Τῆς Ὀλυμπίας
ἀποκλειστικά γιά τήν katanixi.gr

«Τό Ἅγιο Πνεῦμα εὐφραίνει τήν καρδιά καί τῆς δίνει χαρά ἐπί γῆς» (Ἅγιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης)

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr


Δ΄ Μέρος

Πόσο ἀληθινός καί συγκινητικός εἶναι αὐτός ὁ λόγος, τόν ὁποῖο τηροῦν ὅλοι οἱ Ἅγιοι μέ κάθε ἀκρίβεια! Μέ τήν ταπείνωση καί τό θάρρος πού τούς διακρίνει μᾶς μιλοῦν πάντοτε μέ λόγους ἀληθείας, γιά τήν ἀποκεκαλυμμένη Ἀλήθεια τῆς Ὀρθόδοξης Πίστης μας, διότι: “Οἱ Ἅγιοι μιλοῦν γιά πράγματα πού πραγματικά εἶδαν καί γνωρίζουν. Δέν μιλοῦν ποτέ γιά κάτι πού δέν εἶδαν. Κι’ ἐγώ πιστεύω πώς, ἄν δέν ὑπῆρχε Θεός, δέν θά μιλοῦσαν καθόλου γιά Αὐτόν στή γῆ.

Οἱ ἄνθρωποι ὅμως θέλουν νά ζοῦν σύμφωνα μέ τό δικό τους θέλημα, καί γι᾿ αὐτό μᾶς λένε συχνά πώς δέν ὑπάρχει ὁ Θεός, βεβαιώνοντας ἔτσι μᾶλλον πώς ἀληθινά ὑπάρχει ὁ Θεός.

Καί τῶν ἐθνικῶν ἡ ψυχή αἰσθανόταν πώς ὑπάρχει ὁ Θεός, ἄν καί δέν ἤξεραν νά λατρεύουν τόν ἀληθινό Θεό. Αἰσθανόταν ὅμως πώς ὑπάρχει αὐτός ὁ ἕνας, ὁ μόνος ἀληθινός Θεός.

Τό Ἅγιο Πνεῦμα ὅμως δίδαξε τούς Ἁγίους Προφῆτες, ἔπειτα τούς Ἀποστόλους, κατόπι τούς Ἁγίους Πατέρες καί τούς ἐπισκόπους μας κι ἔτσι ἔφτασε μέχρι ἐμᾶς ἡ ἀληθινή πίστη. Καί ἐμεῖς γνωρίσαμε τόν Κύριο μέ τό Ἅγιο Πνεῦμα, καί ὅταν Τόν γνωρίσαμε, τότε στερεώθηκε σέ Αὐτόν ἡ ψυχή μας.

Γνωρίσατε λαοί, πώς κτισθήκαμε γιά νά δοξάσουμε, ὅλοι μαζί οἱ ἄνθρωποι τόν οὐράνιο Θεό. Καί μήν προσκολλᾶσθε στή γῆ, γιατί ὁ Θεός εἶναι Πατέρας μας καί μᾶς ἀγαπᾶ σάν πολυπόθητα παιδιά Του.

Ὁ Ἐλεήμων Κύριος ἔδωκε τό Ἅγιο Πνεῦμα στή γῆ καί στό Ἅγιο Πνεῦμα στερεώθηκε ἡ Ἁγία Ἐκκλησία. Τό Ἅγιο Πνεῦμα μᾶς ἀπεκάλυψε ὄχι μόνο τά ἐπίγεια, ἀλλά καί τά ἐπουράνια.

Μέ τό Ἅγιο Πνεῦμα γνωρίσαμε τήν ἀγάπη τοῦ Κυρίου. Ἡ ἀγάπη τοῦ Κυρίου εἶναι φλογερή. Γεμάτοι ἀπό ἀγάπη οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι διέτρεξαν ὅλη τήν οἰκουμένη καί διψοῦσε τό πνεῦμα τους, νά γνωρίσουν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι τόν Κύριο.

Τό Ἅγιο Πνεῦμα χαροποιοῦσε τούς ἀγαπημένους τοῦ Θεοῦ Προφῆτες κι ὁ λόγος τους ἦταν δυνατός καί εὐχάριστος, γιατί κάθε ψυχή ἐπιθυμεῖ νά ἀκούσει τό λόγο τοῦ Κυρίου.

Ὦ θαῦμα! Ὁ Κύριος δέν μέ παρέβλεψε, ἐμέ τόν τόσο μεγάλο ἁμαρτωλό, ἀλλά μοῦ ἔδωσε τήν εὐκαιρία καί τήν εὐλογία νά Τόν γνωρίσω μέ τό Ἅγιο Πνεῦμα.

Ὦ Πνεῦμα τό Ἅγιο, Μεγάλε Βασιλιά! Τί νά σοῦ ἀνταποδώσω ἐγώ, ἡ ἁμαρτωλή ψυχή, πού εἶμαι ὡς ἡ ἁμαρτωλή γῆ; Ἐσύ τό Πανάγιον Πνεῦμα μοῦ ἀπεκάλυψες ἕνα ἀκατάληπτο Μυστήριο.

Ὦ θαῦμα! Ἐσύ τό Πανάγιον Πνεῦμα μοῦ ἔδωσες νά γνωρίσω, τόν Κτίστη καί Δημιουργό Κύριο καί Θεό μου. Ἐσύ τό Πανάγιον Πνεῦμα μοῦ ἔδωσες νά γνωρίσω, πόσο ἄμετρη εἶναι ἡ ἀγάπη Του γιά μᾶς.

-Ὁ Κύριος εἶπε: «Οὐκ ἀφήσω ὑμᾶς ὀρφανούς· ἔρχομαι πρός ὑμᾶς. Ἔτι μικρόν καί ὁ κόσμος με οὐκέτι θεωρεῖ, ὑμεῖς δέ θεωρεῖτέ με, ὅτι ἐγώ ζῶ καί ὑμεῖς ζήσεσθε» (Ἰωάν. 14, 18-19). Καί βλέπομε πώς πραγματικά δέν μᾶς ἐγκατέλειψε, ἀλλά μᾶς ἔδωσε τό Ἅγιο Πνεῦμα.

Τό Ἅγιο Πνεῦμα δίνει ἀοράτως στήν ψυχή τή γνώση. Στό Ἅγιο Πνεῦμα βρίσκει ἡ ψυχή τήν ἀνάπαυση. Τό Ἅγιο Πνεῦμα εὐφραίνει τήν καρδιά καί τῆς δίνει χαρά ἐπί γῆς».

-Πόση ἄραγε θά εἶναι ἡ χαρά καί ἡ ἀγαλλίαση στούς οὐρανούς;

Ἅγιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης: «Ἐμεῖς γνωρίσαμε μέ τό Ἅγιο Πνεῦμα τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ἀλλά ἐκεῖ στή Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ θά εἶναι τέλεια».

-Ὦ, ἐγώ ὁ ἀδύναμος ἄνθρωπος!

Ἅγιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης: «Ἐγνώρισα μόνο στήν τελειότητά της, τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ἀλλά δέν μπορῶ νά τήν ἀποκτήσω, καί καθημερινά θρηνεῖ ἡ ψυχή μου καί συνεχῶς σκέφτομαι: «ἀκόμη δέν ἔλαβε ἡ ψυχή μου αὐτό πού ποθεῖ».

Ὅταν τό Ἅγιο Πνεῦμα ἐπεφοίτησε στούς Ἁγίους Ἀποστόλους, τότε ἔμαθαν μέ τήν πείρα τους τί εἶναι ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί ἡ ἀγάπη γιά τόν ἄνθρωπο.

Ὁ Ἀπόστολος Παύλος, λέγει: «Τεκνία μου, οὕς πάλιν ὠδίνω, ἄχρις οὗ μορφωθῇ Χριστός ἐν ὑμῖν» (Γαλ. 4, 19).

Ὦ, ἐγώ ὁ ἁμαρτωλός ἄνθρωπος!

Ἅγιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης: «Πόσο εὐτυχής θά ἤμουν ἄν ὅλοι οἱ λαοί ἐγνώριζαν τόν Κύριο!

Κύριε, δῶσε Σύ ὁ ἴδιος, νά Σέ γνωρίσουν μέ τό Ἅγιο Πνεῦμα, ὅπως ἔδωσες στούς Ἀποστόλους τό Ἅγιο Πνεῦμα καί Σέ γνώρισαν, δῶσε ἔτσι καί σ᾿ ὅλο τόν κόσμο νά Σέ γνωρίσει μέ τό Ἅγιο Πνεῦμα».

Ἡ Θεογνωσία εἶναι αὐτή ἡ δωρεά τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ γιά τόν πιστό ἄνθρωπο πού ἀρχίζει νά λαμβάνεται ἀπό ἐτοῦτο τόν κόσμο, ὡς Ὀρθόδοξο βίωμα γιά τόν κάθε πιστό, τό ὁποῖο χαρίζεται ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα.

Ὡς Παράδεισος καί ὡς ἡ πρόγευση τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν! Πράγματι εἶναι αὐτή ἡ σημαντική μαρτυρία μέσα ἀπό τήν Ἁγία Γραφή, ὅτι ὁ Θεός μᾶς ἔδωσε ζωή αἰώνια. Αὐτή δέ ἡ αἰώνια ζωή εἶναι διά τοῦ ἀγαπημένου Υἱοῦ Του.

Ὅποιος ἔχει μέσα του τόν Υἱό τοῦ Θεοῦ, ἔχει καί τήν ἀληθινή ζωή. Ὅποιος δέν ἔχει τόν Υἱό τοῦ Θεοῦ, εἶναι ξεκάθαρο ὅτι δέν ἔχει τήν αἰώνια ζωή. Διότι στήν Ἁγία Γραφή μᾶς λέγει τάἑξῆς: «Καί αὕτη ἐστίν ἡ μαρτυρία, ὅτι ζωήν αἰώνιον ἔδωκεν ἡμῖν ὁ Θεός, καί αὕτη ἡ ζωή ἐν τῷ υἱῷ αὐτοῦ ἐστιν. Ὁ ἔχων τόν υἱόν ἔχει τήν ζωήν· ὁ μή ἔχων τόν υἱόν τοῦ Θεοῦ τήν ζωήν οὐκ ἔχει» (Α΄ Ἰωάν. 5 ,11-12).

Ὁ Κύριος, μᾶς λέγει: «Μή ταρασσέσθω ὑμῶν ἡ καρδία· πιστεύετε εἰς τόν Θεόν, καί εἰς ἐμέ πιστεύετε. Ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ Πατρός μου μοναί πολλαί εἰσιν· εἰ δέ μή, εἶπον ἂν ὑμῖν· πορεύομαι ἑτοιμάσαι τόπον ὑμῖν· καί ἐάν πορευθῶ καί ἑτοιμάσω ὑμῖν τόπον, πάλιν ἔρχομαι καί παραλήψομαι ὑμᾶς πρός ἐμαυτόν, ἵνα ὅπου εἰμί ἐγώ, καί ὑμεῖς ἦτε. Καί ὅπου ἐγώ ὑπάγω οἴδατε, καί τήν ὁδόν οἴδατε» (Ἰωάν. 14, 1-4).

Ἀδέλφια μου! Λέγει ὁ Κύριος: “Ἄς μή ταράσσεται ἡ καρδιά σας. Νά πιστεύετε στό Θεό, καί σ’ ἐμένα νά πιστεύετε.

Στό σπίτι τοῦ Πατέρα μου ὑπάρχουν πολλοί τόποι διαμονῆς. Ἐάν δέν ὑπῆρχαν, θά σᾶς τό ἔλεγα.

Πηγαίνω γιά νά σᾶς ἑτοιμάσω τόπο.

Καί ὅταν πάω καί σᾶς ἑτοιμάσω τόπο, πάλι θά ἔλθω καί θά σᾶς παραλάβω κοντά μου, ὥστε ὅπου εἶμαι ἐγώ, νά εἶσθε καί σεῖς.

Καί ποῦ ἐγώ πηγαίνω ξέρετε, καί τήν ὁδό ξέρετε”!

Ὁ σκοπός τοῦ Ὀρθόδοξου βιώματος εἶναι ἡ ἀπόκτηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τό ὁποῖο θά μᾶς ὁδηγήσει στήν «οἰκία τοῦ Πατρός» μας, στόν Παράδεισο, καί τή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Θά μᾶς ὁδηγήσει στήν «οἰκία», τοῦ Πνευματικοῦ Πατέρα μας, π. Νικολάου, ὅπου θά ἀναπαύεται ἡ ἁγία ψυχή του αἰώνια μέσα στό γλυκύ Παράδεισο τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ. Ἄς εὐχηθοῦμε νά εἶναι αἰωνία ἡ μνήμη του, καί ὅλοι μαζί στόν Παράδεισο. Ἄς εὐχηθοῦμε ὁλόψυχα καί γιά ὅλους ἐμᾶς: «Κύριε γεννηθήτω ἐ­π’ ἐ­μοί τό Πανάγιον Σου θέλημα»!

Ἀμήν, γένοιτο.

Χριστός Ἀνέστη ἀδελφοί μας!

1. «Ὁ σκοπός τῆς χριστιανικῆς ζωῆς» Ἡ Γνώση τοῦ Θεοῦ. Ὁ Ἅγιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης. https://www.imaik.gr/

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Δείτε σχετικά:
– Η Θεογνωσία στη ζωή μας (Α΄ Μέρος)
– Η Θεογνωσία στη ζωή μας (Β΄ Μέρος)
Η Θεογνωσία στη ζωή μας (Γ΄ Μέρος)