόκειται ἁπλά γιά μιά θεωρητική πρόκληση στό χριστιανισμό, ἀλλά γιά ὁρισμένες πράξεις γιά τήν ἀλλαγή νομοθεσίας σέ δυτικές χῶρες».

Σύμφωνα μέ τόν Πατριάρχη Κύριλλο, ὑπάρχει διμερής συνεργασία σέ αὐτόν τόν χώρο. Ἔτσι, τόν Νοέμβριο τοῦ 2013 τό Τμῆμα Ἐξωτερικῶν Ἐκκλησιαστικῶν Σχέσεων καί τό Ποντιφικό Συμβούλιο Οἰκογένειας συνδιοργάνωσαν συνέδριο μέ θέμα τήν προστασία τῶν οἰκογενειακῶν ἀξιῶν.

«Στό ἐπίκεντρο τοῦ ἐνδιαφέροντος τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας», ὅπως ἀνέφερε ὁ Πατριάρχης Κύριλλος, «ἐπίσης εὑρίσκονται καί ἡ κοινωνική δικαιοσύνη, οἱ οἰκονομικές ἀνισορροπίες, τά θέματα τῆς φιλανθρωπίας καί τοῦ κοινωνικοῦ ἔργου. Αὐτό ἰσχύει καί γιά τήν Ρωμαιοκαθολική Ἐκκλησία», ὅπως ἐπεσήμανε ὁ Πατριάρχης Κύριλλος.

Πρέπει νά ὑπάρχει ἀνταλλαγή ἀπόψεων ἐφ’ὅλων αὐτῶν θεμάτων στά πλαίσια τοῦ διμεροῦς διαλόγου, τόσο τυπικοῦ ὅσο καί ἀτύπου, πιστεύει ὁ Ρῶσος Προκαθήμενος. Ὑπενθύμισε ἀκόμα τό εὐρείας κλίμακος κοινωνικό καί φιλανθρωπικό ἔργο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας, τήν συμπαράστασή της πρός τά θύματα τῆς θεομηνίας, ὅπως οἱ πλημμύρες στό Κρίμσκ, τό τσουνάμι στήν Ἰαπωνία, ἀλλά καί σέ θύματα τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως π.χ. στήν Ἑλλάδα.

Ὁ Πατριάρχης Κύριλλος ἐπικεντρώθηκε στήν κατάσταση, στήν ὁποία περιῆλθε ὁ πληθυσμός στή Συρία, ἡ ὁποία πλησιάζει τήν ἀνθρωπιστική καταστροφή. Ἡ Ρωσική Ἐκκλησία συγκεντρώνει οἰκονομικούς πόρους ἀπό ἐράνους ἀγάπης καί ἀπαραίτητο ὑλικό, πού ἀποστέλλονται ὡς ἀνθρωπιστική βοήθεια στή χώρα αὐτή.

Ἀκόμα ὁ Προκαθήμενος τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας ἀναφέρθηκε στίς διοικητικές μεταρρυθμίσεις ἐντός Ἐκκλησίας μέ τήν συγκρότηση τοῦ Ἀνώτατου Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου, τήν σύσταση τῆς Διασυνοδικής Ἐπιτροπῆς κλπ.

Ἀπό τήν πλευρά του ὁ Καρδινάλιος Κούρτ Κόχ μετέφερε τόν χαιρετισμό καί τίς καλύτερες εὐχές τοῦ Πάπα Ρώμης Φραγκίσκου στόν Πατριάρχη Μόσχας καί Πασῶν τῶν Ρωσσιῶν Κύριλλο.

Ὁ Πρόεδρος τοῦ Ποντιφικοῦ Συμβουλίου γιά τήν Προώθηση τῆς Ἑνότητας τῶν Χριστιανῶν χαρακτήρισε κοινή τήν πρόκληση, πού ἀντιμετωπίζουν ὅλοι οἱ χριστιανοί μέ τήν ὑποβάθμιση ἀπό τόν σύγχρονο κόσμο τῶν χριστιανικῶν ἀξιῶν, μέ συνέπεια τήν κρίση τοῦ θεσμοῦ τῆς οἰκογένειας.

Ὅπως πιστεύει ὁ Καρδινάλιος Κόχ, μεγάλη σημασία ἔχει ἡ συντονισμένη θέση τῶν Ἐκκλησιῶν γιά τήν κατάσταση στή Συρία καί τήν Μέση Ἀνατολή ἐν γένει.

Κατά τήν διάρκεια τῆς συναντήσεως οἱ συνομιλητές συζήτησαν τά ἐπίκαιρα θέματα τοῦ διαλόγου τῶν Ὀρθοδόξων καί Ρωμαιοκαθολικῶν στά πλαίσια τῆς Διεθνοῦς Μικτῆς Ἐπιτροπῆς καί τά ἐμπόδια, πού ἀντιμετωπίζει.

Ἐν κατακλεῖδι τῆς συναντήσεως, ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε σέ κλῖμα ἐποικοδομητικοῦ διαλόγου καί ἀμοιβαίας κατανόησης, ἔγινε ἀνταλλαγή ἐνθυμίων.

(ΠΗΓΗ : https://mospat.ru/gr/2013/12/18/news95987/)

Σύν Θεῷ, θά συνεχίσουμε σέ ἑπόμενο ἄρθρο μας.

e-mail: synaxisorthkm@gmail.com

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Σχετικά άρθρα

Οι οικουμενιστές κινούνται από δαιμονική αγάπη [mp3 2019]

Κήρυγμα τοῦ μακαριστοῦ π. Νικολάου Μανώλη. Γιά τούς οἰκουμενιστές, ὑπέρτατος κανόνας, πάνω ἀπό τίς ἀποφάσεις τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων, εἶναι τό διαστρεβλωμένο καί κατασυκοφαντημένο “ἵνα πάντες ἕν ὦσι”

Η Αλβανία ψηφίζει νόμο για τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, γυρνώντας την πλάτη στις θρησκείες

Άρθρο του Ελευθέριου Ν. Κοσμίδη. Ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα προωθεί στη Βουλή της γείτονος όρος ψήφιση, μέσω της Υπουργού παιδείας, χωρίς τη συμμετοχή στη διαβούλευση εκπροσώπων των πέντε επίσημων θρησκειών της χώρας

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.