Τῆς Ὀλυμπίας
ἀποκλειστικά γιά τήν katanixi.gr

«Μόνο σέ αὐτές τίς ταπεινές ψυχές δείχνει ὁ Κύριος τά ἔργα Του, πού εἶναι ἀκατάληπτα γιά τό νοῦ μας» (Ἅγιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης)

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr


Β΄ Μέρος

Μέ πόση Θεϊκή χαρά καί ἄπειρη εὐχαριστία βιώνουμε τήν ἐν Χριστῶ ζωή μας! Πλημυρισμένοι ἀπό τήν εὐγνωμοσύνη προσμένουμε τήν Χάρη Του μέ αὐτή τήν ἀποκάλυψη καί τήν φανέρωση τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ μέσα στήν ψυχή μας! Διότι, γνωρίζουμε ὅτι: “Ὁ Κύριος θά ἀγαπήσει πολύ μιά τέτοια ψυχή καί θά τῆς φανερώσει ὁ ἴδιος τόν ἑαυτόν Του. Θά τήν διδάξει τήν ταπείνωση, τήν Θεία ἀγάπη καί θά τῆς δώσει κάθε τι ὠφέλιμο γιά νά βρεῖ ἀνάπαυση κοντά στόν Θεό.

Ὅσα κι ἄν μάθουμε, εἶναι πάρα ταῦτα ἀδύνατο νά γνωρίσουμε τόν Κύριο, ἄν δέν ζήσουμε σύμφωνα μέ τίς ἐντολές Του. Γιατί ὁ Κύριος δέν γνωρίζεται μέσω τῆς ἐπιστήμης, ἀλλά μέ τό Ἅγιο Πνεῦμα.

Πολλοί φιλόσοφοι καί ἐπιστήμονες ἔφτασαν μέχρι τήν πίστη στήν ὕπαρξη τοῦ Θεοῦ, ἀλλά δέν ἐγνώρισαν τόν Θεό. Ἐμεῖς οἱ μοναχοί μελετοῦμε νυχθημερόν τόν νόμο τοῦ Κυρίου, κι ὅμως δέν ἐγνωρίσαμε ὅλοι τόν Θεό –ἀπέχομε πολύ ἀπ’ αὐτό– παρότι ὅλοι πιστεύουμε.

Ἄλλο ζήτημα εἶναι νά πιστεύεις πώς ὑπάρχει ὁ Θεός καί πολύ διαφορετικά εἶναι νά μπορέσεις νά ἀγαπήσεις καί νά γνωρίζεις προσωπικά τόν Θεό. Νά τό ζωντανό καί καλά κρυμμένο μυστήριο τῆς κάθε ψυχῆς. Ὑπάρχουν ὅμως πολλές ψυχές πού γνώρισαν τόν Κύριο.

Ὑπάρχουν ψυχές πού δέν Τόν γνώρισαν, ὅμως Τόν πιστεύουν. Ὑπάρχουν ὅμως καί ἄλλες, πού οὔτε Τόν γνώρισαν οὔτε Τόν πιστεύουν -ἀνάμεσά τους ὑπάρχουν ἐκλεκτοί ἐπιστήμονες καί διανοούμενοι- ὅμως αὐτή ἡ ἀπιστία προέρχεται καθαρά ἀπό τήν ὑπερηφάνεια.

Ὁ ὑπερήφανος ἰσχυρίζεται πώς θά γνωρίσει τά πάντα μέ τό νοῦ του καί τήν ἐπιστήμη, ἀλλά ἡ γνώση τοῦ Θεοῦ παραμένει ἀνέφικτη γι᾿ αὐτόν, γιατί ὁ Θεός γνωρίζεται μόνο μέ ἀποκάλυψη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Ὁ ἴδιος, ὁ Κύριος μέ τή Θεία χάρη Του ἀποκαλύπτεται στίς ταπεινές ψυχές.

Μόνο σέ αὐτές τίς ταπεινές ψυχές δείχνει ὁ Κύριος τά ἔργα Του, πού εἶναι ἀκατάληπτα γιά τό νοῦ μας.

Μέ τό φυσικό μας νοῦ μποροῦμε νά γνωρίσουμε μόνο τά γήϊνα πράγματα, κι αὐτά μερικῶς, ἐνῶ ὁ Θεός ὅλα τά οὐράνια μυστήρια μᾶς τά ἀποκαλύπτει μέ τό Ἅγιο Πνεῦμα.

Μερικοί μοχθοῦν σέ ὅλη τή ζωή τους γιά νά μάθουν τί ὑπάρχει στόν ἥλιο ἤ στή σελήνη ἤ κάτι παρόμοιο, ἀλλ᾿ αὐτά τά γήϊνα πράγματα δέν ὠφελοῦν καθόλου τήν ψυχή.

Ἄν ὅμως προσπαθούσαμε νά γνωρίσουμε τί ὑπάρχει μέσα στήν ἀνθρώπινη καρδιά, τότε θά βλέπαμε στήν ψυχή τοῦ ἁγίου ἀνθρώπου τήν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν καί στήν ψυχή τοῦ ἁμαρτωλοῦ ἀνθρώπου τό σκοτάδι καί τήν Κόλαση.

Καί εἶναι πολύ ὠφέλιμο νά τό ξέρουμε αὐτό, διότι θά εἴμαστε αἰώνια εἴτε στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, εἴτε στή Κόλαση μέ τόν Διάβολο. Ἀνάλογα μέ τήν καλή καί ἀγαθή μας προαίρεση ἤ ὄχι καλή, ἀλλά κακή προαίρεσή μας καί ἀνάλογα μέ τήν μετάνοια ἤ ὄχι ἀληθινή μετάνοιά μας.

Ὁ νωθρός στήν προσευχή ἄνθρωπος, ἐξετάζει μέ περιέργεια ὅσα βλέπει στή γῆ καί στόν οὐρανό, ἀλλά δέν γνωρίζει ποιός εἶναι ὁ Κύριος, οὔτε προσπαθεῖ νά τό μάθει καί ὅταν ἀκούει διδασκαλία γιά τόν Θεό λέει: «Μά πῶς εἶναι δυνατό νά γνωρίσουμε τόν Θεό;».

Καί σύ ἀπό πού Τόν γνωρίζεις;

Ἅγιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης: «Θά σοῦ πῶ. Μαρτυρεῖ τό Ἅγιο Πνεῦμα. Αὐτό γνωρίζει καί μᾶς διδάσκει».

Ἀλλά μήπως τό Πνεῦμα εἶναι ὁρατό;

Ἅγιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης: «Οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι τό εἶδαν τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς νά κατεβαίνει σέ πύρινες γλῶσσες, κι ἐμεῖς τό αἰσθανόμαστε μέσα μας. Εἶναι γλυκύτερο ἀπό κάθε τί γήϊνο πράγμα καί ἀπό κάθε γήϊνη ἀπόλαυση.

Αὐτό γεύονταν οἱ Ἅγιοι Προφῆτες καί μιλοῦσαν στόν λαό καί τότε ὁ πιστός λαός πρόσεχε τούς λόγους τους. Οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι πῆραν Ἅγιο Πνεῦμα καί κήρυξαν τήν σωτηρία στόν κόσμο χωρίς νά φοβοῦνται τίποτε, γιατί τό Ἅγιο Πνεῦμα τούς ἐνίσχυε.

Ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Ἀνδρέας εἶπε στό ἡγεμόνα τῶν Πατρῶν πού τόν ἀπειλοῦσε πώς θά τόν σταυρώσει, ἄν ἐξακολουθεῖ νά κηρύττει.

Ἅγιος Σιλουανός ὁ Αθωνίτης: «Ἄν φοβόμουν τόν Σταυρό, δέν θά τόν ἐκήρυττα! Ἄν φοβόταν ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Ἀνδρέας τόν Σταυρό, δέν θά τόν κήρυττε.

Τό ἴδιο ἔκαναν καί οἱ ἄλλοι Ἅγιοι Ἀπόστολοι καί μετά οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες καί ὕστερα οἱ ἅγιοι ἀσκητές, πήγαιναν ὅλοι χαρούμενοι στό μαρτύριο καί τά πάθη.

Καί ὅλα αὐτά, γιατί τό Ἅγιο Πνεῦμα, τό ἀγαθό καί γλυκύ, ἔλκει τήν ψυχή στήν ἀγάπη τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ κι ἔτσι ἡ ψυχή δέν φοβᾶται τά βασανιστήρια, ἕνεκα τῆς γλυκύτητας τῆς χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Πολλοί ἅγιοι Μάρτυρες γνώρισαν μέσα στά βασανιστήρια τόν Κύριο καί τή Θεία βοήθειά Του. Πολλοί μοναχοί ἀντέχουν σέ μεγάλη ἄσκηση καί σέ πολλούς κόπους γιά χάρη τοῦ Κυρίου.

Καί αὐτοί οἱ ἅγιοι μοναχοί γνώρισαν τόν Κύριο καί παλαίβουν γιά νά νικήσουν τά πάθη καί προσεύχονται γιά ὅλη τήν οἰκουμένη καί εἶναι ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ τούς ἐμπνέει αὐτή τήν ἀγάπη γιά τούς ἐχθρούς.

Γιατί ὅποιος δέν ἀγαπᾶ τούς ἐχθρούς, αὐτός δέν γνώρισε ἀκόμη ὅλο τόν πλοῦτο τῆς χάρης τοῦ Κυρίου, ὁ Ὅποῖος πέθανε στό Σταυρό γιά τούς ἐχθρούς καί μᾶς ἔδωσε τόν ἑαυτό Του ὡς πρότυπο καί μᾶς ἔδωσε τήν ἐντολή νά ἀγαποῦμε τούς ἐχθρούς. Ὁ Κύριος εἶναι ἡ Ἀγάπη».

Ὁ Κύριος εἶναι ἡ Ἀγάπη μας! Εἶναι τό ἀληθινό Φῶς, τό ὁποῖο φωτίζει κάθε ἄνθρωπο πού ἔρχεται στόν κόσμο καί τοῦ φανερώνει αὐτή τήν μοναδική καί «αἰώνια» ἀγάπη Του. Γι’ αὐτό κι’ ἐμεῖς ἀδιαλείπτως προσευχόμαστε μέ τό «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησον με», ἀλλά συγχρόνως ζητοῦμε μέσα ἀπό τήν καρδιά μας: «Κύριε γεννηθήτω ἐ­π’ ἐ­μοί τό Πανάγιον Σου θέλημα». Ἀμήν, γένοιτο!

Χριστός Ἀνέστη ἀδελφοί μας!

Συνεχίζεται…

  • 1. «Ὁ σκοπός τῆς χριστιανικῆς ζωῆς» Ἡ Γνώση τοῦ Θεοῦ. Ὁ Ἅγιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης. https://www.imaik.gr/

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Δείτε σχετικά:
Η Θεογνωσία στη ζωή μας (Α΄ Μέρος)