Αφιερώματα

Σύναξις Ορθοδόξων Κληρικών και Μοναχών, Πατριάρχου Βαρθολομαίου Οικουμενιστικά Λεχθέντα και πραχθέντα (Μέρος 24ον)

εικόνα άρθρου: Σύναξις Ορθοδόξων Κληρικών και Μοναχών, Πατριάρχου Βαρθολομαίου Οικουμενιστικά Λεχθέντα και πραχθέντα (Μέρος 24ον)

Κυριώτερα λεχθέντα καί πραχθέντα τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου τόν Σεπτέμβριο καί τόν Ὀκτώβριο τοῦ 2015

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr
Αναδημοσιεύουμε από το Ιστολόγιο Κατάνυξη

ΣΥΝΑΞΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΩΝ

Ἀποκλειστικά γιά τό Katanixi.gr

Θεσσαλονίκη, 09 Δεκεμβρίου 2019

Παραθέτουμε τά κυριώτερα λεχθέντα καί πραχθέντα τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου τόν Σεπτέμβριο καί τόν Ὀκτώβριο τοῦ 2015.

1) 01-09-2015 : Μήνυμα Πατριάρχου Βαρθολομαίου γιά τήν ἡμέρα προσευχῆς ὑπέρ τῆς προστασίας τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος

«Ἁγίῳ Πνεύματι πᾶσα ἡ κτίσις καινουργεῖται, παλινδρομοῦσα εἰς τὸ πρῶτον» (Ἀναβαθμοὶ Α΄ἤχου).

«Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, ὁ μόνος ἀνακαινίζων τὴν ποίησιν τῶν ἔργων σου καθ᾿ ἑκάστην ἡμέραν» (Μέγας Βασίλειος).

Ἀδελφοὶ συλλειτουργοὶ καὶ τέκνα εὐλογημένα ἐν Κυρίῳ,

Ὡς εἶναι γνωστόν, ἡ 1η Σεπτεμβρίου ἑκάστου ἔτους ἔχει ἀφιερωθῆ πρωτοβούλως ὑπὸ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου -προσφάτως δὲ καὶ ὑπὸ τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας– εἰς τὴν προσευχὴν διὰ τὴν προστασίαν τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος. Κατ᾿ αὐτήν, παρακαλοῦμεν ἰδιαιτέρως τὸν Ὕψιστον ὅπως φαιδρύνῃ τὴν δημιουργίαν Του ὥστε νὰ εἶναι εὐχάριστος καὶ καρποφόρος ἡ ἐν αὐτῇ διαβίωσις τοῦ ἀνθρώπου. Ἐντὸς αὐτοῦ τοῦ αἰτήματος περιλαμβάνεται ἀσφαλῶς καὶ ἡ παράκλησις ὅπως αἱ ἀναπόφευκτοι φυσιολογικαὶ κλιματικαὶ ἀλλαγαὶ συμβαίνουν καὶ ἐπιτρέπωνται ἐντὸς τῶν ὁρίων τῆς ἀντοχῆς, τοῦ μὲν ἀνθρώπου πρὸς ἐπιβίωσιν αὐτοῦ, τῆς δὲ φύσεως πρὸς ἀειφορίαν αὐτῆς.

Ἐν τούτοις, ἡμεῖς οἱ ἄνθρωποι εἴτε κατὰ ἓν μέρος τῆς ἀνθρωπότητος, εἴτε ἐνίοτε καὶ ἐν τῷ συνόλῳ αὐτῆς, συμπεριφερόμεθα ἀντιθέτως πρὸς τὸ αἴτημα τοῦτο. Καταπιέζομεν τὴν φύσιν κατὰ τρόπον ὥστε νὰ ἐπέρχωνται ἀπρόβλεπτοι καὶ ἀνεπιθύμητοι κλιματικαὶ καὶ περιβαλλοντικαὶ ἀλλαγαί, δυσμενεῖς διὰ τὴν κανονικὴν λειτουργίαν αὐτῆς καὶ ὡς ἐκ τούτου καὶ διὰ τὴν ζωήν μας. Τὸ δὲ ἀθροιστικὸν ἀποτέλεσμα τῶν ἐνεργειῶν ἐπὶ μέρους ἀνθρωπίνων προσώπων ἀλλὰ καὶ ἄλλων ἐκτεταμένων ἰδιωτικῶν καὶ κρατικῶν προσπαθειῶν πρὸς ἀναμόρφωσιν τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος, εἰς τρόπον ὥστε νὰ παράγῃ περισσότερα ἀγαθὰ διὰ τοὺς ἐκμεταλλευομένους αὐτό, ἔχει ὡς μόνον ἀποτέλεσμα τὴν καταστροφὴν τῆς ἐναρμονίως λειτουργούσης καλῆς λίαν δημιουργίας τοῦ Θεοῦ.

Ὅσοι ἀντιλαμβανόμεθα τὸν διογκούμενον καθημερινῶς κίνδυνον τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς εἰς τὸν πλανήτην μας, ἕνεκα ἀνθρωπίνων ἐνεργειῶν, ὑψοῦμεν φωνὴν ἐπισημάνσεως αὐτοῦ καὶ προσκαλοῦμεν ἅπαντας νὰ μελετήσωμεν τί εἶναι δυνατὸν νὰ πράξωμεν «διὰ νὰ μὴ ἐξαφανισθῇ ἡ ζωή, χάριν τοῦ πλούτου» (Διακήρυξις Ὀργανισμοῦ Ἡνωμένων Ἐθνῶν).

Ὅθεν, ἡμεῖς, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης καταβάλλομεν ἀπὸ ἐτῶν προσπαθείας ἐνημερώσεως τῶν πιστῶν τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ ὅλων τῶν καλοπροαιρέτων ἀνθρώπων περὶ τῶν μεγάλων κινδύνων τοὺς ὁποίους συνεπάγεται ἡ ηὐξημένη (κατά)-χρῆσις τῶν ἐνεργειακῶν πηγῶν, ἡ ὁποία ἐπαπειλεῖ μεγάλην κλιματικὴν ἀλλαγὴν καὶ θέτει εἰς κίνδυνον τὴν ἀειφορίαν τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος.

Οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ ἐδιδάχθημεν ὑπὸ τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας νὰ περιορίζωμεν κατὰ τὸ ἐφικτὸν τὰς ἀνάγκας μας. Εἰς τὸ ἦθος τοῦ καταναλωτισμοῦ ἀντιτάσσομεν τὸ ἦθος τῆς ἀσκητικότητος. Ἓν ἦθος αὐτοπεριορισμοῦ τῶν ἀναγκῶν εἰς τὸ ἀπαραίτητον. Τοῦτο δὲν συνεπάγεται στέρησιν ἀλλὰ τὴν ἐκλογίκευσιν τῆς καταναλώσεως καὶ τὴν ἠθικὴν καταδίκην τῆς σπατάλης. «Ἔχοντες δὲ διατροφὰς καὶ σκεπάσματα, τούτοις ἀρκεσθησόμεθα» (Α΄ Τιμ. ς΄ 8), μᾶς προτρέπει ὁ Ἀπόστολος τοῦ Χριστοῦ. Ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς μετὰ τὸν πολλαπλασιασμὸν τῶν πέντε ἄρτων καὶ τὸν χορτασμὸν ἐξ αὐτῶν πέντε χιλιάδων ἀνδρῶν, ἐκτὸς γυναικῶν καὶ παιδίων, ἔδωκεν ἐντολὴν νὰ περισυλλεγοῦν τὰ περισσεύματα «ἵνα μή τι ἀπόληται» (Ἰωάν. ς΄ 12). Ἀτυχῶς, αἱ σύγχρονοι κοινωνίαι ἐγκατέλιπον τὴν ἐφαρμογὴν τῆς ἐντολῆς ταύτης, ἐπιδοθεῖσαι εἰς τὴν σπατάλην καὶ τὴν ἄλογον χρῆσιν πρὸς ἱκανοποίησιν κενοδόξων αἰσθημάτων εὐμαρείας. Αἱ συμπεριφοραὶ αὗται δύνανται ὅμως νὰ ἀλλαγοῦν πρὸς ἐξοικονόμησιν πόρων καὶ ἐνεργείας διὰ τῆς καταλλήλου ἀγωγῆς.

Ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν τῷ κοινῷ Δημιουργῷ Κυρίῳ ἡμῶν,

Οἱ ἄνθρωποι εἴμεθα οἱ καταστροφεῖς τῆς κτίσεως μὲ τὴν ἀπληστίαν μας, μὲ τὴν προσήλωσίν μας εἰς τὴν γῆν, εἰς τὰ ἐπίγεια ἀγαθά, τὰ ὁποῖα προσπαθοῦμεν συνεχῶς νὰ αὐξήσωμεν, ὡς ὁ «ἄφρων πλούσιος» τοῦ Εὐαγγελίου. Λησμονοῦμεν τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, ἐν τῷ Ὁποίῳ καὶ ζῶμεν καὶ κινούμεθα καὶ ἐσμέν. Τοῦτο σημαίνει ὅτι ἡ ἀντιμετώπισις τῆς οἰκολογικῆς κρίσεως δύναται νὰ ἐπιτευχθῇ συντετονισμένως, πάντοτε ὅμως ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι, διὰ τῆς Χάριτος τοῦ Ὁποίου εὐλογοῦνται αἱ ἀνθρώπινοι προσπάθειαί μας καὶ πᾶσα ἡ κτίσις καινουργεῖται καὶ παλινδρομεῖ εἰς τὸ πρῶτον, ὡς ἐδημιουργήθη «καλὴ λίαν» ὑπὸ τοῦ Θεοῦ. Διὰ τοῦτο καὶ ἡ εὐθύνη τοῦ συνδημιουργοῦ καὶ προικισθέντος διὰ τοῦ αὐτεξουσίου ἀνθρώπου εἰς τὴν ἀντιμετώπισιν τῆς οἰκολογικῆς κρίσεως εἶναι μεγάλη.

Ἡ γῆ ὁμοιάζει μέ «γιγαντιαῖον σωρὸν ἀπὸ ἀκαθαρσίαν» (Πάπας Ρώμης Φραγκῖσκος, Ἐγκύκλιος 2015). Καὶ αἱ ἀκαθαρσίαι αὐταὶ δὲν εἶναι μόνον ὑλικαί, ἀλλὰ πρωτίστως πνευματικαί. Εἶναι ἀκαθαρσίαι προερχόμεναι ἐν τῇ οὐσίᾳ ἀπὸ ἐμπαθῆ νοήματα τοῦ ἰδίου τοῦ ἀνθρώπου. Ἡμεῖς ὅμως, οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, μὲ βεβαίαν τὴν πίστιν πρὸς τὸν Δημιουργὸν πάσης τῆς κτίσεως καὶ Παντοκράτορα Κύριον, καλούμεθα νὰ ἐπιτελέσωμεν καὶ εἰς τὸ θέμα τῆς προστασίας πάσης τῆς κτίσεως ἔργον εὐαγγελιστοῦ, ἔργον ἀποστολικόν : νὰ ἀναζωπυρώσωμεν, δηλαδή, τὴν χαρμόσυνον εὐαγγελικὴν ἀγγελίαν εἰς τὸν σύγχρονον ταραγμένον κόσμον καὶ νὰ ἀφυπνίσωμεν τὴν ὑπνώττουσαν πνευματικὴν φύσιν τοῦ πολλαπλῶς, πολυμερῶς καὶ πολυτρόπως δοκιμαζομένου ἀνθρώπου καὶ νὰ μεταδώσωμεν μήνυμα ἐλπίδος καὶ εἰρήνης καὶ πραγματικῆς χαρᾶς· τῆς εἰρήνης καὶ τῆς χαρᾶς τοῦ Χριστοῦ.

Ταῦτα φρονοῦντες καὶ ταῦτα πρεσβεύοντες, καὶ διακηρύττοντες τὴν ἀλήθειαν ταύτην ἀπὸ τῶν βαθμίδων τοῦ Ἁγιωτάτου Ἀποστολικοῦ καὶ Πατριαρχικοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, καλοῦμεν πάντας εἰς ἐγρήγορσιν νοός, εἰς ἀπαλλαγὴν ἐμπαθῶν λογισμῶν καὶ συμφεροντολογικῶν κινήσεων, ὥστε νὰ ζῶμεν ἐν ἁρμονίᾳ πρὸς τὸν πλησίον καὶ μὲ τὴν λίαν καλῶς δημιουργηθεῖσαν ὑπὸ τοῦ Θεοῦ κτίσιν, καὶ εὐχόμεθα καὶ προσευχόμεθα μετὰ τοῦ «τρανώσαντος τὴν φύσιν τῶν ὄντων» Βασιλείου τοῦ Μεγάλου: «Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, ὁ μόνος ἀνακαινίζων τὴν ποίησιν τῶν ἔργων σου καθ᾿ ἑκάστην ἡμέραν∙ εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, ὁ κτίσας φῶς καὶ σκότος καὶ διακρίνας αὐτὰ ἀπ᾿ ἀλλήλων∙ εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, ὁ ποιῶν πάντα καὶ μετασκευάζων, ἐκτρέπων σκιὰν θανάτου καὶ ἡμέραν εἰς νύκτα συσκοτάζων∙ εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, ὁ ποιήσας ἄνθρωπον κατ᾿ εἰκόνα σὴν καὶ ὁμοίωσιν, ὁ ποιήσας ἡμέραν εἰς ἔργα φωτός, καὶ νύκτα εἰς ἀνάπαυσιν τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως…» .

Τοῦτο εἶναι τὸ μήνυμά μας, αὐτὴ εἶναι ἡ πεποίθησίς μας, αὐτὴ ἡ προτροπή μας πρὸς πάντας: Στῶμεν καλῶς, στῶμεν μετὰ φόβου, ἐνώπιον τῆς δημιουργίας τοῦ Θεοῦ.

Ἡ δὲ τοῦ Δημιουργοῦ πάσης τῆς κτίσεως, ὁρατῆς καὶ ἀοράτου, Κυρίου ἡμῶν Χάρις καὶ τὸ ἄπειρον Αὐτοῦ Ἔλεος εἴησαν μετὰ πάντων καὶ μετὰ τοῦ κόσμου παντός, νῦν καὶ εἰς τοὺς ἀπεράντους αἰῶνας. Ἀμήν.

,βιε΄ Σεπτεμβρίου α΄
+ Ὁ Κωνσταντινιουπόλεως
διάπυρος πρὸς Θεὸν εὐχέτης πάντων ὑμῶν

(ΠΗΓΗ : http://fanarion.blogspot.gr)

2) 02-09-2019 : Ἀνακοινωθέν τῆς Συνάξεως τῶν Ἱεραρχῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

 Συνῆλθε, τῇ προσκλήσει καί ὑπό τήν προεδρείαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ἀπό 29ης Αὐγούστου μέχρι καί τῆς 2ας Σεπτεμβρίου 2015, ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου Κωνσταντινουπόλεως, εἰς Σύναξιν ἡ σεβασμία Ἱεραρχία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου μετά καί τῶν Ἱεραρχῶν τῶν ὑπό τήν κανονικήν αὐτοῦ προστασίαν Αὐτονόμων Ἐκκλησιῶν Φιλλανδίας καί Ἐσθονίας καί τῶν ὑπ᾿ αὐτόν Οὐκρανῶν καί Καρπαθορρώσσων.

Κατ᾿ αὐτήν συνεζητήθησαν, κατόπιν ἐμπεριστατωμένων εἰσηγήσεων, μέ πρώτην αὐτήν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τά θέματα τῆς πορείας πρός τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Πανορθόδοξον Σύνοδον, τῶν Διαλόγων μετά τῶν λοιπῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καί Ὁμολογιῶν, τῆς Βιοηθικῆς, τῆς προστασίας τοῦ περιβάλλοντος κ.ἄ.

 Μετ᾿ ἰδιαιτέρου ἐνδιαφέροντος συνεζητήθη τό μεταναστευτικόν πρόβλημα μέ τήν ποιμαντικήν, ἀνθρωπιστικήν καί τάς ἄλλας διαστάσεις αὐτοῦ.

Συναφῶς, ἡ Σύναξις τῆς ἀνά τήν οἰκουμένην Ἱεραρχίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐξ ἀφορμῆς τῶν τελευταίων γεγονότων ἀπευθύνει πρός τούς ἐγγύς καί τούς μακράν ἔκκλησιν πρός σεβασμόν τῆς ἱερότητος τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, τοῦ καί ἱερέως τῆς κτίσεως καί ἔχοντος ἀπό Θεοῦ τήν ἐντολήν διαφυλάξεως αὐτῆς. Συναφῶς, ἡ Σύναξις ἀποκηρύσσει πᾶσαν μορφήν βίας, φανατισμοῦ, ἀποϊεροποιήσεως, ἥτις καθιστᾷ τόν ἄνθρωπον ἀντικείμενον ἐκμεταλλεύσεως.

Ἡ Ἱεραρχία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου ὑπό τάς παρούσας περιστάσεις, μετά πολλοῦ προβληματισμοῦ καί βαθείας θλίψεως, διαπιστώνει ὅτι ἀκόμη καί σήμερον σταυρώνεται ὁ Χριστός καί χριστιανικοί πληθυσμοί αὐτόχθονες ἐν Μέσῃ Ἀνατολῇ καί ἐν Ἀφρικῇ μέ πλουσίαν πολιτιστικήν κληρονομίαν καί προσφοράν, ἀναγκάζονται ὑπό τήν πίεσιν καί τήν βίαν τῶν θρησκευτικῶν φονταμενταλιστῶν νά ἐγκαταλείψουν τάς πατρογονικάς των ἑστίας καί πρόσφυγες, ὅπως ἄλλοτε ὁ Χριστός, διωκόμενος ὑπό τοῦ Ἠρώδου ἔφυγεν εἰς Αἴγυπτον, νά ζητήσουν τήν φιλόξενον ἀσφάλειαν τῆς Δύσεως, ἀφέντες εἰς ἐρείπια τά μνημεῖα τοῦ πολιτισμοῦ των, τά ὁποῖα ἐσεβάσθησαν οἱ αἰῶνες.

Ἐνώπιον τῆς τραγικῆς αὐτῆς πραγματικότητος, ἡ Μεγάλη τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία, ἀναμιμνησκομένη τῶν ἰδικῶν της δεινῶν, ἵσταται ἀλληλέγγυος πρός τάς χριστιανικάς ταύτας κοινότητας καί στηρίζει ἐνώπιον τῶν διεθνῶν ὀργανισμῶν τό δικαίωμα παντός λαοῦ νά λατρεύῃ ἐλευθέρως τόν Θεόν αὐτοῦ καί νά διακηρύσσῃ ὅτι ἡ θρησκεία πρέπει νά ἑνώνῃ τούς λαούς καί τούς πολιτισμούς καί νά καθίσταται θεμέλιον πολιτισμοῦ καί ἀνθρωπιᾶς.

Ὡσαύτως, οἱ Ἱεράρχαι τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στρέφουν τήν σκέψιν καί τήν προσευχήν των πρός τάς χιλιάδας τῶν ἐν Οὐκρανίᾳ ἐμπεριστάτων ἀδελφῶν μας καί εὔχονται διά τήν παῦσιν τῶν διαιρέσεων καί τήν ἐπικράτησιν τῆς εἰρήνης καί τῆς ἑνότητος τοῦ εὐσεβοῦς οὐκρανικοῦ λαοῦ, ὁ ὁποῖος ἔλαβε τήν πίστιν καί τό βάπτισμα παρά τῆς Μητρός Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως.

Οἱ συναχθέντες Ἱεράρχαι ἀπευθύνουν τήν εὐλογίαν αὐτῶν εἰς τούς πιστούς τῶν ἑκασταχοῦ θεοσώστων ἐπαρχιῶν τῆς πρωτοθρόνου Ἐκκλησίας, ὡς καί πρός «πᾶσαν ψυχήν Χριστιανῶν Ὀρθοδόξων», ὁμοῦ μέ τήν ἔκφρασιν τοῦ σεβασμοῦ των πρός τούς Μακ. Προκαθημένους τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί τήν εὐχήν νά ἴδουν πραγματοποιουμένην κατά τό προσεχές ἔτος τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον τῆς Ἁγίας Ὀρθοδόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας.

Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 2ᾳ Σεπτεμβρίου 2015

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου

(ΠΗΓΗ : http://fanarion.blogspot.gr)

3) 18-09-2015 : Τό μήνυμα τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου στό 23ο Διεθνές Οἰκουμενι(στι)κό Συνέδριο στό Bose τῆς Ἰταλίας

Στό μήνυμά του ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος στό 23ο Διεθνές Συνέδριο, χαιρετίζει τόν «Ἡγούμενο» τῆς οἰκουμενιστικῆς μεικτῆς καί διομολογιακῆς μοναστικῆς κοινότητας τοῦ Bose τῆς Ἰταλίας.

«Αἰδεσιμώτατο πατέρα Enzo Bianchi,

Ἡγούμενο τῆς μοναστικῆς κοινότητας τοῦ Bose,

Χάρις καί εἰρήνη ἀπό Θεοῦ Πατρός ἡμῶν καί Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ».

Τονίζει ἐπίσης ὅτι «ὅπως ὑπάρχουν πολλοί τρόποι ζωῆς, μέσῳ τῶν ὁποίων ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νά γίνει ἅγιος καί νά ἐπιτύχει τήν σωτηρία, ἔτσι ἐπίσης ὑπάρχουν πολλά μέρη κοντά στόν Κύριο, σύμφωνα μέ τήν πάλη καί τήν ἀξία τοῦ καθενός».

Τό μήνυμά του ὁ Πατριάρχης ἀνέθεσε νά μεταφέρει στό Συνέδριο ὁ Ἀρχιμανδρίτης Νήφων Βασιλάκης, Κωδικογράφος τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης.

(ΠΗΓΗ : http://aktines.blogspot.gr)

4) 27-09-2015 : Τά ἀποκαλυπτήρια τῆς προτομῆς τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου στήν Χάλκη

Τήν Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2015, μετά τό πέρας τῆς Πατριαρχικῆς Χοροστασίας στό καθολικό τῆς Ἱεράς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, παρουσίᾳ τοῦ προέδρου τῆς Ἐφορείας τῆς Ι.Θ.Σ.Χ Μητροπολίτου Γέρων Δέρκων Ἀποστόλου, τοῦ Ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μητροπολίτου Προύσης Ἐλπιδοφόρου, Ἀρχόντων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, Ἀντιπροσωπείας τῆς Βουλγαρικῆς Κυβερνήσεως καί τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Βουλγαρίας στήν Κωνσταντινούπολη, καθώς καί πλῆθος κόσμου, πραγματοποίησε τά ἀποκαλυπτήρια τῆς προτομῆς Του, ἡ ὁποία εἶναι δωρεά τοῦ Ἄρχοντος κ. Δημητρίου Ἀθανάσωφ. Τό ἔργο φιλοτέχνησαν Βούλγαροι καλλιτέχνες καί βρίσκεται στόν περίβολο τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης.

(ΠΗΓΗ : http://fanarion.blogspot.gr)

5) 13-10-2015 : Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἀπαιτεῖ νά παραχωρηθεῖ Ὀρθόδοξος Ναός τῆς Πάτμου στούς Παπικούς

Σύμφωνα μέ πληροφορίες τῆς ἐφημερίδας patmostimes.gr, ὁ Καθηγούμενος Πάτμου μετά τήν πίεση, πού δέχθηκε στό τελευταῖο του ταξίδι στό Φανάρι ἀπό τόν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο, δέχτηκε νά παραχωρήσει τό ἐξωκκλήσι τῆς Ἁγίας Εἰρήνης στήν περιοχή Χοχλακά στούς Καθολικούς γιά τά λατρευτικά τους καθήκοντα στό νησί τῆς Πάτμου.

Τό θέμα τῆς παραχώρησης Ἐκκλησίας στούς Καθολικούς θεωρεῖται τετελεσμένο καί ἐκκρεμοῦν οἱ ἐπιστολές μεταξύ τῶν δύο πλευρῶν, τοῦ Πατριαρχείου καί τῆς Καθολικῆς ἐκκλησίας, ὅπου ἡ ἐνέργεια αὐτή θά παρουσιάζεται ὡς ἀνάγκη ἀνάπτυξης τοῦ θρησκευτικοῦ τουρισμοῦ. Ἡ Ἐκκλησία αὐτή θά εἶναι ἡ Ἁγία Εἰρήνη στό Χοχλακά.

Ὁ Καθηγούμενος κ. Κύριλλος δέν διέψευσε τήν ἐξέλιξη αὐτή, ἀλλά τόνισε ὅτι ἀκόμα δέν ἔχει προχωρήσει καί, ἄν θά γίνει, θά ὑπάρχει πλήρης ἔλεγχος τῆς Ἁγίας Εἰρήνης ἀπό τήν Ἱερά Μονή, τά κλειδιά θά βρίσκονται στά χέρια τῆς Μονῆς καί θά δίδονται, ὅταν τούς ζητηθοῦν, μέ τήν ὑποχρέωση τῆς ἄμεσης ἐπιστροφῆς τους.

(ΠΗΓΗ : http://aktines.blogspot.gr)

6) 26-10-2015 : Μέ θερμές ἐκδηλώσεις ὑποδέχθηκαν τόν Πατριάρχη στήν Τοσκάνη

Μέ θερμές ἐκδηλώσεις ἑκατοντάδες νέοι καί νέες ἀπ’ὅλο τόν κόσμο, μέλη καί φίλοι τοῦ Κινήματος τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας, «Φοκολάρι», ὑποδέχθηκαν τήν Κυριακή τόν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο στό Λοπιάνο τῆς Τοσκάνης.

Σέ αὐτό τό μικρό καί γραφικό χωριό τῆς ἰταλικῆς ὑπαίθρου, λίγα μόλις χιλιόμετρα ἀπό τήν Φλωρεντία, ἑδρεύει τό Ποντιφικό Πανεπιστήμιο «Σοφία», πού ἱδρύθηκε καί λειτουργεῖ μέ τήν φροντίδα τοῦ Κινήματος τῶν Φοκολάρι, καί τό ὁποῖο τίμησε τόν Πατριάρχη, ἀναγορεύοντάς τον ἐπίτιμο διδάκτορα.

Στό ἀεροδρόμιο τῆς Πίζας τόν Πατριάρχη ὑποδέχθηκε ὁ Μητροπολίτης Ἰταλίας Γεννάδιος, ὁ Πρόεδρος τοῦ Πανεπιστημίου «Σοφία», μέλη τοῦ κινήματος τῶν Φοκολάρι, κληρικοί τῆς Ἱ. Μ. Ἰταλίας καί Ἄρχοντες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου.

Στό Λοπιάνο μαζί μέ τήν νεολαία, τά μέλη καί τούς φίλους τῶν Φοκολάρι τόν Πατριάρχη ὑποδέχθηκε καί ἡ πρόεδρος τοῦ Κινήματος, διάδοχος τῆς ἱδρύτριας Κιάρα Λούμπικ, πού ὑπῆρξε μεγάλη φίλη τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου ἀπό τήν ἐποχή τῆς συναντήσεως τοῦ Πάπα Παύλου Στ’ καί τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη Ἀθηναγόρα στά Ἱεροσόλυμα, τό 1964.

Τόν Πατριάρχη συνόδευσαν, ἐκτός ἀπό τόν Μητροπολίτη Ἰταλίας Γεννάδιο, ὁ Μητροπολίτης Δέρκων Ἀπόστολος καί ὁ Μέγας Ἀρχιδιάκονος Ἀνδρέας.

(ΠΗΓΗ : https://entoytwnika1.blogspot.com)

7) 26-10-2015 : Συνάντηση Πατριάρχου μέ τόν Καρδινάλιο τῆς Φλωρεντίας

Τήν σημασία τοῦ διαλόγου στήν πορεία τῆς προσέγγισης ἀνάμεσα στήν Ρωμαιοκαθολική καί Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ὑπογράμμισε ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος στήν ὁμιλία του κατά τόν Ἑσπερινό, πού τέλεσε, τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς, ὁ Καρδινάλιος τῆς Φλωρεντίας, Τζουζέπε Μπετόρι, στό περίλαμπρο Βαπτιστήριο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου μέ τά περίφημα βυζαντινά ψηφιδωτά.

Στόν Ἑσπερινό παρέστησαν οἱ Μητροπολίτες Γέρων Δέρκων Ἀπόστολος καί Ἰταλίας Γεννάδιος καί μέλη τῆς συνοδείας τοῦ Πατριάρχου, ἐκπρόσωποι τῶν Ἀρχῶν τῆς πόλης, ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱ. Μ. Ἰταλίας Ἀρχιμ. Εὐάγγελος Ὑφαντίδης, Κληρικοί τῆς Ἱ. Μ. Ἰταλίας, μέλη τῆς Ὀρθόδοξης Κοινότητας τῆς Φλωρεντίας καί πλῆθος πιστῶν.

Ὁ Πατριάρχης ὑπογράμμισε τήν σημασία τῆς ὁδοῦ τοῦ διαλόγου καί γιά τήν ἐπίλυση διαφορῶν, ὑπενθυμίζοντας τήν δοκιμασία τῶν χριστιανῶν στή Μέση Ἀνατολή. Ὅπως εἶπε «μόνο ὁ διάλογος μπορεῖ νά ὁδηγήσει στήν εἰρήνη, ἐνῶ ἀντιθέτως ὁ φανατισμός, ἡ καταπίεση, ἡ στέρηση τῶν θεμελιωδῶν δικαιωμάτων ὁδηγοῦν στήν ἄρνηση τῆς ἀνθρωπίνης ὑπάρξεως, πού ἀποτελεῖ τήν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ».

Ἰδιαίτερη ἀναφορά ἔκανε στήν πρώτη συνάντηση τῶν Ἱεροσολύμων, τό 1964, τοῦ Πάπα Παύλου Στ’ καί τοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρα, ἀλλά καί σέ ἐκείνη πού εἶχε μέ τόν Πάπα Φραγκῖσκο, 50χρόνια μετά, τόν Μάιο τοῦ 2014.

Καρδινάλιος Μπετόρι ἀναφέρθηκε στήν ἱστορικότητα τοῦ χώρου καί στά περίφημα βυζαντινά ψηφιδωτά του, πού ἀποτελοῦν ἕνα κοινό στοιχεῖο παράδοσης τῆς Δυτικῆς καί Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας.

Ἀμέσως μετά ἐπισκέφθηκαν τόν παρακείμενο Καθεδρικό Ναό τῆς πόλης, ὅπου ὁ Πατριάρχης εἶχε τήν εὐκαιρία νά δεῖ τά ἱερά λείψανα Ἁγίων τῆς ἀδιαίρετης Ἐκκλησίας, ὅπου φυλάσσονται στά παρεκκλήσια τοῦ Ναοῦ, μεταξύ τῶν ὁποίων καί ἡ κάρα τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως.

Νωρίτερα ὁ Καρδινάλιος Μπετόρι καί ὁ δήμαρχος τῆς Φλωρεντίας ὑποδέχθηκαν τόν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο στό Ἐπισκοπεῖο τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας. Ἀκολούθησε ἰδιαίτερη συνάντηση τοῦ Πατριάρχου μέ τόν Καρδινάλιο τῆς Φλωρεντίας, ἐνῶ στή συνέχεια ὁ Πατριάρχης εἶχε τήν εὐκαιρία νά συναντήσει τίς Ἀρχές τῆς πόλης στήν Αἴθουσα ὑποδοχῶν τοῦ Ἐπισκοπείου.

(ΠΗΓΗ : http://www.kantam.gr, http://www.amen.gr)

8) 26-10-2015 : Ἐπίτιμος διδάκτωρ ὁ Πατριάρχης τοῦ Πανεπιστημίου τῶν Focolari

Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἀνακηρύχθηκε ἐπίτιμος διδάκτωρ τοῦ Ποντιφικοῦ Πανεπιστημίου “Σοφία”, τό ὁποῖο ἱδρύθηκε καί λειτουργεῖ μέ τήν φροντίδα τοῦ Κινήματος τῶν Focolari, τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας. Ἡ ἐπίσημη τελετή, παρουσίᾳ ἑκατοντάδων προσκεκλημένων, πραγματοποιήθηκε στήν ἔδρα τοῦ Πανεπιστημίου, στό Loppiano τῆς Φλωρεντίας. Στό τέλος, μίλησε στά ἰταλικά ὁ ἴδιος ὁ Πατριάρχης.

(ΠΗΓΗ : http://fanarion.blogspot.gr)

Σύν Θεῷ, θά συνεχίσουμε στό ἑπόμενο ἄρθρο μας.

e-mail: synaxisorthkm@gmail.com

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Σχετικά άρθρα

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.