Από το βιβλίο του π.Θεοδώρου Ζήση «Δέν εἶναι σχίσμα ἡ Ἀποτείχιση. Ὀφειλόμενες ἐξηγήσεις» Σειρά Καιρός, τεύχος 24

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ἡ ψευδοσύνοδος τοῦ Κολυμπαρίου τῆς Κρήτης πού συνῆλθε τόν Ἰούνιο τοῦ 2016, κολοβή καί κουτσουρεμένη, ὄχι μόνο δέν ἐκπροσώπησε τό σύνολο τῶν Ὀρθοδόξων ἐπισκόπων καί πιστῶν, καί γι᾽ αὐτό δέν ἔχει πανορθόδοξο χαρακτήρα οὔτε ἐκφράζει τήν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά κυρίως δέν ἐξέφρασε τό ὀρθόδοξο φρόνημα τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας καί προσέβαλε βασικά καί θεμελιώδη δόγματα καί διδασκαλίες.

Ἦταν γιά τόν λόγο αὐτό ἑπόμενο νά μή γίνει ἀποδεκτή ἀπό τό ὀρθοφρονοῦν πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας, ἀπό κληρικούς καί λαϊκούς, οἱ ὁποῖοι ἐφαρμόζοντας τήν κανονική παράδοση τῆς εὐσεβείας διέκοψαν τήν μνημόνευση τῶν ἐπισκόπων πού ὑπέγραψαν ἤ δέχθηκαν τίς ἀποφάσεις της καί προέβησαν στήν λεγόμενη Ἀποτείχιση, μέ βάση τόν 15ο Κανόνα τῆς Πρωτοδευτέρας Συνόδου (861), πού συνεκάλεσε ὁ Μ. Φώτιος.

Ἡ ἐνέργεια αὐτή προκάλεσε πολλά ἐρωτήματα εἰς τούς πιστούς, πού δέν ἦσαν ἐνημερωμένοι γύρω ἀπό τά θέματα τῆς πίστεως, καί δρομολόγησε διωγμούς καί συκοφαντίες ἐκ μέρους κάποιων ἀμαθῶν ἤ στρατευμένων στήν αἵρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἐπισκόπων ἐναντίον τῶν θαρραλέων καί ὁμολογητῶν κληρικῶν, οἱ ὁποῖοι ἀκολουθοῦντες τούς Ἁγίους Ἀποστόλους καί τούς Ἁγίους Πατέρες δέν πρόκειται νά δεχθοῦν τήν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τώρα μάλιστα στεφανωμένη καί μέ συνοδική ἀναγνώριση.

Μέ τό ἀνά χεῖρας μικρό τευχίδιο τῆς σειρᾶς «Καιρός» δίνουμε ἀπαντήσεις σέ κάποια ἀπό τά ἐρωτήματα πού προκύπτουν καί ἀπασχολοῦν τούς πιστούς, ἀλλά καί ἀποδεικνύουμε τό ἀδικαιολόγητο τῶν διωγμῶν ἐναντίον ὅσων προσπαθοῦμε νά προφυλάξουμε τήν Ἐκκλησία ἀπό αἱρέσεις καί σχίσματα. Βρισκόμαστε καί πάλι μπροστά στόν κίνδυνο σχίσματος, τό ὁποῖο ὅμως δημιουργοῦν οἱ ὑποστηρικτές τῆς ψευδοσυνόδου τῆς Κρήτης καί ὄχι ὅσοι ἀγωνιζόμαστε ἐναντίον της. Ἡ εἰρήνευση μέσα στό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας δέν θά ἐπέλθει μέ τούς διωγμούς καί τίς συκοφαντίες, ἀλλά μέ τήν ἀπόρριψη ἀπό μιά νέα Ὀρθόδοξη σύνοδο τῶν αἱρετικῶν ἀποφάσεων τῆς ψευδοσυνόδου τῆς Κρήτης.

Σεπτέμβριος 2017
Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης

Το βιβλίο μπορείτε να το προμηθευτείτε (λιανική) από όλα τα Χριστιανικά Βιβλιοπωλεία και τον Ορθόδοξο Χριστιανικό Σύλλογο Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής, https://docs.google.com/

Για χονδρική αγορά-μεταπώληση από τις Γραφικές Τέχνες-Ἐκδόσεις «Τὸ Παλίμψηστον» 2310286247, e-mail: palimpce@otenet.gr

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra