Αφιερώματα

Σύναξις Ορθοδόξων Κληρικών και Μοναχών, Πατριάρχου Μόσχας Κυρίλλου Οικουμενιστικά Λεχθέντα και πραχθέντα (Μέρος 3ον)

εικόνα άρθρου: Σύναξις Ορθοδόξων Κληρικών και Μοναχών, Πατριάρχου Μόσχας Κυρίλλου Οικουμενιστικά Λεχθέντα και πραχθέντα (Μέρος 3ον)

Κυριώτερα λεχθέντα καί πραχθέντα τοῦ Πατριάρχου Μόσχας Κυρίλλου ἀπό τόν Ὀκτώβριο τοῦ 2015 μέχρι τόν Ἰανουάριο τοῦ 2016

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr
Αναδημοσιεύουμε από το Ιστολόγιο Κατάνυξη

ΣΥΝΑΞΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΩΝ

Ἀποκλειστικά γιά τό Katanixi.gr

Θεσσαλονίκη, 04 Ὀκτωβρίου 2019

Παραθέτουμε, συνεχίζοντας, τά κυριώτερα λεχθέντα καί πραχθέντα τοῦ Πατριάρχου Μόσχας Κυρίλλου ἀπό τόν Ὀκτώβριο τοῦ 2015 μέχρι τόν Ἰανουάριο τοῦ 2016.

1) 15-10-2015 : Πατριάρχης Μόσχας πρός Προσυνοδική Πανορθοδόξη Διάσκεψη : «Ἐξασφαλίστε τήν ὁμοφωνία»

Πραγματοποιήθηκαν στό Ὀρθόδοξο Κέντρο του Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στό Σαμπεζύ Γενεύης οἱ συνεδριάσεις τῆς ὁλομέλειας τῆς Ε’ Προσυνοδικῆς Πανορθοδόξου Διασκέψεως. Στήν ἀρχή τῶν συνεδριάσεων τηλεγραφήματα, διά τῶν ὁποίων τά μέλη τῆς Διασκέψεως ζητοῦν τίς εὐχές καί τίς εὐλογίες, ἀπεστάλησαν πρός ὅλους τούς Προκαθημένους τῶν κατά τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν. Ἀκολουθεῖ τό κείμενο τῆς ἀπαντητικῆς ἐπιστολῆς τοῦ Πατριάρχου Μόσχας καί πασῶν τῶν Ρωσιῶν Κυρίλλου.

«Τῷ Σεβασμιωτάτῳ Μητροπολίτῃ Περγάμου κῳ Ἰωάννῃ, Προέδρῳ τῆς Ε’ Προσυνοδικῆς Πανορθοδόξου Διασκέψεως,

Τῷ Σεβασμιωτάτῳ Μητροπολίτῃ Ἑλβετίας κῳ Ἱερεμίᾳ, Γραμματεῖ ἐπί τῆς προπαρασκευῆς τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας,

Τοῖς μετέχουσι τῶν ἐργασιῶν τῆς Ε’ Προσυνοδικῆς Πανορθοδόξου Διασκέψεως

Σεβασμιώτατοι, ἀδελφοί ἀρχιερεῖς,

Σεβαστοί ἐκπρόσωποι τῶν κατά τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν,

Πληροφορηθείς τήν ἔναρξιν τῶν ἐργασιῶν της Ε’ Προσυνοδικῆς Πανορθοδόξου Διασκέψεως ἀναπέμπω θερμάς δεήσεις ὑπέρ τοῦ καταπεμφθῆναι τῇ ὑψηλῇ ὀμηγύρει ταύτῃ τήν θεόθεν εὐλογίαν καί τοῖς μετέχουσι ταύτης τήν περισσήν βοήθειαν ἄνωθεν ἐν τῷ ἐπικειμένῳ ἔργῳ αὐτῶν, δι’οὗ καλοῦνται ὅπως συνεισφέρωσιν εἰς τήν ἐκκλησιαστικήν ἑνότητα.

Οἱ ἐν τῇ Κωνσταντινουπόλει κατά τόν Μάρτιον τοῦ παρελθόντος ἔτους συνελθόντες Προκαθήμενοι τῶν κατά τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ἀνέθεσαν ὑμῖν ἕν ὑπεύθυνον ἔργον, τουτέστιν τῆς ἀναθεωρήσεως καί τῆς ἐπιμελείας τῶν σχεδίων κειμένων τῆς Πανορθοδόξου Συνόδου. Ἡ ἐπιτυχής ἐκπλήρωσις τῆς δοθείσης ὑμῖν ἐντολῆς θά ἀπαιτήσει συγκέντρωσιν, μίαν προσεκτικήν ἀντιμετώπισιν οὐχί μόνον τῶν ὑπό μελέτην κειμένων, καί μετ’ ἀλλήλων, καθώς καί τήν ἱκανότητα, ἵνα ἀκούσωμεν τόν ἀδελφόν μας καί ἐξασφαλίσωμεν τήν, ἐν πνεύματι ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ καί ἀμοιβαίου σεβασμοῦ, ὁμοφωνίαν.

Εὔχομαι τοῖς μετέχουσι τῆς Διασκέψεως ἵνα τό ἔργον αὐτῶν ἀποβῆ καρποφόρον καί στεφθῆ ὑπό ἐπιτυχίας ἐπ’ἀγαθῷ τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας.

Μετά τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης»

(ΠΗΓΗ : http://www.agioritikovima.gr)

2) 16-10-2015 : Ὁλοκληρώθηκαν οἱ ἐργασίες τῆς Ε’ Πανορθοδόξου Προσυνοδικῆς Διασκέψεως

Στίς 16 Ὀκτωβρίου 2015 στό Ὀρθόδοξο Κέντρο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στό Σαμπεζύ Γενεύης ὁλοκληρώθηκαν ἐργασίες τῆς Ε’ Πανορθοδόξου Προσυνοδικῆς Διασκέψεως.

Κατόπιν εὐλογίας τοῦ Πατριάρχου Μόσχας καί πασῶν τῶν Ρωσιῶν Κυρίλλου, τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας στήν ἐν λόγῳ Διάσκεψη ἐκπροσωποῦσε ἀντιπροσωπεία μέ ἐπικεφαλῆς τόν Μητροπολίτη Βόλοκολάμσκ Ἱλαρίωνα, Πρόεδρο τοῦ Τμήματος Ἐξωτερικῶν Ἐκκλησιαστικῶν Σχέσεων τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, καί μέλη τόν Ἀρχιεπίσκοπο Βερολίνου, Γερμανίας καί Μεγάλης Βρετανίας Μάρκο (Ὑπερόριος Ρωσική Ἐκκλησία), τόν Πρωθιερέα Νικόλαο Μπαλασώφ, τόν Ἀναπληρωτή Πρόεδρο τοῦ ΤΕΕΣ, τόν Ἀρχιμανδρίτη Εἰρηναῖο Steenberg, κληρικό τῆς ἐπαρχίας Δυτικῆς Ἀμερικῆς τῆς Ὑπερορίου Ρωσικῆς Ἐκκλησίας καί τόν Ἱερέα Ἀνατόλιο Τσουριακώφ, ὑπάλληλο τοῦ ΤΕΕΣ ὡς διερμηνέα.

Τῆς Διασκέψεως προήδρευσε ὁ Μητροπολίτης Γέρων Περγάμου Ἰωάννης, ἐνῶ ὡρισμένων συνελεύσεων προήδρευσε ὁ Μητροπολίτης Γαλλίας Ἐμμανουήλ.

Ὁ Πατριάρχης Μόσχας καί πασῶν τῶν Ρωσιῶν Κύριλλος ἀπέστειλε Μήνυμα πρός τούς μετέχοντες τῆς Διασκέψεως.

Ἐνεκρίθησαν ἀπό τήν Ε’ Πανορθόδοξη Προσυνοδική Διάσκεψη τό κείμενο τῆς ἀποφάσεως τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας «Τό Αὐτόνομο καί ὁ τρόπος ἀνακηρύξεως αὐτοῦ», καταρτισθέν ἀπό τήν Διορθόδοξο Προπαρασκευαστική Ἐπιτροπή τό 2009.

Τά μέλη τῆς Διασκέψεως ἐπίσης ἐξήτασαν τά σχέδια κειμένων τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου, τά ὁποῖα ἔτυχαν ἐπιμελείας ἀπό τήν Εἰδική Διορθόδοξη Ἐπιτροπή στίς συνελεύσεις αὐτῆς στό Σαμπεζύ τόν Ὀκτώβριο 2014 καί τόν Μάρτιο-Ἀπρίλιο 2015.

Τά κείμενα «Σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρός τόν λοιπόν Χριστιανικόν κόσμον» καί «Ἡ σπουδαιότης τῆς νηστείας καί τῆς τηρήσεως αὐτῆς σήμερον» ἐνεκρίθησαν ἀπό τήν Πανορθόδοξη Διάσκεψη μετά ἀπό τροποποιήσεις, προταθεῖσες ἀπό τίς ἀντιπροσωπεῖες τῶν κατά τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν.

Το κείμενο «Ἡ συμβολή τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς ἐπικράτησιν τῆς εἰρήνης, τῆς δικαιοσύνης, τῆς ἐλευθερίας, τῆς ἀδελφοσύνης καί τῆς ἀγάπης μεταξύ τῶν λαῶν, καί ἄρσιν τῶν φυλετικῶν καί λοιπῶν διακρίσεων» ἔχει ἀλλάξει τόν τίτλο του καί ὁ νέος τίτλος αὐτοῦ εἶναι «Ἡ ἀποστολή τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐν τῷ συγχρόνῳ κόσμῳ».

Λόγῳ ἀδυναμίας ἐξασφαλίσεως τῆς ὁμοφωνίας ἐπί ὁρισμένων θεμελιώδους σημασίας θέσεων, τό κείμενο δέν ὑπεγράφη ἀπό τίς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες Ρωσίας καί Γεωργίας.

Στίς ἐργασίες μετεῖχαν ἀντιπροσωπεῖες τῶν Πατριαρχείων Κωνσταντινουπόλεως, Ἀλεξανδρείας, Ἀντιοχείας, Ἱεροσολύμων, Μόσχας, Γεωργίας, Σερβίας, Ρουμανίας, Βουλγαρίας, καθώς καί τῶν Ἐκκλησιῶν Κύπρου, Ἑλλάδος, Ἀλβανίας, Πολωνίας, Τσεχίας καί Σλοβακίας.

Τήν Γραμματεία τῆς Ε’ Πανορθοδόξου Προσυνοδικῆς Διασκέψεως ἀπάρτιζαν ὁ Μητροπολίτης Ἐλβετίας Ἱερεμίας, ὁ Ἀρχιδιάκονος Ἰωάννης Χρυσαυγῆς, οἱ καθηγητές κκ. Β. Φειδᾶς καί Κ. Δεληκωνσταντῆς.

(ΠΗΓΗ : http://www.romfea.gr)

3) 10-11-2015 : Ὁ Συροϊακωβίτης Πατριάρχης Ἰγνάτιος στόν Μόσχας Κύριλλο

Μέ τόν ἐπικεφαλῆς τῆς Συροϊακωβιτικῆς Ἐκκλησίας Μάρ Ἰγνάτιο-Ἐφραίμ Β‘ εἶχε συνάντηση στίς 10 Νοεμβρίου 2015 ὁ Πατριάρχης Μόσχας καί πασῶν τῶν Ρωσιῶν Κύριλλος στήν Πατριαρχική καί Συνοδική κατοικία τῆς Ἱεράς Μονῆς Ἁγίου Δανιήλ Μόσχας.

Ἐπίσης συμμετεῖχαν ὁ Μητροπολίτης Βαγδάδης καί Μπάσρας Μάρ Σεβέριος Χάβα, ὁ Διευθυντής τῆς Πατριαρχικῆς Κουρίας καί Προϊστάμενος τοῦ Γραφείου Οἰκουμενικῶν Σχέσεων τῆς Συροϊακωβιτικῆς Ἐκκλησίας Μητροπολίτης Μαρ Διονύσιος Ἰωάννης Καβάκ, ὁ ἐν Κωνσταντινουπόλει Πατριαρχικός βικάριος ἀρχιεπίσκοπος Μάρ Φιλόξενος Ἰουσούφ Τσετίν κ.ἄ.

Ἀπό τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας συμμετεῖχαν ὁ Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ἱλαρίων, Πρόεδρος τοῦ Τμήματος Ἐξωτερικῶν Ἐκκλησιαστικῶν Σχέσεων τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, ὁ Ἀναπληρωτής Πρόεδρος τοῦ ΤΕΕΣ Ἀρχιμανδρίτης Φιλάρετος Μπουλέκωφ, ὁ Ἱερομόναχος Στέφανος Ἠγκούμνωφ, Γραμματέας τοῦ ΤΕΕΣ ἐπί τῶν διαχριστιανικών σχέσεων.

«Μετά χαρᾶς ἀπό καρδίας καλωσορίζω τόσο Ἐσᾶς ὅσο καί τήν τιμία συνοδεία Σας στή Μόσχα», ἀνέφερε ἀπευθυνόμενος πρός τόν Ἁγιώτατο Πατριάρχη Μάρ Ἰγνάτιο-Ἐφραίμ Β’ ὁ Πατριάρχης Κύριλλος καί τόνισε ὅτι πρόκειται γιά πρώτη μετά τό διάστημα 27 ἐτῶν ἐπίσκεψη τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς Συροϊακωβιτικῆς Ἐκκλησίας στό Πατριαρχεῖο Μόσχας. Τήν τελευταία φορά ἦταν ὁ μακαριστός Πατριάρχης Μάρ Ἰγνάτιος Ζάκκας Α’ Ἴβας, ὁ ὁποῖος βρέθηκε στή Μόσχα τό 1988, γιά νά συμμετάσχει στούς ἑορτασμούς τῆς χιλιετηρίδος Βαπτίσεως τῶν Ρώς.

Σύμφωνα μέ τόν Πατριάρχη Κύριλλο, οἱ σχέσεις μεταξύ τῶν δύο Ἐκκλησιῶν ἀκολούθησαν ἀνοδική πορεία κατά τό δεύτερο ἥμισυ τοῦ Κ’ αἰώνα καί θά ἦταν λάθος νά πιστεύει κανείς ὅτι μέχρι τότε δέν ὑπῆρχαν ἐπαφές μεταξύ τῶν Ὀρθοδόξων χριστιανῶν τῆς Ρωσίας καί τῶν ἐκπροσώπων τῆς Συροϊακωβιτικῆς Ἐκκλησίας. «Ἀμέσως μετά τόν ἐκχριστιανισμό τῶν προγόνων μας, μεγάλος ἀριθμός αὐτῶν κατεύθυναν τά βήματά τους πρός τή Μέση Ἀνατολή. Ἐκεῖ στή Συρία, τήν Παλαιστίνη καί τό Ἰράκ οἱ ἄνθρωποί μας κατά τή μετάβασή τους στά ἱερά προσκυνήματα εἶχαν ἐπαφές μέ τήν Ἐκκλησία σας. Καί αὐτές οἱ σχέσεις ἦταν σχέσεις τῆς καρδιᾶς, σχέσεις ἐπαφῆς τῶν προσκυνητῶν μέ τήν Ἐκκλησία σας», ἀνέφερε ὁ Πατριάρχης Κύριλλος καί ὑπενθύμισε ὅτι κάθε φορά στίς μεταγενέστερες ἐποχές, ὅταν ἀπειλεῖτο ἡ ζωή τῶν χριστιανῶν της Μέσης Ἀνατολῆς, ἡ Ρωσία θεωροῦσε καθῆκον της νά τούς στηρίζει.

Σήμερα οἱ χριστιανικές κοινότητες τῆς Μέσης Ἀνατολῆς βιώνουν πάρα πολύ δύσκολη ἐποχή, ὑπογράμμισε ὁ Πατριάρχης Κύριλλος, «αὐτά τά δεινά δύνανται νά συγκριθοῦν μέ τά δεινά τῶν πρώτων χριστιανῶν, οἱ ὁποῖοι ὑπέστησαν διώξεις ἀπό τίς Ρωμαϊκές ἀρχές. Ὑπάρχουν ὅμως καί μερικές διαφορές : δέν κατεδάφιζαν οἱ Ρωμαῖοι τίς οἰκίες, οὔτε ἐξαφάνιζαν χωριά, ἐνῶ οἱ σημερινοί ἐχθροί τοῦ χριστιανισμοῦ κατεδαφίζουν σπίτια, ἐξαφανίζουν ὁλόκληρα χωριά καί διώχνουν χιλιάδες χριστιανούς ἀπό τίς ἑστίες τους», εἶπε ὁ Πατριάρχης Κύριλλος.

Ὁ Προκαθήμενος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας ὑπενθύμισε τά τρομακτικά στατιστικά στοιχεῖα σχετικά μέ τούς θανάτους, μέ ὅσους χριστιανούς ὑπέστησαν διώξεις καί ἐξαναγκάσθησαν νά ἐγκαταλείψουν τίς ἑστίες τους.

Ὁ Πατριάρχης Κύριλλος ἐξέφρασε ἔντονη ἀνησυχία γιά τόν Μητροπολίτη τῆς Συροϊακωβικτικῆς Ἐκκλησίας Μάρ Γρηγόριο Ἰωάννη Ἰμπραΐμ, τόν ὁποῖον γνώριζε προσωπικά γιά ἀρκετές δεκαετίες. Ἀπήχθη μαζί μέ τόν Μητροπολίτη Χαλεπίου Παῦλο τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας στήν βορειοανατολική Συρία πρίν ἀπό δύο χρόνια καί οἱ δύο ἀγνοοῦνται μέχρι σήμερα.

Ἀφοῦ ἀναφέρθηκε στήν ἐπίσκεψή του στή Συρία καί τόν Λίβανο τόν Νοέμβριο 2011 ὁ Πατριάρχης Κύριλλος τόνισε : «Συναντήθηκα μέ τούς ἡγέτες τῶν χριστιανικῶν κοινοτήτων καί ἀκόμα τότε οἱ χριστιανοί μας ἀδελφοί ὁμολογοῦσαν ὅτι ὁ πόλεμος αὐτός θά εἶχε ὀλέθριες συνέπειες γιά τόν χριστιανικό πληθυσμό. Ἄκουσα κάτι θαυμαστό ἀπό ἐκπροσώπους τῶν χριστιανικῶν κοινοτήτων, οἱ ὁποῖες ἐκ παραδόσεως ἦταν στενῶς συνδεδεμένες μέ τήν Δύση, ὅτι δηλαδή ἡ Δύση τούς ἄφησε στήν τύχη τους καί οὔτε τούς προστάτευε, χωρίς νά ἀναφερθῶ σέ χριστιανούς, οἱ ὁποῖοι ἐκ παραδόσεως δέν ἦταν συνδεδεμένοι μέ τή Δύση». Αὐτά συνεκίνησαν βαθύτατα τόν Πατριάρχη Κύριλλο, ὁ ὁποῖος ἔκτοτε πράττει τό πᾶν, προκειμένου νά κινητοποιήσει τούς ἀνθρώπους νά προστατεύουν τούς χριστιανούς τῆς Μέσης Ἀνατολῆς.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας ἐπανειλημμένως προέβαινε σέ δηλώσεις ἐπί τοῦ θέματος ἐνῶ ὁ ἴδιος ὁ Πατριάρχης Κύριλλος ἀναφέρεται στό πρόβλημα κατά τίς συναντήσεις του μέ ἀρχηγούς κρατῶν καί ἐπικεφαλῆς τῶν διεθνῶν ὀργανισμῶν, συμπεριλαμβανομένης καί τῆς κρατικῆς ἡγεσίας τῆς Ρωσικῆς Ὁμοσπονδίας. Τό 2013 οἱ Προκαθήμενοι καί οἱ ἀντιπρόσωποι ὅλων τῶν κατά τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, οἱ ὁποῖοι συμμετεῖχαν στούς ἑορτασμούς τῆς ἐπετείου 1025 ἐτῶν ἀπό Βαπτίσεως τῶν Ρώς, ὑπέβαλαν αἴτηση στόν κ. Β. Πούτιν, γιά νά πράξει τό πᾶν, προκειμένου νά τερματίσει τήν δίωξη σέ βάρος τῶν ἐθνοθρησκευτικῶν μειονοτήτων στήν Μέση Ἀνατολή.

Συνεχής εἶναι καί ἡ συνεργασία μέ τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν τῆς Ρωσικῆς Ὁμοσπονδίας. Ἔτσι, τόν Μάρτιο 2015, μέ πρωτοβουλία τῆς Ρωσίας, τοῦ Βατικανοῦ καί τοῦ Λιβάνου, στά περιθώρια τῆς ΚΗ’ Συνελεύσεως τοῦ Συμβουλίου Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων τοῦ ΟΗΕ υἱοθετήθηκε δήλωση μέ τίτλο : «Ὑπέρ τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων τῶν χριστιανῶν καί λοιπῶν κοινοτήτων καί ἰδίως στήν Μέση Ἀνατολή». «Εἶναι ἀξιοθαύμαστο γεγονός ὅτι ἦταν ἡ πρώτη ἔκφραση τῆς κατανοήσεως τοῦ ὑφισταμένου προβλήματος ἀπό τήν διεθνή κοινότητα», τόνισε ὁ Πατριάρχης Κύριλλος. «Ἐνῶ ἐπί τέσσαρα χρόνια «δέν συνέβη τίποτε» καί ἐλάχιστοι ἦταν ὅσοι μιλοῦσαν γιά τά δεινά τῶν χριστιανῶν. Γνωρίζουμε ὅτι, ὅταν πρόκειται γιά περιπτώσεις διακρίσεως καί γιά ἄλλους τινάς λόγους ἡ διεθνής κοινότητα ἐξεγείρεται εὔκολα καί ὑιοθετεῖ ἀποφασιστικές δηλώσεις καί διακηρύξεις, ἐνῶ ἐν προκειμένῳ δέν ἐπράχθη τίποτε παρόμοιο, γιά νά προστατευθοῦν οἱ χριστιανοί της Μέσης Ἀνατολῆς…».

Ἐπίσης, ὁ Πατριάρχης Κύριλλος ἐνημέρωσε τόν ὑψηλό προσκεκλημένο γιά τήν δράση τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας γιά τήν διοργάνωση καί τήν ἀποστολή τῆς ἀνθρωπιστικῆς βοήθειας στήν ἐμπερίστατη περιοχή. Τό φορτίο διατίθεται ὑπέρ τοῦ Πατριάρχου Ἀντιοχείας καί πάσης Ἀνατολῆς Ἰωάννη Ι΄ καί τοῦ Ἀρχιμουφτῆ τῆς Συρίας γιά τήν περαιτέρω διανομή στούς ἐνδεεῖς.

«Ξέρουμε ὅτι ταλαιπωρήθηκε πολύ καί πολλά ἔχασε ἡ Συροϊακωβιτική Ἐκκλησία ὡς ἀποτέλεσμα αὐτοῦ τοῦ πολέμου καί αὐτό ἀφορᾶ ἰδιαίτερα τίς περιοχές Χαλεπίου καί Χόμς. Μεταξύ ἄλλων ὑπέστη ζημιές ὁ γνωστός Ἱερός Ναός Οὔμ Ζεϊνάρ, ὅπου εὑρίσκεται τεθησαυρισμένο τεμάχιο τῆς Ἁγίας Ζώνης τῆς Παναγίας. Εἴμαστε ἐνήμεροι γιά τά μεγάλα δεινά τῆς κοινότητάς Σας ὡς συνέπεια τῶν σημερινῶν ἐξελίξεων στή Συρία».

Ὁ Πατριάρχης Μόσχας καί πασῶ τῶν Ρωσιῶν Κύριλλος ἐξέφρασε τήν ἐλπίδα ὅτι ἡ παροῦσα συνάντηση θά συντελοῦσε στίς σχέσεις μεταξύ τῶν δύο Ἐκκλησιῶν καί τήν βελτίωση της καταστάσεως των χριστιανῶν στή Μέση Ἀνατολή.

Ἀντιφωνώντας ὁ ἀρχηγός τῆς Συροϊακωβιτικῆς Ἐκκλησίας, ἀνέφερε : «Ἐκ μέρους τῶν ἀδελφῶν μου καί προσωπικά, ἐπιτρέψτε μου νά Σᾶς εὐχαριστήσω γιά τήν πρόσκληση νά ἐπισκεφθοῦμε τήν ἀδελφή Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας, ἡ ὁποία εἶναι πάντοτε ὁ προσανατολισμός μας καί ἰδιαίτερα κατά τίς ἐμπερίστατες συνθῆκες, στίς ὁποῖες ἔχουμε περιέλθει σήμερα. Ἀφίχθημεν ἀπό τήν Δαμασκό, τό ἀρχαιότερο κατοικημένο σημεῖο τοῦ πλανήτου μας, τήν πόλη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου, τοῦ Ἁγίου Ἀνανία καί πολλῶν ἄλλων ἁγίων. Φθάσαμε ἐδῶ μέ τόν πόνο τοῦ Συριακοῦ λαοῦ, τίς προσδοκίες καί τίς ἐλπίδες του».

Πατριάρχης Μάρ Ἰγνάτιος-Ἐφραίμ Β’ ἀναφέρθηκε στίς κακουχίες τῶν λαῶν τῆς Συρίας καί τοῦ Ἰράκ καί τόνισε : «Ταλαιπωρούμεθα ἐξαιτίας ἐξαπλώσεως τῆς τρομοκρατίας καί τοῦ ἐξτρεμισμοῦ, οἱ ὁποῖες ἔχουν τήν ἔξωθεν προέλευση. Ἰδιαίτερα ἀπειλεῖται ἡ παρουσία τῶν χριστιανῶν στήν Μέση Ἀνατολή».

«Δέν εἶναι ἡ πρώτη φορά, πού ἐρχόμαστε στή Ρωσία καί καταφεύγουμε στήν ὑποστήριξη της σέ μία χαλεπή ἐποχή», ὑπενθύμισε ὁ Συροϊακωβίτης Πατριάρχης. «Φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια ἀπό τήν γενοκτονία τῶν χριστιανικῶν πληθυσμῶν τῆς Ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας. Πρό ἑκατονταετίας πολλοί ἐκπρόσωποι τῆς Συροϊακωβιτικῆς κοινότητας ἐπίσης βρῆκαν τήν σωτηρία τους στήν Ρωσία, γλυτώνοντας τήν τρομοκρατία καί τούς φόνους μέ στόχαστρο τούς χριστιανούς. Θέλουμε νά εὐχαριστήσουμε τήν Ὑμετέρα Ἁγιότητα γιά τήν συμπαράστασή Σας αὐτή τήν δύσκολη στιγμή. Εἴμαστε εὐγνώμονες γιά τίς συνεπεῖς δηλώσεις γιά τήν προστασία μας καί γιά τίς προσπάθειες εἰρηνικῆς διευθετήσεως τῆς συγκρούσεως στή Συρία, καθώς καί γιά τήν ἀνθρωπιστική βοήθεια, τήν ὁποία παρέχει ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας στόν λαό μας».

Ἐπίσης, ὁ Ἁγιώτατος Πατριάρχης Μάρ Ἰγνάτιος-Ἐφραίμ Β’ μετ’εὐγνωμοσύνης ἀναφέρθηκε στό Γράμμα τοῦ Πατριάρχου Κυρίλλου πρός τόν Πρόεδρο τῶν ΗΠΑ Μπ. Ὀμπάμα μέ θέμα τήν Συρία, καθώς καί στίς πολλές εἰρηνικές πρωτοβουλίες σχετικά μέ τήν σύγκρουση στή Συρία, τίς ὁποῖες ἀνέλαβε ἡ Ρωσική Ἐκκλησία.

«Μέσῳ Ἐσᾶς καί τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας, ἡ ὁποία εἶναι ἡ ψυχή τοῦ Ρωσικοῦ λαοῦ, θέλουμε νά εὐχαριστήσουμε ὁλόκληρο τόν λαό σας γιά τήν ὑποστήριξη. Ἰδιαίτερη εὐγνωμοσύνη ὀφείλουμε γιά τήν στρατιωτική ἐπιχείρηση τῆς Ρωσίας, γιά τά θύματά σας καί γιά τήν ὑποστήριξη σας γιά τήν ἀντιμετώπιση αὐτῶν τῶν δεινῶν περιστάσεων. Θέλουμε νά Σᾶς διαβεβαιώσουμε ὅτι τόμεγαλύτερο μέρος τοῦ Συριακοῦ λαοῦ, ὅπως καί τοῦ Ἰράκ, εἶναι εὐγνώμονες γιά τίς προσφορές αὐτές καί τήν βοήθεια».

«Ὅσον δέ ἀφορᾶ τούς χριστιανούς, ἀποτελοῦν ἀντικείμενο διώξεων, ὄχι μόνο ἐπειδή ἀρνήθηκαν νά στηρίξουν τήν λεγομένη ἐπανάσταση καί νά συνταχθοῦν μέ τήν ἀντιπολίτευση, ἀλλά εἶναι καί παραμένουν χριστιανοί. Ἔχουν καταστραφεῖ ὁλοσχερῶς ἑκατοντάδες ἀρχαῖες Ἐκκλησίες καί Ἱερές Μονές καί ἔχουν σκοτωθεῖ χιλιάδες ἄνθρωποι».

Ἁγιώτατος Πατριάρχης Μάρ Ἰγνάτιος-Ἐφραίμ Β’ ἐξέφρασε τίς ἐντυπώσεις του γιά τήν πρόσφατη ἐπίσκεψη στήν ἀρχαία πόλη Σαραδᾶ, μνεία τῆς ὁποίας ὑπάρχει ἀκόμα στήν Παλαιά Διαθήκη. Ἐκεῖ κατοικεῖ μιά Συροϊακωβιτική κοινότητα 50 χιλιάδων ἀτόμων. Τόν Ὀκτώβριο 2013 ἡ ὁμάδα «Τζαμπχάτ ἀλ Νούσρα» προέβη σέ ἐπίθεση κατά τῆς πόλεως, προκαλώντας 48 θανάτους. Οἱ ἔνοπλες δυνάμεις τῆς Συρίας ἀπελευθέρωσαν τήν πόλη καί οἱ ἄνθρωποι ἐπανῆλθαν στίς ἑστίες τους. Ἀπό τήν τελευταία ὅμως ἑβδομάδα ἡ πόλη ἀπειλεῖται ἀπό τήν ὁμάδα τοῦ «Ἰσλαμικοῦ κράτους», ἡ ὁποία κατέλαβε ἕνα μικρό χωριό πλησίον Σαραδᾶ καί κατεδάφισε τήν ἐκεῖ Ἱερά Μονή Ἁγίου Ἠλιού. «Καταφέραμε καί ἀπομακρύναμε τούς γέροντες, τά γυναικόπαιδα, ἐνῶ οἱ νέοι ἔμειναν μέσα, γιά νά ὑπερασπισθοῦν τήν πόλη. Δόξα τῷ Θεῷ ὅτι αὐτοί οἱ νέοι μέ ὑποστήριξη τῶν ἄλλων κοινοτήτων ἀπό ὅλη τήν Συρία, ἀκόμα καί χριστιανικῶν, ἀπέκρουσαν τήν ἐπίθεση τοῦ «Ἰσλαμικοῦ κράτους» κατά τοῦ Σαραδᾶ… Κατά τήν γνώμη μου, ἡ πόλη γλύτωσε ἐν πολλοῖς, διότι οἱ ἄνθρωποι ἔχουν ἐλπίδα, ἐξαιτίας τῆς στρατιωτικῆς ἐπιχειρήσεως τῆς Ρωσίας στή Συρία».

Ἐπίσης, ὁ Ἁγιώτατος Πατριάρχης Ἐφραίμ ἐπέστησε τήν προσοχή στό προσφυγικό. Πολλοί πρόσφυγες προέρχονται ἀπό τίς ὑπό δίωξη χριστιανικές κοινότητες. «Σύμφωνα μέ τίς ἐκτιμήσεις μας, περισσότεροι ἀπό 40% χριστιανοί ἔχουν ἐγκαταλείψει τήν Συρία». Ἐπίσης, ἀναφέρθηκε στήν ἀπώλεια τῶν προσφύγων κατά τίς προσπάθειες νά βρεθοῦν στήν Εὐρώπη.

«Ὅλα αὐτά ἐπηρεάζουν μέ τρόπο ἀρνητικό τήν Ἐκκλησία καί τήν κοινότητά μας. Πολλοί ἐκ τῶν ἀδελφῶν μας ἀρχίζουν νά ἀπελπίζονται. Ἀναρωτιοῦνται γιά τό μέλλον τους, ἐάν μποροῦν νά μείνουν στίς ἑστίες τους, ὅπου ἐπί χιλιετίες πρό χριστιανισμοῦ, μετά τόν χριστιανισμό καί μέ τήν ἀνάδειξη τοῦ Ἰσλάμ κατοικοῦσαν οἱ προγονοί τους. Καί αὐτό δέν συμβαίνει μόνο στή Συρία. Στό Ἰράκ στήν Κοιλάδα τῆς Νινευῆ ἐν ρίπῃ ὀφθαλμοῦ 150 χιλιάδες ἄνθρωποι ἔχασαν τά σπίτια τους καί τώρα ἐγκαταστάθηκαν στίς κατασκηνώσεις προσφύγων στό κουρδικό μέρος τῆς χώρας. Ἐπί ἑνάμισυ χρόνο ἀναμένουν τήν ὑποσχόμενη ἀπό τήν Δύση βοήθεια καί δέν ἔχει ἔλθει ἀκόμα».

«Ὅταν πρόκειται γιά τούς ἀνθρώπους χωρίς πετρέλαιο καί φυσικούς πόρους, ἀποδεικνύεται ὅτι οἱ χῶρες αὐτές, οἱ μεγάλες δυνάμεις δέν ἐνδιαφέρονται γιά τήν τύχη μας, παρ’όλο πού κι ἐμεῖς εἴμαστε ἄνθρωποι», τόνισε ὁ Πατριάρχης Ἐφραίμ Β’. «Ἐξαίρουμε τήν θέση τοῦ Ρωσικοῦ λαοῦ καί τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας. Ἔχουμε ἐλπίδα ὅτι θά ζήσουμε ἐν εἰρήνη καί ἀσφαλεία στήν γῆ τῶν προγόνων μας».

Τέλος, οἱ Προκαθήμενοι συζήτησαν τίς προοπτικές ἀναπτύξεως τοῦ διμεροῦς διαλόγου καί το ἐνδεχόμενο συμβολῆς καί τῶν δύο Ἐκκλησιῶν στήν ἐντατικοποίηση τῆς συζητήσεως μεταξύ τῶν Ὀρθοδόξων καί τῶν Ἀρχαίων Ἀνατολικῶν Ἐκκλησιῶν, ἡ ὁποία διενεργεῖται ἀπό τό τέλος τῆς δεκαετίας τοῦ ’80 στά πλαίσια τοῦ ἐπίσημου θεολογικοῦ διαλόγου. Ἐπίσης, ἐθίγησαν καί ἄλλες τινές πτυχές τῆς ἐνδεχόμενης συνεργασίας μεταξύ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας καί τῆς Συροϊακωβιτικῆς Ἐκκλησίας.

Ἐν κατακλεῖδι πραγματοποιήθηκε ἀνταλλαγή ἐνθυμίων.

(ΠΗΓΗ : https://www.romfea.gr)

4) 02-12-2015 : Πατριάρχης Μόσχας σέ Ρ/καθολικούς : «Γιά τούς Ρώσους Ὀρθοδόξους τό Μπάρι εἶναι τόπος ἐξίσου ἱερός ὅσο καί τό Ἅγιον Ὄρος»

Τούς ἐκπροσώπους τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας, Προϊστάμενο τῆς βασιλικῆς Ἁγίου Νικολάου Μπάρι, Ἱερέα Τσίρο Καποτόστο καί Οἰκονόμο Διοικητή τῆς ἐν λόγῳ βασιλικῆς μοναχό Βιντσέντσο Μαρούλι, δέχθηκε σέ ἀκρόαση στίς 2 Δεκεμβρίου 2015 στά Πατριαρχικά δώματα τοῦ Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ ὁ Πατριάρχης Μόσχας καί πασῶν τῶν Ρωσιῶν Κύριλλος.

Ἀπό τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας στή συζήτηση συμμετεῖχαν ὁ Ἐπίσκοπος Bogorodsk Ἀντώνιος, Προϊστάμενος τῆς Διευθύνσεως ἐπί τῶν ἱδρυμάτων ἐξωτερικοῦ τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, ὁ Πρωθιερέας Ἀνδρέας Μποϊτσόφ, Προϊστάμενος τοῦ Πατριαρχικοῦ Μετοχίου Ἁγίου Νικολάου Μπάρι καί ὁ Ἱερέας Ἀλέξιος Ντίκαρεφ, στέλεχος τοῦ Τμήματος Ἐξωτερικῶν Ἐκκλησιαστικῶν Σχέσεων τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας.

Καλωσορίζων τούς προσκεκλημένους, ὁ Πατριάρχης Κύριλλος τόνισε τίς πολύτιμες προσωπικές ἀναμνήσεις ἀπό τήν ἐπίσκεψή του γιά πρώτη φορά τόν Δεκκέμβριο τοῦ 1969 στήν βασιλική τοῦ Ἁγίου Νικολάου Μπάρι ὡς συνοδός τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτη Λένινγκραντ καί Νόβγκοροντ Νικοδήμου.

«Γιά τούς Ρώσους Ὀρθοδόξους χριστιανούς τό Μπάρι εἶναι ἕνας τόπος ἐξίσου ἱερός ὅσο καί τό Ἅγιον Ὄρος ἤ τά Πανάγια Προσκυνήματα τῆς Παλαιστίνης», ἀνέφερε ὁ Πατριάρχης Κύριλλος καί σημείωσε ὅτι πλῆθος πιστῶν ἀπό τήν Ρωσική Ἐκκλησία μεταβαίνουν τακτικά στήν πόλη αὐτή.

Σύμφωνα μέ τόν Πατριάρχη Κύριλλο, αὐτό ἔχει τεράστια πνευματική σημασία γιά τίς σχέσεις μεταξύ τῶν Ἐκκλησιῶν. «Ἄλλο εἶναι οἱ θεολόγοι νά κάθονται στό τραπέζι, συζητώντας θεολογικά ζητήματα τινά, καί ἄλλο ὅταν ὁ λαός ἔρχεται σέ ἐπαφή μέ τούς δυτικούς μας ἀδελφούς καί μάλιστα σέ ἕνα τόπο ἱερό. Ἄκρως σημαντικό εἶναι νά βλέπουμε τίς διμερεῖς μας σχέσεις, ὄχι μόνο ἀπό θεολογική σκοπιά, ἀλλά καί νά αἰσθάνεται ὁ ἕνας τόν ἄλλο μέ τήν καρδιά του». Ὁ Πατριάρχης Κύριλλος εὐχήθηκε κάθε ἐπιτυχία στή Ρωμαιοκαθολική Ἐκκλησία στίς ποιμαντικές της προσπάθειες στήν πατρίδα τῶν προσκεκλημένων τήν Ἰταλία, «ὥστε παρά ὅποια σκάνδαλα καί πειρασμούς ὁ Ἰταλικός λαός νά ἔχει τήν πίστη στήν καρδιά του».

«Ἕνα ἐπιτυχημένο ἱεραποστολικό ἔργο μέσα στόν Ἰταλικό λαό ἔχει σημασία πέραν τοῦ Ἰταλικοῦ ποιμνίου. Ἔχει τεράστια σημασία γιά τήν ἐνίσχυση τῶν σχέσεων μεταξύ τῶν Ἐκκλησιῶν μας. Εἶναι ἄκρως σημαντικό ἡ Ρωμαιοκαθολική Ἐκκλησία νά κρατήσει τίς εὐαγγελικές ἀξίες, τίς ὁποῖες κρατάει καί ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας. Καί αὐτό σημαίνει γιά τούς προσκυνητές μας στό Μπάρι νά αἰσθάνονται σπίτι τους, νά αἰσθάνονται μεταξύ τῶν ἀδελφῶν».

Ὁ Πατριάρχης Κύριλλος εὐχαρίστησε τούς ἐκπροσώπους τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας στό Μπάρι γιά τό ἐνδιαφέρον τους γιά τούς προσκυνητές ἀπό τήν Ρωσία καί τίς ἀγαθές σχέσεις, οἱ ὁποῖες καθιερώθηκαν πλέον μέ τό Πατριαρχικό Μετόχιο στό Μπάρι καί τόν Προϊστάμενό του Πρωθιερέα Ἀνδρέα Μποϊτσόφ.

Ὁ Προκαθήμενος της Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας ἐπίσης τόνισε ὅτι ὁ παρών στή συνάντηση Ἐπίσκοπος Bogorodsk Ἀντώνιος, ὁ ὁποῖος ἀνέλαβε τήν πολυεύθυνη θέση Προϊσταμένου τῆς Διευθύνσεως ἐπί τῶν ἱδρυμάτων ἐξωτερικοῦ του Πατριαρχείου Μόσχας, συνεχίζει νά ποιμαίνει τίς ἐνορίες τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας στήν Ἰταλία.

Οἱ προσκεκλημένοι ἐξέφρασαν τήν ἐγκάρδια εὐγνωμοσύνη τους πρός τόν Πατριάρχη Κύριλλο γιά τήν εὐκαιρία νά πραγματοποιήσουν τό προσκύνημά τους στή Ρωσία καί νά ἔχουν συνάντηση μέ τόν Πατριάρχη.

(ΠΗΓΗ : http://kantam.gr)

5) 14-12-2015 : Μόσχα πρός Φανάρι γιά διάλογο μέ Ρ/Καθολικούς : «Καί ὅλα νά τά ὑπογράψουν οἱ θεολόγοι, δέν θά ἀλλάξει τίποτα»

Ὁ Ρῶσος Πατριάρχης σέ μιά συνάντηση μέ ἐκπροσώπους τοῦ Ἐπιμελητηρίου Νέων νομοθετῶν ἀρχικά σχολίασε γενικότερα τόν διάλογο μεταξύ Ὀρθοδόξων καί Ρ/Καθολικῶν κυρίως ὑπό τό πρίσμα τοῦ διωγμοῦ τῶν Χριστιανῶν ἀνά τόν κόσμο.

«Ἡ ἀποφυγή τοῦ διαλόγου μέ τήν Καθολική Ἐκκλησία τώρα θά ἦταν λάθος. Ὑπερασπιζόμαστε τίς ἴδιες ἀξίες τόσο στόν δημόσιο ὅσο καί στόν ἰδιωτικό βίο. Πρέπει νά θεσπίσουμε μιά τέτοια συνεργασία γιά τήν ἀντιμετώπιση τοῦ μή χριστιανικοῦ κόσμου, πού θά μᾶς δώσει τήν δυνατότητα νά πολλαπλασιάσουμε τίς δικές μας δυνάμεις. Συμπεριλαμβανομένου ἐκείνου πού, νομίζω, ἀξίζει θετική ἀντιμετώπιση – τήν κοινή θέση μας σχετικά μέ τήν κατάσταση στήν Μέση Ἀνατολή», εἶπε.

Καί κατέληξε, λέγοντας πώς «ἡ συνεργασία μέ τήν μεγαλύτερη χριστιανική ἐκκλησία, τήν Καθολική, θά μποροῦσε νά συμβάλει στήν προστασία τῶν χριστιανῶν καί νά ὁδηγήσει στήν ἀναβίωση τοῦ χριστιανισμοῦ σέ παγκόσμια κλίμακα».

Παρ’ὅλ’ αὐτά, δέν παρέλειψε νά ἀναφέρει πώς ἡ συνεργασία δέν μπορεῖ νά καταργήσει τίς θεολογικές διαφορές μεταξύ τῶν δύο ἐκκλησιῶν. «Ἀκόμη καί ἄν ὑποτεθεῖ ὅτι οἱ διαφορές αὐτές ἐξαφανίζονται ξαφνικά καί οἱ θεολόγοι ὑπογράψουν τά πάντα, ἀκόμα καί τότε εἶναι ἀπίθανο νά ἀλλάξει τίποτα, ἐπειδή οἱ συμφωνίες αὐτές θά πρέπει νά γίνουν ἀποδεκτές ἀπό ὅλους ὅσους θεωροῦν τόν ἑαυτό τους Ὀρθόδοξο Χριστιανό, καί αὐτό εἶναι ἐξαιρετικά ἀπίθανο», σχολίασε ὁ Πατριάρχης Κύριλλος.

(ΠΗΓΗ : https://www.vimaorthodoxias.gr)

6) 22-01-2016 : Τί εἶπε ὁ Πατριάρχης Μόσχας στή Σύναξη τῶν Προκαθημένων

Σέ συνεδρία συνῆλθε στίς 22 Ἰανουαρίου 2016 ἡ Σύναξη τῶν Προκαθημένων τῶν κατά τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν στό Ὀρθόδοξο Κέντρο Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στό Σαμπεζύ Γενεύης.

Ὁ Πατριάρχης Μόσχας καί πασῶν τῶν Ρωσιῶν Κύριλλος ἀπηύθυνε τόν λόγο πρός τούς μετέχοντες τῆς Συνάξεως.

Στήν ἀρχή τῆς ἀγορεύσεώς του ὁ Πατριάρχης σημείωσε ὅτι κάθε συνάντηση τῶν Προκαθημένων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν εἶναι ἕνα γεγονός μέ ἰδιαίτερη σημασία.

«Εἶναι μία εὐκαιρία ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, συζητήσεως προβλημάτων, τὰ ὁποῖα μᾶς ἀπασχολοῦν, καθὼς καὶ λήψεως πεσυμφωνημένων ἀποφάσεων ἐπὶ τῶν θεμάτων κοινοῦ πανορθοδόξου ἐνδιαφέροντος. Ὅμως, εἶναι μία κατ’ἐξοχὴν εὐκαιρία ἀνανεώσεως τῆς ἑνότητος ἡμῶν καὶ ἰδίως τὴν ὥραν, κατὰ τὴν ὁποίαν κοινωνοῦμεν ἐκ τοῦ ἰδίου Ποτηρίου ἐν συνειδήσει ὅτι εἴμεθα ἓν σῶμα ἐν Χριστῷ», τόνισε ὁ Πατριάρχης Κύριλλος καί ἀμέσως μετά ἐξέφρασε τίς εὐχαριστίες του πρός τόν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο γιά τήν ἀνάληψη πρωτοβουλίας καί τήν ὀργάνωση τῆς παρούσης Συνάξεως.

Ἐν συνεχείᾳ ὁ Πατριάρχης ἔθιξε διάφορες πτυχές τῆς προπαρασκευῆς τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου.

«Συνερχόμενοι ἐπὶ τὸ αὐτό, ἔχομεν σαφῆ συνείδησιν ὅτι ἡ Ἐκκλησία μας εἶναι Μία καὶ Καθολικὴ καὶ ὅτι ἀποτελεῖ πρωταρχικὸν μέλημα ἡ διαφύλαξις καὶ ἡ ἐνίσχυσις τῆς ἑνότητος αὐτῆς, εὑρισκομένης εἰς τὴν βάσιν τῆς καθόλου διακονίας μας, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν κοινῶν μας προσπαθειῶν διά τὴν προώθησιν τῆς ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ συνοδικῆς ἀρχῆς.

Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος καλεῖται νά καταστεῖ μία ὁρατὴ, εὔγλωττη καὶ πειστικὴ μαρτυρία τῆς ἑνότητος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Καὶ πάντες συνειδητοποιοῦμεν ὅτι ἡ Σύνοδος θέλει γίνει τοιαύτη μόνον εἰς περίπτωσιν καθ’ἥν θά ἀντανακλᾷ τὴν οὐσιαστικὴν ὁμοφροσύνην τῶν κατά τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καὶ ἐπί τῷ σκοπῷ τῆς διασφαλίσεως τῆς ὁμοφροσύνης τοιαύτης πρόκειται πάντες ἡμεῖς νά συνεργασθῶμεν καὶ νά καταβάλωμεν προσυνοδικῶς κοπιώδεις προσπαθείας», ὑπογράμμισε ὁ Προκαθήμενος τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας.

Ὑπό τό φῶς αὐτό ὁ Πατριάρχης Κύριλλος μέ ἱκανοποίηση σημείωσε «τὴν ἀνταποκρισιν εἰς τὸν ὑπὸ τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας καὶ ἑτέρων Ἐκκλησιῶν ἐπανειλημμένως ἐκφρασθέντα προβληματισμόν ὡς πρὸς τὴν ἔλλειψιν τῆς πανορθοδόξου ἀναγνωρίσεως τοῦ Μακαριωτάτου κ. Ραστισλάβ ὡς Προκαθημένου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας Τσεχίας καὶ Σλοβακίας. Σήμερον ἡ Αὐτοῦ Μακαριότης εὐρίσκεται ἐν τῷ μέσῳ ἡμῶν με τὴν δέουσαν ἀναγνώρισιν ὑπὸ ἁπασῶν πλέον τῶν κατά τόπους Ἐκκλησιῶν».

Ἀναφερόμενος στά προβλήματα, τά ὁποῖα δυσχεραίνουν τήν ἐπίτευξη τῆς πλήρους ὀμοφροσύνης τῶν κατά τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ὁ Πατριάρχης Κύριλλος ἐξέφρασε τή λύπη του γιά τήν διακοπή κοινωνίας μεταξύ τῶν Πατριαρχείων Ἀντιοχείας καί Ἱεροσολύμων.

Ὅπως πιστεύει ἀποτελεῖ ἐπιτακτικήν ἀνάγκην ἡ ἀποκατάσταση αὐτῆς στίς ἡμέρες μας, κατά τίς ὁποῖες ὁ κόσμος ὁλόκληρος μέ ἀγωνία παρακολουθεῖ τίς ἐξελίξεις στή Μέση Ἀνατολή, ἄλλωστε «αἱ θρησκευτικαὶ κοινότητες τῆς ἐν λόγῳ περιοχῆς εἶναι κατ’ἐξοχὴν ἐκεῖναι, ἐκ τῶν ὁποίων ἀναμένουν οἱ ἄνθρωποι νά παραδειγματισθοῦν ἀπὸ τὴν συσπείρωσί των καὶ τὴν προθυμίαν ἐπιλύσεως διαφωνιῶν».

Κατά τήν διάρκεια τῆς ἀγορεύσεως αὐτοῦ ὁ Πατριάρχης Κύριλλος προέβη σέ λεπτομερήἀνάλυση τῆς ἐκκλησιαστικῆς καταστάσεως στήν Οὐκρανία. «Μέχρι σήμερον μέ βίαιον τρόπον ἡρπάγησαν 30 καὶ πλέον Ἱεροὶ Ναοί, ἐνῶ οἱ σχισματικοὶ καὶ οἱ έθνικισταὶ ἀπειλοῦν ἄλλους 10 τουλάχιστον, οἱ ὁποῖοι 9 μὲ τὴν ὑποστήριξιν τῶν ἐθνικιστῶν ἐμφανίζουν ταῦτα ὡς «οἰκειοθελῆ προσχώρησιν» εἰς τὸ οὕτως λεγόμενον «Πατριαρχεῖον Κιέβου».

Εἰς τὴν οὐσίαν πρόκειται περὶ σκέτων ἁρπαγμῶν ὑπὸ τῶν ληστῶν μέ διοργανώσεις τῶν συνελεύσεων προσώπων ἀσχέτων πρὸς τὴν κοινότητα, μὲ ἐν συνεχείᾳ κατόπιν συνεργίας τῶν τοπικῶν ἀρχῶν παραποιήσεις καταστατικῶν ἐγγράφων καὶ μὲ ὑπὸ τῶν τοπικῶν ἐθνικιστῶν μαχητῶν ἁρπαγμοὺς Ναῶν καὶ βιαίαν ἀπομάκρυνσιν κοινοτήτων μετὰ Ἱερέων αὐτῶν, οἱ ὁποῖοι μένουν εἰς τὸν δρόμον»!

Ὁ Προκαθήμενος τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας ἐξέφρασε τόν ἔντονο προβληματισμό σχετικά μέ τίς ἐνέργειες ὁρισμένων Ἱεραρχῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, οἱ ὁποῖοι, ἐπισκεπτόμενοι τήν Οὐκρανία, στηρίζουν τούς σχισματικούς δῆθεν ἐξ ὀνόματος τοῦ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως καί μέ αὐτόν τόν τρόπον δημιουργοῦν σκάνδαλο στούς πιστούς καί τόν ἱερό κλῆρο τῆς Οὐκρανίας.

Εἶναι ἀδύνατον, συνέχισε ὁ Πατριάρχης Κύριλλος, νά φαντασθοῦμε στήν Ἑλβετία, τήν Ἑλλάδα ἤ μιά ἄλλη Εὐρωπαϊκή χώρα νά προσέλθουν στόν Ὀρθόδοξο Ἱερό Ναό καί νά «ἀποφανθοῦν» περί χρήσεως αὐτοῦ ὑπέρ αὐτῶν τῶν ἰδίων. «Ὅμως αὕτη εἶναι σήμερον ἡ πραγματικότης ἐν τῇ Οὐκρανίᾳ.

Αἱ ἐκδιωχθεῖσαι ἐκ τῶν Ναῶν κοινότητες τῆς κανονικῆς Ἐκκλησίας κερδίζουν κάθε δίκην : τὰ δικαστήρια ἐπιβεβαιώνουν τὰ κυριαρχικὰ δικαιώματα αὐτῶν ἐπὶ τῆς ἁρπαγείσης περιουσίας τῶν Ναῶν. Ἀλλά, οἱ σχισματικοὶ καὶ αἱ ἡμιληστρικαὶ ἔνοπλοι συμμορίαι αὐτῶν περιφρονοῦν τὰς δικαστικὰς ἀποφάσεις», μέ πόνο τόνισε ὁ Πατριάρχης.

Ὡς κραυγαλέο παράδειγμα τοῦ μίσους τῶν ἐθνικιστῶν ἔναντι τῶν πιστῶν τῆς κανονικῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας, ὁ Πατριάρχης Κύριλλος παρέθεσε τήν κατάσταση στό χωριό Ptichya τοῦ νομοῦ Ρόβνο, καί ὑπογράμμισε ὅτι οἱ ὀπαδοί τοῦ σχίσματος «σπείρουν τό κακόν, ἐν γνώσει αὐτῶν προκαλοῦν διομολογιακὴν σύγκρουσιν καί διχάζουν τήν κοινωνίαν».

«Προσφάτως εἷς ἐκ τῶν ὀπαδῶν αὐτῶν προέβη εἰς δημοσίαν δήλωσιν, λέγων ὅτι μόνον εἰς τὴν ἔλλειψιν τοῦ σχετικοῦ ἐργαλείου βασανισμοῦ, δηλονότι τοῦ σίδερου ἤ τοῦ συγκολλητῆρος, ὀφείλεται τὸ γεγονὸς ὁ Μακαριώτατος Μητροπολίτης Κιέβου καὶ πάσης Οὐκρανίας κ.κ. Ὀνούφριος ἀνήκει μέχρι τοῦδε εἰς τὴν κανονικὴν Ἐκκλησίαν. Ἀνατριχιάζει τις μὲ τὴν σκέψιν οἱ ληστοσυμμορίται οὗτοι νά ἐνομιμοποιοῦντο κανονικῶς καὶ νά ἀποτελοῦσαν μέρος τοῦ περιβάλλοντός μας»!, δήλωσε ὁ Πατριάρχης Κύριλλος.

Ὁ Πατριάρχης Κύριλλος ἐξέφρασε τήν εὐχαριστία πρός τίς ἀδελφές κατά τόπους Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες καί εἰδικότερα τῆς Ἀλεξανδρείας, τῆς Ἀντιοχείας, τῶν Ἱεροσολύμων, τῆς Σερβίας, τῆς Βουλγαρίας καί τῆς Πολωνίας γιά τίς προσευχές καί τήν στήριξη τῆς Οὐκρανικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

«Ὁ Πατριάρχης Σερβίας Εἰρηναῖος ἀπολύτως ὀρθῶς ἔγραψεν περὶ Οὐκρανῶν σχισματικῶν εἰς τὴν πρὸς ἐμὲ ἐπιστολὴν αὐτοῦ : οὗτοι οἱ ἄνθρωποι κατ’ὄνομα μόνον εἶναι Ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ καὶ «ἡ ὑπὸ τούτων περιφρόνησις τῶν κανόνων τῆς χριστιανικῆς ἠθικῆς, ἡ προθυμία των νά μισοῦν, νά ψεύδονται καὶ νά χύνουν αἷμα ἀποτελεῖ μίαν ἱσχυρὰν μαρτυρίαν τούτου». Ἡ μόνη ὁδὸς πρὸς τὴν Ἐκκλησίαν διὰ τοὺς ἀνθρωπους τούτους εἶναι διά μετανοίας. Μᾶς ἐρωτοῦν τὸν λόγον διατί δέν θέλομεν νά ἑνωθῶμεν μέ τούτους καὶ ζητοῦν νά προβῶμεν εἰς διάλογον καὶ μάλιστα σχεδόν ἐπὶ ἴσοις ὅροις. Ἀλλά, τίς δὲ συμφώνησις Χριστῷ πρὸς Βελίαλ»;

«Ὁ Ὀρθόδοξος λαός τῆς Οὐκρανίας, ὅπως καί παλαιότερα, στηρίζει τήν κανονική Ἐκκλησία», σημείωσε ὁ Πατριάρχης Κύριλλος καί ἀναφέρθηκε στούς δεκάδες χιλιάδες πιστούς, οἱ ὁποῖοι συμμετεῖχαν στήν λιτανεία τήν ἡμέρα μνήμης τοῦ Ἁγίου Ἰσαποστόλου Πρίγκιπα Βλαδιμήρου. «Πιστεύω εἰς τὸ μέλλον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας : οἱ πιστοὶ αὐτῆς μιᾷ φωνῇ καταδικάζουν τὸ σχίσμα, καὶ διά τῆς βίας καὶ τοῦ κακοῦ μόνον σφυρηλατοῦνται εἰς τὸν ἀγῶνα των τῆς ἀγάπης καὶ τῆς πίστεως».

Ἀκολούθως, ὁ Πατριάρχης Κύριλλος τόνισε τήν ἐπίσπευση τελευταίως τῆς διαδικασίας προπαρασκευῆς τῆς Πανορθοδόξου Συνόδου καί ἐπικενθρώθηκε στίς αἰτίες τῆς μή ἐφαρμογῆς τῶν ἐντολῶν τῆς προηγούμενης Συνάξεως τῶν Προκαθημένων ἀπό τήν Εἰδική Διορθόδοξη Ἐπιτροπή καί τήν Ε΄ Προσυνοδική Πανορθόδοξη Διάσκεψη.

Εἰδικότερα δέ τόνισε τήν σημασία νά ληφθοῦν ὑπ’όψιν οἱ θέσεις ὅλων τῶν κατά τόπους Ἐκκλησιῶν, οἱ ὁποῖες ἐκτελοῦν τήν ἀποστολή τους σέ διάφορες συνθῆκες. Ἐν συνεχείᾳ ἔκανε μνεία στίς προτάσεις ἐπί τῶν ζητημάτων τῆς ἡμερησίας διατάξεως τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου, τίς ὁποῖες τά δύο τελευταία χρόνια ὑπέβαλαν ὁρισμένες κατά τόπους Ἐκκλησίες, μεταξύ τῶν ὁποίων εἶναι οἱ Ἐκκλησίες τῆς Ἀντιοχείας, τῆς Ρωσίας, τῆς Γεωργίας, τῆς Σερβίας καί τῆς Βουλγαρίας.

Ὁ Προκαθήμενος τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας εἶναι βέβαιος ὅτι ἀναθεωρήσεως χρήζει τό σχέδιο κειμένου «Τό ζήτημα τοῦ ἡμερολογίου» καί τόνισε ὅτι τό θέμα τοῦ «ἀκριβοῦς προσδιορισμοῦ τῆς ἡμερομηνίας τοῦ Πάσχα» γιά τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δέν εἶναι ἐπίκαιρο καί μόνο σύγχυση μπορεῖ νά προκαλέσει στούς πολλούς πιστούς.

Τόν ἴδιο προβληματισμό διατύπωσε ὁ Πατριάρχης Κύριλλος σχετικά καί μέ τό σχέδιο κειμένου «Κωλύματα γάμου», τό ὁποῖο μόνο σκέτο κατάλογο τῶν κωλυμάτων ἐξ ἀπόψεως κανονικοῦ δικαίου περιλαμβάνει καί καθόλου δέν ἀντανακλᾶ τήν θέση τῆς Ἐκκλησίας σχετικά μέ τόν θεσμό τῆς οἰκογένειας στόν σύγχρονο κόσμο.

Ὡς μία ἀπό τίς σημαντικές κατευθύνσεις τοῦ ἔργου ὁ Προκαθήμενος τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας ἀνέφερε τό θέμα : «Τό Αὐτοκέφαλο καί ὁ τρόπος ἀνακηρύξεως αὐτοῦ» καί ὑπέβαλε πρόταση νά ἐγκριθεῖ ἀπό τήν Σύνοδο ἡ ἐπιτευχθεῖσα ἤδη στίς συνεδρίες τῆς Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικῆς Ἐπιτροπῆς συμφωνία ἀρχῆς, ἡ ὁποία θέλει τήν ἀνακήρυξη τῶν νέων αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν νά εἶναι πανορθόδοξη ὑπόθεση καί ἀπαιτεῖ τήν περί τούτου ὁμοφωνία ἐπί κάθε συγκεκριμένης περιπτώσεως ὅλων τῶν κατά τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν.

Ἐπίσης, ὁ Προκαθήμενος τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας τόνισε τήν ἀνάγκη ἐπεξεργασίας τοῦ σχεδίου κειμένου μέ θέμα τήν «Ὀρθόδοξη Διασπορά».

Ἐκτενή καί μακρά συζήτηση προκάλεσε τό θιγόμενο ἀπό τόν Πατριάρχη Κύριλλο θέμα σχετικά μέ τόν τόπο συγκλήσεως τῆς Συνόδου, στό ὁποῖο ἀναφέρθηκε προηγουμένως δι’ἐπιστολῆς του πρός τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο ὁ Πατριάρχης Σερβίας Εἰρηναῖος.

«Ὅπως διαπιστοῦμεν πολλά εἶναι ἀκόμα τὰ θέματα, τὰ ὁποῖα πρόκειται νά λύσωμεν, διά νά καταστήσωμεν ἐφικτὴν τὴν σύγκλησιν τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Εἴμαι βέβαιος ὅτι ἡ πραγματική αἰτία τῆς μέχρι τοῦδε μή συμφωνίας ἐπὶ πολλῶν ἐκ τῶν κειμένων ὀφείλεται, οὐχὶ εἰς τὰς ἀποκλινούσας ἀπόψεις διαφόρων Ἐκκλησιῶν, ἀλλά εἰς τὴν ἐλλιπῆ μεθοδολογίαν προπαρασκεῦης τῆς Συνόδου», τόνισε ὁ Πατριάρχης Κύριλλος καί ἀναφέρθηκε στό ἔργο τῆς Διασυνοδικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας, τό ὁποῖο ἐπιτελεῖται σέ μορφή τῆς ἀνοικτῆς συζητήσεως, ἡ ὁποία ἐπιτρέπει σέ ὁποιοδήποτε ἐνδιαφερόμενο μέλος τῆς Ἐκκλησίας νά τοποθετηθεῖ ἐπί τῶν ὑπό συζήτηση θεμάτων.

«Φρονῶ ὅτι οὕτως κατά τρόπον ἀνοικτὸν ἀπὸ τοῦδε καὶ ἐφεξῆς πρέπει νά διεξάγεται ἡ προετοιμασία τῆς Συνόδου, ἐάν ἐνδιαφερώμεθα ὅντως διὰ τὴν ἐπιτυχῆ σύγκλησιν αὐτῆς», εἶπε ὁ Προκαθήμενος τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας καί τόνισε τήν σημασία τῆς δημοσιεύσεως τῶν σχεδίων τῶν συνοδικῶν κειμένων καί τῆς ἀντιμετωπίσεως τῆς ἐλλείψεως ἀξιοπίστων πληροφοριῶν, στήν ὁποία ὀφείλεται ἡ καχυποψία πολλῶν πιστῶν.

«Εἴμαι βέβαιος ὅτι ἔχει ὡριμάσῃ πρό πολλοῦ ἡ δημοσίευσις τῶν σχεδίων τῶν συνοδικῶν κειμένων καὶ μία ἐπί τούτων ἐλεύθερος συζήτησις, οὐχὶ μόνον δέν θά κωλύσῃ τὴν σύγκλησιν τῆς Συνόδου, ἀλλά καὶ διατρανώσῃ εἰς ἡμᾶς τοὺς ἰδίους καὶ εἰς τὸν κόσμον ὁλόκληρον τὸν ὅντως καθολικὸν χαρακτῆρα τῆς καθ’ἡμᾶς Ἐκκλησίας πρὸς προώθησιν τῆς πανορθοδόξου ἑνότητος», τόνισε περαίνων ὁ Πατριάρχης Κύριλλος καί κάλεσε τήν ὁμήγυρη ἀπό κοινοῦ νά προσεύχεται στόν Κύριο, γιά νά βοηθήσει στή συνεργασία ἐπ’ἀγαθῷ τῆς Ἐκκλησίας «ἐπὶ τῷ τέλει τῆς ἄρσεως πάντων τῶν δυσκολιῶν, τῶν ἐγειρομένων κατὰ τὴν πορείαν πρὸς τὴν Ἁγίαν καὶ Μεγάλην Αὐτῆς Σύνοδον».

(ΠΗΓΗ : http://www.romfea.gr)

7) 23-01-2016 : Ὁ Ρῶσος Πατριάρχης Κύριλλος πρότεινε τήν ὑλοποίηση τῆς Οἰκουμενικῆς Συνόδου στό Ἅγιον Ὄρος !!

Στήν Ἑλβετία, πραγματοποιήθηκε ἡ συνάντηση τῶν ἐκπροσώπων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, σχετικά μέ τίς προετοιμασίες γιά τήν Οἰκουμενική Σύνοδο, ἡ ὁποία, σύμφωνα μέ προκαταρκτικά στοιχεῖα, μπορεῖ νά λάβει χώρα φέτος στήν Κωνσταντινούπολη.

Ὁ Πατριάρχης Μόσχας καί πασῶν τῶν Ρωσιῶν Κύριλλος κατά τήν διάρκεια τῆς συνεδρίασης τοῦ προκαταρκτικοῦ Συμβουλίου τῶν ἀρχηγῶν καί ἐκπροσώπων τῶν Ὀρθοδόξων ἐκκλησιῶν στά προάστια τῆς Γενεύης Σαμπεζύ, πρότεινε τήν διεξαγωγή τῆς Οἰκουμενικῆς Συνόδου στό Ἅγιον Ὄρος, ὅπως δήλωσε ὁ γραμματέας τύπου τῆς Ρωσικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας Ἐπίσκοπος Ἀλέξανδρος Βολκώφ, στό πρακτορεῖο εἰδήσεων RIA Novosti.

Ὁ Πατριάρχης Κύριλλος ἠγήθηκε προσωπικά τῆς ἀντιπροσωπείας τῆς Ρωσικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας κατά τήν ἔναρξη τῆς συνόδου τήν Παρασκευή στήν Ἑλβετία μέ τούς ἐκπροσώπους τῶν τοπικῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν.

Τό Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας δέν ἀποκλείει ὅτι λόγῳ τῆς αὔξησης τῶν ἐντάσεων τῶν σχέσεων μεταξύ τῆς Ρωσίας καί τῆς Τουρκίας, ἡ τοποθεσία τῆς Οἰκουμενικῆς Συνόδου μπορεῖ νά ἀλλάξει, ἀπό αὐτή τῆς Κωνσταντινούπολης.

Σύμφωνα μέ τόν Ἐπίσκοπο Βολκώφ, ὁ Ρῶσος Πατριάρχης στήν ὁμιλία του πρότεινε τήν δυνατότητα μιᾶς Οἰκουμενικῆς Συνόδου στήν Ἱερά Μητρόπολη τοῦ Ἁγίου Ὄρους, «ἐπειδή, μεταξύ ἄλλων, τό Ἅγιον Ὄρος εἶναι μιά ἱερή περιοχή, πού ἔχει τεράστια θρησκευτική σημασία γιά ὅλο τόν κόσμο τῆς Ὀρθοδοξίας»!!!

Ἐπίσης, ὁ ἴδιος ἐπέστησε τήν προσοχή, ἀπευθυνόμενος στούς ἀρχηγούς καί ἐκπροσώπους τῶν ὑπολοίπων ὀρθοδόξων ἐκκλησιῶν, γιά τίς ἀπηνεῖς διώξεις τοῦ ὀρθόδοξου κλήρου στήν Οὐκρανία.

«Ὁ Πατριάρχης Κύριλλος ἐπεσήμανε στήν ὁμιλία του στή συνεδρίαση, γιά τήν Οὐκρανία, ἐπισείοντας τήν προσοχή στίς ἀπειλές ἀπό σχισματικούς κατά τῆς νομίμου Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας», εἶπε ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς ὑπηρεσίας Τύπου τοῦ ρωσικοῦ Πατριαρχείου.

Πρόσθεσε ὅτι μέρος τῆς ἐπίσημης ἀντιπροσωπείας τῆς Ρωσικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας εἶναι καί ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας (Πατριαρχεῖο Μόσχας) Μητροπολίτης Κιέβου Ὀνούφριος.

Σίγουρα, ἡ πρόταση τοῦ Ρώσου Πατριάρχη τιμᾶ τήν Ἑλλάδα καί κυρίως τό Ἅγιον Ὄρος, ἀλλά ἀπ’ ὅ,τι φαίνεται ἡ ρωσική πλευρά δέν ἐπιθυμεῖ σέ καμία περίπτωση νά παραστεῖ στήν οἰκουμενική Σύνοδο στήν Κωνσταντινούπολη, λόγῳ τῆς ἀντιπαράθεσης Τουρκίας καί Ρωσίας.

Ὁ Ρῶσος Πατριάρχης τό ἔχει δηλώσει ἄλλωστε ὅτι ὅλες οἱ κινήσεις του ἔχουν γνώμονα τό ρωσικό ἐθνικό συμφέρον καί μόνον αὐτό.

(ΠΗΓΗ : https://www.pentapostagma.gr, http://ria.ru/religion)

Σύν Θεῷ, θά συνεχίσουμε στό ἑπόμενο ἄρθρο μας.

e-mail: synaxisorthkm@gmail.com

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Σχετικά άρθρα

Συμπροσευχήθηκε με αιρετικούς ο Μητροπολίτης Σουηδίας με αφορμή την επέτειο της δεκαετούς αρχιερατείας του

της Ειρήνης Ιωαννίδου. Δε βιώνεται έτσι η Ορθοδοξία… με την καταπάτηση των κανόνων και την μύηση σε μία καινούργια «πίστη», αυτή του Οικουμενισμού

Αυστραλιανές κολακίες και φιλοφρονήσεις

Άρθρο της Ελένης Καμπούρη Εάν λοιπόν οι κ.Βαρθολομαίος και κ.Μακάριος επιθυμούν να γίνουν επόμενοι τοις Αγίοις Πατράσι και διάδοχοι του Αγίου Αποστόλου Βαρθολομαίου, θα πρέπει να τον μιμηθούν χωρίς να κάνουν εκπτώσεις στην Πίστη

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.