Της Ολυμπίας
αποκλειστικά για την katanixi.gr

«Μεγάλο πράγμα εἶναι νά δείξουμε ἀγάπη στούς ἐχθρούς μας» (Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς)

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Β΄ Μέρος

Εἶπε ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς Χριστός, πρός ὅλους τούς μαθητές Του: “Καί ὅπως θέλετε νά κάνουν καί νά συμπεριφέρονται ἀπέναντί σας οἱ ἄνθρωποι, ἔτσι καί ἐσεῖς νά πράττετε καί νά συμπεριφέρεστε πρός αὐτούς”. «Καί καθώς θέλετε ἴνα ποιῶσιν ὑμίν οἱ ἄνθρωποι, καί ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως» (Λουκ. 6, 31).

Αὐτά εἶναι τά λόγια τοῦ σημερινοῦ Εὐαγγελίου πού μᾶς εἰσάγουν στήν ἀγάπη γιά τούς ἐχθρούς μας. (2)

Ἄν δέ θέλετε νά γίνουν ἐχθροί σας οἱ ἄνθρωποι, πρῶτα ἄπ’ ὅλα φροντίστε νά μή γίνετε ἐσεῖς ἐχθροί τους.

Ἄν εἶναι ἀλήθεια πώς κάθε ἄνθρωπος σ’ αὐτόν τόν κόσμο ἔχει ἐχθρούς, αὐτό σημαίνει πώς εἶσαι ἐχθρός κάποιου.

Πῶς τότε ἀπαιτεῖς ἀπό ἕναν ἄνθρωπο νά γίνει φίλος σου, ἀφοῦ εἶσαι ἐχθρός του;

Πρῶτα λοιπόν ξερίζωσε τήν ἔχθρα ἀπό τήν καρδιά σου κι’ ὕστερα νά μετρήσεις τούς ἐχθρούς σου στόν κόσμο.

Στό μέτρο πού θά ξεριζώσεις ἀπό τήν καρδιά σου, τήν πονηρή αὐτή ρίζα, κι’ ἀποκόψεις ὅλα τά κλαδάκια πού πετοῦν ἀπ’ αὐτήν…

Θά βρεῖς καί λιγότερους ἐχθρούς νά μετρήσεις.

Ἄν μετά θελήσεις νά γίνουν φίλοι σου οἱ ἄνθρωποι, πρέπει ἐσύ πρῶτα νά πάψεις νά εἶσαι ἐχθρός τους, καί νά γίνεις φίλος τους.

Ὅσο γίνεσαι φίλος μέ τούς ἄλλους, τόσο ὁ ἀριθμός τῶν ἐχθρῶν σου θά μειώνεται καί στό τέλος θά μηδενιστεῖ.

Αὐτό ὅμως δέν εἶναι τό κύριο θέμα.

Τό κύριο θέμα εἶναι πώς σ’ αὐτήν τήν περίπτωση ἐσύ θά ἔχεις φίλο σου τό Θεό.

Εἶναι πολύ πιό σπουδαῖο γιά τή σωτηρία σου νά μήν εἶσαι ἐχθρός κανενός, νά μήν ἔχεις καθόλου ἐχθρούς.

Ἄν εἶσαι ἐχθρός ἄλλων, τόσο ἐσύ ὅσο καί οἱ ἄλλοι εἶστε ἐμπόδια στή σωτηρία σου.

Ὅταν εἶσαι φίλος μέ τούς ἄλλους, τότε οἱ ἐχθροί σου, ἔστω καί ἀσυνείδητα, βοηθοῦν στή σωτηρία σου.

Ἄς σκεφτόταν ἀλήθεια κάθε ἄνθρωπος τόν ἀριθμό τῶν ἀνθρώπων τούς ὁποίους ἐχθρεύεται ὁ ἴδιος, κι’ ὄχι ἐκείνους πού εἶναι ἐχθροί του.

Τότε τό σκοτεινό πρόσωπο αὐτοῦ του κόσμου θά ἄστραφτε μέσα σέ μία μέρα σάν τόν ἥλιο.

Ἡ ἐντολή τοῦ Χριστοῦ πώς πρέπει νά κάνουμε στούς ἄλλους αὐτό πού ζητᾶμε κι’ ἐμεῖς ἀπ’ αὐτούς εἶναι τόσο φυσική καί τόσο σαφής καί τόσο καλή!

Πράγματι, εἶναι νά θαυμάζει καί νά ἀπορεῖ κανείς πώς δέν ἔχει γίνει ἀπό παλιά, μία καθημερινή συνήθεια στούς ἀνθρώπους.

Κανένας ἄνθρωπος δέ θέλει νά τόν βλάψουν οἱ ἄλλοι.

Ἑπομένως ἄς μή βλάψει κι αὐτός τούς ἄλλους.

Κάθε ἄνθρωπος θέλει νά τοῦ φέρονται καλά.

Ἑπομένως ἄς φέρεται κι αὐτός καλά στούς ἄλλους.

Κάθε ἄνθρωπος θέλει νά τοῦ συχωροῦν τίς ἁμαρτίες του.

Ἄς συγχωρεῖ κι’ αὐτός τίς ἁμαρτίες τῶν ἄλλων.

Κάθε ἄνθρωπος θέλει νά συμπάσχουν οἱ ἄλλοι στίς λύπες του καί νά χαίρονται στή χαρά του.

Ἄς συμπάσχει κι αὐτός μέ τίς λύπες τῶν ἄλλων κι’ ἄς χαίρεται μέ τίς χαρές τους.

Κάθε ἄνθρωπος θέλει νά ἀκούει καλά λόγια ἀπό τούς ἄλλους.

Θέλει νά τόν τιμοῦν, νά τόν ταΐζουν ὅταν πεινάει, νά τόν ἐπισκέπτονται ὅταν εἶναι ἄρρωστος καί νά τόν προστατεύουν ὅταν τόν κυνηγοῦν.

Ἄς κάνει κι’ αὐτός τά ἴδια στούς ἄλλους.

Αὐτό ἰσχύει τόσο γιά τούς ἀνθρώπους ἀτομικά, ὅσο καί γιά ὁμάδες ἀνθρώπων, γειτονικές φυλές, ἔθνη καί κράτη.

Ἄν τήν ἐντολή αὐτή τήν υἱοθετοῦσαν σάν κανόνα ὅλες οἱ τάξεις, τά ἔθνη καί τά κράτη, θά ἔπαυε ἀμέσως κάθε κακία καί σύγκρουση ἀνάμεσά τους, θά ἐξαλειφόταν κάθε ἔχθρα καί πόλεμος.

Αὐτό εἶναι τό φ ά ρ μ α κ ο γιά κάθε παρόμοια ἀρρώστια, δέν ὑπάρχει κανένα ἄλλο.

Καί συνεχίζει ὁ Κύριος:

«Καί εἰ ἀγαπᾶτε τούς ἀγαπώντας ὑμᾶς, ποία ὑμίν χάρις ἐστι;

Καί γάρ οἱ ἁμαρτωλοί τούς ἀγαπώντας αὐτούς ἀγαπῶσι.

Καί ἐάν ἀγαθοποιῆτε τούς ἀγαθοποιοῦντας ὑμᾶς, ποία ὑμίν χάρις ἐστι;

Καί γάρ οἱ ἁμαρτωλοί τό αὐτό ποιούσι.

Καί ἐάν δανείζητε παρ’ ὧν ἐλπίζετε ἀπολαβεῖν, ποία ὑμίν χάρις ἐστι;

Καί γάρ ἁμαρτωλοί ἁμαρτωλοῖς δανείζουσιν ἴνα ἀπολάβωσι τά ἴσα» (Λουκ. 6, 32-34).

Αὐτό πάει νά πεῖ:

Ἄν περιμένετε ἀπό τούς ἄλλους νά σᾶς κάνουν καλό καί τήν καλοσύνη αὐτή νά τήν ἀνταμείψετε καί σεῖς μέ καλό, δέν κάνετε κάτι ἐπαινετό.

Περιμένει ὁ Θεός ἀνταμοιβή γιά τή θερμότητα τοῦ ἡλίου, γιά νά δώσει ἐντολή στόν ἥλιο νά λάμψει;

Ἤ μήπως ἐνεργεῖ ἀπό εὐσπλαχνία καί ἀγάπη;

Τό ξαναλέμε πώς ἡ εὐσπλαχνία εἶναι ἐνεργητική ἀρετή, ὄχι παθητική.

Αὐτό τό ἔκανε σαφές ὁ Θεός ἀπό τότε πού δημιούργησε τόν κόσμο.

Μέρα μέ τή μέρα ἀπό τήν ἀρχή τοῦ κόσμου ὁ Κύριος μοίραζε ἁπλόχερα τά πλούσια τά δῶρα Του, σέ ὅλα τά πλάσματά Του.

Ἄν περίμενε πρῶτα ἀπό τά πλάσματά Του νά τοῦ ἀνταποδώσουν κάτι, οὔτε ὁ κόσμος οὔτε ἕνα μοναδικό πλάσμα δέ θά ὑπῆρχε σ’ αὐτόν.

Ἄν ἀγαπᾶμε μόνο αὐτούς πού μᾶς ἀγαπᾶνε, εἴμαστε ἔμποροι καί κάνουμε ἀνταλλαγές.

Ἄν κάνουμε τό καλό μόνο στούς εὐεργέτες μας, εἴμαστε ὀφειλέτες καί ἐπιστρέφουμε τό χρέος μας.

Μεγάλο πράγμα εἶναι νά δείξεις ἀγάπη στούς ἐχθρούς σου”.

«Καί πᾶν ὅ,τι ν ποιῆτε ἐν λόγῳ ἤ ἐν ἔργῳ, πάντα ἐν ὀνόματι Κυρίου Ἰησοῦ, εὐχαριστοῦντες τῷ Θεῷ καί Πατρί δι’ αὐτοῦ» (Κολ. 3, 17).

Εὐχαριστοῦμε τόν Πανάγαθο Τριαδικό Θεό!

«Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἔνεκεν»!!!

Συνεχίζεται…

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Δείτε σχετικά:
– Πώς αναγνωρίζουμε την ευσπλαχνία του Θεού; (Α΄ Μέρος)