Κήρυγμα τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου Θεοδώρου Ζήση

Τῆς σοφίας ὁδηγέ, φρονήσεως χορηγέ, τῶν ἀφρόνων παιδευτά, καί πτωχῶν ὑπερασπιστά, στήριξον, συνέτισον τήν καρδίαν μου Δέσποτα. Σύ δίδου μοι λόγον, ὁ τοῦ Πατρός Λόγος, ἰδού γάρ τά χείλη μου, οὐ μή κωλύσω ἐν τῷ κράζειν σοι· Ἐλεῆμον, ἐλέησόν με τόν παραπεσόντα. (Κοντάκιον).

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Αναδημοσιεύουμε από το Ιστολόγιο Κατάνυξη.


π. Θεόδωρος Ζήσης – Κυριακή της Τυρινής (mp3 – 2014)

Κήρυγμα π. Θεοδώρου Ζήση, Εκφων. (2/3/2014) Ηχητικό αρχείο

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra