Της Ολυμπίας
αποκλειστικά για την katanixi.gr

«Μάθε, Βασιλιᾶ, πῶς ὅλη μου ἡ σκέψη καί ἡ καρδιά εἶναι στόν Ἰησοῦ Χριστό καί ἐπιθυμῶ νά πάω κοντά του μέ πικρό καί ἐπώδυνο θάνατο, ἐπειδή καί Αὐτός πέθανε ἀπό ἀγάπη γιά μένα» (Ἅγιος Ἰγνάτιος ὁ Θεοφόρος)

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr


Α΄ Μέρος

Ἅγιε Ἰγνάτιε Θεοφόρε, ὡς «ἄρτος γλυκύς καί καθαρός στόν Θεό» φάνηκες ἀντάξιος τῆς Θεϊκῆς ἀγάπης Του. «Ὦ Ἀγάπη»! «Θεϊκή Ἀγάπη»! Πόση ἀγάπη εἶχες μέσα σου διά τόν Νυμφίον Ἰησοῦ Χριστό, καί ἔδωσες τόν ἑαυτό σου, δηλαδή, δεῖπνο στά λιοντάρια καί ἔγινες κοινωνός ἁγίου μυστικοῦ δείπνου;

Ἡ ἄθληση τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Ἰγνατίου τοῦ Θεοφόρου Ἀντιοχείας (1): «Οὗτος ἦτο διάδοχος τῶν ἁγίων Ἀποστόλων, Πατριάρχης μέν κατασταθείς τῆς Ἀντιοχέων Ἐκκλησίας μεταξύ 68-70 μ.Χ., δεύτερος μετά τόν Πατριάρχην Εὔοδον, μαθητής δέ χρηματίσας τοῦ εὐαγγελιστῆ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου ὁμοῦ μέ τόν ἅγιον Πολύκαρπον, ἐν ἔτει 109. Ἀργότερα, ὁ ἅγιος Πολύκαρπος, γιά τόν μεγάλο ζῆλο καί τήν ἀγάπη πού ἔδειξε στόν Χριστό, ἔγινε ἐπίσκοπος Σμύρνης. Ό ἅγιος Θεοφόρος Ἰγνάτιος, χειροτονήθηκε ερέας ἀπό τούς Ἱερούς Ἀποστόλους καί ψηφίστηκε πίσκοπος Ἀντιοχείας. Ἀπό τούς Ἀποστόλους ἔμαθε πολλά πού ἔπρεπε νά γνωρίζουν οἱ ερεῖς καί μαζί τους κόπιασε πολύ, βασανίστηκε νά κηρύττει τό λόγο τῆς πίστης καί κακοπάθησε ὁ ζηλωτής τῶν Ἀποστόλων διδάσκοντας τά ἔθνη. Γενόμενος διάκονος τῶν Ἁγίων Μυστηρίων τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ποίμανε σάν Ἀποστολικός διδάσκαλος καί στάθηκε φρουρός τῶν ψυχῶν τοῦ ποιμνίου του, γιά σαράντα ὁλόκληρα ἔτη.

Ὅταν ἐπίσκοπος στήν Ἀντιόχεια ἦταν ὁ Ἅγιος Ἰγνάτιος ὁ Θεοφόρος -αὐτός πού φέρει μέσα του τόν Θεό-, τότε βασίλευε ὁ Τραϊανός. Ὅτε δέ ὁ βασιλεύς Τραϊανός διέβαινεν ἀπό τήν Ἀντιόχειαν διά νά ὑπάγη εἰς τούς Πάρθους, τότε προσεφέρθη εἰς αὐτόν ὁ μέγας οὗτος Ἰγνάτιος. Ὅταν ὁ Τραϊανός διέταξε διωγμό κατά τῶν Χριστιανῶν, θαῤῥαλέα ὁ Ἰγνάτιος, ἐνῷ ὁ βασιλιάς περνοῦσε ἀπό τήν Ἀντιόχεια, παρουσιάστηκε μπροστά του καί ὑπεράσπισε τά δίκαια τῆς Ἐκκλησίας καί τήν ἀλήθεια τῆς χριστιανικῆς πίστης. Μετά τήν νίκη κατά τῶν Ταρτάρων ὁ Τραϊανός φούσκωσε ἀπό ὑπερηφάνεια. Ἔτσι, ἄρχισε χειρότερο πόλεμο κατά τῶν Χριστιανῶν, γιά νά τούς ἀναγκάσει νά προσκυνήσουν τούς θεούς του, ἐπειδή νόμισε ὅτι αὐτοί τόν βοήθησαν στήν νίκη τοῦ κατά τῶν Ταρτάρων. Ἔστειλε λοιπόν, σ’ ὅλα τά κάστρα προσταγές ὅτι ὅσοι χριστιανοί δέν θελήσουν νά θυσιάσουν στά εἴδωλα νά τούς βασανίζουν πρῶτα σκληρά καί κατόπιν νά τούς θανατώνουν χωρίς ἔλεος (2).

Ὁ Τραϊανός βρισκόταν στήν Ἀντιόχεια καί ἑτοίμαζε πόλεμο κατά τῶν Περσῶν καί μερικοί του μίλησαν γιά τόν Ἰγνάτιο τόν Θεοφόρο, ὁ ὅποιος δίδασκε τούς ἀνθρώπους νά προσκυνοῦν κάποιον νέο Θεό πού πέθανε πάνω στόν Σταυρό καί τήν τρίτη μέρα ἀναστήθηκε. Ἐπίσης, νά φυλᾶνε παρθενία καί νά μισοῦν κάθε ἀπόλαυση καί καλοπέραση τῆς ζωῆς. Καί τό χειρότερο ἀπ’ ὅλα νά καταφρονοῦν τούς θεούς καί τίς διαταγές τῶν ἀρχόντων. Ὅταν τ’ ἄκουσε αὐτά ὁ Τραϊανός, θύμωσε τόσο πολύ πού δέν μπόρεσε νά κρύψει τήν ὀργή του. Ποιός τάχα ἦταν αὐτός ὁ ἐπίσκοπος πού ἀψηφοῦσε τίς διαταγές του; Ποιός ἦταν αὐτός ὁ ἐπίσκοπος πού ὄχι μόνο δέν προσκυνοῦσε τούς θεούς του, ἀλλά παρακινοῦσε ἄλλους ἄνθρώπους ν’ ἀσεβοῦν; Θάνατος σ’ αὐτόν τόν ἐπίσκοπο. Αὐτοί οἱ λογισμοί του, ἔπρεπε νά πραγματοποιηθοῦν ἀμέσως. Γι’ αὐτό πρόσταξε ἄγρια τούς ἀκολούθους του: “Φέρτε τον ἀμέσως στό θέατρο”. Ό Ἅγιος Ἰγνάτιος, ὅταν παρουσιάστηκε μπροστά του, δέν φαντάστηκε ὅτι θ’ ἀντιμετώπιζε ἕναν τόσο σκληρό καί ἀπάνθρωπο βασιλιᾶ.

Ὁ Τραϊανός: “Σύ εἶσαι ὁ Θεοφόρος ἐκεῖνος Ἰγνάτιος -τοῦ λέει ὁ Τραϊανός μέ ἄγριο ὕφος- πού καταφρονεῖς τά προστάγματά μας, διαστρέφεις μέ τήν ψευδή διδασκαλία σου τούς Ἀντιοχείς καί παρακινεῖς τούς ἀνθρώπους νά σέβονται τόν Χριστό καί τό χειρότερο νά καταφρονοῦν τούς θεούς μας, ἀναιδέστατε”. Νόμισε ὁ βασιλιᾶς πῶς ἔχει μπροστά του ἕνα στρατιώτη καί τόν διατάζει νά ἐκτελέσει μιά διαταγή του. Ὅμως ἡ ἀπάντηση τοῦ θαρραλέου ἐπισκόπου ἦρθε σάν κεραυνός στό κεφάλι του.

Ἅγιος Ἰγνάτιος: “Ἀλίμονο! πῶς ὀνομάζεις θεούς τά ἄψυχα εἴδωλα; Ἕνας εἶναι ὁ ἀληθινός Θεός, ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ὁ μονογενής Υἱός τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποίος δημιούργησε ὅλο τόν κόσμο· ἄν τόν γνώριζες βασιλιᾶ, θά σοῦ στερέωνε τό θρόνο τῆς βασιλείας σου καί τό στέμμα”.

Τέτοια κεραυνοβόλα ἀπάντηση δέν τήν περίμενε ὁ αὐτοκράτορας Τραϊανός.

Ὁ Τραϊανός, ἀναστατωμένος ἀπό αὐτό τό λόγο τοῦ Ἁγίου, τοῦ ἀπαντάει: “Ἄφησε τίς πολυλογίες καί προσκύνησε τούς θεούς. Θά σέ κάνω ἀρχιερέα τοῦ μεγάλου Δία, θά σέ ὀνομάσω πατέρα τῆς βουλῆς καί θά σέ τιμοῦν ὅλοι. Τέτοιες μεγάλες τιμές οἱ αὐτοκράτορες τῶν Ρωμαίων δύσκολα ἔδιναν σέ κάποιον. Ὅμως ὁ ἐπίσκοπος Ἰγνάτιος φαίνεται πῶς ἦταν γιά τόν Τραϊανό ὁ ἄνθρωπος πού θά ἐξυπηρετοῦσε τούς σκοπούς του· ν’ ἀλλάξει τήν πίστη τῶν Χριστιανῶν καί νά ἐπιστρέψουν στήν εἰδωλολατρία”.

Ἅγιος Ἰγνάτιος: “Βασιλιᾶ, τοῦ ἀπάντησε ὁ ἅγιος, εἶσαι γενναιόδωρος καί εἶναι σπουδαῖα εἶναι τ’ ἀξιώματα ποῦ μοῦ προσφέρεις. Τί ἀνάγκη ἔχω ἐγώ ἀπό τέτοιες τιμές, ποῦ εἶμαι ἱερέας τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ, στόν ὁποῖο θυσιάζω κάθε μέρα θυσία αἰνέσεως καί εἶμαι ἕτοιμος νά τοῦ θυσιάσω τόν ἑαυτό μου;Γιά τήν ἀγάπη του μπορῶ νά θανατωθῶ μέ ὁποιονδήποτε τρόπο, γιατί Αὐτός ὁ ἀθάνατος ἔπαθε θεληματικά γιά μένα. Ἑπομένως, ἀκόμη καί ἄν μέ παραδώσεις στά θηρία ἡ σέ ξίφος ἡ μέ σταυρώσεις ἡ μέ ὁδηγήσεις σέ ὁποιοδήποτε ἄλλο πικρότατο θάνατο, ποτέ δέν θά προσκυνήσω τά δαιμόνια· οὔτε κανένα θάνατο φοβοῦμαι καί οὔτε ἐπιθυμῶ πράγματα προσωρινά καί ἐπίγεια, ἀλλά ποθῶ καί ἐπιθυμῶ μόνο τά αἰώνια. Μάθε, Βασιλιᾶ, πῶς ὅλη μου ἡ σκέψη καί ἡ καρδιά εἶναι στόν Ἰησοῦ Χριστό καί ἐπιθυμῶ νά πάω κοντά του μέ πικρό καί ἐπώδυνο θάνατο, ἐπειδή καί Αὐτός πέθανε ἀπό ἀγάπη γιά μένα”.

Στά λόγια αὐτά τοῦ ἁγίου οἱ συγκλητικοί, γιά νά τόν περιγελάσουν, ὅπως δήθεν νόμιζαν, κακόβουλα τοῦ ἀπάντησαν.

Οἱ συγκλητικοί: “Τί λές; Ὁμολογεῖς καί σύ μαζί μας πῶς ὁ Θεός σου πέθανε; Καί ἄν αὐτός θανατώθηκε μέ τέτοιο ἐξευτελιστικό τρόπο, πῶς τότε θά μπορεῖ νά ὠφελήσει τούς δούλους του;

Ἅγιος Ἰγνάτιος τούς ἀπάντησε μέ θεία φώτιση: “Ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Θεός μου καί ὁ Κύριος καί Δεσπότης μου, πρῶτα ἔγινε ἄνθρωπος καί γιά τήν σωτηρία μας ὑπέμεινε μέ τήν θέλησή του τόν Σταυρό καί τόν θάνατο, ἀλλά τήν τρίτη μέρα ἀναστήθηκε, ἀφοῦ κατέλυσε τήν δύναμη τοῦ διαβόλου καί λους μᾶς ἔσωσε ἀπό τήν προπατορική ἁμαρτία. Καί ἀφοῦ ἀνέβηκε στούς οὐρανούς -ἀπό τούς ὁποίους κατέβηκε ὡς ἄνθρωπος ἀπό τήν ἀειπάρθενο Μαρία- μᾶς συνανύψωσε καί μᾶς χάρισε περισσότερα ἀγαθά. Ἐνῶ οἱ δικοί σας θεοί, ὡς κακοῦργοι καί πονηροί, δέν μποροῦν νά σᾶς δώσουν κανένα καλό, ἀλλά σᾶς ἔδωσαν περισσότερα πράγματα ἐπιζήμια καί βλαβερά. Δέν εἶναι θεοί, ἀλλά καταστροφικοί καί ἁμαρτωλοί ἄνθρωποι πού πέρασαν τήν ζωή τους αἰσχρά, ἄσχημα καί ὡς ὑπαίτιοι πολλῶν θανάτων καταδικάστηκαν μέ αἰώνιο θάνατο.

Ὅπως φαίνεται στά βιβλία σας, ὁ πρῶτος καί μεγαλύτερος ἀπό τούς θεούς, κατά τήν πλάνη σας, πέθανε στήν Κρήτη καί τόν ἐνταφίασαν σ’ ἕνα ὄρος κοντά στό μεγάλο Κάστρο, τό ὁποίο μέχρι σήμερα ἐξαιτίας αὐτοῦ τοῦ τάφου τό ὀνομάζουν Ὄρος τοῦ Δία. Οἱ χωρικοί τό λένε βαρβαρικά Γιούκουτα καί οἱ Ἰταλοί Monte Iovis, δηλαδή Ὄρος του Δία. Ὁ Ἀσκληπιός, ἀφοῦ κατακάηκε ἀπό ἀστραπή, ξεψύχησε. Ὁ τάφος τῆς Ἀφροδίτης πάρχει στήν Πάφο, καί μέχρι σήμερα φαίνεται. Ό Ἡρακλῆς πυρπολήθηκε ἀπό φωτιά καί ἔτσι ὅλοι οἱ ὑπόλοιποι θεοί σας, ὡς καταστροφεῖς καί κακοί, χάθηκαν κακήν κακῶς μέ διάφορους τρόπους”.

Καθώς διηγοῦνταν αὐτά ὁ ἅγιος, ὁ βασιλιᾶς καί ἡ σύγκλητος φοβήθηκαν νά μή φανερωθεῖ περισσότερο ἡ πλάνη τους καί βεβαιωθεῖ ὁ σεβασμός πρός τόν Χριστό καί γι’ αὐτό ἀποφάσισαν νά τόν φυλακίσουν μέχρι νά τόν ἐξετάσουν πάλι. Ὅμως, ὅλη τήν νύχτα ὁ βασιλιᾶς σκεπτόταν τί νά κάνει, γιά νά γλιτώσει ἀπό τήν ἁγία παρουσία τοῦἸγνατίου, ὥστε νά μήν παρασύρει καί ἄλλους Ἕλληνες στήν δική του πίστη ὡς λόγιος πίσκοπος πού ἦταν. Ἡ διαβολική του σκέψη ἐπικράτησε.

Νά τόν φᾶνε τά θηρία, γιά νά ἐξαφανίσει κάθε ἴχνος τοῦ ἁγίου καί νά μήν ἔχουν οἱ χριστιανοί κανένα λείψανο του καί φέρουν κάποια ἀναταραχή στήν ἠρεμία τῆς Ἀντιόχειας. Τήν σκέψη του αὐτήν τήν συζήτησε καί μέ τήν σύγκλητο, ἡ ὁποία τήν βρῆκε σωστή”.

Οἱ συγκλητικοί: “Βασιλιᾶ, τοῦ εἶπαν οἱ συγκλητικοί, ἡ σκέψη σου εἶναι ἡ καλύτερη. Νά τόν φᾶνε τά θηρία, ἀλλά νά τόν στείλουμε στήν Ρώμη δεμένο καί ἐκεῖ νά τόν ρίξουν στά ἄγρια θηρία, γιά δύο λόγους. Ὁ πρῶτος λόγος, νά μή θανατωθεῖ στήν Ἀντιόχεια καί τόν δοξάζουν οἱ φίλοι του, ἔχοντας τά κόκκαλα τοῦ ἁγίου σέ ἁγιασμό κατά τήν τάξη καί συνήθειά τους. Ὁ δεύτερος λόγος, μέ ἕνα τέτοιο δρόμο μακρινό νά κακοπάθει, νά ταλαιπωρηθεῖ καί νά θανατωθεῖ ὡς κακοῦργος σέ ξένη γῆ, ὥστε νά μήν ἀξιωθεῖ νά ἔχει καμιά ἐπιμέλεια καί ἐνθύμηση μετά τόν θάνατό του”.

Τό σατανικό τους σχέδιο, λοιπόν, μπαίνει σ’ ἐφαρμογή. Τόν βγάζουν ἀπό τήν φυλακή καί πρίν τόν στείλουν στήν Ρώμη, ξαναδοκιμάζει ὁ δαιμονισμένος Τραϊανός ν’ ἀλλάξει τήν πίστη τοῦ ἁγίου. Μέ ὑποσχέσεις καί μεγάλα ἀξιώματα, μέ πλουτισμό, μέ φοβέρες γιά βασανιστήρια καί τιμωρίες σκληρές, προσπαθεῖ νά κερδίσει τήν μάχη.. Καί ἐπειδή διελέχθη πολλά μετ᾿ αὐτοῦ περί τῆς εἰς Χριστόν πίστεως, ἐγνώρισεν ἐκ τούτου ὁ βασιλεύς τό ἀμετάθετον τῆς γνώμης αὐτοῦ.

Ὅθεν παρευθύς δέρεται ὁ ἅγιος μέ μολυβδίνας σφαίρας· ἔπειτα ἁπλώσας τάς χεῖρας του δέχεται φωτίαν εἰς αὐτάς· μετά ταῦτα καίεται εἰς τάς πλευράς μέ θυμιατά γέμοντα ἀνθράκων καί ἀλειμμένα μέ ἔλαιον· εἶτα ἵσταται ἐπάνω εἰς ἀναμμένους ἄνθρακας καί ξέεται μέ σιδηρᾶ ὀνύχια.Ἐπειδή δέ ἀπό ὅλα ταῦτα ἐφυλάχθη ἀβλαβής διά Θείας χάριτος, δέν μπόρεσε νά κλονίσει καθόλου τόν «πύργο»τῆς ὁμολογίας του καί γιά αὐτό, ἀπελπισμένος ἀπό τήν ἀποτυχία του, διέταξε νά τόν δέσουν καί νά τόν στείλουν στήν Ρώμη, προκειμένου νά ἐκτελεστεῖ ἡ ἀπόφαση πού πῆραν γιά τόν θάνατό του, διά νά δοθῇ εἰς τά θηρία νά τόν φάγωσι.

Ἁλυσοδεμένος σφιχτά σάν κακοῦργος, παραδίνεται σ’ ἕνα στρατιωτικό τάγμα, γιά νά τόν ὁδηγήσει στήν Ρώμη, ὅπου ἐπρόκειτο νά τόν ρίξουν στό θέατρο, ὅταν θά εἶχαν μεγάλη πανήγυρη καί πολύ κόσμο, μέ σκοπό νά τόν κατασπαράξουν τά ἄγρια θηρία».

Συνεχίζεται…

  • 1. Βλ. Συναξαριστής, σ. σ. 376-378.
  • 2. Μυρίπνοα ἄνθη τοῦ Παραδείσου. Οἱ ὡραιότεροι βίοι ἁγίων. Ἀγαπίου τοῦ Κρητός Μοναχοῦ, Ἐκδόσεις «Ἄθωνας», Θεσσαλονίκη. https://www.impantokratoros.gr/

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra