Αφιερώματα

Σύναξις Ορθοδόξων Κληρικών και Μοναχών, Πατριάρχου Βαρθολομαίου Οικουμενιστικά Λεχθέντα και πραχθέντα (Μέρος 32ον)

εικόνα άρθρου: Σύναξις Ορθοδόξων Κληρικών και Μοναχών, Πατριάρχου Βαρθολομαίου Οικουμενιστικά Λεχθέντα και πραχθέντα (Μέρος 32ον)

Κυριώτερα λεχθέντα καί πραχθέντα τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου ἀπό τόν Ἰούλιο ἕως τόν Σεπτέμβριο τοῦ 2016

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr
Αναδημοσιεύουμε από το Ιστολόγιο Κατάνυξη

ΣΥΝΑΞΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΩΝ

Ἀποκλειστικά γιά τό Katanixi.gr

Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2020

Παραθέτουμε τά κυριώτερα λεχθέντα καί πραχθέντα τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου ἀπό τόν Ἰούλιο ἕως τόν Σεπτέμβριο τοῦ 2016.

1) 16-07-2016 : Κοινή δήλωση : Ὁ Βαρθολομαῖος καί οἱ θρησκευτικοί ἡγέτες τῆς Τουρκίας καταδικάζουν τό πραξικόπημα

Τήν κοινή δήλωση ὑπογράφουν ὁ πρόεδρος τῆς Διεύθυνσης Θρησκευμάτων τῆς Τουρκίας, ὁ Ἑλληνορθόδοξος Πατριάρχης, ὁ Ἀρχιραββῖνος τῆς Τουρκίας, Μουφτής τῆς Πόλεως, Ἀρμένιος «Ἀρχιεπίσκοπος» καί οἱ Συροϊακωβίτες θρησκευτικοί ἀρχηγοί.

Τήν ἀπόπειρα πραξικοπήματος, πού πραγματοποιήθηκε στήν Τουρκία, κατεδίκασαν μέ κοινή τους δήλωση οἱ ἡγέτες τῶν θρησκευτικῶν κοινοτήτων τῆς γειτονικῆς μας χώρας.

Ἡ δήλωση ἀπό τούς ἐκπροσώπους τῶν ἑβραϊκῶν, χριστιανικῶν καί μουσουλμανικῶν κοινοτήτων σημειώνει μεταξύ ἄλλων ὅτι «ἐκφράζουν τήν μεγάλη θλίψη γιά τίς τρομοκρατικές ἐπιθέσεις, πού διαταράσσουν τήν εἰρήνη τοῦ μεγάλου ἔθνους μας καί τοῦ κόσμου».

Παρακάτω παρατίθεται ἡ κοινή δήλωση :

«Πάντοτε Ἀνθρωπιά, Πάντοτε Δημοκρατία.

Δημοκρατία σημαίνει ἐλευθερία. Σημαίνει ἰσότητα. Σημαίνει νά ζοῦμε ἰσότιμα, ὅπως ταιριάζει στήν ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια. Ἡ Δημοκρατία ἀποτελεῖ ἐγγύηση τῆς ὕπαρξής μας καί τῆς διαφορετικότητός μας.

Ἡ ἀπόπειρα πραξικοπήματος, πού ἐκδηλώθηκε τήν 15η Ἰουλίου 2016, εἶναι ἕνα ἔγκλημα, τό ὁποῖο στρέφεται κατά τῆς ἐλευθερίας, τῆς ἰσότητος, τῆς διαφορετικότητος καί τῆς ἴδιας τῆς ὑπόστασής μας.

Οἱ πολίτες τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας, ἀπαντώντας ἄμεσα στό ἔγκλημα αὐτό, ἔθεσαν τήν ὑπογραφή τους σέ μιά ἀπό τίς πιό ἔνδοξες ἐξεγέρσεις, πού γνώρισε ἡ ἱστορία.

Ὁ λαός, οἱ θεσμοί τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας, Θρησκευτικές Κοινότητες, Μή Κυβερνητικές Ὀργανώσεις καί Μέσα Γενικῆς Ἐνημέρωσης «ἔδωσαν ἐξετάσεις» μέ μεγάλη ἐπιτυχία.

Ἀπό τίς ἐπιθέσεις τάνκς, πολεμικῶν ἀεροσκαφῶν καί ἑλικοπτέρων κατά ἀόπλων πολιτῶν χάσαμε συνανθρώπους μας.

Οἱ νεκροί αὐτοί ἔγιναν Μάρτυρες τῆς Πατρίδος, τοῦ Ἔθνους.

Ὑπάρχουν πολλοί λόγοι, γιά νά προασπιστοῦμε τήν Δημοκρατία. Ἕνας ἀπό τούς λόγους αὐτούς εἶναι ἐν προκειμένῳ ἡ παρακαταθήκη, πού ἄφησαν ἐμπράκτως οἱ νεκροί συμπολίτες μας.

Θά διατηρήσουμε μέ σεβασμό ἄσβεστη τήν μνήμη τους εἰς τούς αἰώνας.

Στεκόμαστε στό πλευρό ὅλου τοῦ ἔθνους καί τῆς χώρας μας.

Γιά νά ζήσουμε πάντοτε μέ ἀνθρωπιά, πάντοτε μέ Δημοκρατία.

Μέ σεβασμό».

(ΠΗΓΗ : https://www.vimaorthodoxias.gr, https://katanixis.blogspot.gr)

2) 19-07-2016 : Βαρθολομαῖος γιά Πανορθόδοξη : «Οἱ συνοδικές ἀποφάσεις εἶναι οἰκοδομημένες σέ ὅσα παραλάβαμε ἀπό τούς θεοφόρους Πατέρες μας»

Εὐχαριστήρια λόγια ἀπό τόν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο πρός τούς ἱερεῖς καί πιστούς τῆς Κρήτης.

Ὁ Πατριάρχης σέ γράμμα, πού ἔστειλε στήν ἱεραρχία, τόν κλῆρο καί τούς πιστούς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης, τούς εὐχαρίστησε γιά τήν ὀργάνωση καί φιλοξενία τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ἀναλυτικά ἔγραψε :

«Ἱερώτατοι,

ὁ τε Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κύριος Εἰρηναῖος καί πάντες οἱ Μητροπολίται, οἱ συγκροτοῦντες τήν Ἱεράν Ἐπαρχιακήν Σύνοδον τῆς ἐν Κρήτῃ Ἐκκλησίας,

ἀδελφοί καί συλλειτουργοί τῆς ἡμῶν Μετριότητος ἐν Κυρίῳ ἀγαπητοί,

χάρις εἴη ὑμῖν καί εἰρήνη παρά Θεοῦ.

Αἰσίως ἐπανεκάμψαμεν εἰς τά ἴδια, βιώσαντες πάντες οἱ Ὀρθόδοξοι, Προκαθήμενοι, Ἱεραρχία, κλῆρος καί λαός, κατά τάς παρελθούσας ἡμέρας ὅσια καί ἱερά, μεγάλα τε καί ἐξαίσια καί θαυμαστά, ἐν τῇ ἀποστολοβαδίστῳ καί ἀγιοτόκῳ νήσῳ Κρήτῃ, πεπιστευμένῃ ἐκκλησιαστικῶς καί κανονικῶς τῷ καθ’ ἡμᾶς Ἁγιωτάτῳ Ἀποστολικῷ καί Πατριαρχικῷ Οἰκουμενικῷ Θρόνῳ ὡς θεοτίμητος καί πολυτίμητος κληρουχία αὐτοῦ καί διακεκριμένη θυγάτηρ αὐτοῦ Ἐκκλησία, συντεταγμένη θεσμικῶς καί εὐπλοούσα πρωτοναυαρχίς αὐτοῦ, διά τῆς ὀργανώσεως καί συγκλήσεως ὑπό τήν προεδρίαν τῆς ἡμετέρας Μετριότητος ἐν εὐλογίαις καί ἐπιτυχίᾳ ἐν Κολυμπαρίῳ Κισάμου, ἐν τῷ ἐγκαλλωπίσματι τῆς μεγαλονήσου, τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἀκαδημίᾳ Κρήτης, τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας.

Οὕτω, λαβόντες πείραν ἅπαντες ὁμοῦ οἱ συνελθόντες, ἡμεῖς τε καί ὑμεῖς, ἡ σεβασμία Ἱεραρχία τῆς Κρήτης καί ὁ εὐλογημένος κλῆρος καί λαός αὐτῆς, καί οἱ μετασχόντες Μακαριώτατοι ἀδελφοί Προκαθήμενοι τῶν κατά τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί οἱ σύν αὐτοῖς Ἱερώτατοι Ἱεράρχαι, τοῦ μυστηρίου τῆς Ἐκκλησίας, διετυπώσαμεν διά τῶν Συνοδικῶν ἀποφάσεων εἰς γλώσσαν σύγχρονον καί εἰς ὄρους κατανοητούς εἰς τόν ἀνθρώπινον νοῦν τά ὅσα παρελάβομεν παρά τῶν θεοφόρων Πατέρων ἡμῶν, οἰκοδομήσαντες ἐπί τοῦ θεμελίου αὐτῶν.

Τό οἰκοδόμημα τοῦτο τῆς ὀργανώσεως καί τῆς λειτουργίας τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου, ἡ Μήτηρ κατά Κωνσταντινούπολιν Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία, ἡ Ἐκκλησία τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας, Εἰρήνης καί Δυνάμεως, ἐν πλήρει ἐμπιστοσύνῃ ἀνέθεσε πεποιθότως τῇ ἐν Κρήτῃ Ἀποστολικῇ Ἐκκλησίᾳ, τῇ πιστῇ καί ἀφωσιωμένῃ ἀναδενδράδι αὐτῆς, τῇ ἐπιδειξάσῃ διαχρονικῶς ἰδιαιτέραν ἀκμήν, καί παρασχούσῃ τῇ καθολικῇ Ἐκκλησίᾳ ὑποδείγματα εὐσεβείας καί ἁγιότητος. Σήμερον δέ, ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης ἐδικαίωσε τό παρελθόν αὐτῆς καί κατέγραψε μίαν νέαν ἱστορικήν σελίδα καρποφόρου καί πολυτίμου συμβολῆς εἰς τήν ἐκκλησιαστικήν ἑνότητα διά τῆς ἐν τῷ ἐδάφει αὐτῆς συγκλήσεως τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου.

Ἡ σεβασμία Ἱεραρχία τῆς ἐν Κρήτῃ Ἐκκλησίας, ὑπακούσασα εἰς τήν κλῆσιν τοῦ Κυρίου καί εἰς τήν φωνήν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἀνέλαβε τό ἱερόν καί ἱστορικόν τοῦτο ἐγχείρημα, τόὁποῖον ἥγαγεν εἰς αἴσιον πέρας, μαρτυρήσασα τήν Ὀρθόδοξον ἀλήθειαν, τήν ὁποίαν ἀείποτε μεθ’ ἡρωϊσμοῦ καί αὐταπαρνήσεως ὀρθοτομεῖ καί διακονεῖ ἐν θλίψεσιν, ἐν διωγμοῖς, ἐν μαρτυρίοις, ἐν πολέμοις, ἐν ἀκαταστασίαις, ἐν κρίσεσιν, ἐν εἰρήνῃ.

Ἡ Μήτηρ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία καυχωμένη ἐν Κυρίῳ καί σεμνυνομένη διά τήν κληρουχίαν αὐτῆς ταύτην, ἐκφράζει πρός ἕνα ἕκαστον ἐξ ὑμῶν προσωπικῶς, Ἱερώτατοι καί πολυτίμητοι ἀδελφοί Κρῆτες Ἱεράρχαι, τήν θερμήν εὐχαριστίαν, τόν δίκαιον ἔπαινον καί τήν Πατριαρχικήν ἡμῶν εὐαρέσκειαν δι’ ὅσα ἡγαθύνθητε καί διενηργήσατε ἐν κόποις καί θυσίαις πολλαῖς διά τήν ὀργάνωσιν καί ἐπιτυχίαν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου, ἥτις ἀληθῶς ἐδικαίωσε τάς προσδοκίας καί τάς ἐλπίδας τῶν Ὀρθοδόξων ὅπου γῆς.

Ἡ καθ’ ὑμᾶς μεγαλόνησος δι’ ὑμῶν, Ἱερώτατοι ἀδελφοί, ἔδωκε τήν στεντορίαν φωνήν αὐτῆς εἰς τήν πλέον κρίσιμον ὥραν, τήν ὥραν τῆς Ὀρθοδόξου μαρτυρίας καί τῆς Ὀρθοδόξου Κρήτης, ἀλλά καί ἀπέδειξε τήν ἑτοιμότητα αὐτῆς εἰς μίαν πανορθόδοξον, παγχριστιανικήν καί παγκόσμιον διακονίαν.

Ἐπί πᾶσι τούτοις, ἀντί παντός ἑτέρου λόγου ἀνεκφράστου εὐχαριστίας καί ἀναγνωρίσεως καί τιμῆς τῆς Μητρός Ἐκκλησίας πρός ἕκαστον ἐξ ὑμῶν, ἐπαναλαμβάνομεν, Ἱερώτατοι ἀδελφοί, τήν ἀποστροφήν τοῦ ποιήματος περί τοῦ ἑαυτοῦ βίου Γρηγορίου, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, τοῦ Θεολόγου, μαρτυροῦντος ὅτι «τόν μέν εὖ παθόντα μεμνήσθαι πρέπει ὧν εὖ πέπονθε, τόν δράστην δ’ οὐδαμῶς» (Ἔπη εἰς ἑαυτόν, Ποίημα ΙΑ΄, Περί τοῦ ἑαυτοῦ βίου, P.G. 37, 1059), ὡς ἀεί ἐμπράκτως διαδηλοῦτε ὑμεῖς, οἱ εὐλογημένοι Κρῆτες, γεγονός ὅπερ ἐπισπᾶται ἀμέριστον τήν εὐγνωμοσύνην πάντων τῶν συνελθόντων ἐν τῇ μαρτυρικῇ ὑμῶν μεγαλονήσῳ ἐκπροσώπων τῶν ἁπανταχοῦ τῆς οἰκουμένης ὀρθοδόξων ἐκκλησιῶν.

Ἡ τοῦ Θεοῦ Χάρις καί τό ἄπειρον Αὐτοῦ Ἔλεος εἴησαν μεθ’ ἑκάστου ἐξ ὑμῶν, Ἱερώτατοι καί φίλτατοι ἐν Χριστῷ ἀδελφοί καί συλλειτουργοί, καί τοῦ πιστοῦ καί ἐκλεκτοῦ προσφιλεστάτου ποιμνίου ὑμῶν».

(ΠΗΓΗ : https://www.vimaorthodoxias.gr)

3) 19-07-2016 : «Ὅταν ὁ Θεός θελήσει, θά προχωρήσουμε στήν ποθητή ἑνότητα»

Συνέντευξη τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου δημοσίευσε ἡ ἰταλική ἐφημερίδα La Repubblica μέ ἰδιαίτερη ἀναφορά στήν σημασία τῆς Πανορθόδοξης Συνόδου, πού ἔλαβε χώρα στήν Κρήτη.

«Ἤ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος, μέσα ἀπό τά κείμενα, πού ἐπεξεργάστηκε καί ἐνέκρινε, κατάφερε νά ἀνταποκριθεῖ ἐπιτυχῶς στίς ἀνάγκες τοῦ σύγχρονου Ὀρθοδόξου Χριστιανοῦ, ἀναλύοντας καί διευθετώντας καθημερινά ποιμαντικά προβλήματα, ὅπως οἱ μικτοί γάμοι, καθώς καί οἱ σχέσεις μετά τοῦ λοιποῦ Χριστιανικοῦ κόσμου καί ἡ σημασία τῶν διαλόγων σέ διαχριστιανικό καί διαθρησκειακό ἐπίπεδο», δήλωσε ὁ Πατριάρχης.

Τόνισε ἐπίσης ὅτι «ἡ παρουσία παρατηρητῶν ἐκ μέρους τῶν ἑτεροδόξων Ἐκκλησιῶν καί τῶν Χριστιανικῶν ὀργανισμῶν ἀποτελεῖ ἕνα ἁπτό παράδειγμα τῆς σπουδαιότητας, την ὁποία ἀποδίδει ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στήν συνεργασία μέ τούς λοιπούς χριστιανούς» καί γιά τόν λόγο αὐτό ἀκριβῶς «τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, ὡς ἡ Πρωτόθρονος Ἐκκλησία, ἔχουσα τήν εὐθύνη τοῦ συντονισμοῦ τῶν σχέσεων καί τῶν διαλόγων σέ διαχριστιανικό καί διαθρησκειακό ἐπίπεδο, συνεχίζει μέ ἀμείωτο ἐνδιαφέρον τήν πορεία αὐτή γιά τήν μαρτυρία τοῦ Εὐαγγελίου».

Ὁ Πατριάρχης ἐξέφρασε ἐπίσης τήν πεποίθηση ὅτι, πέρα ἀπό τόν συνεχιζόμενο διμερή διάλογο μέ τήν Καθολική Ἐκκλησία, ὑπάρχει περιθώριο γιά κοινές δράσεις καί πρωτοβουλίες, ὅπως ἦταν ἡ ἐπίσκεψη στήν Λέσβο «μέ τόν ἀδελφό Πάπα Φραγκῖσκο», ὡς ἐλάχιστο δεῖγμα συμπαράστασης πρός τούς πρόσφυγες.

Ἀπαντώντας τέλος σέ ἐρώτηση τῆς La Repubblica σχετικά μέ τήν πρόοδο, πού μπορεῖ νά ἔχει ἐπιτελεσθεῖ στόν Οἰκουμενικό Διάλογο μέχρι τούς ἑορτασμούς τῆς ἐπετείου τῶν δεκαεπτά αἰώνων ἀπό τήν πρώτη Οἰκουμενική Σύνοδο, πού ἔχουν ὁρισθεῖ γιά τό 2025, ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος εἶπε :

«Ἀπό τήν πλευρά της ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἔχει πίστη στόν Θεό καί μέ αἰσιοδοξία θά συνεχίσει τούς θεολογικούς διαλόγους, κυρίως μέ τήν Ρωμαιοκαθολική ἀδελφή Ἐκκλησία, καί πιστεύουμε ὅτι στά ἑπόμενα χρόνια θά ὑπάρξει σημαντική πρόοδος. Δέν θά ἦταν σοφό νά θέσουμε χρονικά ὅρια στόν διάλογό μας, δέν μποροῦμε νά ἐργαζόμαστε μέ κοσμικά κριτήρια καί κανόνες. Πιστεύουμε ὅτι ὀφείλουμε νά συνομιλοῦμε μέ εἰλικρίνεια, αἴσθημα ἀγάπης, νά προσευχόμαστε πολύ καί μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ, ὅταν ἐκεῖνος τό θελήσει, θά προχωρήσουμε στήν ἐπίλυση τῶν διαφορῶν μας καί στήν ποθητή ἑνότητα».

(ΠΗΓΗ : http://www.romfea.gr)

4) 26-08-2016 : Τό μήνυμα τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου στό Διεθνές Συνέδριο τῆς Θεσσαλονίκης γιά τόν ἐπανευαγγελισμό

Ἀκολουθεῖ τό μήνυμα τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου, τό ὁποῖο ἀνέγνωσε ὁ Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Ἄνθιμος κατά τήν ἔναρξη τοῦ ΙΔ’ Διαχριστιανικοῦ Συμποσίου γιά τόν ἐπανευαγγελισμό, μέ τίτλο «Εὐαγγελισμός καί Ἐπανευαγγελισμός στήν Εὐρώπη τοῦ 21ου αἰώνα», πού πραγματοποιήθηκε στή Θεσσαλονίκη μέχρι καί τίς 30 Αὐγούστου 2016.

Τό διεθνές συνέδριο, στό ὁποῖο συμμετεῖχαν Ἱεράρχες, κληρικοί καί θεολόγοι τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς καί τῆς Όρθόδοξης Ἐκκλησίας, συνδιοργανώθηκε ἀπό τό Τμῆμα Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ καί τό Istituto di Spiritualita τοῦ Ποντιφικοῦ Πανεπιστημίου Antonianum τῆς Ρώμης, μέ τήν εὐγενική ὑποστήριξη τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακής Μονῆς Βλατάδων, τῆς Ἱεράς Μονῆς Τιμίου Προδρόμου Ἀκριτοχωρίου Σιδηροκάστρου, τοῦ Ἐρευνητικοῦ Κέντρου Ἁγίου Γεωργίου Περιστερεώτα καί ἄλλων σημαντικῶν φορέων.

(ΠΗΓΗ : https://episkopisyrou.gr)

5) 29/30-08-2016 : Προβληματισμός ἀπό φιλενωτικές ἐνέργειες. Τί γράφουν οἱ ἐπιστολές τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου καί τοῦ ουνίτη πριμάτου τῆς Οὐκρανίας

Μιά ἐν κρυπτῷ ἐνέργεια «κοινωνίας» μέ τούς ουνίτες τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου προβληματίζει ἔντονα. Μέ ἐπίσημη προσωπική ἐπιστολή του εὐχαρίστησε τόν ἐπικεφαλῆς τῶν οὐνιτῶν τῆς Οὐκρανίας Σβιάτοσλαβ (Σέβτσουκ) «γιά τήν ὑποστήριξή του πρός τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο γιά τήν διοργάνωση τῆς Συνόδου στήν Κρήτη»! Ἡ ἐπιστολή δέν δόθηκε στή δημοσιότητα ἀπό τό Φανάρι. Ἀποκαλύφθηκε ἀπό τούς οὐνίτες τῆς Οὐκρανίας καί δόθηκε στά διεθνή ΜΜΕ ἀπό τήν κρατική Ὑπηρεσία Θρησκευτικῶν Εἰδήσεων τῆς Οὐκρανίας (RISU). Πρέπει νά εἶναι ἡ πρώτη φορά, πού ἐπισήμως ἀπό Ὀρθόδοξο Πρωθιεράρχη ἀναγνωρίζεται ἡ ὀντότητα τῆς οὐνίας.

Πρόκειται γιά πολύ σοβαρό κανονικό ὀλίσθημα τοῦ κ. Βαρθολομαίου. Εὐγένειες καί ἐγκάρδιες εὐχαριστίες στόν ἐπικεφαλῆς τοῦ «δουρείου ἵππου» τοῦ Βατικανοῦ στήν Οὐκρανία καί σέ ἄλλες χῶρες καί γενικά σχέσεις μέ τούς οὐνίτες – διῶκτες τῆς Ὀρθοδοξίας δέν ἐπιτρέπονται. Ἡ ἐπιστολή ὑποστήριξης τοῦ κ. Σβιάτοσλαβ στή «σύνοδο» τῆς Κρήτης θά ‘πρεπε νά σταλεῖ πίσω ἀπό τόν κ. Βαρθολομαῖο, ὡς ἀπαράδεκτη. Τοὐλάχιστον νά θεωρηθεῖ ὡς μηδέποτε ληφθεῖσα. Αὐτή θά ἦταν μιά σύμφωνη μέ τήν Ὀρθόδοξη Παράδοση καί ἀξιοπρεπής στάση Ὀρθοδόξου πρωθιεράρχου.

Παρουσιάζουμε σέ μετάφραση ὅλη τήν εἴδηση, ὅπως τήν ἔγραψε ἡ ἱστοσελίδα τῆς Ὑπηρεσίας Θρησκευτικῶν Εἰδήσεων τῆς Οὐκρανίας – ΥΘΕΟ ( Religious Information Service of Ukraine – UGCC) τήν 1η Αὐγούστου 2016, στίς 10.33 :

«Ὁ Πατριάρχης τῆς Κωνσταντινουπόλεως εὐχαρίστησε τόν πριμάτο τῆς Οὐκρανικῆς Ἑλληνικῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας, Πατριάρχη Σβιάτοσλαβ (Σέβτσουκ) γιά τήν ὑποστήριξή του στήν Πανορθόδοξη Σύνοδο, τήν ὁποία ἐξέφρασε στήν ἐπιστολή του. Αὐτή (ἡ ἐπιστολή) δημοσιεύεται ἀπό τή Διεύθυνση Εἰδήσεων τῆς ΥΘΕΟ :

Ἔχουμε τήν εὐχαρίστηση νά ἐπωφεληθοῦμε τῆς εὐκαιρίας νά ἐκφράσουμε τήν εἰλικρινή μας εὐγνωμοσύνη γιά τήν ἐπιστολή σας καί γιά τίς ἀδελφικές εὐχές σας γιά τήν Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο, ἡ ὁποία – μέ τή χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί τή συνέργια τῶν ἀδελφῶν μας Προκαθημένων καί ἱεραρχῶν τῶν Τοπικῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ἀπό ὅλο τόν κόσμο – συνῆλθε στίς 19 Ἰουνίου καί ἐπιτυχῶς ἐτελείωσε στίς 26 Ἰουνίου 2016 στήν Ὀρθόδοξη Ἀκαδημία Κρήτης”, γράφει ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως.

Ὁ Πατριάρχης συνεχίζει στήν ἐπιστολή του :

Μποροῦμε νά σᾶς διαβεβαιώσουμε, Σεβασμιώτατε (Your Eminence), ἡ δέσμευσή μας στόν διάλογο μέ τήν Ἀδελφή μας Ἐκκλησία ὑπερβαλλόντως ὑποστηρίχθηκε στίς Συνοδικές Ἐπιτροπές καί ἐπισήμως ἀναφέρεται στό τελικό ἀνακοινωθέν. Αὐτή, κατά τήν ἄποψή μας, εἶναι βεβαίως κρίσιμη γιά τήν ἀξιόπιστη καί ἑνωτική μαρτυρία τοῦ Εὐαγγελίου στόν ταραγμένο κόσμο τῆς ἐποχῆς μας”.

Ἐπίσης, ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος διαβεβαίωσε (τόν οὐνίτη «πατριάρχη») γιά τίς προσευχές του «γιά εἰρήνη καί σταθερότητα στήν Οὐκρανία». «Εἴθε ὁ Παντοδύναμος Θεός νά προστατεύει καί νά φυλάσσει τήν πληγωμένη χώρα σας», εὐχήθηκε ὁ Πατριάρχης.

Τόν Μάϊο τοῦ 2016 ὁ οὐνίτης «πατριάρχης» ἔγραψε ἐπιστολή στόν Πατριάρχη τῆς Κωνσταντινούπολης, στήν ὁποία ἐξέφρασε τήν ὑποστήριξή του στή «σύνοδο» τῆς Κρήτης.

«Πολλοί ἀπό τούς ἱεράρχες, πού συλλογίζονται τά προβλήματα, πού ἀντιμετωπίζει ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἴσως νά ἐκπλήσσονται, ὅταν πληροφοροῦνται ὅτι ἡ Κεφαλή τῆς οὐνίτικης ἐκκλησίας, ἡ ὁποία συχνά ἀναφερόταν ὡς τό μέγιστο ἐμπόδιο στόν οἰκουμενικό διάλογο, σᾶς ὑποστηρίζει μέ τίς εἰλικρινεῖς προσευχές της, ὁ Θεός νά εἶναι παρών στίς συζητήσεις σας, διότι “ ὅπου εἶναι δύο ἤ τρεῖς συνηγμένοι στό ὄνομά μου ἐκεῖ εἶμαι ἀνάμεσά τους (Ματθ. ιη΄ 20)», ἔγραψε ὁ «πατριάρχης» Σβιάτοσλαβ.

Στήν ἐπιστολή του ὁ «πατριάρχης» τῆς Οὐκρανικῆς «Ἑλληνικῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας» ὑπενθυμίζει ἐπίσης ὅτι πρίν ἀπό 21 χρόνια μέλη τῆς Ὁμάδας Μελέτης τῆς «Ἐκκλησίας» τοῦ Κιέβου πραγματοποίησαν ἐπίσκεψη στό Φανάρι.

«Σᾶς διαβεβαιῶ ὅτι τό ἴδιο πνεῦμα οἰκουμενικῆς δεκτικότητας καί εἰλικρίνειας, πού τότε εἴδατε στούς Οὐκρανούς Ἕλληνες Καθολικούς ἱεράρχες καί κληρικούς, διατηρεῖται ζωντανό σήμερα. Ἐν τούτοις, ὑπάρχει ἕνα ζήτημα, θά ἤθελα νά προτείνω στή Σύνοδο νά μελετήσει – νά συζητήσει τή δυνατότητα ἐφαρμογῆς κοινῶν σχεδίων γιά τήν ἱστορία, γιά τόν καθαρισμό τῆς μνήμης καί τήν ἐπούλωση τῶν πληγῶν τοῦ παρελθόντος», ἔγραψε ἡ κεφαλή τῆς Οὐκρανικῆς «Ἑλληνικῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας» στήν ἐπιστολή του.

Ἡ εἴδηση γιά τήν ἐπιστολή, σύμφωνα μέ τήν ἱστοσελίδα τῆς Ὑπηρεσίας Θρησκευτικῶν Εἰδήσεων τῆς Οὐκρανίας, ἔχει ὡς ἑξῆς :

Patriarch Bartholomew thanks the UGCC Primate for his support of Pan-Orthodox Council

Patriarch Bartholomew of Constantinople thanked the Primate of the Ukrainian Greek Catholic Church, Patriarch Sviatoslav (Shevchuk) for his support of the Pan-Orthodox Council, which he expressed in his letter.

It is reported by the Information Department of the UGCC.

“We are pleased to avail ourselves of this opportunity to express our sincere gratitude for your letter of fraternal wishes for the Holy and Great Council, which – with the grace of the Holy Spirit and synergies of our fellow Primates and hierarchs of the Local Orthodox Churches all over the world – was finally convened on June 19 and successfully ended on June 26, 2016 at the Orthodox Academy of Crete,” the Ecumenical Patriarch writes.

Patriarch Bartholomew said in his letter: “We can assure Your Eminence that our commitment to dialogue with our Sister Church was overwhelmingly supported in the conciliar sessions and officially recorded in the final document. This, in our opinion, is certainly crucial for reliable and unified witness to the Gospel in our troubled world and time.”

Also Patriarch Bartholomew assured of his prayer “for peace and stability in Ukraine.” “May Almighty God protect and keep your blessed country,” Ecumenical Patriarch wished.

Note that in May 2016 the patriarch wrote a letter to the Patriarch of Constantinople, in which he expressed its support for the Council on Crete.

“Many of the hierarchs who gathered to reflect on the problems facing the Orthodox Church may be surprised to learn that the Head of the church, which is often referred to as the greatest obstacle to ecumenical dialogue, will support you sincere prayer that God’s presence really felt in all your discussions, because “where two or three are gathered in my name, there am I with them” (Matt. 18, 20),” Patriarch Sviatoslav said.

In his letter, the UGCC Patriarch also recalled that 21 years ago members of the Kyivan Church Study Group made a visit to the Phanar.

“I assure you that the same spirit of ecumenical openness and sincerity that you then saw the Ukrainian Greek Catholic hierarchs and clergy has been kept alive today. Therefore, there is one question I would suggest for the Council to consider – to discuss the possibility of implementing joint projects on history for the “purification of memory” and healing the wounds of the past,” the head of the UGCC wrote in his letter.

(ΠΗΓΗ : http://aktines.blogspot.gr, http://aktines.blogspot.gr)

6) 31-8-2016 : Ἡ ἑορτή τῆς Ἰνδίκτου 2016 στό Φανάρι

Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, ἐχοροστάτησε τήν παραμονήν τῆς ἑορτῆς, Τετάρτην, 31ην λ.μ. Αὐγούστου, ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν, εἰς τόν ὁποῖον ἐκκλησιάσθησαν πλεῖστοι ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, ὅμιλος Θεολόγων ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Σεβ. ΡΚαθολικοῦ Ἀρχιεπισκόπου Bamberg Γερμανίας κ. Ludwig Schick During, πρός οὕς ὡμίλησεν ὁ Πατριάρχης γερμανιστί, καί πιστοί ἐντεῦθεν.

(ΠΗΓΗ : http://fanarion.blogspot.gr/2016/09/2016.html)

7) 01-09-2016 : «Προσκαλοῦμε πάντας σέ ἐπιστράτευση δυνάμεων στόν ἀγώνα γιά τήν προστασία τοῦ περιβάλλοντος»

Μήνυμα Πατριάρχου Βαρθολομαίου γιά τήν 1η Σεπτεμβρίου, ἡμέρα προσευχῆς γιά τήν προστασία τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος.

Ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Παρακολουθοῦσα ἀπό πολλῶν ἐτῶν τάς εἰς τόν περιβαλλοντικόν τομέα καταστροφικάς ἐν τῷ κόσμῳ ἐξελίξεις, ἡ Μήτηρ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία, γρηγοροῦσα, πρωτοβούλως ὥρισε τήν ἀρχήν ἑκάστου ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους ὡς ἡμέραν ἀφιερωμένην εἰς τήν Δημιουργίαν, εἰς τό περιβάλλον, καλοῦσα κατ᾽ αὐτήν σύμπαντα τόν Ὀρθόδοξον καί τόν Χριστιανικόν κόσμον, νά ἀναπέμπῃ δεήσεις καί ἱκεσίας πρός τόν Κτίστην τῶν ἁπάντων, εὐχαριστηρίους μέν διά τό μέγα δῶρον τῆς Δημιουργίας, ἱκετηρίους δέ διά τήν προστασίαν καί σωτηρίαν αὐτῆς ἀπό πάσης προσβολῆς ὁρατῆς ὑπό τῶν ἀνθρώπων καί ἀοράτου. Οὕτω, λοιπόν, καί ἐφέτος, κατά τήν εὔσημον ταύτην ἡμέραν, ἀπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, ὑπομιμνῄσκομεν τήν ἀναγκαιότητα εὐαισθητοποιήσεως ὅλων ἐνώπιον τῶν οἰκολογικῶν προβλημάτων, τά ὁποῖα ἀντιμετωπίζει σήμερον ὁ πλανήτης μας.

Ἡ σημερινή ραγδαία τεχνολογική πρόοδος καί αἱ δυνατότητες καί εὐκολίαι, τάς ὁποίας παρέχει αὕτη εἰς τόν σύγχρονον ἄνθρωπον, δέν πρέπει νά μᾶς ἀποπροσανατολίζουν, ὥστε νά μή ἀναλογιζώμεθα σοβαρῶς, πρό ἑκάστου τεχνολογικοῦ ἐγχειρήματος, τάς ἐπιβαρύνσεις, τάς ὁποίας αὐτό προκαλεῖ εἰς τό φυσικόν περιβάλλον καί εἰς τόν πολιτισμόν, καί ἐν γένει πάσας τάς συναφεῖς δυσμενεῖς ἐπιπτώσεις, αἱ ὁποῖαι δύνανται νά εἶναι –καί ἀποδεικνύεται ὅτι εἶναι– λίαν ἐπικίνδυνοι καί καταστροφικαί διά τήν κτίσιν καί διά τήν ζωήν τῶν ἐμβίων ἐπί τῆς γῆς ὄντων.

Τήν ἀναγκαιότητα ταύτην, ἄλλωστε, διεκηρύξαμεν καί οἱ ἀδελφοί Προκαθήμενοι καί Ἱεράρχαι τῶν κατά τόπους Ἁγίων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί κατά τήν ἐν εὐλογίαις συνελθοῦσαν κατά τόν παρελθόντα Ἰούνιον ἐν τῇ μεγαλονήσῳ Κρήτῃ ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Ἁγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον, ἐπισημάναντες ἐν τῇ Ἐγκυκλίῳ αὐτῆς ὅτι «διά τῆς συγχρόνου ἀναπτύξεως τῶν ἐπιστημῶν καί τῆς τεχνολογίας, ἡ ζωή μας ἀλλάζει ριζικῶς. Καί ὅ,τι ἐπιφέρει ἀλλαγήν εἰς τόν τρόπον ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου, ἀπαιτεῖ ἀπό μέρους του διάκρισιν, ἐφ᾽ ὅσον, ἐκτός τῶν σημαντικῶν εὐεργεσιῶν… εἴμεθα ἐπίσης ἀντιμέτωποι καί μέ τάς ἀρνητικάς ἐπιπτώσεις τῆς ἐπιστημονικῆς προόδου», μεταξύ τῶν ὁποίων καί ἡ ἀπειλή ἤ καί ἡκαταστροφή τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος.

Ἀπαιτεῖται συνεχής ἐγρήγορσις, κατάρτισις καί διδασκαλία, ὥστε νά γίνεται σαφής ἡ σχέσις τῆς σημερινῆς οἰκολογικῆς κρίσεως μέ τά ἀνθρώπινα πάθη τῆς πλεονεξίας, τῆς ἀπληστίας, τοῦ ἐγωϊσμοῦ, τῆς ἁρπακτικῆς διαθέσεως, τῶν ὁποίων παθῶν ἀποτέλεσμα καί καρπός εἶναι ἡ βιουμένη περιβαλλοντική κρίσις. Ἀποτελεῖ, ὡς ἐκ τούτου, μονόδρομον ἡ ἐπιστροφή εἰς τό ἀρχικόν κάλλος τῆς τάξεως καί τῆς οἰκονομίας, τῆς ἐγκρατείας καί τῆς ἀσκήσεως, τά ὁποῖα καί δύνανται νά ὁδηγήσουν εἰς τήν σώφρονα διαχείρισιν τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος. Ἰδιαιτέρως, ἡ ἀπληστία διά τήν ἱκανοποίησιν τῶν ὑλικῶν ἀναγκῶν ὁδηγεῖ μετά βεβαιότητος εἰς τήν πνευματικήν πτώχευσιν τοῦ ἀνθρώπου, ἡ ὁποία συνεπάγεται τήν καταστροφήν τοῦ περιβάλλοντος: «Αἱ ρίζαι τῆς οἰκολογικῆς κρίσεως εἶναι πνευματικαί καί ἠθικαί, ἐνδιάθετοι εἰς τήν καρδίαν ἑκάστου ἀνθρώπου», ἐπεσήμανεν ἡ εἰρημένη Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἀπευθυνομένη εἰς τόν σύγχρονον κόσμον, «ὁ δέ πόθος τῆς συνεχοῦς αὐξήσεως τῆς εὐημερίας καί ἡ ἄμετρος κατανάλωσις ἀναποφεύκτως ὁδηγοῦν εἰς τήν δυσανάλογον χρῆσιν καί τήν ἐξάντλησιν τῶν φυσικῶν πόρων» (Βλ. ἀπόφασιν ἐπί τοῦ κειμένου «Ἀποστολή τῆς Ἐκκλησίας»).

Συναφῶς, τελοῦντες σήμερον, ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, τήν μνήμην τοῦ Ὁσίου Συμεών τοῦ Στυλίτου, τοῦ μεγάλου τούτου στύλου τῆς Ἐκκλησίας μας, τό μνημεῖον τοῦ ὁποίου, ὅπως καί ἕτεροι θαυμαστοί ἀρχαιολογικοί χῶροι ἐν Συρίᾳ καί ἐν τῷ κόσμῳ παντί, ὡς ὁ περίφημος τῆς ἀρχαίας Παλμύρας, συγκαταλεγόμενοι μεταξύ τῶν κορυφαίων παγκοσμίως μνημείων πολιτισμικῆς κληρονομίας, ὑπέστησαν τήν βαρβαρότητα καί τά δεινά τοῦ πολέμου, ἐπισημαίνομεν καί ἕν ἐξ ἴσου σημαντικόν πρόβλημα : τήν κρίσιν πολιτισμοῦ, ἡ ὁποία κατά τά τελευταῖα ἔτη ἀποβαίνει παγκόσμιος. Ἄλλωστε, Περιβάλλον καί Πολιτισμός εἶναι ἔννοιαι καί ἀξίαι παράλληλοι καί ἀλληλοπεριχωρούμεναι. Ὁ περιβάλλων τήν ἀνθρωπότητα κόσμος ἐδημιουργήθη διά τοῦ μονολεκτικοῦ προστακτικοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ «Γενηθήτω» (πρβλ. Γεν. α΄, 3,6,14). Ὁ πολιτισμός ἐδημιουργήθη ὑπό τοῦ προικισθέντος διά λογικοῦ νοός ἀνθρώπου, ὡς ἐκ τούτου δέ, καί ὁ πρός αὐτό σεβασμός εἶναι αὐτονόητος καί ἐπιβεβλημένος, ἐφ᾽ ὅσον μάλιστα ὁ ἄνθρωπος εἶναι καί τιμᾶται ὡς ἡ κορωνίς τῆς Θείας Δημιουργίας.

Διό καί ὀφειλετικῶς ἀπό τοῦ Ἱεροῦ τούτου Κέντρου τῆς Ὀρθοδοξίας, τοῦ θησαυρίζοντος μοναδικήν παράδοσιν καί διατηροῦντος τάς εὐρυτέρων παραμέτρων ἀξίας τῆς πολιτισμικῆς κληρονομίας, ἐφιστῶμεν τήν προσοχήν πάντων τῶν ὑπευθύνων καί παντός ἀνθρώπου εἰς τήν ἀναγκαιότητα τῆς προστασίας, παραλλήλως πρός τό φυσικόν περιβάλλον, καί τῆς παγκοσμίου πολιτισμικῆς κληρονομίας, ἡ ὁποία εὑρίσκεται ἐν κινδύνῳ, ἐξ αἰτίας τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς, τῶν πολεμικῶν συρράξεων ἀνά τήν ὑφήλιον ἀλλά καί ἄλλων αἰτίων.

Οἱ πολιτισμικοί θησαυροί, οἱ ὁποῖοι ὡς μνημεῖα θρησκευτικά καί πνευματικά, ἀλλά καί, ὡς διαχρονική ἔκφρασις τοῦ ἀνθρωπίνου νοός, ἀνήκουν εἰς ἅπασαν τήν ἀνθρωπότητα καί ὄχι ἀποκλειστικῶς εἰς τά κράτη ἐντός τῶν συνόρων τῶν ὁποίων εὑρίσκονται, διατρέχουν τούς αὐτούς κινδύνους πρός τό περιβάλλον καί, ὡς ἐκ τούτου, ἡ μέριμνα διά τήν προστασίαν τοῦ τε περιβάλλοντος καί τῶν ἀτιμήτων ἀξιῶν τοῦ πολιτισμοῦ κρίνεται ἐπιβεβλημένη, διά τό εὖ ζῆν τῆς ἀνθρωπότητος ὁλοκλήρου.

Ἡ φθορά καί καταστροφή ἑνός πολιτισμικοῦ μνημείου μιᾶς χώρας πληγώνει τήν οἰκουμενικήν κληρονομίαν τῆς ἀνθρωπότητος∙ ὡς ἐκ τούτου, εἶναι χρέος καί καθῆκον παντός ἀνθρώπου, ἰδιαιτέρως ὅμως ἑκάστου πεπολιτισμένου κράτους, νά ἐνισχύσῃ τά μέτρα προστασίας καί διατηρήσεως εἰς τό διηνεκές τῶν μνημείων αὐτοῦ. Ὅθεν, εἶναι ἀπαραίτητον πᾶσα συντεταγμένη Πολιτεία δικαίου καί νομιμότητος νά ἀποφεύγῃ ἐνεργείας, αἱ ὁποῖαι προσβάλλουν τήν ἀκεραιότητα τῶν «παγκοσμίων μνημείων» αὐτῆς καί ἀλλοιώνουν τάς ἀΰλους ἀξίας τάς ὁποίας ἕκαστον τούτων ἐκπροσωπεῖ.

Συνειδητοποιοῦντες τήν πανορθοδόξως διακηρυχθεῖσαν «μεγίστην εὐθύνην ἡμῶν νά παραδώσωμεν εἰς τάς ἐπερχομένας γενεάς βιώσιμον φυσικόν περιβάλλον καί τήν χρῆσιν αὐτοῦ κατά θείαν βούλησιν καί εὐλογίαν» (Ἐγκύκλιος Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου) καί ὅτι «ὄχι μόνον αἱ σημεριναί, ἀλλά καί αἱ μελλοντικαί γενεαί ἔχουν δικαίωμα ἐπί τῶν φυσικῶν ἀγαθῶν, τά ὁποῖα μᾶς ἐχάρισεν ὁ Δημιουργός» (ἀπόφασις Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου «Ἀποστολή τῆς Ἐκκλησίας»), προσκαλοῦμεν πάντας εἰς ἐπιστράτευσιν δυνάμεων, καί ἰδιαιτέρως τῆς προσευχῆς, εἰς τόν ἀγῶνα διά τήν προστασίαν τοῦ περιβάλλοντος ὑπό τήν εὐρυτέραν ἔννοιαν αὐτοῦ, ἤτοι ὡς ἁρμονικήν σύζευξιν φυσικοῦ καί ἀνθρωπογενοῦς πολιτιστικοῦ περιβάλλοντος, καί ἱκετεύομεν τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, ὥστε μέ τάς πρεσβείας τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Παμμακαρίστου, τήν φωνήν τοῦ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου καί τήν μεσιτείαν Συμεών τοῦ Στυλίτου καί πάντων τῶν Ἁγίων, νά φυλάττῃ τόν κοινόν φυσικόν καί πολιτισμικόν οἶκον ἡμῶν ἀπό πάσης ἐπερχομένης ἀπειλῆς καί καταστροφῆς καί νά παρέχῃ ἀδιαλείπτως πλουσίως ἐκχεομένην τήν εὐλογίαν Αὐτοῦ εἰς αὐτόν.

Ἐν κατανύξει ψυχῆς καί ἐν προσευχῇ καρδίας, μετά πάντων τῶν πιστῶν, δεόμενοι τοῦ Δημιουργοῦ τῆς Κτίσεως, τῆς ὁρατῆς καί τῆς ἀοράτου, τῆς νοητῆς καί τῆς νοουμένης, νά χαρίζῃ «εὐκράτους καί ἐπωφελεῖς τούς ἀέρας, εὔμετρα δέ καί γαληνά τά ὑέτια ὕδατα, πρός δαψιλῆ καρποφορίαν τῆς γῆς» καί νά παρέχῃ εἰς τόν κόσμον ἅπαντα «εἰρήνην βαθεῖαν, εἰρήνην τήν πάντα νοῦν ὑπερέχουσαν», ἐπικαλούμεθα ἐπί πάντας ἀνθρώπους καί ἐπί τόν Οἶκον τῆς γῆς τήν Χάριν καί τό ἄπειρον Ἔλεος τοῦ Θεοῦ.

,βις’ Σεπτεμβρίου α’

Ὁ Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖος

διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης πάντων ὑμῶν

(ΠΗΓΗ : https://www.ekklisiaonline.gr/)

8) 07-09-2016 : Τό Μήνυμα τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου στό Διεθνές Συνέδριο τοῦ Bose

Στό Μοναστήρι τοῦ Bose, στήν Β. Ιταλία, ξεκίνησε τό 24ο Διεθνές Συνέδριο Ὀρθοδόξου Πνευματικότητος, μέ τό γενικό θέμα : «Μαρτύριο καί Κοινωνία».

Στήν ἐναρκτήρια συνεδρία, ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου, Μητροπολίτης Βελγίου Ἀθηναγόρας, ἀνέγνωσε τό Μήνυμα τοῦ Πατριάρχου πρός τό Συνέδριο, τό ὁποῖο παραθέτουμε στή συνέχεια.

XXIV International Ecumenical Conference on Orthodox spirituality

MARTYRDOM AND COMMUNION

Monastery of Bose, 7-10 September 2016

in collaboration with the Orthodox Churches

MESSAGE OF Bartholomew I, Ecumenical Patriarch

Dear brothers and sisters of the Bose Community,

distinguished speakers and participants,

it is with great joy that we address the international conference this year dedicated to martyrdom and fellowship, organized once again by the wonderful Bose ecumenical monastery, under the spiritual leadership of our dear p. Enzo Bianchi.

The theme you have chosen is both traditional and contemporary, spiritual and inspiring. This is because the two main concepts of your theme are closely intertwined : martyrdom and communion are integrally and inseparably interconnected. During the days of your meeting course you will explore some of the many dimensions of these virtues and values. It will examine their aspects ecclesiological and ecumenical perspectives related to them, their theological and spiritual elements, but their classical and contemporary expressions. In the course of your work we will be with you in spirit but also through our formal representative, Metropolitan Athenagoras of Belgium, and through the conference to bring the witness and ministry of martyrdom of the Ecumenical Patriarchate offered by Archbishop Job of Telmessos.

Of course, the Orthodox Church has been deeply marked by the sense of martyrdom and suffering. Through the divine blood shed by Christ on the cross Orthodox church he has understood that the same persecution and suffering that have plagued the early church became the seed for the growth of the Christian church. Even in the centuries closest to us, particularly in Asia Minor, in Russia and more recently in the Middle East and North Africa, the history of the Orthodox Church is full of persecutions and divisions that have shaped the identity of the Orthodox and have called it the spirituality. The humility that comes from suffering is a virtue eminently orthodox, which has precisely defined and profoundly shaped the Orthodox theology and spirituality through the centuries.

However we would like to bring your attention to the deep link between martyrdom and communion, since we believe that communion is the justification and reason of martyrdom. In our time, in which there is so much senseless persecution and so much suffering apparently in the name of religion, the end of the fellowship is the only element to discern between martyrdom and bloodshed. Although martyrdom does not result in communion and solidarity – without distinction or conditions of any kind, be it ethnic, political or otherwise – is not the holy seed that becomes life for the church. Martyrdom is our vocation, but only if the communion is our aspiration. If we aspire to martyrdom, but it is associated with the division, then the result will only be a tragic loss of life.

By the venerable center of the ecumenical patriarchate, that above and beyond all else is engaged in dialogue and communion – as the essence of the divine life and the divine reason incarnation – we are asking you to always remember the importance of aspiring to communion. Open up to others – the other sister churches, the other faith communities and other ethnic groups – is the only reason why you live and for which he died. In short, the communion is the only reason why we should live as if there preparassimo to die.

God bless the organizers and delegates at this conference. And that your sessions and reflection will be fruitful and stimulating for all of you.

Patriarch of Constantinople Bartholomew,

ardent intercessor with God

(ΠΗΓΗ : http://fanarion.blogspot.com)

9) 09-09-2016 : Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος στήν Κροατία

Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, παρουσίᾳ τοῦ Πατριάρχου Σερβίας Εἰρηναίου καί τοῦ Μητροπολίτου Ζάγκρεμπ καί Λιουμπλιάνας Πορφυρίου, κήρυξε τήν ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν τοῦ ἐπιστημονικοῦ συνεδρίου μέ θέμα : «Νεομάρτυρες : Προοπτικές στήν ἐκλησιαστική ἐκπαίδευση», πού ἔλαβε χώρα στό Σερβικό Ὀρθόδοξο Λύκειο “Катарина Кантакузина Бранковић”.

Στό παρεκκλήσι τοῦ Ἁγίου Σάββα, πού βρίσκεται ἐντός τοῦ Ὀρθοδόξου Λυκείου, τελέστηκε σύντομη δοξολογία παρουσία Παπικῶν, Μουσουλμάνων, Ἑβραίων καί ἐκπροσώπων ἄλλων ὁμολογιῶν.

(ΠΗΓΗ : https://arxon.gr)

Σύν Θεῷ, θά συνεχίσουμε στό ἑπόμενο ἄρθρο μας.

e-mail: synaxisorthkm@gmail.com

Σύναξις Ορθοδόξων Κληρικών και Μοναχών, Πατριάρχου Βαρθολομαίου Οικουμενιστικά Λεχθέντα και πραχθέντα (31, 30, 292827262524232221201918171615141312111098765, 4321)

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Σχετικά άρθρα

Οι οικουμενιστές κινούνται από δαιμονική αγάπη [mp3 2019]

Κήρυγμα τοῦ μακαριστοῦ π. Νικολάου Μανώλη. Γιά τούς οἰκουμενιστές, ὑπέρτατος κανόνας, πάνω ἀπό τίς ἀποφάσεις τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων, εἶναι τό διαστρεβλωμένο καί κατασυκοφαντημένο “ἵνα πάντες ἕν ὦσι”

Η Αλβανία ψηφίζει νόμο για τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, γυρνώντας την πλάτη στις θρησκείες

Άρθρο του Ελευθέριου Ν. Κοσμίδη. Ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα προωθεί στη Βουλή της γείτονος όρος ψήφιση, μέσω της Υπουργού παιδείας, χωρίς τη συμμετοχή στη διαβούλευση εκπροσώπων των πέντε επίσημων θρησκειών της χώρας

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.