Της Ολυμπίας
αποκλειστικά για την katanixi.gr

«Ἡ ἐλεημοσύνη εἶναι ἀνώτερη ἀπό τή συγχώρεση τῶν προσβολῶν» (Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς)

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Α΄ Μέρος

Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς, γνωρίζει ἐκ πείρας τήν εὐσπλαχνία τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ, μέσα ἀπό τά προσωπικά του ἅγια βιώματα.

Γι’ αὐτό ἐπιθυμεῖ περισσότερο ἀπό ὅλα, μέσω τοῦ ἀληθιvοῦ ποιμαντικοῦ «κηρυγματικοῦἐκκλησιαστικοῦ» λόγου του, ὥστε νά καταφέρει μέσα ἀπό τήν Χάρη τοῦ Πανάγαθου Θεοῦ νά μορφώσει καί νά ριζώσει στήν καρδιά τῶν πιστῶν τόν πόθο γιά τήν ἁγιότητα! Κι’ ἄν εἶναι δυνατόν νά καταστήσει ὅλους τούς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς κοινωνούς τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ.

Σύμφωνα μέ τό λόγο τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου, πρός τό εὐλαβές καί πιστό ποίμνιο, τό ὁποῖο εἶναι τό ζωντανό χαρισματικό καί ἅγιο Σῶμα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ: “Ἀλλά τά πάντα καί σέ ὅλους εἶναι ὁ Χριστός!”.

Καί πάνω ἀπ’ ὅλα αὐτά τά πνευματικά ἔργα, ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι πιστοί Χριστιανοί, νά βάζουμε πάντοτε τήν ἀληθινή πηγή καί τό πρότυπον τῆς μέγιστης ἀρετῆς τῆς Ἀγάπης, πού εἶναι καί ὁ σύνδεσμος τῆς τελειότητας: «Τά πάντα καί ἐν πᾶσι Χριστός.

Ἐνδύσασθε οὖν, ὡς ἐκλεκτοί τοῦ Θεοῦ ἅγιοι καί ἠγαπημένοι, σπλάγχνα οἰκτιρμοῦ, χρηστότητα, ταπεινοφροσύνην, πρᾳότητα, μακροθυμίαν, ἀνεχόμενοι ἀλλήλων καί χαριζόμενοι ἑαυτοῖς ἐάν τις πρός τινα ἔχῃ μομφήν.

Καθώς καί ὁ Χριστός ἐχαρίσατο ὑμῖν, οὕτω καί ὑμεῖς· ἐπί πᾶσι δέ τούτοις τήν ἀγάπην, ἥτις ἐστί σύνδεσμος τῆς τελειότητος.

Καί ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ βραβευέτω ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν, εἰς ἥν καί ἐκλήθητε ἐν ἑνί σώματι· καί εὐχάριστοι γίνεσθε.

Ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ ἐνοικείτω ἐν ὑμῖν πλουσίως, ἐν πάσῃ σοφίᾳ διδάσκοντες καί νουθετοῦντες ἑαυτούς ψαλμοῖς καί ὕμνοις καί ᾠδαῖς πνευματικαῖς, ἐν χάριτι ᾄδοντες ἐν τῇ καρδίᾳ ὑμῶν τῷ Κυρίῳ» (Πρός Κολ. 3, 11-16)

Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς, ἀποκαλύπτει στό λόγο του τά ἑξῆς:

Ὅταν οἱ ἄνθρωποι ἔχουν παντοτινή ἐπίγνωση τῆς φιλανθρωπίας τοῦ Θεοῦ πρός αὐτούς, θά εἶναι φιλάνθρωποι καί ὁ ἕνας πρός τόν ἄλλον. (1)

Δέν ὑπάρχει τίποτα ἄλλο πού νά κάνει τούς ἀνθρώπους ἄσπλαχνους πρός τούς ἄλλους, ὅσο ἡ πεποίθηση πώς κανένας δέ θέλει νά δώσει ἀπό τό περίσσευμα τῆς εὐσπλαχνίας, τῆς μέγιστης δωρεᾶς τοῦ Ἁγίου Θεοῦ πρός αὐτούς καί τούς ἴδιους.

Κανένας;

Καί ποῦ εἶναι ὁ Θεός τότε;

Δέ μᾶς ἀποζημιώνει κάθε μέρα καί κάθε νύχτα ὁ Θεός μέ τήν εὐσπλαχνία Του, σέ ἀντίθεση μ’ ἐμᾶς ποῦ εἴμαστε ἄσπλαχνοι;

Δέν εἶναι πιό σπουδαῖο γιά μᾶς νά μᾶς εὐεργετήσει ὁ Βασιλιάς στήν αὐλή Του μέ τήν εὐσπλαχνία Του, ἀντί νά μᾶς εὐεργετοῦν οἱ δοῦλοι Του;

Τί μᾶς ὠφελεῖ ἄν μᾶς εὐεργετοῦν ὅλοι οἱ δοῦλοι Του, ἀλλά ὁ Βασιλιάς εἶναι συγκρατημένος ἀπέναντί μας;

Οἱ ἄνθρωποι γίνονται ἀνελεήμονες ὅταν περιμένουν ἀπό τούς ἄλλους νά τούς ἐλεήσουν, νῶ οἱ ἄλλοι περιμένουν τό ἴδιο ἀπ’ αὐτούς.

Σ’ αὐτήν τήν ἀμοιβαία ἀναμονή, στό νά περιμένει δηλαδή ὁ ἕνας ἀπό τόν ἄλλον νά τόν ἐλεήσει, ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, σάν ἕνας γενικός κανόνας, γίνονται ἄσπλαχνοι κι’ ἀνελεήμονες.

Ἡ ἐλεημοσύνη ὅμως δέν εἶναι παθητική ἀρετή, ἀλλά ἐνεργητική.

Πῶς θά γνώριζαν οἱ ἄνθρωποι τή φιλανθρωπία, ἄν ὁ Θεός δέν τήν εἶχε πρῶτος ἀσκήσει σ’ αὐτούς;

Ἡ φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ ἀπαιτεῖ τή φιλανθρωπία τῶν ἀνθρώπων.

Ἄν ὁ Θεός δέν εἶχε πρῶτος δείξει τή φιλανθρωπία Του, ὁ κόσμος δέ θά ἤξερε τί ἦταν.

Ἐκεῖνος πού κατανοεῖ πώς ἡ φιλανθρωπία εἶναι ἐνεργητική ἀρετή κι’ ὄχι παθητική εἶναι πάντα κερδισμένος.

Κι’ ὅταν ἀρχίσει νά τήν ἐφαρμόζει μ’ αὐτόν τόν τρόπο, σύντομα θά διαπιστώσει πώς ὁ οὐρανός καί ἡ γῆ ἀποκαλύπτονται μπροστά του, μέσα ἀπό νέα “οὐράνια χρώματα”.

Σύντομα θά κατανοήσει τόσο τοῦ Θεοῦ τή φιλανθρωπία ὅσο καί τοῦ ἀνθρώπου.

φιλανθρωπία εἶναι ὅπως ἡ θραύση πέτρας μέ πέτρα, πού πάντα παράγει σπινθήρα.

Αὐτός πού παράγει τό σπινθήρα αὐτόν καί ὁ ἄλλος πού τόν δέχεται, νιώθουν κι’ οἱ δύο τους τήν παρουσία τοῦ Θεοῦ.

Τή στιγμή ἐκείνη νιώθουν τό χέρι τοῦ Θεοῦ νά θωπεύει τίς καρδιές τους.

Γι’ αὐτό εἶπε ὁ Κύριος: «Μακάριοι οἱ ἐλεήμονες, ὅτι αὐτοί ἐλεηθήσονται» (Ματθ. 5, 7).

Ἡ εὐσπλαχνία εἶναι ἀνώτερη ἀπό τή συμπόνια, πού οἱ ἰνδουιστές θεωροῦν ὡς τή μεγαλύτερη ἀρετή.

Ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νά νιώσει συμπόνια γιά ἕναν ἐπαίτη, ἀλλά καί νά τόν προσπεράσει.

Ὁ φιλάνθρωπος ὅμως θά νιώσει συμπάθεια γιά τόν ἐπαίτη καί θά τόν βοηθήσει.

Τό νά δείξεις φιλανθρωπία στόν ἐπαίτη δέν εἶναι οὔτε τό πιό δύσκολο οὔτε τό ἀνώτερο πράγμα στό Νόμο τοῦ Χριστοῦ.

Μεγάλο πράγμα εἶναι νά δείξεις ἀγάπη στούς ἐχθρούς σου.

Ἡ ἐλεημοσύνη εἶναι ἀνώτερη ἀπό τή συγχώρεση τῶν προσβολῶν.

Ἡ συχώρεση τῶν προσβολῶν εἶναι τό πρῶτο μισό του δρόμου πρός τό Θεό.

Ἡ τέλεση ἔργων ἀγάπης εἶναι τό δεύτερο μισό.

Εἶναι ἀπαραίτητο νά τό ποῦμε πῶς ἡ ἀγάπη εἶναι ἀνώτερη ἀπό τήν κοσμική δικαιοσύνη;

Ἄν δέν ὑπῆρχε ἡ ἀγάπη, ὅλοι οἱ ἄνθρωποι θά ἦταν θύματα τῆς κοσμικῆς νομικῆς δικαιοσύνης.

Χωρίς ἀγάπη ὁ νόμος δέν μπορεῖ νά περιφρουρήσει αὐτό πού ἤδη ὑπάρχει.

Ἡ ἀγάπη ὅμως δημιουργεῖ καινούρια καί μεγάλα ἔργα στόν κόσμο.

Ὁλόκληρο τόν κόσμο τόν δημιούργησε ἡ ἀγάπη.

Γι’ αὐτό καί εἶναι καλλίτερο στούς ἀνθρώπους ν’ ἀσκοῦνται ἀπό τή παιδική τους ἡλικία μέ τήν ἀρετή –στή γνώση τῆς γλυκύτητας– πού προσφέρει ἡ ἀγάπη καί ἡ φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ!

Εἶναι καλλίτερη ἡ γνώση τῆς γ λ υ κ ύ τ η τ α ς τοῦ Θεοῦ, παρά νά μάθουν τή σκληρότητα τοῦ νόμου.

Τό νόμο τόν μαθαίνει κανείς ὁποτεδήποτε.

Ὅταν ὅμως ἡ καρδιά σ κ λ η ρ υ ν θ ε ῖ, εἶναι δύσκολο νά ξαναγυρίσει καί νά γίνει σπλαχνική.

Ὅταν οἱ ἄνθρωποι εἶναι ἐλεήμονες, δέ θ’ ἁμαρτήσουν ἐνάντια στό νόμο.

Ὅταν ὅμως τηροῦν τό νόμο, ἀλλά τούς λείπει ἡ φιλανθρωπία, διακινδυνεύουν νά χάσουν τό στεφάνι τῆς δόξας πού ὑποσχέθηκε ὁ Κύριος στούς φιλάνθρωπους.

Τό σημερινό Εὐαγγέλιο μιλάει γιά τήν ὕψιστη μορφή ἀγάπης:

Τήν ἀγάπη γιά τούς ἐχθρούς.

Ὁ Κύριος Ἰησοῦς ἔδωσε τήν ἐντολή –ὄχι συμβουλή ἀλλά ἐντολή– ν’ ἀγαπᾶμε τούς ἐχθρούς μας.

Ἡ ἐντολή Του αὐτή δέν εἶναι περιστασιακή καί σποραδική, ς εἶχε γίνει πρίν ἀπό τήν ἔλευσή Του σέ κάποιες σπάνιες περιπτώσεις.

Ἡ ἐντολή τῆς ἀγάπης γιά τούς ἐχθρούς μας τοποθετεῖται στήν ὕψιστη θέση στό Εὐαγγέλιο”.

Καί καθετί, ὅ,τι κι’ ν κάνετε, μέ λόγια ἤ μέ ἔργα, λα νά τά κάνετε στό ὄνομα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, εὐχαριστώντας τό Θεό Πατέρα μέσω αὐτοῦ”:

«Καί πᾶν ὅ,τι ν ποιῆτε ἐν λόγῳ ἤ ἐν ἔργῳ, πάντα ἐν ὀνόματι Κυρίου Ἰησοῦ, εὐχαριστοῦντες τῷ Θεῷ καί Πατρί δι’ αὐτοῦ» (Κολ. 3, 17).

Εὐχαριστοῦμε τόν Πανάγαθο Τριαδικό Θεό!

«Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἔνεκεν»!!!

Συνεχίζεται…

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra