Ἄρθρο τοῦ ὁσιολογιοτάτου π.Εὐφροσύνου Ἱερομονάχου Σαββαΐτου
αρθρογραφεί για katanixi.gr

“Ώ τί φρικτή ασέβεια επιτελείται στούς πρώην οίκους του Θεού! Τί πρωτοφανής λύμη αιρέσεως και βόρβορος κολάσεως καταμιαίνει ναούς και ψυχές και σώματα άγια!”

Ἐπιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr


Α. “Αύτη ή ημέρα, ήν εποίησεν ό Κύριος• αγαλλιασώμεθα καί ευφρανθώμεν εν αυτή” (Ψαλμ117,24)

“Χαράς τα πάντα πεπλήρωται της Αναστάσεως την πείραν ειληφότα” (Αναστάσιμο τροπάριο γ’ ήχου)

“Ουρανοί μεν επαξίως ευφραινέσθωσαν, γή δε αγαλλιάσθω… Χριστός γάρ εγήγερται, ευφροσύνη αιώνιος” (Από την α’ ωδή του Αναστάσιμου Κανόνα)

Χριστός ανέστη αδελφοί! Σήμερα σκιρτούν όλοι οι Άγγελοι και ο ουρανός συμμετέχοντας στη χαρά των πιστών Χριστιανών! Σήμερα ο Ήλιος της δικαιοσύνης, ο τριήμερος εκ τάφου και προαιώνιος Χριστός, εφώτισε όλη την οικουμένη! Ας εγερθούμε πριν τον όρθρο για να πλημμυρίσουμε από τη χαρά του Φωτός! Ανέστη ο Κύριος και ανέστησε όλους τους νεκρούς, η κατάρα έπαυσε, ο θάνατος πέθανε και εμείς γεμίσαμε ζωή!

“Πάσχα ιερόν ημίν σήμερον αναδέδεικται”. Αυτή είναι η Εορτή των Εορτών και η πανήγυρη των πανηγύρεων, η κορυφή και ακρόπολη της Εκκλησίας, η ταυτόσημη της Ορθοδοξίας, ο εγκαινιασμός και η σωτηρία του κόσμου! Νέα κτίση, νέοι όροι, νέοι νόμοι, νέα Πίστη, νέος λαός, νέοι ιερείς, νέο Πάσχα, νέα θυσία αναίμακτη, νέα Διαθήκη!

Ας εγκαινιάσουμε αγαπητοί στις καρδιές μας πνεύμα ευθές (Ψαλμ.50,12), ας εντρυφήσουμε στα μυστήρια της καινής ημέρας, ας απολαύσουμε ουράνιες ηδονές, ας φωτισθούμε από το ανέσπερο Φως του Χριστού και της Αναστάσεώς Του!

“Αύτη η κλητή και αγία ημέρα”, η μία, η συνώνυμος του Κυρίου, η τροπαιούχος και νικήτρια! Ας θηλάσουν οι αναγεννημένοι και ας αναπαυτούν οι κουρασμένοι!

Ας την γιορτάσουμε αυτήν την εβδομάδα θεοπρεπώς, αποστολικώς, ομολογιακώς, ψάλλοντας χαρμόσυνα και θεϊκά την κατάλυση της λύπης!!!

“Εν αρχή ήν ο Λόγος και ο Λόγος ήν προς τον Θεόν και Θεός ήν ο Λόγος”(Ιωάν.α’, 1), μας βροντοφώναξε πριν λίγο ο Ιωάννης! Παντού ο Χριστός Θεός, ποιητής, εξουσιαστής, μόνος Κύριος, όλες οι άλλες θρησκείες είναι ανίερες, κάλπικες, δαιμονικές!

Αυτή αδελφοί είναι η πρώτη μέρα της δημιουργίας του κόσμου, αλλά και η πρώτη της ανάπλασής του!

Σ’ αυτήν ακούγονται τα υψηλότερα και πρώτιστα νοήματα, τα ουράνια και θεμελιώδη δόγματα της σωτηρίας!

Σε ένα από τα πιο όμορφα τροπάρια ψάλλουμε: “Πάσχα άμωμον, Πάσχα μέγα, ΠΑΣΧΑ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ”!!!, όχι Πάσχα των ασεβών, των απίστων, των βλασφήμων Αιρετικών, των μασκοφόρων, των εμβολιασθέντων με το υγρό του σατανισμού, όχι των χλιαρών, όχι των αδίκων και απατεώνων, όχι των κίναιδων, όχι των μοιχών και πορνών, των κλεφτών, των φιλοχρήματων, όχι των μάγων, όχι των Οικουμενιστών, όχι των Παπικών, όχι των θεοκτόνων Εβραίων, όχι των παρανόμων Αρχιερέων! “Πάσχα, πάντας αγιάζον πιστούς!”

Β. Η Ανάσταση του Χριστού αγαπητοί μας αδελφοί, δεν είναι μια συναισθηματική γιορτή μιας κοσμικής αγάπης και ειρήνης και επιφανειακής συγχώρησης. Έχει στη φύση της και πολεμικό χαρακτήρα, την αιώνια ντροπή και διάλυση των εχθρών της Πίστεως!

Ο Προφήτης Δαυΐδ παρομοιάζει τον Αναστάντα Κύριο με γίγαντα μεθυσμένο, που ξυπνά από ύπνο, πατάσσει τους εχθρούς του και τους καταισχύνει!

“Και εξηγέρθη ως ο υπνών Κύριος, ως δυνατός κεκραιπαληκώς έξ οίνου, και επάταξε τούς εχθρούς αυτού είς τά οπίσω, όνειδος αιώνιον έδωκεν αυτοίς” (Ψαλμ.77, στ.65-66).

Αλλού πάλι μας περιγράφει τα εξολοθρευτικά αποτελέσματα της αναστάσιμης νίκης:

“Αναστήτω ο Θεός καί διασκορπισθήτωσαν οί εχθροί αυτού καί φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οί μισούντες αυτόν. Ώς εκλείπει καπνός, εκλιπέτωσαν, ώς τήκεται κηρός από προσώπου πυρός, ούτως απολούνται οί αμαρτωλοί από προσώπου του Θεού καί οί δίκαιοι ευφρανθήτωσαν. (Ψαλμ.67, 1-4)

Και ο Προπάτορας Ιακώβ ακόμα συνεισφέρει στην Ανάσταση λέγοντας: “Αναπεσών εκοιμήθη ώς λέων και ώς σκύμνος λέοντος, τίς εγερεί αυτόν; (Γέν.49,9).

Να το βασιλικό αξίωμα του Χριστού και η δύναμη της Αναστάσεως! Ποιος τολμά να ξυπνήσει λιοντάρι που κοιμάται;

Μόνο του ξυπνάει! Μάλιστα κοιμάται με ανοιχτά τα μάτια από τη φύση του! Έτσι και ο Δεσπότης Χριστός, για τρεις ημέρες κοιμήθηκε, όμως δεν έκλεισε τα μάτια της Θεότητας! Ήταν ως Θεός αχώριστος και με το σώμα του στον Τάφο, και με την ψυχή του στον Άδη, ήταν ταυτόχρονα στον Παράδεισο με τον ληστή και στον θρόνο τον ουράνιο με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα μαζί, όπως εξαίσια μας το αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός:

“Εν τάφω σωματικώς, εν Άδου δέ μετά ψυχής ώς Θεός, ένα Παραδείσω δέ μετά Ληστού, καί ένα θρόνω υπήρχες Χριστέ, μετά Πατρός καί Πνεύματος, πάντα πληρών ό απερίγραπτος”

Αδελφοί! Το μυστήριο του μεγίστου μυστηρίου της Αναστάσιμης λαμπρής Εορτής, ας το πανηγυρίσουμε και φέτος πιο δυναμικά, πιο πνευματικά!

Πώς; Μας το λέει ο Απόστολος Παύλος: “μή εν ζύμη παλαιά, μηδέ εν ζύμη κακίας καί πονηρίας, αλλ’ έν αζύμοις ειλικρινείας καί αληθείας” (Α’ Κορινθ.5, 7-8).

“Εν ταίς εορταίς υμών ποιήσαι οσμή ευωδίας” (Αριθμ.15,3)

Να μη φέρουμε πάνω μας ούτε ίχνος αγαπητοί, από το οικουμενιστικό προζύμι της δυσώδους εν τω ναώ μασκοφορίας, ούτε στίγμα από το εμβόλιο του θανάτου! Να πανηγυρίσουμε πνευματικά, όπως μας προτρέπει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, που λέγει τα εξής:

“Ας γνωρίσουμε την αξία μας, ας τιμήσουμε το πρωτότυπο του προσώπου μας, ας αποδώσουμε στην Εικόνα το “κατ’ εικόνα”…Ας γίνουμε όπως είναι ο Χριστός, επειδή και ο Χριστός έγινε όμοιος με μας• ας γίνουμε γι’ αυτόν Θεοί, επειδή και εκείνος έγινε για μας άνθρωπος! Ας του δώσουμε τα πάντα…Και το καλλίτερο, που έχει να δώσει κανείς, είναι ο ίδιος ο εαυτός του!”

Ας μη προσβάλλουμε λοιπόν τέτοια πανάγια Εορτή με μέθη, πολυφαγία, ασέλγεια, εμβολιασμούς, μασκοφορίες, αδιαφορία, αμέλεια για τους λόγους των Αγίων Πατέρων μας.

Αυτή η γιορτή θέλει μόνο αγνή πρόθεση, καθαρό νου και αποχή από κάθε βλασφημία και άνομη υποταγή. Ας φυλάξουμε καλοί μας φίλοι τις απερίγραπτες δωρεές της κατάλυσης του θανάτου και της αιώνιας ζωής με ανάλογη δια βίου ευγνωμοσύνη προς τον Ευεργέτη! Ας ορίσουμε στον εαυτό μας νόμους και κανόνες ακριβείας σε κάθε λογισμό, λόγο, πράξη και συμπεριφορά μας.

Κανένας σε αυτήν την άκρως σατανική ώρα του μεγάλου πειρασμού της Πίστεως να μη συμπορευθεί με ανθρώπους και έργα του σκότους! Την ημέρα του φωτός που ο Κύριος μας χάρισε για τη σωτηρία μας, μην τη μετατρέψουμε σε ημέρα απωλείας! Μη λυπούμε άλλο τον Θεό με την απιστία και τη συμμετοχή μας σε πράξεις αντίχριστες, σε τεστ σατανικά, μασονικά, εξευτελιστικά του θείου μας προσώπου, της ψυχής και της Πίστεως, θανατηφόρα της υγείας του θεόσδοτου σώματός μας!

Ώ τί φρικτή ασέβεια επιτελείται στούς πρώην οίκους του Θεού! Τί πρωτοφανής λύμη αιρέσεως και βόρβορος κολάσεως καταμιαίνει ναούς και ψυχές και σώματα άγια!

Πώς τα κατάφερε τόσο εύκολα ο θυμός του αντιδίκου μας και μόλυνε την πίστη και τις καρδιές μας;

Ας αφήσουμε όμως τα αξιολύπητα αγαπημένοι μας αδελφοί για τους εκούσια απολλυμένους και ας λουσθούμε όσοι πιστοί από το Φώς το άκτιστο της Θείας Κοινωνίας!, που περιβάλλει σήμερα τους ταπεινούς, τους τολμηρούς, τους θυσιαστικά ομολογητές και τους ειλικρινά μετανοημένους!

Μή νικηθούμε από τον διαβολικό λογισμό, “μα, όλοι θα κολαστούν και μόνο εγώ θα σωθώ;”…που έρχεται να κλέψει τη διάθεση για τον καλόν αγώνα του αυτονόητου χρέους και της θυσίας!

Διάλεξε αδελφέ μου, όλοι αμαρτωλοί είμαστε και πρώτος πάντων εγώ! Ο Χριστός όμως μας θέλει δικούς του στρατιώτες, όλους με το φως της αλήθειας του, όχι προσκυνημένους και φίλους της αμαρτίας! Του Κυρίου του αρέσουν πάντα οι λίγοι, οι ανδρείοι, οι ταπεινοί και μαχητές ταυτόχρονα, οι ακλόνητα πιστοί, οι άφοβοι, οι της θυσιαστικής αγάπης, οι ομολογητές και μαρτυρές Του.

Εσύ αδελφέ μου, ποιους διάλεξες και ακολουθείς; Τον όχλο, τα οικονομικά σου συμφέροντα, τη διακριτική κατηφόρα, ή τους περιφρονημένους αρνητές των νέων Ιουδαιοφρονούντων και των νέων εμβολίων; Έκανες Ανάσταση Χριστού ή Πάσχα οικουμενισμού;

Γιόρτασες Πάσχα των πιστών, ή Πάσχα των αιρετικών; Μήπως αυτοί τους οποίους ακούς δεν είναι τύποι Χριστού αλλά πρόδρομοι Αντιχρίστου; Μήπως χωρίς να το καταλάβεις έκανες Πάσχα ξένο της αληθείας; Περιπτύχθηκες τους αδελφούς σου ή μήπως πήρες αποστάσεις από τον ίδιο τελικά τον Χριστό;

Κοινώνησες σαν τους μάρτυρες ή σαν τον Ιούδα; Ένιωσες Ανάσταση μέσα σου ή μόνο με σχήματα και συναισθήματα επιφάνειας;

Εύχομαι ολόψυχα, να μη συμμετείχες στο ψέμμα της δωροδοκίας ως Ιουδαίος, αλλά στην αλήθεια της Ορθοδοξίας ως θαρραλέος! Προσεύχομαι να ευφραίνεσαι στην πλημμύρα της μυστικής και διαρκούς πνευματικής χαράς και να μην νιώσεις ποτέ το όνειδος της αιώνιας ντροπής του Αναστημένου Κυρίου!

Χριστός ανέστη αδελφοί! Μαζί του και όλοι μας! Αμήν!

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra