Αφιερώματα

Σύναξις Ορθοδόξων Κληρικών και Μοναχών, Πατριάρχου Βαρθολομαίου Οικουμενιστικά Λεχθέντα και πραχθέντα (Μέρος 30ον)

εικόνα άρθρου: Σύναξις Ορθοδόξων Κληρικών και Μοναχών, Πατριάρχου Βαρθολομαίου Οικουμενιστικά Λεχθέντα και πραχθέντα (Μέρος 30ον)

Κυριώτερα λεχθέντα καί πραχθέντα τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου ἀπό τόν Μάϊο μέχρι τόν Ἰούνιο τοῦ 2016

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr
Αναδημοσιεύουμε από το Ιστολόγιο Κατάνυξη

ΣΥΝΑΞΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΩΝ

Ἀποκλειστικά γιά τό Katanixi.gr

Θεσσαλονίκη, 03 Φεβρουαρίου 2020

Παραθέτουμε τά κυριώτερα λεχθέντα καί πραχθέντα τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου ἀπό τόν Μάϊο μέχρι τόν Ἰούνιο τοῦ 2016.

1) 01-05-2016 : Ὁ ἑορτασμός τοῦ Πάσχα στό Φανάρι

Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Tatul Anuşyan καί ὁ Ἱερολ. Διάκονος κ. Vağarşag Sargavak Seropyan, ἐκ μέρους τοῦ ἐν τῇ Πόλει Ἀρμενικοῦ Πατριαρχείου.

Τήν πρωΐαν τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα, 1ης ἀρξ. μηνός Μαΐου, ἐτελέσθη ὁ πανηγυρικός Ἑσπερινός τῆς Ἀναστάσεως.

Τό Ἱ. Εὐαγγέλιον ἀνεγνώσθη Ἑλληνιστί ὑπό τοῦ Πατριάρχου ἀπό τοῦ ἱ. Συνθρόνου, Τουρκιστί ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Λατινιστί ὑπό τοῦ ΡΚαθολικοῦ ἱερέως Ὁσιολ. κ. Ruben Tierrablanca, Ἀρμενιστί ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Vağarşag Sargavak Seropyan, Σλαβωνιστί ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Συγκέλλου κ. Ἀμβροσίου, Ρουμανιστί ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Vlad Sergiu Marcel, Ἀγγλιστί ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Τριτεύοντος κ. Νήφωνος, Γαλλιστί ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, καί πάλιν Ἑλληνιστί, ἀπό τοῦ ἱ. Ἄμβωνος, ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Ἀνδρέου.

(ΠΗΓΗ : http://fanarion.blogspot.gr)

2) 12-06-2016 : Προσευχόμεθα ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος νά ἀνοίξει νέα θύρα γιά τήν πορεία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας

Ἀπό τά ἐρείπια τῆς βασιλικῆς τῆς Θεοτόκου στήν Ἔφεσο, ὅπου τό 431μ.Χ. συνῆλθε ἡ τρίτη Οἰκουμενική Σύνοδος, ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος τόνισε ὅτι εὔχεται καί προσεύχεται ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος (ΑΜΣ) , ἡ ὁποία θά συνέλθει ἀπό 16-26 Ἰουνίου στήν Κρήτη, νά ἀνοίξει νέα θύρα γιά τήν πορεία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ὁ κ. Βαρθολομαῖος, μιλώντας στό τέλος πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ, στόν ὁποῖο χοροστάτησε, ἐξεφώνησε τήν κάτωθι ὁμιλία :

«Ἱερώτατοι ἅγιοι ἀδελφοί,

Εὐγενεστάτη κυρία Γενικὴ Πρόξενε τῆς Ἑλλάδος ἐν Σμύρνῃ,

Ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Χριστὸς ἀνέστη!

Καταλαμπόμενοι ὑπὸ τοῦ Φωτός, τῆς Εἰρήνης καὶ τῆς Χαρᾶς τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ, ἀλλὰ καὶ τῆς ἀνοίξεως, τῆς ἄλλης ἀναστάσεως, τῆς κτιστῆς φύσεως, χαίρομεν, διότι ἀπόψε τελοῦμεν μαζί σας τὴν ἀκολουθίαν τοῦ ἑσπερινοῦ εἰς τὸν ἱστορικὸν αὐτὸν χῶρον, ὅπου συνεκροτήθη ἡ Γ΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος. Ἡ Σύνοδος αὐτὴ περιέσωσεν ἀπὸ τῆς λύμης τῆς αἱρέσεως καὶ ἀνέδειξεν ἀνόθευτον τὴν Ὀρθόδοξον Ἀποστολικὴν Πίστιν, ὅπως αὐτὴ εἶχε διατυπωθῆ ὑπὸ τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου ἐν Νικαίᾳ τῆς Βιθυνίας, ἡ ὁποία ἐδογμάτισεν ὅτι ὁ σαρκὶ ἐλθὼν εἰς τὸν κόσμον Ἰησοῦς Χριστὸς εἶναι ὁ ἐνανθρωπήσας Θεὸς Λόγος.

Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ὀφείλει πολλὰ εἰς τὴν πόλιν αὐτὴν τῆς Ἐφέσου, τῆς πρώην πόλεως τῆς Ἀρτέμιδος, εἰς τὴν ὁποίαν ἐκηρύχθη τὸ εὐαγγέλιον ὑπὸ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου καὶ ἐν συνεχείᾳ ὑπὸ τοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου. Τὰ γεγονότα, τὰ ὁποῖα συνέβησαν εἰς τὴν πόλιν αὐτὴν τῶν Ἐφεσίων, ἤλλαξαν κυριολεκτικῶς τὴν πορείαν τῆς ἀνθρωπότητος. Τοῦτο δέ, διότι ἐδῶ ἡ Ἐκκλησία μας ἔδωσε μίαν τῶν πλέον σημαντικῶν καὶ ἡρωϊκῶν καὶ νικηφόρων μαχῶν μὲ τὴν αἵρεσιν καὶ μὲ τὸ παλαιὸν εἰδωλολατρικὸν κατεστημένον.

Τὰ γεγονότα αὐτὰ ἀναλογιζόμεθα, ἀδελφοὶ καὶ τέκνα, προσευχόμενοι ἀπόψε εἰς τὰ ἐρείπια αὐτῆς τῆς Βασιλικῆς.

Ἡ Σύνοδος τῶν 200 Πατέρων τῆς Ἐφέσου ἐπεβεβαίωσε τὴν ἐκκλησιαστικὴν ἑνότητα∙ ἐπεβεβαίωσε δηλαδή, ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι ἀσυμβίβαστος μὲ τὰς διαιρέσεις. Αὐτὸ εἶναι τὸ μήνυμα, τὸ ὁποῖον μᾶς ἀπευθύνει σήμερον ἀπὸ τὰ ἐρείπιά της ἡ Βασιλικὴ αὐτὴ τῆς Ἐφέσου, ἡ Ἐκκλησία τῆς Τρίτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ὅτι πραγματικὴ ἑνότης ἐκτὸς τῆς ἀληθείας τῆς ὀρθῆς πίστεως εἶναι ἀδύνατον νὰ ὑπάρξῃ. Καὶ ἡ ἀλήθεια τῆς Ἐκκλησίας ἐκδηλώνεται μὲ τὴν ἐπιβεβαίωσιν τῆς διδασκαλίας τῆς πίστεως καὶ τῆς διδασκαλίας τῶν Ἑπτὰ Οἰκουμενικῶν καὶ τῶν ἄλλων κανονικῶν τοπικῶν Συνόδων της.

Τὴν ἑνότητα αὐτὴν ἀκριβῶς ἔρχεται εἰς τὰς ἡμέρας μας νὰ ἐπιβεβαιώσῃ καὶ ἡ μέλλουσα νὰ συνέλθῃ ἐντὸς ἑνὸς περίπου μηνὸς Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, πρὸς συζήτησιν καὶ ἀντιμετώπισιν, αὐτὴν τὴν φοράν, ὄχι δογματικῶν, ἀλλὰ κυρίως ποιμαντικῶν καὶ ἄλλων προβλημάτων, τὰ ὁποῖα ἀπασχολοῦν ἐπὶ πολλοὺς αἰῶνας, ὄχι μόνον μίαν ἢ μερικὰς τοπικὰς Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας, ἀλλὰ ὁλόκληρον τὸ Ὀρθόδοξον πλήρωμα. Βεβαίως, ἂν καὶ δὲν θὰ ἀσχοληθῇ ἡ Μεγάλη αὐτὴ Σύνοδος μὲ τὸ ἅπαξ καὶ διὰ παντὸς καθορισθὲν καὶ διατυπωθὲν ἐν Συνόδοις Ὀρθόδοξον δόγμα, ἀλλὰ μὲ πρακτικὰ περισσότερον προβλήματα, ἐν τούτοις δὲν δύναται κάποιος νὰ ἰσχυρισθῇ ὅτι ἡ ὑπὸ σύγκλησιν Σύνοδός μας αὐτὴ εἶναι ἄσχετος πρὸς τὸ δόγμα, διότι ἡ πρᾶξις, ἡ πρακτική, ἀποτελεῖ τὴν ἐφαρμογὴν τοῦ δόγματος εἰς τὴν ζωὴν τῶν πιστῶν. Τὴν πρᾶξιν εὑρίσκομεν εἰς θεωρίας ἐπίβασιν.

Εὐχὴ καὶ διακαὴς πόθος καὶ προσπάθεια ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καὶ τῶν πιστῶν εἶναι ἡ συγκληθησομένη Σύνοδος νὰ ἀνταποκριθῇ εἰς τὴν προσδοκίαν τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ πληρώματος καὶ νὰ ἀναδειχθῇ αὐθεντικὴ ἔκφρασις τῆς Πατερικῆς παραδόσεως καὶ τῆς διαχρονικῆς ἐκκλησιαστικῆς πράξεως διὰ τὴν λειτουργίαν τοῦ συνοδικοῦ συστήματος ἐν τῇ Μιᾷ, Ἁγίᾳ, Καθολικῇ καὶ Ἀποστολικῇ Ἐκκλησίᾳ. Διὰ τοῦτο καὶ ἀπευθύνομεν ἔκκλησιν πρὸς πάντας νὰ ἑνώσωμεν τὰς προσευχάς μας πρὸς τὸν Δομήτορα καὶ Ἀρχηγὸν τῆς πίστεώς μας Ἰησοῦν Χριστόν, ὥστε αἱ ἀποφάσεις τῆς Συνόδου νὰ ληφθοῦν διὰ τοῦ φωτισμοῦ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ τὰ ὁρισθέντα πρὸς συζήτησιν προβλήματα νὰ ἀντιμετωπισθοῦν μὲ θεῖον φωτισμόν, Πατερικὴν διαύγειαν καὶ ἐκκλησιολογικὸν τρόπον, ἐποικοδομητικὸν διὰ τὸν λαὸν τοῦ Θεοῦ.

Διότι, ἡ Ἐκκλησία μας, διὰ τῶν Συνόδων της, ἐπουλώνει τὰς ἀνθρωπίνους ἐλλείψεις, παρεκτροπὰς καὶ σφάλματα καὶ τηρεῖ τὴν συνοχὴν καὶ τὴν ἑνότητά της. Αὐτὸς εἶναι ὁ πλέον σημαντικὸς στόχος τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου μας. Τοῦτο ἐπετεύχθη καὶ εἰς αὐτὴν ἐδῶ τὴν Βασιλικὴν ὑπὸ τῶν 200 Πατέρων, οἱ ὁποῖοι, κατόπιν πολλῶν ἀγώνων καὶ κόπων, ἀπέφυγον τὴν διάσπασιν καὶ διεκράτησαν μὲ πολλὰς θυσίας τὴν ἐκκλησιαστικὴν ἑνότητα, τὴν ὁποίαν ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἐν τῷ συνόλῳ της θὰ ἐπαναβεβαιώσῃ καὶ εἰς τὴν Κρήτην, διότι «πύλαι Ἅδου οὐ κατισχύσουσι» τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία εἶναι ἡ ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ (πρβλ. Ματθ. ις΄, 18).

Εἰς τὴν σύγχυσιν καὶ τὸ πυκνὸν σκότος τοῦ «παρόντος αἰῶνος τοῦ ἀπατεῶνος» ὁ ἄνθρωπος ἀναζητεῖ αὐτὴν τὴν Ἀλήθειαν, ἡ ὁποία εἰς τὴν Ἐκκλησίαν μας δὲν εἶναι ἀπρόσωπος καὶ ἄγνωστος, ἀλλὰ ὑποστασιοποιεῖται εἰς ἕνα Πρόσωπον, τὸ Πρόσωπον τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ προσφερομένου εἰς τὸν κόσμον ὡς ἄρτος καὶ οἶνος, τὰ ὁποῖα ὅμως μετουσιώνονται διὰ τῆς Θείας Χάριτος εἰς Σῶμα καὶ Αἷμα Χριστοῦ, εἰς θεανθρωπίνην ἁπτὴν παρουσίαν.

Ἡ κοσμοϊστορικὴ σημασία τοῦ γεγονότος τῆς ἐν Κρήτῃ Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου εἶναι προφανής. Διὰ πρώτην φορὰν μετὰ ἀπὸ αἰῶνας οἱ Προκαθήμενοι καὶ Ἱεράρχαι ὅλων τῶν κατὰ τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ἐκπροσωποῦντες ὁλόκληρον τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν μας, θὰ συνέλθωμεν διὰ νὰ συζητήσωμεν καὶ λάβωμεν ἀποφάσεις ἐπὶ σοβαρῶν ἐκκλησιαστικῶν θεμάτων, ὅπως ἡ νηστεία, ἡ Ὀρθόδοξος Διασπορά, τὸ μυστήριον τοῦ γάμου καὶ τὰ κωλύματα αὐτοῦ, τὸ Αὐτόνομον καὶ ὁ τρόπος ἀνακηρύξεως αὐτοῦ, αἱ σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρὸς τὸν λοιπὸν Χριστιανικὸν κόσμον, ἡ ἀποστολὴ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τὸν σύγχρονον κόσμον, κλπ. Μετὰ δὲ τὸ πέρας τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου θὰ ἐξαπολυθῇ ἐπίκαιρον μήνυμα αὐτῆς πρὸς τὴν οἰκουμένην καὶ πρὸς τοὺς Ὀρθοδόξους καὶ μὴ πιστούς, διὰ τοῦ ὁποίου ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία θὰ «βάλῃ τὴν χεῖρα ἐπὶ τὸν τύπον τῶν ἥλων» τῆς σπαρασσομένης ὑπὸ πολέμων, συγκρούσεων, φυσικῶν καταστροφῶν, προσφυγικῶν ρευμάτων καὶ ἐπινοήσεων ἐθνῶν καὶ βασιλέων, παγκοσμίου κοινότητος, καὶ θὰ ἐκφέρῃ τὸν ἑαυτῆς παρηγορητικὸν καὶ σωτήριον λόγον πρὸς ἀνάπαυσιν ψυχῶν καὶ ἀνακαίνισιν τῆς ἀνθρωπότητος διὰ τοῦ «τύπου τοῦ τιμίου Σταυροῦ», ὅπως διὰ τοῦ σταυρικοῦ τύπου ἀνεκαίνισεν ὁλόκληρον τὴν εἰδωλολατρικὴν οἰκουμένην ὁ Μέγας ἐν βασιλεῦσι Κωνσταντῖνος.

Μέλλοντες ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης, ὁ ἰδικός σας Πατριάρχης, τῇ Χάριτι τοῦ Κυρίου, νὰ προεδρεύσωμεν τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης αὐτῆς Συνόδου, διακατεχόμεθα ἀπὸ μεγάλην συγκίνησιν πρὸ τοῦ ἱεροῦ καὶ ὁσίου ἐγχειρήματος, εἰς τὸ ὁποῖον θὰ παρίσταται ἡ ἐπὶ γῆς στρατευομένη καὶ ἡ ἐν οὐρανοῖς θριαμβεύσουσα Ἐκκλησία, πάντες οἱ πρὸ ἡμῶν πατέρες καὶ ἀδελφοί, ἀλλὰ καὶ ὅλοι ἡμεῖς οἱ περιλειπόμενοι ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ. Ἐνώπιον μιᾶς τοιαύτης παρουσίας ἐπιγείων καὶ ἐπουρανίων ἀσφαλῶς καὶ εἶναι φυσικὸν νὰ δειλιῶμεν καὶ νὰ διακατεχώμεθα ὑπὸ ἀγωνίας.

Διὰ τοῦτο ἀκριβῶς ἤλθομεν ἀπόψε ἐδῶ, ἀδελφοὶ καὶ τέκνα, εἰς τὴν Ἔφεσον τῆς Τρίτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου, κατὰ τὴν πασχαλινὴν καὶ προσυνοδικὴν αὐτὴν περίοδον, διὰ νὰ προσευχηθῶμεν μαζί σας καὶ νὰ ζητήσωμεν τὰς εὐχὰς καὶ εὐλογίας τῶν Θεοφόρων ἐκείνων Πατέρων, οἱ ὁποῖοι συνῆλθον ἐδῶ, εἰς τὸν χῶρον αὐτόν, τὸν ὁποῖον πατοῦν οἱ πόδες μας. Ἤλθομεν, διὰ νὰ ἐμπνευσθῶμεν καὶ νὰ λάβωμεν φωτισμόν, ὥστε ὅλοι οἱ συνοδικοὶ Πατέρες τῆς Κρήτης καὶ ἡμεῖς προσωπικῶς, ὡς ἔχοντες τὸν πρῶτον λόγον τῆς εὐθύνης, νὰ εὕρωμεν χάριν καὶ ἔλεον καὶ εὔκαιρον θείαν βοήθειαν πρὸς ἐπιτυχίαν τοῦ ἱεροῦ Συνοδικοῦ ἔργου. Ὅπως ἐπέτυχον καὶ οἱ Πατέρες ἐκεῖνοι, «ὅλην συγκροτήσαντες τὴν τῆς ψυχῆς ἐπιστήμην» καὶ «συνδιασκεψάμενοι τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι», καὶ τοὺς ὁποίους θὰ προσπαθήσωμεν ἐν προσευχῇ νὰ μιμηθῶμεν καὶ ἡμεῖς.

Πρὸ δύο καὶ ἡμισείας περίπου χιλιετηρίδων, ἕνας ἀρχαῖος προχριστιανικὸς φιλόσοφος, Ἡράκλειτος ὁ Ἐφέσιος, εἶπεν εἰς τὴν πόλιν αὐτήν, τὴν σοφὴν ἀνθρωπίνην ρῆσιν : «μὴ εἰκῇ περὶ τῶν μεγάλων συμβαλλώμεθα», δηλαδὴ νὰ μὴ ἀσχολούμεθα ματαίως μὲ τὰ μεγάλα ζητήματα, ἐννοῶν ἀσφαλῶς τὰ θεῖα, καθὼς ἐπίσης καὶ ὅτι «ὕβριν χρὴ σβεννύναι μᾶλλον ἢ πυρκαϊήν», δηλαδὴ εἶναι προτιμότερον νὰ ἐξαλείφωμεν τὴν ὑπεροψίαν παρὰ τὴν πυρκαϊάν.

Οἱ Πατέρες τῆς Ἐφέσου καὶ ὅλοι οἱ λοιποὶ Πατέρες τῶν Οἰκουμενικῶν καὶ Τοπικῶν Συνόδων τὴν ρῆσιν αὐτὴν τοῦ Ἡρακλείτου θεανθρωπίνως ἐπεβεβαίωσαν καὶ μᾶς ἐδίδαξαν τὴν μετριοπάθειαν καὶ τὴν σεμνότητα εἰς πᾶσαν προσπάθειάν μας, διὰ νὰ ἐπιτυγχάνωμεν οἱ Πατριάρχαι καὶ οἱ Ἱεράρχαι τὸν σημαντικὸν στόχον, ὅπως αὐτὸν τὸν ὁποῖον ἔθεσεν ἡ ὑπὸ σύγκλησιν Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδός μας.

Διὰ τοῦτο, εὔχεσθε, ἀδελφοί, ὥστε νὰ προσέλθωμεν οἱ ὁρισθέντες εἰς τὴν Ἁγίαν καὶ Μεγάλην Σύνοδον, ἐν ταπεινώσει καὶ μετριοπαθείᾳ, μὲ συναίσθησιν τῶν δυσχερειῶν τὰς ὁποίας ἀντιμετωπίζουν οἱ Ὀρθόδοξοι πιστοί μας εἰς τὴν καθημερινὴν ζωήν των, ἔχοντες ὑπ᾿ ὄψιν ὅτι «τὰ πάντα ρεῖ καὶ οὐδὲν διαμένει» σταθερὸν εἰς τὸν ἀνθρώπινον βίον, ἀκόμη καὶ εἰς τὴν ζωὴν τῆς στρατευομένης Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἐκτὸς βεβαίως ἀπὸ τὴν πίστιν καὶ τὸ δόγμα. Διὰ τοῦτο καὶ χρήζουν θεραπείας αἱ ὑπὸ τῶν χρόνων καὶ τῶν καιρῶν καὶ τῶν ἀνθρωπίνων ἀδυναμιῶν εἰσαχθεῖσαι εἰς τὴν ζωὴν τῆς παγκοσμίου Ὀρθοδοξίας ἀτέλειαι ἐν τῇ πρακτικῇ ἐφαρμογῇ τῆς Ὀρθοδόξου πίστεώς μας ὑπὸ τῶν πιστῶν της.

Ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Χριστῷ Ἀναστάντι,

Τὰ ἐρείπια αὐτὰ καὶ ἡ τελουμένη σήμερα ἱερὰ ἱκετήριος ἀκολουθία μας κρατοῦν εἰσέτι ἀνοικτὴν τὴν ἀποστολικὴν θύραν, περὶ τῆς ὁποίας γράφει ὁ θεῖος Παῦλος εἰς τὴν Α΄ πρὸς Κορινθίους ἐπιστολήν του (ις΄, 8-9): «ἐπιμενῶ δὲ ἐν Ἐφέσῳ ἕως τῆς πεντηκοστῆς· θύρα γάρ μοι ἀνέῳγε μεγάλη καὶ ἐνεργής, καὶ ἀντικείμενοι πολλοί».

Σήμερον, λοιπόν, ἀνοίγομεν καὶ πάλιν τὴν θύραν τῆς Ἐφέσου τῶν Ἁγίων καὶ τῶν Μαρτύρων τῆς Ὀρθοδόξου πίστεώς μας : τοῦ Ἁγίου Τιμοθέου, τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Φιλίππου, τῆς Ἁγίας Ἑρμιόνης, τῆς Ἁγίας Ἰσαποστόλου Μαρίας τῆς Μαγδαληνῆς, τῶν ἑπτὰ κοιμωμένων ἐν τῷ σπηλαίῳ Παίδων, τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Γ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, καὶ πολλῶν ἄλλων∙ ἀνοίγομεν καὶ πάλιν τὴν θύραν τῆς Συνοδικῆς παραδόσεως τῆς Ὀρθοδοξίας ἐν τῷ συνόλῳ της∙ ἀνοίγομεν τὴν θύραν τῆς τελέσεως, καὶ ἐν τῇ περιοχῇ ταύτῃ τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἀνατολῆς, τῆς Θείας Λειτουργίας, ὡς προσφορᾶς τῆς ὅλης οὐσιωθείσης κτίσεως εἰς τὸν πλάσαντα αὐτὴν Κύριον∙ καὶ δεόμεθα εἰς τὸν ἐκ τάφου ἀνατείλαντα Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν νὰ κρατῇ τὴν θύραν αὐτὴν ἀνοικτὴν ἐσαεί, ὥστε πάντες οἱ προσερχόμενοι εἰς τὴν Ἔφεσον νὰ ἀναβαπτιζώμεθα εἰς τὰ ἀποστολικὰ διδάγματα καὶ νὰ πλατύνεται καὶ νὰ εὐρύνεται ἡ καρδία μας εἰς τὴν ἀγάπησιν τοῦ Χριστοῦ.

Εὐχόμεθα καὶ προσδοκῶμεν μαζί σας, ἀδελφοὶ καὶ τέκνα, ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος τῆς Κρήτης νὰ ἀνοίξῃ νέαν θύραν διὰ τὴν πορείαν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας∙ θύραν καλοῦσαν τοὺς πάντας καὶ ἐπιβραβεύουσαν τὴν ἑνότητα. Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας στρατεύεται ἐν τῷ κόσμῳ, διὰ νὰ ἑνώνῃ τὸν ἄνθρωπον μὲ τὸν Θεόν∙ τὸν ἄνθρωπον μὲ τὸν ἄνθρωπον∙ τὸν ἄνθρωπον μὲ τὴν κτιστὴν φύσιν∙ καὶ ὁλόκληρον τὴν κτιστὴν φύσιν μὲ τὸν Θεόν.

Χριστὸς ἀνέστη, ἀδελφοὶ καὶ τέκνα, καὶ ὁ Θεὸς ἐν τῷ πλήθει τῶν πολλῶν οἰκτιρμῶν Του, νὰ μᾶς ἀξιώσῃ νὰ συνεορτάζωμεν αἰωνίως «σὺν πᾶσι τοῖς ἁγίοις» εἰς τὴν ἀνέσπερον καὶ καινὴν ὀγδόην ἡμέραν τῆς βασιλείας Του. Εἰς τὸ πλῆθος αὐτὸ τῶν οἰκτιρμῶν τοῦ Κυρίου ἐμπιστευόμεθα ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ τὴν ἀνεωχθεῖσαν θύραν τῆς ἱερουργίας καὶ ἐν Ἐφέσῳ τοῦ μυστηρίου τῶν μυστηρίων, καθὼς καὶ τὴν θύραν πρὸς τὴν Ἁγίαν καὶ Μεγάλην Σύνοδον∙ τὴν θύραν πρὸς τὴν Ἀνάστασιν, τὸ Φῶς, τὴν Ζωήν, τὴν Εἰρήνην, τὴν Ἑνότητα, τὴν ὁποίαν ἐβεβαίωσαν καὶ ἐπεκύρωσαν οἱ συνελθόντες ἐν τῇ Βασιλικῇ ταύτῃ Πατέρες καὶ τὴν ὁποίαν, σὺν Ἁγίῳ Πνεύματι, θὰ ἐπικυρώσωμεν καὶ ἡμεῖς ἐν Κρήτῃ. Ἀμήν.

(ΠΗΓΗ : http://agonaskritis.gr)

3) 14-05-2016 : Μήνυμα τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου γιά τή Μεγάλη Σύνοδο (στά ἀγγλικά)

His All-Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew offers his dreams and prayers for the Holy and Great Council, meeting in Crete in late June 2016. The Holy and Great Council is the first time in 1200 years that 14 autocephalous Orthodox churches are meeting, with a common desire for strengthened relations and to be a sign of “unity in a world afflicted by conflict and division.”

(ΠΗΓΗ : http://thriskeftika.blogspot.gr/, https://www.youtube.com)

4) 20-05-2016 : Ἀφίσα… ὑποψηφίου γιά τόν Πατριάρχη μέ ὅλα τά κατορθώματά του

Ἀφίσα-ὑμνολόγιο γιά τόν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο ἐν ὄψει προφανέστατα καί τῆς Πανορθόδοξης Συνόδου, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ προσωπικό στοίχημα γιά τόν Πατριάρχη.

Στήν ἀφίσα αὐτή λοιπόν πέραν τῶν βιογραφικῶν στοιχείων ἀναφέρεται ὁ Πατριάρχης ὡς “πρῶτος μεταξύ ἴσων”, ὡς “πράσινος Πατριάρχης”, ὡς ἐκφραστής τοῦ διαθρησκειακοῦ διαλόγου. Μέχρι καί ὡς γοητευτικός καί χαρισματικός ἡγέτης… Πολλά προσόντα σέ μιά ἀφίσα καί ἡ ἀλήθεια εἶναι πώς εἴχαμε νά δοῦμε τέτοια ἀφίσα ἀπό τίς βουλευτικές ἐκλογές, ὅταν ὑποψήφιοι ζητοῦσαν τήν ψῆφο μας!

(ΠΗΓΗ : https://www.vimaorthodoxias.gr/)

5) 26-05-2016 : Ἡ ἀντιπροσωπεία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου γιά τήν Μεγάλη Σύνοδο

Ἀνακοινοῦται ὅτι ἡ σύνθεσις τῆς Ἀντιπροσωπείας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἔχει ὡς ἑξῆς :

Α. Θ. Παναγιότης, Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, Πρόεδρος τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου

• Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Καρελίας καί πάσης Φιλλανδίας κ. Λέων

• Σεβ. Μητροπολίτης Ταλλίνης καί πάσης Ἐσθονίας κ. Στέφανος

• Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Περγάμου κ. Ἰωάννης

• Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Γέρων Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος

• Σεβ. Μητροπολίτης Γερμανίας κ. Αὐγουστῖνος

• Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Εἰρηναῖος

• Σεβ. Μητροπολίτης Ντένβερ κ. Ἠσαΐας

• Σεβ. Μητροπολίτης Ἀτλάντας κ. Ἀλέξιος

• Σεβ. Μητροπολίτης Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος

• Σεβ. Μητροπολίτης Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ

• Σεβ. Μητροπολίτης Φιλαδελφείας κ. Μελίτων

• Σεβ. Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ

• Σεβ. Μητροπολίτης Δαρδανελλίων κ. Νικήτας

• Σεβ. Μητροπολίτης Ντητρόϊτ κ. Νικόλαος

• Σεβ. Μητροπολίτης Ἁγίου Φραγκίσκου κ. Γεράσιμος

• Σεβ. Μητροπολίτης Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιος

• Σεβ. Μητροπολίτης Κορέας κ. Ἀμβρόσιος

• Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος

• Σεβ. Μητροπολίτης Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιος

• Πανιερ. Μητροπολίτης Διοκλείας κ. Κάλλιστος

• Πανιερ. Μητροπολίτης Ἱεραπόλεως κ. Ἀντώνιος, ἐπί κεφαλῆς τῶν Οὐκρανῶν Ὀρθοδόξων ἐν ΗΠΑ

• Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπος Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ, Μόνιμος Ἀντιπρόσωπος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου παρά τῷ Παγκοσμίῳ Συμβουλίῳ Ἐκκλησιῶν

• Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπος Χαριουπόλεως κ. Ἰωάννης, ἐπί κεφαλῆς τῆς Πατριαρχικῆς Ἐξαρχίας τῶν ἐν τῇ Δυτικῇ Εὐρώπῃ Ὀρθοδόξων Παροικιῶν Ρωσσικῆς Παραδόσεως

• Θεοφ. Ἐπίσκοπος Νύσσης κ. Γρηγόριος, ἐπί κεφαλῆς τῶν Καρπαθορώσσων Ὀρθοδόξων ἐν ΗΠΑ

Εἰδικοί Σύμβουλοι:

• Θεοφ. Ἐπίσκοπος Χριστουπόλεως κ. Μακάριος (Ἐσθονία)

• Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Τύχων, Καθηγούμενος Ἱερᾶς Μονῆς Σταυρονικήτα Ἁγίου Ὄρους

• Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Κωνσταντῖνος Μύρων (Γερμανία)

• Ὁσιωτάτη Μοναχή Θεοξένη, Καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς-Χρυσοπηγῆς Χανίων

• Ἐντιμολ. κ. Παντελεήμων Βίγκας, Ἄρχων Μ. Χαρτοφύλαξ τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας (ΚΠολις)

• Ἐλλογιμωτάτη κυρία Ἐλισάβετ Προδρόμου, Καθηγήτρια (Η.Π.Α.)

Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βαρθολομαῖος Σαμαρᾶς, Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, Γραμματεύς τοῦ Προέδρου

Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 26ῃ Μαΐου 2016

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου

(ΠΗΓΗ : http://www.romfea.gr)

6) 01-06-2016 : Ὁ «ἀρχιεπίσκοπος» Καντουαρίας στό Φανάρι

Ἐπίσκεψις τῆς Α. Χάριτος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Καντουαρίας εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον

Ἡ Αὐτοῦ Χάρις, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Καντουαρίας καί Πριμᾶτος πάσης Ἀγγλίας κ. Justin Portal Welby μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Caroline, ἀφίχθησαν ἐκ Λονδίνου εἰς τήν Πόλιν, τήν μεσημβρίαν τῆς Τετάρτης, 1ης ἀρξ. μηνός Ἰουνίου, συνοδευόμενοι ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ebbsfleet κ. Jonathan Goodall καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Sarah.

Τήν Α. Χάριν ὑπεδέχθη ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος.

Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Καντουαρίας προσῆλθε μετά τῆς συνοδείας αὐτοῦ εἰς τά Πατριαρχεῖα, ἔνθα ἐγένετο δεκτός ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καί Ἱεραρχῶν τοῦ Θρόνου, ἐκεῖθεν δέ ἅπαντες ὁμοῦ ἐπεσκέφθησαν τό νεοσυσταθέν Μουσεῖον τῆς Ἑβραϊκῆς Κοινότητος ἐντός τοῦ συγκροτήματος τῆς Συναγωγῆς Neve Şalom.

Τό Σάββατον, 4ην τ.μ., ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, προσκληθείς ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου, συνόδευσε Αὐτόν εἰς Καππαδοκίαν πρός πραγματοποίησιν τοῦ ἐκεῖσε ἐτησίου προσκυνήματος.

(ΠΗΓΗ : http://fanarion.blogspot.gr)

7) 04/05-6-2016 : Τό χρονικό τοῦ Πατριαρχικοῦ Προσκυνήματος στήν Καππαδοκία

Τό Πατριαρχικόν προσκύνημα εἰς τήν Καππαδοκίαν 4-5 Ἰουνίου 2016

Καί ἐφέτος, χάριτι Θεοῦ, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος ἐπραγματοποίησε τό καθιερωμένον, κατά τήν Ἀναστάσιμον περίοδον, προσκύνημα εἰς τήν ἁγιοτόκον Καππαδοκίαν μεταξύ 4-5 Ἰουνίου ἐ.ἔ., συνοδευόμενος ὑπό τῆς Α. Χάριτος, τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Καντουαρίας καί Πριμάτου πάσης Ἀγγλίας κ. Justin Portal Welby, ὅστις ἀφίχθη ἐκεῖσε μίαν ἡμέραν ἐνωρίτερον, ξεναγηθείς ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σασίμων κ. Γενναδίου.

Μέλη τῆς Πατριαρχικῆς Συνοδείας ἦσαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Lugansk καί Alchevsk κ. Μητροφάνης, Πρόεδρος τοῦ Τμήματος Ἐξωτερικῶν Σχέσεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας, ὁ Πανοσιολ. Δευτερεύων κ. Θεόδωρος, ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωθιερεύς κ. Νικόλαος Danilevich, Ἀναπληρωτής Πρόεδρος τοῦ ὡς ἄνω Τμήματος, ὁ Ἱερολ. Διάκονος τῆς Σειρᾶς κ. Γρηγόριος, ὁ Ἐντιμολ. κ. Στέφανος Μπαϊράμογλου, Ἄρχων Καστρίνσιος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας – Ἐπιχειρηματίας, μετά τῆς συζύγου του Εὐγεν. κ. Ρέας-Ἑλένης, ἐντεῦθεν, καί ὁ Ἐλλογιμ. κ. Ivan Zhelev Dimitrov, Ὁμότιμος Καθηγητής τοῦ Πανεπιστημίου Σόφιας, ἐκ Βουλγαρίας.

Κατά τήν ἄφιξίν Του εἰς τό ἀεροδρόμιον τῆς Νεαπόλεως (Nevşehir), τήν μεσημβρίαν τοῦ Σαββάτου, 4ης Ἰουνίου, τόν Παναγιώτατον ὑπεδέχθη ἐν τῇ αἰθούσῃ τῶν ἐπισήμων τριμελής Διακοινοβουλευτική Ἀντιπροσωπεία ἐκ προσώπου τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, ἀποτελουμένη ἐκ τῶν Ἐξοχ. Βουλευτῶν κ.κ. Ἀθανασίου (Νάσου) Ἀθανασίου, Κοσμήτορος τῆς Βουλῆς – Βουλευτοῦ Ἀττικῆς, Μαξίμου Χαρακοπούλου, Βουλευτοῦ Λαρίσης, καί Βασιλείου Κεγκέρογλου, Βουλευτοῦ Ἡρακλείου Κρήτης, ὁμοῦ μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Θεοφάνους Ἰσακίδου, Προέδρου τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Καππαδοκικῶν Σωματείων.

Ἀκολούθως, ὁ Πατριάρχης ηὐλόγησε τό πρός τιμήν τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Καντουαρίας παρατεθέν γεῦμα καί ἐκεῖθεν μετέβη εἰς τό Ξενοδοχεῖον «Hilton Double Tree», ὅπου καί κατέλυσε.

Τό ἀπόγευμα ἐχοροστάτησε κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν ἐν τῷ ἐν Σινασῷ Ἱ. Ναῷ τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Ἐξοχ. κ. Κυριακός Λουκάκης, Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, οἱ προμνημονευθέντες Ἐξοχ. κ.κ. Βουλευταί, ἡ Εὐγεν. κ. Βασιλική Παπαδοπούλου, Πρόεδρος Σινασιτῶν Ἑλλάδος, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τοῦ Θρόνου, μεταξύ τῶν ὁποίων καί ὁ ἐκ Σινασοῦ ὁρμώμενος Ἐντιμολ. κ. Γρηγόριος Χατζηελευθεριάδης, ἐφοπλιστής, προσκυνηταί ἐκ Θεσσαλονίκης, Ἀλεξανδρουπόλεως, Σερρῶν καί Βερροίας, ὡς καί Καθηγηταί καί φοιτηταί τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Θεσσαλονίκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Γρηγορίου Σταμκοπούλου, Προέδρου αὐτῆς.

Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Παναγιώτατος ὡμίλησεν ἑλληνιστί καλωσορίσας τούς πιστούς καί ἀναφερθείς εἰς τήν Καππαδοκικήν ἐκκλησιαστικήν καί πολιτιστικήν παράδοσιν, καί ἐν συνεχείᾳ προσεφώνησεν ἀγγλιστί τόν ὑψηλόν ἐπισκέπτην Του. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Καντουαρίας, ἀντιφωνήσας καταλλήλως, ηὐχαρίστησε τόν σεπτόν Προκαθήμενον τῆς Ἐκκλησίας διά τήν τιμητικήν πρόσκλησιν, ἀναφερθείς τοῦτο μέν εἰς τούς ἱστορικούς δεσμούς μεταξύ τοῦ Ἀγγλικανισμοῦ καί τῆς Ὀρθοδοξίας, τοῦτο δέ εἰς τήν ἀπό κοινοῦ διοργάνωσιν κατά τό προσεχές ἔτος, ἐν τῇ Πόλει, Διεθνοῦς Διασκέψεως διά τήν ὑπέρβασιν τῆς ἀνθρωπίνης δουλείας καί τῆς σωματεμπορίας, ἐνῷ δέν παρέλειψε νά ἐκφράσῃ τάς εὐχαριστίας συνόλου τοῦ Χριστιανικοῦ κόσμου πρός τόν Παναγιώτατον διά τάς ἐργώδεις προσπαθείας καί τήν συντονιστικήν μέριμνάν Του ὑπέρ τῆς συγκλήσεως τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἥτις καλεῖται νά ἀναδειχθῇ, κατά τόν Ἀγγλικανόν Προκαθήμενον, εἰς «Σύνοδον ἐλπίδος καί ἀγάπης».

Ἐν συνεχείᾳ τόν Πατριάρχην προσεφώνησεν ὁ Ἐντιμ. κ. Θεοφάνης Ἰσακίδης καί προσέφερεν Αὐτῷ δῶρα τῶν ἐν Ἑλλάδι Καππαδοκῶν.

Μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ, ὁ Παναγιώτατος μετά τῶν συνοδῶν Του ἐπεσκέφθησαν τόν ἐν Sahibpaşa σπηλαιώδη Ἱ. Ναόν τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, ἐν ᾧ διασώζονται σπάνιαι βυζαντιναί τοιχογραφίαι.

Τήν ἐπομένην, Κυριακήν τοῦ Τυφλοῦ, 5ην Ἰουνίου, καθ’ ἥν ἐπετελέσθη ἡ μνήμη τῶν 150 Θεοφόρων Πατέρων, τῶν συνελθόντων ἐν τῇ ἐν Κωνσταντινουπόλει Β’ Ἁγίᾳ Οἰκουμενικῇ Συνόδῳ, ὁ Πατριάρχης προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας ἐν τῷ ὡς ἄνω Ἱ. Ναῷ, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Σασίμων κ. Γενναδίου καί Lugansk καί Alchevsk κ. Μητροφάνους. Μετά τήν ἀπόλυσιν ὁ Παναγιώτατος ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν πάντων τῶν ἐν Καππαδοκίᾳ ἀναπαυομένων πατέρων καί ἀδελφῶν ἡμῶν, τῶν τε εἰρηνικῶς κοιμηθέντων καί τῶν μαρτυρικῶς τελειωθέντων. Ἐκκλησιάσθησαν ἅπαντες οἱ καί κατά τήν προτεραίαν προσελθόντες ἐπίσημοι καί προσκυνηταί.

Εἰς τό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας χαιρετισμόν ἀπηύθυναν ὁ Ἐξοχ. κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος καί ἡ Εὐγεν. κ. Βασιλική Παπαδοπούλου. Ἀκολούθως ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὡμίλησε πρός τό ἐκκλησίασμα καί τά μέσα γενικῆς ἐνημερώσεως ἑλληνιστί, ἀναφερθείς εἰς τούς Καππαδόκας Ἁγίους καί εἰς τήν ζωήν καί τήν εὐσέβειαν τῶν Καραμανλήδων, ὡς καί τουρκιστί, εὐχαριστήσας τάς ἐπιτοπίους ἀρχάς διά τήν ἄδειαν τῆς πραγματοποιήσεως τοῦ ἀπό ἐτῶν καθιερωθέντος Πατριαρχικοῦ προσκυνήματος ἐν τῇ Καππαδοκικῇ γῇ καί εὐχηθείς εἰς τούς Μουσουλμάνους καλόν Ραμαζάνιον. Τέλος, ἐπαρουσίασε διά θερμῶν λόγων τόν ἐπισκέπτην Ἱεράρχην τῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας ἅγιον Lugansk, ὅστις ἀπαντητικῶς ἀπηύθυνεν ἐγκάρδιον χαιρετισμόν πρός τούς πιστούς, εὐχαριστήσας τόν Πατριάρχην διά τήν πρόσκλησιν καί τονίσας τούς δεσμούς, οἵτινες ἀναπτύσσονται μεταξύ τῶν δύο Ἐκκλησιῶν μέσῳ τοιούτων προσκυνηματικῶν ἐπισκέψεων.

Τό ἑόρτιον γεῦμα τῆς ἡμέρας παρέθεσεν ἐν τῇ πρό ἔτους ἀνακαινισθείσῃ ἐν Σινασῷ ἐπαύλει αὐτοῦ ὁ Ἐντιμολ. κ. Γρηγόριος Χατζηελευθεριάδης, Ἄρχων Ἀκτουάριος.

Πρό τῆς μεταβάσεως εἰς τό ἀεροδρόμιον, ὁ Παναγιώτατος μετά τῶν συνοδῶν Του προσεκύνησαν εἰς τόν ἐν Προκοπίῳ Ἱ. Ναόν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου καί ἐπεσκέφθησαν τήν παρακειμένην οἰκίαν τοῦ ἐν τῇ περιοχῇ ἀσκηθέντος καί διαλάμψαντος Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ρώσσου.

Αὐθημερόν τό ἑσπέρας ὁ Πατριάρχης καί οἱ συνοδοί Αὐτοῦ ἐπέστρεψαν ἀεροπορικῶς ἐκ Νεαπόλεως εἰς τήν Πόλιν.

(ΠΗΓΗ : http://fanarion.blogspot.gr)

8) 06-06-2016 : «Ἀρθεῖτε στό ὕψος σας, ὅπως δεσμευτήκατε»

Ἀνακοινωθέν

«Συνῆλθε σήμερον ἐκτάκτως, ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, εἰς συνεδρίαν, ἡ Ἱερά Ἐνδημοῦσα Σύνοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου πρός ἐπισκόπησιν τῆς πορείας τῆς χάριτι Θεοῦ συγκληθείσης καί ἤδη ἐπί θύραις Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

Ἡ Ἱερά Ἐνδημοῦσα Σύνοδος, μετ᾿ ἐκπλήξεως καί ἀπορίας ἐπληροφορήθη τάς ἐσχάτως ἐκφρασθείσας θέσεις καί ἀπόψεις ἐνίων ἀδελφῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί, ἀξιολογήσασα αὐτάς, διεπίστωσεν ὅτι οὐδέν θεσμικόν πλαίσιον ὑφίσταται πρός ἀναθεώρησιν τῆς ἤδη δρομολογηθείσης συνοδικῆς διαδικασίας. Ὅθεν, ἀναμένεται, οἱ Προκαθήμενοι τῶν Ἁγιωτάτων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, συμφώνως πρός τόν Κανονισμόν Ὀργανώσεως καί Λειτουργίας τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου, νά προσκομίσουν τάς τυχόν «προτάσεις τροπολογιῶν, διορθώσεων ἤ προσθηκῶν εἰς τά ὁμοφώνως ἐγκριθέντα κείμενα ὑπό Προσυνοδικῶν Πανορθοδόξων Διασκέψεων καί τῶν Συνάξεων τῶν Προκαθημένων ἐπί τῶν θεμάτων τῆς ἡμερησίας διατάξεως» (βλ. ἄρθρον 11), πρός τελικήν διαμόρφωσιν καί ἀπόφανσιν κατά τάς ἐργασίας τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου, τῇ ἐπικλήσει τοῦ Παναγίου καί Τελεταρχικοῦ Πνεύματος.

Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, ὡς πρωτεύθυνος Ἐκκλησία διά τήν διασφάλισιν τῆς ἑνότητος τῆς Ὀρθοδοξίας, καλεῖ ἅπαντας νά ἀρθοῦν εἰς τό ὕψος τῶν περιστάσεων καί νά μετάσχουν εἰς τάς, κατά τάς προκαθωρισμένας ἡμερομηνίας, ἐργασίας τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου, ὡς πανορθοδόξως ἀπεφασίσθη καί ὑπεγράφη τόσον ὑπό τῶν Προκαθημένων εἰς τάς Ἱεράς Συνάξεις αὐτῶν ὅσον καί ὑπό τῶν ἐξουσιοδοτημένων ἑκάστοτε Ἀντιπροσωπειῶν καθ᾿ ὅλην τήν μακράν προπαρασκευαστικήν τῆς Συνόδου διαδικασίαν.

Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 6ῃ Ἰουνίου 2016

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

(ΠΗΓΗ : http://www.romfea.gr)

9) 10-06-2016 : Συλλεκτικά γραμματόσημα μέ τόν Πατριάρχη

Κυκλοφόρησε τήν Παρασκευή 10 Ἰουνίου 2016, ἀναμνηστική Σειρά Γραμματοσήμων – Φεγιέ «Βαρθολομαῖος – 25 χρόνια Οἰκουμενικός Πατριάρχης».

Τά Ἑλληνικά Ταχυδρομεῖα, μέ ἀφορμή τήν συμπλήρωση 25 χρόνων ἀπό τήν ἀνάρρηση τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου στόν Πατριαρχικό θρόνο τῆς Κωνσταντινούπολης, τίμησαν τόν Προκαθήμενο τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας καί κυκλοφόρησαν τήν Ἀναμνηστική Σειρά Γραμματοσήμων – Φεγιέ «Βαρθολομαῖος – 25 χρόνια Οἰκουμενικός Πατριάρχης».

(ΠΗΓΗ : http://www.dogma.gr)

10) 15-06-2016 : «Εὔχομαι οἱ Ἐκκλησίες νά ἀναθεωρήσουν τήν ἀπόφασή τους»

Μέ μεγάλη χαρά ὑποδέχτηκαν τά Χανιά τόν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο, ὁ ὁποῖος ἔφθασε περί τίς 13.30 μεσημβρινή ὥρα στό ἀεροδρόμιο Χανιῶν.

Τόν Πατριάρχη ὑποδέχθηκαν τά μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης μέ ἐπικεφαλῆς τόν Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης Εἰρηναῖο, ὁ Μητροπολίτης Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου Δαμασκηνός ὡς οἰκεῖος Ἀρχιερεύς, πλῆθος ἱερέων, ὁ Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν κ. Γιάννης Ἀμανατίδης, ὁ Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταῦρος Ἀρναουτάκης, ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης κ. Ἀπόστολος Βουλγαράκης, ὁ Δήμαρχος Χανίων κ. Τάσος Βάμβουκας καί ἀξιωματοῦχοι τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων καί τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας.

Στήν τελετή τῆς ὑποδοχῆς παρίστατο τιμητικό ἄγημα, καθώς καί μπάντες τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων.

Στόν χαιρετισμό του ὁ Πατριάρχης ἀνέφερε μεταξύ ἄλλων ὅτι «πάτησα τό πόδι μου στήν ἠρωοτόκο Κρήτη καί μεταφέρω σέ ὅλους σας μέ πολύ χαρά καί συγκίνηση τήν εὐλογία καί τόν ἀσπασμό τῆς μητρός ἐκκλησίας, τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου. Ἀσπάζομαι ἕναν ἕκαστον προσωπικά ἀπό τούς εὐλογημένους Κρήτας, οἱ ὁποῖοι διά μέσου τῶν αἰώνων, ἀνέκαθεν ἀποτελοῦν καύχημα διά τό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο. Ἐάν κάθε φορά ἔρχομαι στήν Κρήτη μέ χαρά καί συγκίνηση, καί ἦρθα πολλές φορές, αὐτή τήν φορά εἶναι αὐτονόητον ὅτι διακατέχομαι ἀπό αἰσθήματα μεγαλυτέρας χαρᾶς καί συγκινήσεως καί ἐνθουσιασμοῦ. Διά τήν ἱερότητα τοῦ ἐγχειρήματος, τό ὁποῖο εὑρίσκεται ἐνώπιόν μας καί ἐννοῶ τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἀλλά καί γιά τό αἴσθημα τῆς εὐθύνης, ἡ ὁποία βαρύνει τούς ὤμους ἡμῶν τῶν προκαθημένων, ἀλλά καί ὅλων τῶν Ἁγίων ἀδελφῶν ἱεραρχῶν, διά τήν ἐκπλήρωση αὐτῆς τῆς ἱερᾶς ἀποστολῆς μας. Βεβαίως τήν χαρά τοῦ ἱστορικοῦ αὐτοῦ γεγονότος ἐπισκιάζει ἡ ἀπόφαση ὁρισμένων ἀδελφῶν ἐκκλησιῶν νά μήν προσέλθουν καί νά μήν συμμετάσχουν εἰς τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον.Ἡ εὐθύνη γιά την ἀπόφασή τους βαρύνει τάς ἰδίας τάς ἐκκλησίας αὐτάς καί τούς προκαθημένους των, διότι μόλις πρό πενταμήνου εἰς τήν Γενεύη κατά τήν σύναξη τῶν Ὀρθοδόξων προκαθημένων ἀποφασίσαμε καί ὑπογράψαμε νά ἔρθουμε τόν Ἰούνιο στήν Κρήτη καί νά πραγματοποιήσουμε αὐτό τό πολυχρόνιο ὅραμα, πού ἔχουμε ὅλες οἱ Ἐκκλησίες εἰς διακήρυξιν καί διαδήλωση τῆς ἑνότητος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας καί εἰς ἐξέτασιν καί ἀπόφαση ἀπό κοινοῦ διά τά προβλήματα, τά ὁποία ἀπασχολοῦν σήμερα τόν Ὀρθόδοξον κόσμον. Εὔχομαι οἱ Ἐκκλησίες αὐτές, ἔστω καί ἐκ τῶν ὑστέρων, ἔστω καί τήν ὕστατη στιγμή νά ἀναθεωρήσουν τήν ἀπόφασίν των, νά σεβαστοῦν τάς ὑπογραφάς των καί νά βρεθοῦν ἐδῶ εἰς τήν Κρήτη, ὅπου μαζί μέ τήν χαρά τῆς ἐκπληρώσεως τῆς ἱστορικῆς ἀποστολῆς μας, νά ἔχουμε καί τήν χαρά νά γευθοῦμε τήν φιλοξενία καί τήν ἀρχοντιά ὅλων τῶν Κρητῶν, ἀπό τους μεγαλυτέρους, μέχρι καί του μικροτέρου παιδιοῦ. Καί τό λέγω αὐτό, διότι ἔχω προσωπικήν πείραν ἀπό τάς πολλάς ἐδῶ ἐπισκέψεις μου…

Εὔχομαι εἰς ὅλους σας ὅλα τά καλά τοῦ Θεοῦ. Εὔχομαι ὁ Θεός νά εὐλογήσει τάς ἐργασίας μας.

Εὔχομαι τό Πανάγιον Πνεῦμα, τοῦ ὁποίου τήν κάθοδο εἰς τόν κόσμον ἑορτάζομε τάς ἡμέρας αὐτάς τῆς Πεντηκοστῆς, νά μᾶς φωτίσει ὅλους νά πράξουμε εἰς τό ἀκέραιον τό χρέος μας καί τό καθῆκον μας καί νά ἀναχωρήσουμε ἀπό τήν Κρήτην εἰς τό τέλος τῶν ἐργασιῶν μας, ἔχοντας δώσει τό μήνυμα, τό ὁποῖο περιμένει ἀπό ἡμᾶς ὅλος ὁ κόσμος….

(ΠΗΓΗ : http://www.romfea.gr)

Σύν Θεῷ, θά συνεχίσουμε στό ἑπόμενο ἄρθρο μας.

e-mail: synaxisorthkm@gmail.com

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Σχετικά άρθρα

Ο Πατριαρχικός Ναός στο Φανάρι κέντρο αντικανονικών συμπροσευχών μετά αιρετικών επισκόπων

Λουθηρανός αρχιεπίσκοπος «εκκλησιάστηκε» σε Θεία Λειτουργία, Παπικός επίσκοπος παρέστη στο Μ. Εσπερινό για την εορτή των Αγίων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα

Τραγικοί υμνητές του Καζαντζάκη

Άρθρο της Ελένης Παπασταματάκη Ο Οικουμενικός Πατριάρχης παρών σε εκδήλωση τιμής του Κρητικού συγγραφέα Το να προβάλλουν και να τιμούν τον Καζαντζάκη λογοτέχνες, φιλόλογοι, και γραμματιζούμενοι λογής λογής, είναι ένα αναπόφευκτο...

Συναντήθηκαν οι παγκόσμιοι Άρχοντες του Οικουμενικού θρόνου στην Αθήνα και άφησαν πολλά αναπάντητα ερωτήματα

Άρθρο του Ελευθέριου Ν. Κοσμίδη. Προβλημάτισε δυσάρεστα η επιλογή της 29ης Μαΐου, ημέρας μνήμης της Άλωση της Πόλης, για την σύγκλιση της 1ης Συνόδου Κορυφής των Παγκόσμιων Αρχόντων

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.