Τῆς Ὀλυμπίας
ἀποκλειστικά γιά τήν katanixi.gr

«Καί στόν οὐρανό καί στή γῆ ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός γνωρίζεται μόνο μέ τό Ἅγιο Πνεῦμα καί ὄχι μέ τήν ἐπιστήμη» (Ἅγιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης)

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr


Γ΄ Μέρος

«Ἐγώ δέ λέγω ὑμῖν, ἀγαπᾶτε τούς ἐχθρούς ὑμῶν, εὐλογεῖτε τούς καταρωμένους ὑμᾶς, καλῶς ποιεῖτε τοῖς μισοῦσιν ὑμᾶς καί προσεύχεσθε ὑπέρ τῶν ἐπηρεαζόντων ὑμᾶς καί διωκόντων ὑμᾶς. Ὅπως γένησθε υἱοί τοῦ Πατρός ὑμῶν τοῦ ἐν οὐρανοῖς, ὅτι τόν ἥλιον αὐτοῦ ἀνατέλλει ἐπί πονηρούς καί ἀγαθούς καί βρέχει ἐπί δικαίους καί ἀδίκους» (Ματθ. 5, 44-45).

Ἀλλά ἐγώ σᾶς λέγω, ν’ ἀγαπᾶτε τούς ἐχθρούς σας, νά δίνεται εὐχές σ’ ὅσους σᾶς καταρῶνται, νά εὐεργετεῖτε ὅσους σᾶς μισοῦν καί νά προσεύχεσθε γιά ὅσους σᾶς συμπεριφέρονται κακῶς καί σᾶς διώκουν, γιά νά γίνετε παιδιά τοῦ Πατέρα σας τοῦ οὐρανίου, διότι ἀνατέλλει τόν ἥλιο Του γιά κακούς καί καλούς, καί βρέχει γιά εὐσεβεῖς καί ἀσεβεῖς”. (Ἡ μετάφραση τοῦ κειμένου ἀπό τόν μακαριστό Ἱεραπόστολο Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο).

-Καί μᾶς ἔδωσε ἐντολή ν᾿ ἀγαποῦμε ἀλλήλους καί ν᾿ ἀγαποῦμε τούς ἐχθρούς; Ἅγιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης: «Καί τό Ἅγιο Πνεῦμα μᾶς διδάσκει αὐτή τήν ἀγάπη!

Ψυχή πού δέν γνώρισε τό Ἅγιο Πνεῦμα δέν καταλαβαίνει πῶς εἶναι δυνατό νά ἀγαπᾶς τούς ἐχθρούς καί δέν τό δέχεται αὐτό. Ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστό ὅμως σπλαγχνίζεται τούς πάντες, καί ὅποιος θέλει νά εἶναι μέ τόν Κύριο ὀφείλει νά ἀγαπᾶ τούς ἐχθρούς.

Ὅποιος ὅμως γνώρισε τόν Κύριο μέ τό Ἅγιο Πνεῦμα γίνεται ὅμοιος μέ τόν Κύριο, ὅπως εἶπε ὁ Ἰωάννης ὁ Θεολόγος: «Ὅμοιοι Αὐτῷ ἐσόμεθα, ὅτι ὀψόμεθα Αὐτόν καθώς ἐστιν», καί ἐμεῖς θά βλέπουμε τή Θεία δόξα Του».

-Πώς πολλοί ἄνθρωποι πάσχουν ἀπό πολλές δυστυχίες καί ἀπό κακούς ἀνθρώπους;

Ἅγιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης: «Σέ παρακαλῶ ὅμως, ταπείνωσε τόν ἑαυτό σου κάτω ἀπό τό ἰσχυρό χέρι τοῦ Ἁγίου Θεοῦ καί τότε ἡ χάρη Του θά σέ διδάξει, καί τότε θά ἐπιθυμεῖς καί σύ ὁ ἴδιος νά πάσχεις γιά τήν ἀγάπη τοῦ Κυρίου.

Νά τί ἀκριβῶς θά σέ διδάξει τό Ἅγιο Πνεῦμα, τό Ὁποῖο γνωρίσαμε ἐμεῖς μέσα στήν Ἐκκλησία τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὅποιος ὅμως κατηγορεῖ τούς κακούς ἀνθρώπους, ἀντί νά προσεύχεται γι᾿ αὐτούς, αὐτός δέν θά γνωρίσει τή χάρη τοῦ Θεοῦ.

Ἄν θέλης νά μάθης πόσο μᾶς ἀγαπᾶ ὁ Κύριος, μίσησε τίς ἁμαρτίες καί ὅλους τούς κακούς καί πονηρούς λογισμούς καί προσευχήσου ἔνθερμα μέρα καί νύχτα στόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό, μέ τήν ἀδιάλειπτη νοερά προσευχή: «Κύριε, Ἰησοῦ, Χριστέ, ἐλέησον ἡμᾶς».

Καί τότε θά σοῦ δώσει ὁ Κύριος τή χάρη Του καί θά γνωρίσεις μέ τό Ἅγιο Πνεῦμα τόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό, καί μετά τό θάνατό σου, ὅταν μέ τό καλό θά πᾶς στόν Παράδεισο, θ᾿ ἀναγνωρίσης κι ἐκεῖ μέ τό Ἅγιο Πνεῦμα, τόν Κύριό μας, ὅπως τόν γνώρισες στή γῆ.

Καί στόν οὐρανό καί στή γῆ ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός γνωρίζεται μόνο μέ τό Ἅγιο Πνεῦμα καί ὄχι μέ τήν ἐπιστήμη.

Καί ἐκεῖνα τά παιδιά πού δέν σπούδασαν καθόλου γνωρίζουν τόν Κύριο μέ τό Ἅγιο Πνεῦμα. Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Βαπτιστής βρικόταν ἀκόμα στήν κοιλιά τῆς μακαρίας μητέρας του ὅταν αἰσθάνθηκε τήν ἔλευση τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ὁ Ἅγιος Συμεών ὁ Στυλίτης ὁ Θαυμαστορείτης, ἦταν ἕνα μικρό παιδάκι ἑφτά χρονῶν, ὅταν τοῦ φανερώθηκε ὁ ἴδιος, ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός καί ἐκεῖνο τόν ἐγνώρισε.

Ὁ Ὅσιος Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ βρισκόταν σέ ὥριμη ἡλικία ὅταν ὁ Κύριος τοῦ ἐμφανίστηκε κατά τήν ὥρα τῆς Θείας Λειτουργίας. Καί ὁ Συμεών ὁ Θεοδόχος ἐγνώρισε τόν Κύριο στά βαθειά γηρατειά του καί τόν δέχτηκε στά ἁγιασμένα χέρια του.

Ἔτσι ὁ Κύριος προσαρμόζεται μ᾿ ἐμᾶς, γιά νά παρηγορήσει κάθε ψυχή ὅσο τό δυνατόν περισσότερο. Ἡ ἀγάπη τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ δέν γνωρίζεται ἀλλιῶς, παρά μόνο μέ τό Ἅγιο Πνεῦμα.

Ἡ εἰρηνική ψυχή, πού κρατᾶ καθαρή τή συνείδησή της, μέσα ἀπό τή θεωρία τῆς δημιουργίας γνωρίζει τόν Θεό, γιατί αὐτός ἔκτισε τόν οὐρανό καί τή γῆ. Κι αὐτό εἶναι, παρότι μικρό ἀκόμη, ἔργο τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ».

-Χωρίς ὅμως τή χάρη δέν μπορεῖ ὁ νοῦς μας νά γνωρίσει τόν Θεό;

Ἀλλά σύρεται πάντα πρός τή γῆ, πρός τόν πλοῦτο, πρός τή δόξα, πρός τίς ἡδονές;

Ἅγιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης: «Ὅπως ἡ ἀγάπη τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἔτσι καί τά πάθη Του ὑπῆρξαν τόσο πολύ μεγάλα, πού ἐμεῖς δέν μποροῦμε νά τά καταλάβουμε, γιατί ἀγαποῦμε λίγο τόν Κύριο.

Ὅποιος ὅμως ἀγαπᾶ περισσότερο, αὐτός μπορεῖ νά καταλάβει βαθύτερα καί τά πάθη τοῦ Κυρίου. Ὑπάρχει ἀγάπη μικρή, ὑπάρχει μέση ἀγάπη, ὑπάρχει καί ἡ τέλεια ἀγάπη. Καί ὅσο τελειότερη εἶναι ἡ ἀγάπη, τόσο τελειότερη ἡ γνώση.

Γενικῶς καθένας μας μπορεῖ νά κρίνει γιά τόν Θεό κατά τό μέτρο τῆς χάρης τοῦ Ἁγίου Πνεύματος πού ἐγνώρισε.

Γιατί πῶς εἶναι δυνατόν νά σκεφτώμαστε καί νά κρίνωμε γιά πράγματα πού δέν εἴδαμε ἤ γιά τά ὁποῖα δέν ἀκούσαμε καί δέν ξέρουμε; Νά, οἱ Ἅγιοι μᾶς λέγουν πώς εἶδαν τόν Θεό!».

Ἀλλά ὑπάρχουν καί ἄνθρωποι πού λέγουν πώς δέν ὑπάρχει Θεός;

-Ἅγιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης: «Εἶναι φανερό πώς μιλοῦν ἔτσι οἱ ἄνθρωποι, γιατί δέν γνώρισαν τόν Θεό. Αὐτό ὅμως δέν σημαίνει καθόλου πώς ὁ Θεός

δέν ὑπάρχει”.

Ἐμεῖς ὅμως πιστεύουμε στόν Κύριο καί προσευχόμαστε νά μᾶς ἀποκαλυφθεῖ μέσα στήν καρδιά μας, νά μᾶς φωτίσει τό Ἅγιο Πνεῦμα νά ζήσουμε σύμφωνα μέ τό Ἅγιο θέλημά Του: «Κύριε γεννηθήτω ἐ­π’ ἐ­μοί τό Πανάγιον Σου θέλημα».

Ἀμήν, γένοιτο!

Χριστός Ἀνέστη ἀδελφοί μας!

Συνεχίζεται…

  • 1. «Ὁ σκοπός τῆς χριστιανικῆς ζωῆς» Ἡ Γνώση τοῦ Θεοῦ. Ὁ Ἅγιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης. https://www.imaik.gr/

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Δείτε σχετικά:
– Η Θεογνωσία στη ζωή μας (Α΄ Μέρος)
Η Θεογνωσία στη ζωή μας (Β΄ Μέρος)