Της Ολυμπίας
αποκλειστικά για την katanixi.gr

«Γιατί εἶναι γραμμένο: Νά γίνεσθε ἅγιοι, γιατί ἐγώ εἶμαι ἅγιος!» (Ἅγιος Ἐφραίμ ὁ Σύρος )

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

ΣΤ΄ Μέρος

Πόσο μᾶς παρηγοροῦν καί μᾶς εὐφραίνουν τά λόγια τοῦ Ἁγίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου σχετικά μέ τήν θεάρεστη μετάνοιά μας! Διότι μόνο αὐτά τά πνευματικά καί ἅγια λόγια τῶν Ἁγίων Πατέρων, μᾶς ὠθοῦν καί μᾶς καθοδηγοῦν πρός τή σωτηρία τῆς ψυχῆς μας.

Μέσα ἀπό τήν μοναδική ὁδό τῆς θεάρεστης μετανοίας μᾶς φανερώνει ὁ Ἅγιος Θεός μυστικά στήν καρδιά μας τό Μυστήριο τῆς προσωπικῆς σωτηρίας μας.

Μᾶς φανερώνει ὁλόκληρη τήν Ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου γιά τό γεγονός τῆς ἐνανθρωπίσεως τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ, ὥστε νά γνωρίζουμε βιωματικά ὅτι: “Ὁ Κύριος εἶναι εὔσπλαχνος καί ἀγαθός. (6)

Κι’ ἄν ἀκόμα ἐμεῖς παρασυρθήκαμε καί ἁμαρτήσαμε ἀπό ἀπερισκεψία, ἄς φροντίσουμε νά θεραπευθοῦμε μέ τή μετάνοια.

Ἄν πάλι, ὡς ἄνθρωποι παρασυρθήκαμε ἀπό κάποιο πάθος, ἄς μήν ἀπελπιστοῦμε ἐντελῶς.

Ἀλλά γνωρίζοντας ποιός Ἅγιος Θεός μᾶς ἔχει προσκαλέσει καί ἔχοντας συναίσθηση τῆς κλήσης μας, ἄς ἀκούσουμε Ἐκεῖνον πού λέει: «Ἀπό τότε ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς κηρύσσειν καί λέγειν· μετανοεῖτε· ἤγγικε γάρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν» (Ματθ. 4, 17).

Ἄς μήν κυριευόμαστε λοιπόν ἀπό ἐκεῖνο τό φόβο πού ἔχει σχέση μέ τά πράγματα καί τίς καταστάσεις τοῦ μάταιου αὐτοῦ κόσμου.

Νά μήν φοβόμαστε δηλαδή ἐκεῖ πού δέν ὑπάρχει φόβος.

Διότι ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης μᾶς λέγει ὅτι ὁ «φόβος οὐκ ἔστιν ἐν τῇ ἀγάπῃ, ἀλλ᾿ ἡ τελεία ἀγάπη ἔξω βάλλει τόν φόβον, ὅτι ὁ φόβος Κόλασιν ἔχει, ὁ δέ φοβούμενος οὐ τετελείωται ἐν τῇ ἀγάπῃν.

Ἡμεῖς ἀγαπῶμεν αὐτόν, ὅτι αὐτός πρῶτος ἠγάπησεν ἡμᾶς.

Ἐάν τις εἴπῃ ὅτι ἀγαπῶ τόν Θεόν, καί τόν ἀδελφόν αὐτοῦ μισῇ, ψεύστης ἐστίν· ὁ γάρ μή ἀγαπῶν τόν ἀδελφόν ὅν ἐώρακε, τόν Θεόν ὅν οὐχ ἑώρακε πῶς δύναται ἀγαπᾶν; καί ταύτην τήν ἐντολήν ἔχομεν ἀπ᾿ αὐτοῦ, ἵνα ὁ ἀγαπῶν τόν Θεόν ἀγαπᾷ καί τόν ἀδελφόν αὐτοῦ» (Α΄ Ἰωάν. 4, 18-21).

Γιατί ποιός ἀνθρώπινος φόβος μπορεῖ νά συγκριθεῖ μέ τό Θεῖο φόβο;

Καί ποιά φ θ α ρ τ ή ἀνθρώπινη δόξα μπορεῖ νά συγκριθεῖ μέ τήν μεγαλωσύνη, τήν ἀνέκφραστη δύναμη καί τήν ἄφθαρτη δόξα τοῦ Θεοῦ;

Ἐπειδή ὅμως μᾶς παρασύρουν τά γήινα πράγματα, δέν μποροῦμε, μέ τή δύναμη τῆς πίστης καί τό φωτισμό τῆς γνώσης, νά προσηλώσουμε τό νοῦ μας στά ἀόρατα.

Ἄν λοιπόν, ἔστω καί μόνο ἀπό τή θέα τῶν ὁρατῶν πραγμάτων ὁδηγούμαστε στήν κατανόηση τῆς ἀνέκφραστης δύναμης τοῦ ἄφθαρτου Θεοῦ, ἄς σταθοῦμε ἐνώπιόν Του μέ δέος καί ἄπειρο σεβασμό.

Ἄν κάποιος θελήσει νά μετακινήσει ἕνα βράχο, ἔστω κι ἄν ὁ ἴδιος εἶναι βασιλιάς, δέν θά μπορέσει νά τό κάνει μέ ἄλλον τρόπο, παρά μονάχα ἄν χρησιμοποιήσει διάφορους μοχλούς καί σχοινιά.

Ὁ Θεός ὅμως μπορεῖ νά κάνει τή γῆ νά τρέμει καί μόνο μέ τό βλέμμα Του:

«Ὁ ἐπιβλέπων ἐπί τήν γῆν καί ποιῶν αὐτήν τρέμειν, ὁ ἁπτόμενος τῶν ὀρέων καί καπνίζονται» (Ψαλμός 103, 32).

Δέν ἀπορεῖ ὁ νοῦς σου;

Τό βλέμμα τοῦ Θεοῦ καί μόνο νά κάνει τά βουνά νά τρέμουν κι ἄλλα βαριά πράγματα νά σαλεύουν!

Ἐκεῖνος θέλει καί εὐδοκεῖ καί στηρίζει τά σύμπαντα μέ τό λόγο Του!

Δέν σέ ἐντυπωσιάζει πάνω ἀπ’ ὅλα ἡ λάμψη τῆς ἀστραπῆς καί ὁ ἦχος τῆς βροντῆς;

Αὐτά εἶναι τόσο ἐκπληκτικά ὥστε ὄχι μόνον οἱ ἄνθρωποι ζαρώνουν ἀπό τό φόβο τους, ἀλλά καί τά θηρία καί τά κτήνη καί τά ὄρνεα καί τά ὑδρόβια πουλιά.

Ὅσα ὅμως κι’ ἄν ποῦμε, δέν θά καταφέρουμε νά παρουσιάσουμε τό μέγεθος αὐτοῦ τοῦ θέματος.

Ἄς γ ο ν α τ ί σ ο υ μ ε λοιπόν ἐνώπιόν Του κι’ ἄς κ λ ά ψ ο υ μ ε «δεῦτε προσκυνήσωμεν καί προσπέσωμεν αὐτῷ καί κλαύσωμεν ἐναντίον Κυρίου, τοῦ ποιήσαντος ἡμᾶς». (Ψαλμός 94, 6)

Μπροστά στήν ἀγαθότητά Του, μιλώντας ἀπ’ τήν καρδιά μας καί λέγοντας:

«Ἐσύ Κύριε, εἶσαι ὁ Θεός μας καί κανένας ἄλλος.

Διότι ἐνώπιόν Σου ἁμαρτήσαμε κι ἐνώπιόν Σου τώρα προσπίπτουμε.

Ἄν Σύ θελήσεις, νά μᾶς σώσεις Κύριε, κανένας δέν μπορεῖ ν’ ἀναχαιτίσει τούτη τήν ἀπόφασή Σου καί νά Σέ δυσκολέψει».

Δέν ὅρισε τή μετάνοια σάν φάρμακο γιά κάποια μονάχα ἁμαρτήματα, ἀποκλείοντας κάποια ἄλλα.

Γιά κάθε εἴδους τραῦμα τῆς ἁμαρτίας, γιά κάθε ἁμάρτημα πνευματικό, ὁ Μεγάλος Γιατρός τῶν ψυχῶν μας, μᾶς τήν ἔχει, σάν φάρμακο χαρίσει.

Ἄς ξεριζώσουμε λοιπόν τίς κακές συνήθειες τῆς ψυχῆς μας.

Ἀντί γιά τούς καυστῆρες ἄς μεταχειριστοῦμε τό φόβο τοῦ Θεοῦ, μέ τόν ὁποῖο θά μπορέσουμε νά ἀντικρούσουμε ὅλες τίς ἄστοχες ἐπιθυμίες πού φέρουν μέσα τους τά ἀγκάθια τῆς ἁμαρτίας.

Ἄς ἀντιταχθοῦμε μέ τό συνετό λογισμό, σέ αὐτά πού μᾶς ὑπαγορεύουν συνήθως οἱ φιλήδονοι λογισμοί:

Γιατί εἶναι γραμμένο: Νά γίνεσθε ἅγιοι, γιατί ἐγώ εἶμαι ἅγιος!

Καί «ὡς τέκνα ὑπακοῆς μή συσχηματιζόμενοι ταῖς πρότερον ἐν τῇ ἀγνοίᾳ ὑμῶν ἐπιθυμίαις, ἀλλά κατά τόν καλέσαντα ὑμᾶς ἅγιον καί αὐτοί ἅγιοι ἐν πάσῃ ἀναστροφῇ γενήθητε, διότι γέγραπται· ἅγιοι γίνεσθε, ὅτι ἐγώ ἅγιός εἰμι» (Α’ Πέτρ. 1, 15-16).

Ἔτσι, μέ τή Χάρη τοῦ Σωτῆρα μας Θεοῦ, θά ἐπιτύχουμε τήν ἄφθαρτη ζωή”.

Ἄς μήν ξεχνοῦμε ὅτι ὁ Θεός μπορεῖ νά κάνει τή γῆ νά τρέμει καί μόνο μέ τό βλέμμα Του, ἐπειδή εἶναι παντοδύναμος.

Γι’ αὐτό καί μόνο μέ τήν δύναμή Του, ἄς ξεριζώσουμε ὅλεςτίς κακές συνήθειες καί τά ἁμαρτωλά πάθη μέσα ἀπό τήν ψυχή μας.

Ἄς μείνουμε πνευματικά ἑνωμένοι μέ τόν Θεάνθρωπο Κύριο καί μεταξύ μας, μέ τήν ἔμπρακτη μετάνοια καί μέ τήν καρδιακή εὐχή: «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱέ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν με τόν ἁμαρτωλόν».

Ἀμήν, γένοιτο!

Συνεχίζεται…

  • 6. Λόγος γιά τή Μετάνοια. Ἀπό τό βιβλίο: «Ἡ πρώτη Ἀνάσταση» Ἐκδ. Ἑτοιμασία Ἱερᾶς Μονῆς Τιμίου Προδρόμου Καρέα. https://www.imaik.gr/

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Δείτε σχετικά:
Πως θα μετανοώ θεάρεστα; (Α΄ Μέρος, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄)