Της Ολυμπίας
αποκλειστικά για την katanixi.gr

«Τό μέγα μυστήριο τῆς ἀλήθειας καί τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, ἀποκαλύπτεται μέσω τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ!» (Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς)

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Γ΄ Μέρος

Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς, ἀποκαλύπτει ἀκόμη περισσότερους ἀληθινούς καί θαυμαστούς τρόπους τῆς εὐσπλαχνίας τοῦ Θεοῦ, μέσα ἀπό τήν ὁμιλία του. Κυρίως ὅμως μέ τόν ἁγιοπνευματικό Πατερικό λόγο τῶν Ἁγίων, μέ τόν ὁποῖο τρέφει πνευματικά τήν ψυχή μας, διότι ἀναλύει τάἁγιογραφικά κείμενα, καί τά ἐξηγεῖ ἀκριβῶς ὅπως ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, παρακάτω, ὡς ἑξῆς:
Ἡ εὐσπλαχνία δέν εἶναι κάποια ἀρετή πού ἁπλά ἀποπληρώνει τίς ὀφειλές της, ἀλλά πού πάντα δανείζει. (3)

Ἡ ἀγάπη εἶναι ἀρετή πού δανείζει συνέχεια χωρίς νά ἐλπίζει σέ ἐπιστροφή τῆς ὀφειλῆς.

Ἄν δανείζουμε ἐκείνους ποῦ ἐλπίζουμε πῶς θά μᾶς τά ἐπιστρέψουν, ποία ἠμίν χάρις ἐστι;

Τί καλό κάνουμε;

Μεταφέρουμε τά χρήματά μας ἀπό μία κάσα σέ μίαν ἄλλη, ἀφοῦ αὐτό πού δανείζουμε τό θεωροῦμε δικό μας, ὅπως κι’ ὅταν ἦταν στά δικά μας χέρια.

Θά ἦταν παραφροσύνη νά σκεφτοῦμε πώς μέ τά παραπάνω λόγια ὁ Θεός μᾶς διδάσκει νά μήν ἀγαπᾶμε ἐκείνους πού μᾶς ἀγαπᾶνε, νά μήν κάνουμε τό καλό σ’ αὐτούς πού μᾶς εὐεργετοῦν.

Θεός φυλάξοι!

Αὐτό πού θέλει νά πεῖ, εἶναι πώς αὐτή εἶναι μία κατώτερη ἀρετή, πού μποροῦν νά τήν ἀσκήσουν ἀκόμα κι’ οἱ ἁμαρτωλοί.

Εἶναι τό ἐλάχιστο μέτρο τοῦ καλοῦ, πού φτωχαίνει τόν κόσμο αὐτόν καί περιορίζει τούς ἀνθρώπους, τούς κάνει στενόμυαλους.

Ὁ Θεός θέλει νά ἀναβιβάσει τόν ἄνθρωπο στά ἀνώτερα ὕψη τῶν ἀρετῶν, ἀπ’ ὅπου θεωρεῖ κανείς ὅλα τά ἀγαθά τοῦ Θεοῦ, ὅλους τους κόσμους Του.

Ἐκεῖ πού ἡ τρομοκρατημένη καί περιορισμένη καρδιά τοῦ δούλου γίνεται ἀπεριόριστη καί ἐλεύθερη καρδιά τοῦ υἱοῦ καί κληρονόμου.

Ἡ ἀγάπη πρός αὐτούς πού μᾶς ἀγαπᾶνε εἶναι μόνο τό πρῶτο μάθημα στό ἀπέραντο βασίλειο τῆς ἀγάπης.

Ἡ ἀνταπόδοση τοῦ καλοῦ σ’ αὐτούς πού μᾶς ἀγαπᾶνε, εἶναι μόνο τό στοιχειῶδες σχολεῖο, μπροστά στή μακρά σειρά σπουδῶν στά καλά ἔργα.

Ὁ δανεισμός σ’ ἐκείνους πού θά ξεπληρώσουν τό χρέος τους δέν εἶναι οὔτε καλό οὔτε κακό.

Εἶναι μόνο τό πρῶτο δειλό βῆμα πρός τό μέγιστο καλό, πού δίνει χωρίς νά περιμένει ἐπιστροφή.

Ποιοί εἶναι ἐκεῖνοι ποῦ ἐδῶ ἀποκαλεῖ ἁμαρτωλούς ὁ Θεός;

Πρῶτα εἶναι οἱ εἰδωλολάτρες, στούς ὁποίους δέν ἔχει ἀποκαλυφθεῖ ἡ πληρότητα τοῦ μυστηρίου τῆς ἀλήθειας καί τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ.

Εἶναι ἁμαρτωλοί ἐπειδή ἀποστράφηκαν τήν πρωταρχική ἀλήθεια καί τήν ἀγάπη Του.

Ἐπειδή στή θέση τοῦ Θεοῦ ἔχουν προσλάβει ὡς νομοθέτη αὐτόν τόν κόσμο, πού τούς διδάσκει πώς πρέπει ν’ ἀνταποδίδουν ἀγάπη μόνο σ’ αὐτούς πού τούς ἀγαπᾶνε.

Καί νά εὐεργετοῦν μόνο ἐκείνους ἀπό τούς ὁποίους δέχονται τό καλό.

Τό μέγα μυστήριο τῆς ἀλήθειας καί τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, ἀποκαλύπτεται μέσω τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ!

Τώρα μάλιστα μέ πολύ μεγαλύτερη ἐνάργεια καί λαμπρότητα ἀπ’ ὅτι στήν ἀρχή τῆς δημιουργίας.

Ἀρχικά ἀποκαλύφθηκε μέσω τοῦ Ἰουδαϊκοῦ λαοῦ.

Ἀπό αὐτούς, ἄν κι’ ὄχι μόνο γι’ αὐτούς, ἀλλά γιά ὅλους τούς λαούς τῆς γῆς.

Ὅπως ὁ Θεός προετοίμασε τούς Ἰουδαίους χιλιάδες χρόνια γιά νά κατανοήσουν καί νά δεχτοῦν τήν πλήρη ἀποκάλυψη τοῦ μυστηρίου, μέ τό Νόμο καί τούς Προφῆτες Του, ἔτσι κι’ ὁ Κύριος χρησιμοποιεῖ ἐδῶ τή λέξη «ἁμαρτωλοί» γιά ἄλλους λαούς.

Ὅπου οἱ λαοί αὐτοί ἔχουν βυθιστεῖ στήν εἰδωλολατρεία.

Μέ τήν λέξη «ἁμαρτωλοί» ὅμως καί μάλιστα μεγαλύτεροι ἁμαρτωλοί ἀπό τούς εἰδωλολάτρες, ἐννοεῖ κι’ ὅλους ἐκείνους στούς ὁποίους ἀποκαλύφθηκε τό μέγα μυστήριο τῆς ἀλήθειας καί τῆς ἀγάπης.

Ἀλλά δέν ἔμειναν πιστοί σ’ αὐτό, παρά ξαναγύρισαν στό κατώτερο ἐπίπεδό του ἀγαθοῦ, «ὥσπερ κύων ἐπιστρέψας ἐπί τό ἴδιον ἐξέραμα» (Β’ Πέτρ. 2, 22).

Κι’ ὑπάρχουν πολλοί τέτοιοι ἀνάμεσά μας, Χριστιανοί κατ’ ὄνομα, πού μέ τά ἔργα τούς φανερώνονται οἱ πιό πρωτόγονοι εἰδωλολάτρες.

Τί ὄφελος ἔχουμε ἄν ἀγαπᾶμε αὐτούς πού μᾶς ἀγαποῦν καί κάνουμε τό καλό σ’ ἐκείνους ποῦ μᾶς εὐεργετοῦν;

Δέν ἐπιστρέφουμε στή θέση τοῦ αὐτό ποῦ λάβαμε;

Τήν ἀνταπόδοσή μας τήν λάβαμε.

Ἔπαινος ἀξίζει στά ἔργα πού, σέ μικρή κλίμακα, μοιάζουν στά ἔργα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ.

«Πλήν ἀγαπᾶτε τούς ἐχθρούς ὑμῶν καί ἀγαθοποιεῖτε καί δανείζετε μηδέν ἀπελπίζοντες, καί ἔσται ὁ μισθός ὑμῶν πολύς, καί ἔσεσθε υἱοί ὑψίστου, ὅτι αὐτός χρηστός ἐστιν ἐπί τούς ἀχαρίστους καί πονηρούς, γίνεσθε οὔν οἰκτίρμονες, καθώς καί ὁ πατήρ ὑμῶν οἰκτίρμων ἐστί» (Λουκ. 6, 35-36).

Αὐτά εἶναι τά ὕψη στά ὁποῖα θέλει ὁ Θεός νά ἐξυψώσει τούς ἀνθρώπους.

Αὐτή ἦταν μία διδαχή ἀνήκουστη πρίν ἀπό τήν ἔλευσή Του.

Αὐτό εἶναι τό ὕψος τῆς ἀξίας τοῦ ἀνθρώπου, πού οὔτε κι ὁ μεγαλύτερος σοφός στήν ἱστορία τοῦ κόσμου δέν εἶχε ὀνειρευτεῖ ὡς τότε.

Κι’ αὐτή εἶναι ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γιά τόν ἄνθρωπο, πού ἀλλοιώνει τήν καρδιά τοῦ ἀνθρώπου καί τήν μετατρέπει σέ ποταμό δακρύων.

Ἀγαπᾶτε τούς ἐχθρούς ὑμῶν.

Δέ λέει «μήν ἀνταποδίδετε κακό στό κακό».

Αὐτό δέν εἶναι σπουδαῖο πράγμα.

Αὐτό εἶναι ἁπλά ἀνοχή.

Οὔτε καί λέει «ἀγαπᾶτε ἐκείνους πού σᾶς ἀγαποῦν».

Αὐτή εἶναι μόνο παθητική ἀγάπη.

Ὁ Χριστός λέει ἀγαπᾶτε τούς ἐχθρούς ὑμῶν.

Ὄχι ἁπλά νά τούς ἀνέχεστε, ὄχι νά εἶστε παθητικοί, ἀλλά νά τούς ἀγαπᾶτε.

Τό ξαναλέμε καί πάλι, πώς ἡ ἀγάπη εἶναι ἐνεργητική ἀρετή.

Ἡ ἀγάπη γιά τούς ἐχθρούς δέν εἶναι ἀφύσικη;

Ἡ ἀντίρρηση αὐτή προβάλλεται πολύ ἔντονα ἀπό τούς μή Χριστιανούς.

Δέ βλέπουμε πῶς πουθενά στή φύση δέν ὑπάρχει παράδειγμα ἀγάπης γιά τούς ἐχθρούς, παρά μόνο ἀγάπης γιά τούς φίλους;

Αὐτή εἶναι λοιπόν αἰτία ἀμφισβήτησης.

Τί ἔχουμε ν’ ἀπαντήσουμε σ’ αὐτό;”.

«Καί πᾶν ὅ,τι ν ποιῆτε ἐν λόγῳ ἤ ἐν ἔργῳ, πάντα ἐν ὀνόματι Κυρίου Ἰησοῦ, εὐχαριστοῦντες τῷ Θεῷ καί Πατρί δι’ αὐτοῦ» (Κολ. 3, 17).

Εὐχαριστοῦμε τόν Πανάγαθο Τριαδικό Θεό!

«Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἔνεκεν»!!!

Συνεχίζεται…

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Δείτε σχετικά:
– Πώς αναγνωρίζουμε την ευσπλαχνία του Θεού; (Α΄ Μέρος, Β΄)