Ἄρθρο τοῦ πρωτοπρ. Νικολάου Μανώλη

Παρ’ ὅλην τήν διείσδυσιν ἀντιχριστιανικῶν καί ὑλιστικῶν ἰδεῶν, τῶν ὁποίων φορεῖς καί κήρυκες καί ὑποφῆται ἐγένοντο περιβόητοι παιδαγωγοί… ὑπάρχουν, δόξα τῷ Θεῷ, καί διδάσκαλοι καί καθηγηταί, οἱ ὁποῖοι κρατοῦν τάς Ἑλληνικάς καί χριστιανικάς παραδόσεις. (π.Αὐγουστίνος Καντιώτης)

Ἐπιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr


Ὁ ἀρχαῖος Ἕλληνας φιλόσοφος Ἀριστοτέλης στό ἔργο του «Πολιτικά», ἐκφράζει τή γνώμη πώς ἡ πόλη δέν ἀποτελεῖ ἀνθρώπινη ἐπινόηση, ἀλλά θεϊκή ἐπιταγή. Σκοπός τῆς συγκρότησης καί τῆς ὀργάνωσής της εἶναι ἡ κάλυψη ὅλων τῶν ἀναγκῶν τοῦ ἀνθρώπου συμπεριλαμβανομένων καί τῶν πνευματικῶν καί τῶν ἠθικῶν. Ἔχοντας ὡς βάση αὐτή τή θεωρία, ὁ ἄνθρωπος, σύμφωνα μέ τόν ἴδιο, μπορεῖ νά πετύχει τήν εὐδαιμονία. Οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες δέν εἶχαν γνώση τοῦ μόνου ἀληθινοῦ Θεοῦ, ὅμως στά θέματα τῆς ὀργάνωσης τῆς πολιτείας, εἶχαν καλή προαίρεση. Σήμερα, βλέπουμε ὅλοι οἱ πολιτικοί ἄρχοντες νά λειτουργοῦν ὄχι μόνο ἀντορθόδοξα, ἀλλά καί ἀπάνθρωπα εἰς βάρος τοῦ γενικοῦ καλοῦ καί τοῦ συνόλου τῶν πολιτῶν. Εἰς διπλοῦν δηλαδή μαγειρεύεται μία θανατηφόρα ἀλχημεία πού βλάπτει τόν ἄνθρωπο καί σέ σωτηριολογικό ἐπίπεδο καί σέ κοινωνικό. Σήμερα, κράτος εἶναι ἡ ὀργανωμένη πολιτική ὀντότητα μέ τή μορφή τῆς κοινωνικῆς ὀργάνωσης. Ἀξίζει ὅμως νά γνωρίζουμε ὅτι τό ἑλληνικό κράτος εἶναι ἄμεσα συνδεδεμένο μέ τήν Ὀρθόδοξη Πίστη. Συνεπῶς, ὀφείλει νά παρέχει στά δημόσια ἱδρύματά του ἑλληνορθόδοξη διαπαιδαγώγηση, ὄχι ἐπειδή αὐτή ἡ παροχή εἶναι συνταγματικά κατοχυρωμένη, ἀλλά ἐπειδή οἱ ἔννοιες τῆς θρησκευτικότητας καί τοῦ ἔθνους εἶναι ἄρρηκτα συνδεδεμένες. Μέ αὐτή τή σταθερά, τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν εἶναι ὑποχρεωτικό νά διδάσκεται σέ ὅλα τά δημόσια σχολεῖα, νά λαμβάνει τήν προσοχή πού τοῦ πρέπει ἀπό αὐτούς πού ὁρίζουν τό ἐκπαιδευτικό πρόγραμμα σπουδῶν, καί κανένας μαθητής νά μή δικαιοῦται ἀπαλλαγή ἀπό αὐτό. Εἶναι προφανές, πώς δέν τίθεται ζήτημα «χριστιανικοῦ ἐξαναγκασμοῦ καί ὑποχρεωτικότητας», ἄλλωστε ὁ Κύριος εἶπε: «Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν»1, ὅμως προκύπτει τό ζήτημα τῆς ὀρθῆς καί δίκαιης τοποθέτησης τοῦ μαθήματος ἐντός τῆς σχολικῆς πραγματικότητας. Διότι τό μάθημα αὐτό, δέν προσφέρει μία μηχανιστική μάθηση, ἀλλά τή γνώση Θεοῦ, τή γνωριμία μέ τήν Ὀρθή Πίστη, τήν παίδευση κατά Θεόν.

Τό ζήτημα πού δημιουργεῖται μέ τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν δέν ἀφορᾶ ἕνα ζήτημα σέ λιμνάζουσα κατάσταση, ἀλλά γιά ἕνα θέμα πού τίθεται συνεχώς σέ διαπραγμάτευση, ἐνῷ στήν πραγματικότητα εἶναι ἀδιαπραγμάτευτο. Ὁ ἑλληνικός λαός δέν πρόλαβε νά ἠρεμήσει ἀπό τή λαίλαπα τοῦ κορωνοϊοῦ, καί διακινήθηκε ξεδιάντροπα ἡ μεθόδευση γιά τήν ἀποκαθήλωση τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν ἀπό τά ἑλληνικά σχολεῖα. Ἤδη ἀπό τίς ἀρχές τοῦ 2020, οἱ προτάσεις γιά τά «νέα» θρησκευτικά ἔρχονταν ἀπειλητικά σάν νεοεποχίτικος σμῆνος ἐπάνω στή διατήρηση τοῦ θρησκευτικοῦ χαρακτῆρα τοῦ προγράμματος σπουδῶν2. Ἐκείνη τήν περίοδο, ἡ βασική ὑπουργική γραμμή προσανατολίστηκε στίς ἀναιτιολόγητες ἀπαλλαγές ἀπό τό μάθημα αὐτό, μέ ἀπώτερο σκοπό ἡ θρησκευτική ἀγωγή νά μήν ἀποκτήσει ὁμολογιακό χαρακτῆρα. Ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων ἔδωσε ἀπεγνωσμένες μάχες προκειμένου νά ἐπιβάλλει τόν πρέποντα σεβασμό πρός τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν καί νά ἐπαναφέρει τό δημοκρατικά ὀρθό πού ὄφειλε νά εἶχε τηρηθεῖ. Διότι τό ἁρμόδιο ὑπουργεῖο φέρθηκε μέ δολιότητα καί θέλησε νά γελοιοποιήσει τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν. Μάλιστα, διατήρησε σέ ἰσχύ τίς ἀποφάσεις πού ἐκδόθηκαν ἀπό τό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας (ΣτΕ) καί συνέχισε νά χρησιμοποιεῖ τά ἀκυρωμένα ἀπό αὐτό βιβλία τῶν Θρησκευτικῶν. Συνέστησε ἐπιτροπή ἀναμόρφωσης τῶν ἀκυρωμένων προγραμμάτων ἀπό τό ΣτΕ, ἀσκώντας τήν αὐταρχική πολιτική τοῦ ἀποκλεισμοῦ ὅλων τῶν μελῶν τῆς ΠΕΘ3. Παραβίασε λοιπόν, τό ἄρθρ. (16§ 2) τοῦ Συντάγματος, τό ὁποῖο ἐπιβάλλει στό κράτος νά διδάσκει στούς μαθητές ὕλη, σύμφωνη μέ τήν ὀρθόδοξη χριστιανική διδασκαλία μέ σκοπό τήν ἀνάπτυξη τῆς ὀρθόδοξης χριστιανικῆς συνείδησης. Τελικά, ἡ Κυβέρνηση φρόντισε ἀκόμη καί τό ἐγχειρίδιο τοῦ μαθήματος νά ἰδεολογικοποιηθεῖ καί νά ὑποταχθεῖ στούς κανόνες πού ὁρίζει τό διαθρησκειακό πνεῦμα4.

Παλαιότερα, τό ζήτημα τῆς ἀπαλλαγῆς εἶχε ἐξεταστεῖ ἀπό τό Εὐρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου (ΕΔΑΔ), καί ἐκεῖ πάρθηκε ἡ ἀπόφαση πώς τό μέτρο αὐτό παραβιάζει τήν Εὐρωπαϊκή Σύμβαση Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων καί πιό συγκεκριμένα, τό ἄρθρο 2 τοῦ Πρωτοκόλλου ἀρ. 1 (δικαίωμα στήν ἐκπαίδευση) τῆς Εὐρωπαϊκῆς Σύμβασης τῶν Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου, ἑρμηνευόμενο σύμφωνα μέ τό ἄρθρο 9 (ἐλευθερία τῆς σκέψης, τῆς συνείδησης καί τῆς θρησκείας)5.

Τό κύκνειο ᾆσμα τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν δόθηκε μέ τόν νέο νόμο Ν. 4777/2021 μέ θέμα «Εἰσαγωγή στήν Τριτοβάθμια Ἐκπαίδευση, προστασία τῆς ἀκαδημαϊκῆς ἐλευθερίας, ἀναβάθμιση τοῦ ἀκαδημαϊκοῦ περιβάλλοντος καί ἄλλες διατάξεις», ὁ ὁποῖος περιλαμβάνει ρύθμιση καί γιά τίς ἀπαλλαγές ἀπό μαθήματα, μεταξύ τῶν ὁποίων καί τά Θρησκευτικά. Σχετικό ἄρθρο, μᾶς πληροφορεῖ ὅτι τό ἄρθρο 37 ἀναφέρει γιά τήν ἀπαλλαγή τῶν μαθητῶν ἀπό τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν: «Μέ ἀπόφαση τοῦ Υπουργοῦ Παιδείας καί Θρησκευμάτων καθορίζονται ἡ διαδικασία καί οἱ προϋποθέσεις ἀπαλλαγῆς μαθητῶν, οἱ ὁποῖοι φοιτοῦν στήν πρωτοβάθμια ἤ δευτεροβάθμια Ἐκπαίδευση, ἀπό τή συμμετοχή στά μαθήματα τῆς Φυσικῆς Ἀγωγῆς, τῆς Μουσικῆς καί τῶν Θρησκευτικῶν, καί ρυθμίζεται κάθε ἄλλο συναφές εἰδικότερο θέμα, ὅπως ἰδίως οἱ λόγοι πού δικαιολογοῦν τή χορήγηση καί τή διάρκεια τῆς ἁπαλλαγῆς, ὁ τύπος, τό περιεχόμενο, ἡ προθεσμία ὑποβολῆς τῆς αἵτησης ἁπαλλαγῆς καθώς καί τά ἀπαραίτητα δικαιολογητικά ἔγγραφα, τό ὄργανο τῆς σχολικῆς μονάδας στό ὁποῖο ὑποβάλλονται ἡ αἴτηση καί τά δικαιολογητικά, καθώς καί ἡ διάρκεια καί ὁ τρόπος τήρησης, φύλαξης καί ἐπεξεργασίας αὐτῶν, ἡ διαδικασία καί τά ὄργανα ἀξιολόγησης τῆς αἴτησης, οἱ σχετικές ἐγγραφές πού γίνονται σέ ὑπηρεσιακά βιβλία τῆς σχολικῆς μονάδας καί ὁ τρόπος καί τό εἶδος τῆς ἀπασχόλησης τῶν μαθητῶν κατά τή διάρκεια τῆς διδασκαλίας τοῦ μαθήματος ἀπό τήν ὑποχρέωση παρακολούθησης τοῦ ὁποίου ἔχουν ἁπαλλαγεῖ6.

Γιά τίς ἀπαλλαγές ἀπό τά Θρησκευτικά εἶναι σέ ἰσχύ ἡ ὑπ. Ἀρ. Πρωτ. Φ1/104795/ΓΔ4/10-08-2020 ἐγκύκλιος τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας».

Ὁ μακαριστός Αὐγουστίνος Καντιώτης συνεχίζει μέχρι καί σήμερα καί γίνεται ὁ ὀρθόδοξος ὁδοδείκτης μας στό δρόμο τῆς ἀποχριστιανοποίησης πού στρώθηκε ἀκόμη καί στά σχολεῖα τῆς Ὀρθόδοξης Ἑλλάδας. Κρούει ὁ ἅγιος Φλωρίνης τόν κώδωνα τοῦ κινδύνου γιά τό σάπιο ἐκπαιδευτικό σύστημα πού ἀρνεῖται τόν Χριστό, καί ταυτόχρονα ἐπαινεῖ τούς ἐκλεκτούς διδασκάλους πού ἀντλοῦν ἀπό τά νάματα τῆς Πίστης τῶν Ἁγίων Πατέρων καί διδάσκουν Ὀρθοδοξία. Λέγει χαρακτηριστικά: Ἄς μή καταλήξωμεν ὅμως, ἀγαπητοί μου, μέ ἀπαισιοδοξίαν διά τό μέλλον τῆς Ἑλληνικῆς παιδείας. Παρʼ ὅλην τήν διάβρωσιν τήν ὁποίαν ἔχουν ὑποστῆ οἱ χαρακτῆρες κατά τά τελευταῖα ἔτη, παρʼ ὅλην τήν διείσδυσιν ἀντιχριστιανικῶν καί ὑλιστικῶν ἰδεῶν, τῶν ὁποίων φορεῖς καί κήρυκες καί ὑποφῆται ἐγένοντο περιβόητοι παιδαγωγοί, Ἡροστράτου δόξαν ζηλώσαντες, ὑπάρχουν, δόξα τῶ Θεῶ, ὑπάρχουν καί διδάσκαλοι καί καθηγηταί, οἱ ὁποῖοι κρατοῦν τάς Ἑλληνικάς καί χριστιανικάς παραδόσεις, εἶνε ἀφωσιωμένοι εἰς τό ἔργον των καί ὑπέρ τά ἀτομικά καί οἰκογενειακά συμφέροντα θέτουν τά πνευματικά συμφέροντα τῶν παιδιῶν, πού ἐνεπιστεύθη εἰς αὐτούς ἡ πατρίς. Κοπιάζουν διʼ αὐτά. Δαπανοῦν καί ἐκ τοῦ πτωχοῦ βαλαντίου των διά τήν πρόοδον τοῦ σχολείου. Ἀνησυχοῦν καί τρέμουν διά τήν διαγωγήν τῶν μαθητῶν των. Χαίρουν καί ἀγάλλονται διά τήν πρόοδόν των. Ὡς ἄγγελοι τούς παρακολουθοῦν καί ἐντός καί ἐκτός τοῦ σχολείου. Καί δύναται νά ἐπαναλάβουν καί αὐτοί τό Γραφικόν˙ «Ἰδού ἐγώ καί τά παιδία ἅ μοι ἔδωκεν ὁ Θεός» (Ἡσ. 8, 18˙ Ἑβρ. 2, 13).

Πρός αὐτούς τούς ἐκλεκτούς διδασκάλους, ὅσον ὀλίγοι καί ἄν εἶνε, στρεφόμεθα καί λέγομεν, ὅτι ἔρχονται ἡμέραι πονηραί διά τήν Ἑλληνικήν Παιδείαν. Ἄνδρες πονηροί καί γόητες θά προκόψουν πρός τό χεῖρον καί θά παρασύρουν πλῆθος ἐκπαιδευτικῶν, οἱ ὁποῖοι εἶτε ἐκ δειλίας εἴτε ἐκ συμφέροντος εἴτε καί ἐξ ὑποκρυπτομένης συγγενείας ἰδεῶν θά λιβανίζουν τούς ἰσχυρούς παράγοντας τῆς Παιδείας καί θά ἐπιδοκιμάζουν καί τάς πλέον παραδόξους καί ἐξωφρενικάς θεωρίας των. Σεῖς, οἱ ὀλίγοι, μνήμονες ἀειμνήστων προκατόχων, διδασκάλων τοῦ Γένους, μή δειλιάσετε. Μή φοβηθῆτε τόν φόβον αὐτῶν. Σταθῆτε ἑδραίοι καί ἀμετακίνητοι ἐν τῆ πίστει καί τῆ ἀρετῆ. Ἐν μέσω ἀθλίων συναδέλφων σας καί ἐπιθεωρητῶν, οἱ ὁποῖοι θά χειροκροτοῦν καί θά ζητωκραυγάζουν φρενιτωδῶς ἀπίστους καί ἀθέους διά νʼ ἀπολαύουν τάς εὐνοίας των, σεῖς κρατήσατε τήν θέσιν σας. Καί ἀντισταθῆτε γενναίως. Φυλάξατε τάς νεωτέρας Θερμοπύλας, νά μή εἰσέλθη ὁ νεοβαρβαρισμός. Καί εἶε ἐξ ὑμῶν διασώζων τήν εἰκόνα τοῦ ἰδανικοῦ διδασκάλου ἀξίζει περισσότερον ἀπό ἀναρίθμητον πλῆθος διδασκάλων, οἱ ὁποῖοι πνίγουν τήν φωνήν τῆς συνειδήσεως καί προδίδουν τό καθῆκον των. Διά σᾶς ὁ Ἑλληνικός λαός δέν θά εἴπη ποτέ˙ Ποῦ ὁ διδάσκαλος; Διά σᾶς θά εἴπη˙ Ἰδού ἕνας πραγματικός διδάσκαλος!7

Τό νέο μέτρο τῆς Κυβέρνησης γιά μία εὔκολη ἀπαλλαγή ἀπό τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, προσβάλλει τόν θεσμό τοῦ σχολείου καί δείχνει μέ σαφήνεια τήν ἰσοπέδωση τοῦ ἀξιακοῦ συστήματος τῶν κυβερνώντων. Στήν περίπτωση πού αὐτή ἡ σύγχυση δημιουργεῖται λόγω τοῦ μεγάλου προσφυγικοῦ ρεύματος πού παράνομα ἔχει εἰσχωρήσει στή χώρα, ἀντιλαμβάνονται ἀκόμα καί αὐτοί πού ἐθελοτυφλοῦν μπροστά στό ἀνθελληνικό σχέδιο ἐξόντωσης, πώς οἱ φιλοξενούμενοι οὔτε πρόκειται νά ὁμογενοποιηθοῦν μέ τόν ἑλληνικό πληθυσμό, οὔτε νά συμμορφωθοῦν μέ τούς κανόνες καί τόν πολιτισμό τῆς Ἑλλάδας μας. Ἀντίθετα, ὡς ἕνας μεγάλος ἀριθμός ἀνθρώπων πού κατοικεῖ σέ αὐτή τή χώρα -πλέον- ἔχουν ἀπαιτήσεις καί δικαιώματα ὄχι μέ σκοπό νά συμπορευθοῦν μαζί μας εἰρηνικά, ἀλλά μέ σκοπό νά ἀποδεχθοῦμε ἐμεῖς σιωπηλά τίς συνήθειές τους, τούς κανόνες τους, καί βασικά το ἀποστροφικό θρήσκευμά τους. «Εἰρηνικά» καί «ταπεινά» νά κηρύξουν ἕναν ἰδιότυπο θρησκευτικό «πόλεμο», πού περιθωριοποιεῖ καί ἐξαφανίζει τούς χριστιανούς ὀρθόδοξους. Καί φυσικά δέ φταῖνε αὐτοί, αὐτοί ἁπλά ἐνεργοποιοῦν τίς κυριαρχικές τάσεις πού ἐπιβάλλει ὁ “θεός” τους, ἔχοντας πάντα τίς εὐλογίες τοῦ Ὑπερκράτους τῆς Παγκοσμιοποίησης καί τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.

Ἀλλά, καί ἀπό παιδαγωγικῆς ἄποψης ἄν ἐξετάσει κανείς τήν ἀπαλλαγή ἀπό τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, πρόκειται γιά ἕναν καθαρά ἀντιεκπαιδευτικό νόμο. Ὅλοι ξέρουμε πώς εἶναι χαρακτηριστικό τῆς ἑλληνικῆς νοοτροπίας (λόγω τοῦ ὅτι παιδευόμαστε ἀπό ἕνα ἀσθενές ἐκπαιδευτικό σύστημα), νά ἐπιδιώκει ὁ μαθητής νά ἀπαλλαχθεῖ ἀπό ὁποιοδήποτε μάθημα πού δέν τοῦ προσφέρει ξεγνοιασιά. Εὔλογα λοιπόν, καταλαβαίνουμε πώς ἐγκρίνοντας ἡ Κυβέρνηση τήν ἀπαλλαγή ἀπό τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, εὐλογεῖ τήν πνευματική καί νοητική ἀδρανοποίηση τοῦ μαθητῆ, προωθεῖ τή σχολική «λοῦφα» καί τροφοδοτεῖ τήν ἰδέα πώς ὁ μαθητής μπορεῖ εὔκολα νά ἀπαλλάσσεται ἀπό τίς ὑποχρεώσεις του καί νά ἐξελίσσεται σέ ὅλα τα ἐπίπεδα, χωρίς ὅμως νά καταβάλει ἰδιαίτερη προσπάθεια καί κυρίως χωρίς νά συμμορφώνεται καί νά πειθαρχεῖ σέ ὅλα ὅσα ὁρίζει τό σχολικό πρόγραμμα. Ἄλλωστε, ἐφόσον καπηλεύονται τούς τίτλους μίας τάχα προοδευτικῆς κυβέρνησης μέ ἰδέες ἐλεύθερες, ποῦ ἔγκειται τό πρόβλημα νά μή δώσουν ἀπαλλαγή σέ ἕνα μάθημα πού προάγει τήν ἠθική καί τήν ἐλευθερία κατά Χριστόν; Ἄραγε, μέ τήν ἴδια ἄνεση θά θεσπίζουν νομοθεσίες πού θά ἀπαλλάσουν τούς μαθητές ἀπό τά μαθήματα σεξουαλικῆς ἀγωγῆς; Ὑποτίθεται ὅτι ἡ ἔννοια τῆς προόδου πού τάχα ἀφουγκράζονται, συμπεριλαμβάνει ἕναν εὐρύ ὁρίζοντα ἰδεῶν, καί ἄρα, καί τῶν χριστιανικῶν. Ἐκτός καί ἄν δέν εἶναι προοδευτικοί οἱ κυβερνῶντες, ἀλλά ἀντίχριστοι καί πολέμιοι τῆς Ὀρθοδοξίας!

Αὐτά τά σχολεῖα ὁραματίζονται! Δόμες «κενῶν» ἐγκεφάλων, αὐστηρά προσηλωμένων στή Νέα Ἐποχή, ἐκπαιδευμένων μέ πειθαρχία στή διαθρησκειακή «κουλτούρα», ὥστε νά δημιουργηθεῖ ἕνα ἐξ ὁλοκλήρου ἀντίχριστο, ἀνθελληνικό καί ἐθνομηδενιστικό σχολεῖο (τό ἕνα χαρακτηριστικό συνεπάγεται τό ἄλλο). Αὐτό τό σχολεῖο μπορεῖ εὔκολα νά πλάσει ναρκωμένους, ἀγκυλωμένους, ληθαργικούς καί στείρους πνευματικά, νοητικά, ἐθνικά, πολιτιστικά καί κοινωνικά ἐγκεφάλους. Γονεῖς, θαρσεῖτε… μή φοβεῖσθε! Τά παιδιά σας διώκονται· δέν “ἀπαλλάσσονται” ἀπό τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν!


1. Μάρκ. 8, 34
2. https://katanixi.gr/koinonia/allages-sto-mathima-ton-thriskeytikon/
3. https://katanixi.gr/koinonia/i-peth-apokalyptei-tin-kerameos-ston-pr/
4. https://katanixi.gr/poikila/ta-nea-thriskeytika-methodeymena-odigoyn-ta-ellinopoyla-stin-panthriskeia/
5. https://katanixi.gr/koinonia/katadiki-elladas-apo-edad-gia-ta-thrisk/
6. http://thriskeftika.blogspot.com/2021/02/blog-post_90.html
7. ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΠΙΘΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ, Ιανουαρίου 1965, 277, ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ; ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Δείτε σχετικά:
Η Αρχή καταργεί την Αρχή…
– Απαλλαγές από τα Θρησκευτικά: Συνοπτική ανάλυση στατιστικών στοιχείων
Καταδίκη Ελλάδας από ΕΔΑΔ για τα Θρησκευτικά: Το σύστημα απαλλαγής παραβιάζει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση
Νέα εγκύκλιο για τις απαλλαγές από τα Θρησκευτικά ζητά η Ένωση Αθέων
Τα νέα θρησκευτικά, μεθοδευμένα οδηγούν τα ελληνόπουλα στην πανθρησκεία
– Υποχρεωτικά τα Θρησκευτικά με έντονο ολιστικό άρωμα…
– Αλλαγές στο μάθημα των Θρησκευτικών· ο ομολογιακός χαρακτήρας του ενοχλεί στα νεύρα και τους νεοδημοκράτες…