Άρθρο του μακαριστού πρωτοπρ. Νικολάου Μανώλη

«Μακάριοι οἱ ἄμωμοι ἐν ὁδῷ οἱ πορευόμενοι ἐν νόμῳ Κυρίου». Είναι μακάριοι όσοι επέλεξαν την οδό του Κυρίου. (Ψαλμ. 118, 1)

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Ο Δαβίδ αποτελεί εξέχουσα Βιβλική προσωπικότητα. Υπήρξε ποιμένας, μουσικός, ποιητής, στρατιωτικός διοικητής, προφήτης και βασιλιάς. Σύμφωνα με την Αγία Γραφή, ο Δαβίδ υπήρξε προφητικός τύπος του Χριστού. Μάλιστα, ο Ιησούς γεννήθηκε από τη βασιλική γραμμή του Δαβίδ ως ο προειπωμένος Μεσσίας. Γι’ αυτό και ο Ιησούς Χριστός καλείται και «Υιος του Δαβίδ».

Ο αρχάγγελος Γαβριήλ είπε στην παρθένο Μαρία, την Θεοτόκο μας σχετικά με το ένδοξο παιδί που κυοφορούσε: «Αυτός θα είναι μεγάλος, και Υιος του Υψίστου θα ονομαστεί. Και θα του δώσει ο Κύριος ο Θεός το θρόνο του Δαβίδ του προπάτορά του». Ο απόστολος Παύλος αναφέρει ότι ο Ιησούς Χριστός «παίρνοντας ανθρώπινη φύση, ήρθε στον κόσμο από το γένος του Δαβίδ», ενώ περιγράφεται από τον Ιωάννη να λέει ο ίδιος ο ενδοξασμένος Ιησούς: «Εγώ είμαι η ρίζα και το γένος του Δαβίδ, το αστέρι το λαμπρό, το πρωινό». Βασίλευσε για 40 χρόνια -επτά από τα οποία στη Χεβρώνα και άλλα 33 στην Ιερουσαλήμ- και «υπηρέτησε πιστά τη βουλή του Θεού στη γενιά του». Τον χαρακτήριζε η ισχυρή πίστη και η αποκλειστική αφοσίωσή του προς τον Θεό, καθώς και η αληθινή μετάνοιά του για τις αμαρτίες του. Οι συμφορές που παραχώρησε ο Θεός λόγω των προσωπικών αμαρτιών του -ως την παιδαγωγία από το χέρι του Κυρίου του- έκαναν τον Δαβίδ ακόμη πιο ταπεινό και τον έφεραν πιο κοντά στον Θεό.

Ο Προφητάναξ Δαβίδ δίκαια ονομάζεται «ἄνδρας τῆς καρδιᾶς τοῦ Θεοῦ» (Α´ Βασ. 13, 14) καί «γνήσιος δοῦλος Θεοῦ» ( Ψαλμ.. 17, 1)

Από το Ψαλτήρι ο μεγαλύτερος σε έκταση ψαλμός, είναι ο Ψαλμός 118 ο οποίος αποτελεί το δέκατο έβδομο κάθισμα με 176 στίχους και φέρει την ονομασία ως το Μυστήριο και η υπεροχή του Νόμου του Θεού. Είναι ο πρώτος Ψαλμός της ημέρας, καθώς διαβάζεται από όλους τους Ορθοδόξους στην ακολουθία του Μεσονυκτικού από τη Δευτέρα έως και την Παρασκευή. Διαχωρίζεται σε τρεις στάσεις, αλλά διαθέτει και το μέσον του. Θα τον βρείτε εκτός από το Ψαλτήρι στο Μέγα Ωρολόγιον. 

Αρχίζει με τον υπέροχο στίχο «1 Μακάριοι οἱ ἄμωμοι ἐν ὁδῷ οἱ πορευόμενοι ἐν νόμῳ Κυρίου». Είναι μακάριοι όσοι επέλεξαν την οδό του Κυρίου. Στην πρώτη στάση μας εισάγει στις Θείες Εντολές, διότι επιθυμεί να είμαστε μόνο δούλοι δικοί Του και θα κατανοούμε ότι μας νουθετεί από βρέφη μέχρι και την εφηβεία μας να ζούμε με την αγνότητα, με την παρθενία και με την σωφροσύνη «9 Ἐν τίνι κατορθώσει νεώτερος τήν ὁδόν αὐτοῦ; ἐν τῷ φυλάξασθαι τούς λόγους σου», μας διδάσκει ο Ίδιος και μας στερεώνει στην Ορθόδοξη Πίστη με το «11 ἐν τῇ καρδίᾳ μου ἔκρυψα τά λόγιά σου, ὅπως ἄν μή ἁμάρτω σοι». Ο Μοναδικός δρόμος σωτηρίας είναι του Χριστού, και σε εμάς χρειάζεται να έχουμε οπωσδήποτε την επίγνωση του Θείου Λόγου Του «34 συνέτισόν με, καί ἐξερευνήσω τόν νόμον σου καί φυλάξω αὐτόν ἐν ὅλῃ καρδίᾳ μου». Ποθεί η καρδιά κάθε συνετού πιστού να ακολουθεί το Νόμο του Κυρίου και ζητά άμεσα την φροντίδα για τη ζωή του από την δικαιοσύνη Του. «40 ἰδού ἐπεθύμησα τάς ἐντολάς σου· ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου ζῆσόν με». Ζητάει κάθε μετανοημένος την ευσπλαχνία του Κυρίου και τη σωτηρία της ψυχής του σύμφωνα με την υπόσχεσή Του. «41 Καί ἔλθοι ἐπ᾿ ἐμέ τό ἔλεός σου, Κύριε, τό σωτήριόν σου κατά τόν λόγον σου». Αλλά χρειάζεται και την συνεχή και προσεκτική μελέτη των Θείων Λόγων Του «59 διελογισάμην τάς ὁδούς σου καί ἐπέστρεψα τούς πόδας μου εἰς τά μαρτύριά σου… 60 ἡτοιμάσθην καί οὐκ ἐταράχθην τοῦ φυλάξασθαι τάς ἐντολάς σου… 64 τοῦ ἐλέους σου, Κύριε, πλήρης ἡ γῆ· τά δικαιώματά σου δίδαξόν με». Επίσης, ο αγαθός και καλοπροαίρετος Ορθόδοξος πιστός κατανοεί από τη νεότητά του ότι «72 ἀγαθός μοι ὁ νόμος τοῦ στόματός σου ὑπέρ χιλιάδας χρυσίου καί ἀργυρίου».

Στη δεύτερη στάση αναγνωρίζει πλέον ως ενήλικας πιστός ότι ο Κύριος είναι ο δημιουργός του «73 Αἱ χεῖρες σου ἐποίησάν με καί ἔπλασάν με· συνέτισόν με καί μαθήσομαι τάς ἐντολάς σου… 97 Ὡς ἠγάπησα τόν νόμον σου, Κύριε· ὅλην τήν ἡμέραν μελέτη μού ἐστιν» και επίσης ότι «104 ἀπό τῶν ἐντολῶν σου συνῆκα· διά τοῦτο ἐμίσησα πᾶσαν ὁδόν ἀδικίας». Με καθαρό και με ταπεινό λογισμό πλησιάζει τον Κύριο «124 ποίησον μετά τοῦ δούλου σου κατά τό ἔλεός σου καί τά δικαιώματά σου δίδαξόν με». Η καρδιά του είναι άδολη, καθαρή και κολλημένη στον Κύριο «131 τό στόμα μου ἤνοιξα καί εἵλκυσα πνεῦμα, ὅτι τάς ἐντολάς σου ἐπεπόθουν».

Στην τρίτη στάση του ψαλμού, ώριμος πια ο Ορθόδοξος πιστός ποθεί και προσεύχεται για τη σωτηρία του, αλλά και για τη σωτηρία των αδελφών του «132 Ἐπίβλεψον ἐπ᾿ ἐμέ καί ἐλέησόν με κατά τό κρίμα τῶν ἀγαπώντων τό ὄνομά σου». Προέχει μέσα στην ψυχή του γνήσιου πιστού πρώτα η δικαιοσύνη του Κυρίου και ακολουθεί η αλήθεια του Νόμου Του, «142 ἡ δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη εἰς τόν αἰῶνα, καί ὁ νόμος σου ἀλήθεια… 143 θλίψεις καί ἀνάγκαι εὕροσάν με· αἱ ἐντολαί σου μελέτη μου… 146 ἐκέκραξά σοι· σῶσόν με, καί φυλάξω τά μαρτύριά σου… 149 τῆς φωνῆς μου ἄκουσον, Κύριε, κατά τό ἔλεός σου, κατά τό κρῖμά σου ζῆσόν με». Με τη χάρη του Θεού και την ευχή του αγίου πνευματικού του καταφέρνει «164 ἑπτάκις τῆς ἡμέρας ᾔνεσά σε ἐπί τά κρίματα τῆς δικαιοσύνης σου» και επίσης «174 ἐπεπόθησα τό σωτήριόν σου, Κύριε, καί ὁ νόμος σου μελέτη μού ἐστι»!!! Ακολούθησα με πόθο και ζήλο το δρόμο των εντολών Σου ως πιστός και «176 ἐπλανήθην ὡς πρόβατον ἀπολωλός· ζήτησον τόν δοῦλόν σου, ὅτι τάς ἐντολάς σου οὐκ ἐπελαθόμην»!!! Ολόκληρος ο Ψαλμός 118 μας δείχνει τον μοναδικό δρόμο της σωτηρίας μας, από το έλεος και την δικαιοσύνη του Κυρίου μας, αρκεί να τον αγαπήσουμε όπως ο Προφητάναξ Δαβίδ.

Αμήν, γένοιτο!

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra