Ἄρθρο τοῦ πρωτοπρ. Νικολάου Μανώλη

Ἐφαρμόζουμε τούς νόμους τῆς Πολιτείας πού ἐξυπηρετοῦν τό γενικό καλό, ἀρκεῖ νά μήν καταπατοῦνται τά δόγματα τῆς Πίστης μας.

Ἐπιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr


«Λογική καί Πίστη» – Έννοιες ασυμβίβαστες;

Γράφει ὁ π.Νικόλαος Μανώλης

Ἐνημερωθήκαμε ἀπό τό διαδίκτυο ὅτι ὁ πατήρ Δημήτριος Κοκολινάκης ἀπέστειλε ἐπιστολή διαμαρτυρίας[1] πρός τόν Εἰσαγγελέα Πρωτοδικῶν Χανίων καί τόν Ἀστυνομικό Διευθυντή Χανίων, διότι, ὅπως ἀναφέρει καί ὁ ἴδιος, «προσβάλλονται καί πάλι τά ἀτομικά καί συνταγματικῶς κατοχυρωμένα δικαιώματα τῶν πιστῶν Ὀρθόδοξων Χριστιανῶν». Σκοπός του μέ τήν ἐν λόγῳ ἐπιστολή ἦταν νά δηλώσει τήν ἀντίθεσή του γιά τήν ΚΥΑ πού ἴσχυε ὅλο τό ἑορταστικό Δωδεκαήμερο καί φυσικά γιά τήν ἀπαγόρευση τῆς τέλεσης τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ἁγιασμοῦ τῶν ὑδάτων σέ ἐξωτερικούς χώρους.

Σέ μία ἐποχή, ὅπως αὐτή πού ζοῦμε, εἶναι ὁλοφάνερο περισσότερο ἀπό ποτέ ὅτι ὑπάρχει σύγκρουση συνταγματικῶν δικαιωμάτων. Ἀπό τή μία, τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας καί τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἀτόμου μέ ὅσα δικαιώματα αὐτή παράγει (ἐλευθερία ἔκφρασης, λόγου, τύπου, κίνησης, τοῦ συναθροίζεσθαι κλπ.). Ἀπό τήν ἄλλη τό δημόσιο συμφέρον ὑπό τήν ἔννοια τῆς προστασίας τῆς δημόσιας ὑγείας. Ὁ νόμος τῶν ἀνθρώπων πού εἶναι φτιαγμένος ὀρθολογικά, λέει αὐτά πού λέει ὁ κάθε Καίσαρας. Ὅμως ἡ Πίστη δέν ἔχει ὀρθολογισμό καί ἡ Ὀρθοδοξία αὐτό τό ἔχει ἀποδείξει διαμέσου τῶν αἰώνων. Ζωντανό παράδειγμα ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, ὁ ὁποῖος σταυρώθηκε καί ἀναστήθηκε. Λογικῶς σκεπτόμενοι, κι ἄν θελήσουμε νά τό ἐξηγήσουμε μέ τόν κοινό νοῦ, αὐτό δέν ἐξηγεῖται. Εἶναι αὐτό πού λέμε, τό ὑπέρλογο θαῦμα τῆς Ὀρθοδοξίας. Ὁ ὀρθολογιστής καί ὁ πιστός θά βροῦν ποτέ κοινό σημεῖο; Θεωρητικά ὄχι, ἄν καί ὀφείλουμε νά ὁμολογήσουμε ὅτι λογική καί πίστη εἶναι πολλές φορές συμβατές καί ὄχι ἀπόλυτα ἀσυμβίβαστες. Ἡ πίστη ὅτι ὑπάρχει Θεός δέν εἶναι παράλογη· «εἶπεν ἄφρων ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ οὐκ ἔστι Θεός»[2]. Αὐτό μᾶς τό ἔχουν ἐπιβεβαιώσει οἱ Ἅγιοί μας μέ τήν ἴδια τήν βιοτή τους. Φωτεινό παράδειγμα ὁ Ἅγιος Λουκᾶς ὁ Ἰατρός, ὁ ὁποῖος συνδύασε ἄριστα τήν ἰατρική ἐπιστήμη καί τά λογικά ἐπιχειρήματά της, μέ τό ὑπέρλογο θαῦμα τῆς Ὀρθοδοξίας. Τό ἴδιο καί ὁ Ἅγιος Διονύσιος ὁ Ἀρεοπαγίτης[3], ὁ ὁποῖος ἦταν φιλόσοφος καί μέλος τοῦ Ἀρείου Πάγου ἤ ὁ Ἅγιος Ἀμβρόσιος Ἐπίσκοπος Μεδιολάνων[4], ὁ ὁποῖος ἀσχολήθηκε μέ τό ἐπάγγελμα τοῦ δικαστῆ.

Ἐπειδή, λοιπόν, οἱ περισσότεροι τοῦ καιροῦ μας μιλοῦν στεγνά νομικά κι ὄχι θεολογικά καί φτάσαμε σέ σημεῖο νά θεωρεῖται ὡς νόμιμο μόνο ὁ,τιδήποτε ἐπιτρέπεται καί ὡς παράνομο μόνο ὁ,τιδήποτε ἀπαγορεύεται καί ὄχι τό ἠθικά σωστό ἤ ἀνήθικο, θά ποῦμε τελικά ὅτι τά πάντα εἶναι θέμα ἑρμηνείας. Τό δικαίωμα στήν ἄσκηση θρησκευτικῆς λατρείας εἶναι κατοχυρωμένο ἀπό τήν ἑλληνική πολιτεία. Καί ὅταν λέμε ἄσκηση λατρείας, τήν ἐννοοῦμε ὅπως ὁρίζεται ἀπό τή θρησκεία. Δηλαδή τό πῶς θά ἀσκήσει τό θρησκευτικό του δικαίωμα ὁ κάθε πολίτης, δέν θά τοῦ τό πεῖ τό κράτος ἀλλά οἱ κανόνες τῆς θρησκείας του. Τά δικαιώματά μας πού εἶναι κατοχυρωμένα ἀπό τό Σύνταγμα, εἶναι κατοχυρωμένα ἁπλῶς νά ἀσκοῦνται. Δέν ἀναφέρεται ὁ τρόπος πού θά ἀσκηθοῦν. Ἑπομένως, μπράβο στόν Χανιώτη Ἱερέα πού δέν ἀρκεῖται μόνο σέ ὅσα τοῦ ἐπιτρέπει ὁ ἀνθρώπινος νόμος, ἀλλά θέλει νά κάνει καί τό σωστό πού ἐπιτάσσει ὁ νόμος τοῦ Θεοῦ. Συμφωνοῦμε μέ τό ὁμολογιακό του πνεῦμα καί τήν διάθεσή του νά ὑπερασπιστεῖ τήν Πίστη μας. Ἔτσι λοιπόν, ὄντως αὐτό πού κάνει ὁ πατήρ Δημήτριος εἶναι σωστό, ἐφόσον τούς κανόνες τῆς Ἐκκλησίας μας δέν τούς ἔκανε ἄνθρωπος νομοθέτης, ἀλλά ὁ ἴδιος ὁ Ἅγιος Τριαδικός Θεός, στόν Ὁποῖο ὁρκίστηκαν οἱ ἄνθρωποι νομοθέτες. Πρέπει λοιπόν νά κάνουμε αὐτό πού λέει ἡ Ὀρθόδοξη Πίστη μας, ἰδιαιτέρως δέ, οἱ ποιμένες μας, Ἱερεῖς καί Ἐπίσκοποι. Νά δίνουν σέ ὅλους τό καλό παράδειγμα καί πῶς θά ἀποκτήσουμε ὁμολογιακό, ἀγωνιστικό καί θυσιαστικό πνεῦμα. Ἐξάλλου, ἡ διαμαρτυρία καί ἡ ἔκφραση τῆς γνώμης δέν ἀπαγορεύονται. Ὁπότε ἔχει μᾶλλον δίκαιο, ὅταν λέει ὅτι στήν πραγματικότητα θίγονται τά δικαιώματά μας. Ἐφαρμόζουμε τούς νόμους τῆς Πολιτείας πού ἐξυπηρετοῦν τό γενικό καλό, ἀρκεῖ νά μήν καταπατοῦνται τά δόγματα τῆς Πίστης μας. Ἅς μήν ξεχνᾶμε τό “ἀπόδοτε οὖν τά Καίσαρος Καίσαρι καί τά τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ”[5].

O τρόπος ἀσκήσεως τοῦ δικαιώματός μας νά θρησκεύουμε εἶναι θεμελιώδης, καί ἄν ἀσκηθεῖ μέ ἄλλο τρόπο τό δικαίωμα, στήν πραγματικότητα εἶναι σάν νά μήν ἀσκεῖται. Εἶναι σάν νά μᾶς ὁρίζει τό κράτος πόσες φορές θά κάνουμε τό σταυρό μας, ὅταν θά μποῦμε στήν ἐκκλησία, τόν τρόπο πού θά κοινωνήσουμε ἤ θά ἀσπαστοῦμε τίς Ἱερές Εἰκόνες ἤ τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο οἱ Οἰκουμενικές Σύνοδοι θέσπισαν τούς νόμους καί τά δόγματα τῆς πίστης μας. Σέ ὅλα αὐτά δέν ἐπεμβαίνει κανείς. Μήπως πρέπει νά ἀπολογηθοῦμε ἤ νά ζητήσουμε καί συγγνώμη γιά τήν Πίστη μας;

Ἡ γνώμη μας εἶναι ὅτι, δέν πρέπει νά δυναμιτίζεται ἡ ἀτμόσφαιρα ἀπό δηλώσεις καί ἀποφάσεις τῆς Πολιτείας, πού ὁδηγοῦν σέ ἀποπροσανατολισμό τῆς κοινῆς γνώμης, γιατί αὐτό ὁδηγεῖ σέ ἀστοχίες καί διχασμό. Ἄν καταλάβει ἡ Πολιτεία ὅτι ἀκόμη καί σέ περιπτώσεις ἐπιδημιῶν ἤ πανδημιῶν μποροῦν νά τηρηθοῦν οἱ κανόνες τῆς νομιμότητας χωρίς παράλογες ἀπαγορεύσεις, τότε θά σταματήσει αὐτή ἡ ἔριδα πού ἔχει δημιουργηθεῖ. Δέν γίνεται νά μπλέκεται στά δογματικά τῆς Πίστης μας καί νά καταπατᾷ τίς θρησκευτικές μας ἐλευθερίες βάζοντας μπροστά τό ἐπιχείρημα τῆς δημόσιας ὑγείας. Ἡ Ἐκκλησία ἀνά τούς αἰῶνες, ἔχει ἀποδείξει ὅτι ξέρει νά διαχειρίζεται καταστάσεις κρίσεων. Πόλεμοι, κατακτητές, ἀρρώστιες, ἐχθροί ἐσωτερικοί καί ἐξωτερικοί, πάντα ἀπειλοῦσαν τόν ἑλληνικό χῶρο, καί πάντα ἡ Ἐκκλησία ἔβρισκε τόν νόμιμο καί σωστό τρόπο νά βοηθάει τήν Πατρίδα μας καί τούς πολίτες της καί νά σημειωθεῖ, ὄχι μόνο τούς ὀρθόδοξους. Πάντα εἶχε τήν ἀγκαλιά της ἀνοιχτή γιά ὅλους. Ἅς ἀφήσει τήν Ἐκκλησία νά βοηθήσει στήν ὑγειονομική αὐτή κρίση, μέ τόν τρόπο πού γνωρίζει καλά, ἀρκεῖ ἡ τελευταία νά ὀρθοτομεῖ τόν Λόγο τῆς Ἀληθείας. Ἡ κάθε πλευρά ἔχει τά δικά της ὅπλα καί μέ αὐτά θά ἀντιμετωπίζει τόν κάθε ἐχθρό καί τήν ὁποιαδήποτε δυσκολία. Ἀφῆστε την ἐλεύθερη νά βοηθήσει καί νά μεγαλουργήσει. Ἐκτός ἄν συμβαίνει κάτι ἄλλο καί τή θέλετε παροπλισμένη. Ἐλπίζουμε ὅτι ἡ καταπολέμηση τοῦ ἰοῦ πού προβάλλει ὁ Καίσαρας νά μήν εἶναι ἕνα ἐργαλεῖο μέ τό ὁποῖο ἔχει σκοπό νά μᾶς περιορίσει δικτατορικά. Τό ἀπευχόμαστε!


[1] https://creta24.gr/kritikos-iereas-den-tha-ypakoyso-stis-entoles-tha-kano-ton-megalo-agiasmo/

[2] Ψαλμ. 13, 1

[3] http://www.saint.gr/2579/saint.aspx

[4] http://www.saint.gr/3182/saint.aspx

[5] Ματθ. 22,21

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra


Δείτε σχετικά:
– Τέτοια διαστρέβλωση ακόμη και ο Διάβολος θα τη ζήλευε!
Όταν οι Ιεράρχες παροπλίζουν τους Αγίους
Ο μητροπολίτης Ιλίου Αθηναγόρας διαπράττει βαριά βλασφημία, όταν ενοχοποιεί τη Θεία Κοινωνία για τη μετάδοση ασθενειών
ΠΩΛΕΙΤΑΙ (εκ της ιεραρχίας): Μυστηριακή κοινωνία
– Ένα απερίγραπτο παραλήρημα «ορθοδόξου» επισκόπου…
– Σύμπασα η ανθρωπότητα εορτάζει το μέγα και κοσμοσωτήριο γεγονός της Ενανθρωπήσεως του Θεού, όχι τη δήθεν γιορτή του Κικίλια
– Ανταρσία για γέλια και για κλάματα
– Επονείδιστη η επιστολή της ΔΙΣ προς τον Πρωθυπουργό
– Η παράβαση των εντολών του Ευαγγελίου απενεργοποιεί την Θεία Χάρη και φέρνει τους βαρβάρους στον τόπο μας
– Μαζί με την Εκκλησία, έστω και αν πλανάται;