Της Ολυμπίας
αποκλειστικά για την katanixi.gr

«Ἡ προσευχή, τό κομποσχοίνι, ἡ ἐλεημοσύνη νικᾶ τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ» (Ἅγιος Γέροντας Ἐφραίμ Κατουνακιώτης)

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Η΄ Μέρος

Μοῦ ἔλεγε ὁ Γέροντας ὅτι στούς μεγάλους πειρασμούς γνώρισε χειροπιαστά τή χάρη τοῦ Θεοῦ. Γιατί ἀνάλογα μέ τόν πειρασμό πού ὑπομένει κάποιος γιά τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ὁ Θεός ἀποκρίνεται. (17)

Κι ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἐργάζεται διά τόν Θεόν μέ πολύ καλή προαίρεση, δέν εἶναι δυνατόν ὁ Θεός νά τόν ἀφήσει νά πειρασθεῖ ὑπεράνω τῶν δυνάμεών του. Ἀλλά καί ἡ ἀνταπόδοση ἀπό τόν Θεό θά εἶναι ἀνάλογη.

Μᾶς τό λέει αὐτό κι ὁ Ἀββᾶς Ἰσαάκ ὁ Σύρος: «Ὅταν κανείς περνάει μεγάλο πειρασμό καί παρακαλέσει τόν Θεό νά τόν ἀπαλλάξει καί εἰσακουσθεῖ, ὁ ἄνθρωπος στερεῖται ἀνάλογης χάρης, ὅσο ἦταν τό μέγεθος τοῦ πειρασμοῦ τόν ὁποῖον τοῦ ἀφαίρεσε».

Αὐτό σημαίνει ὅτι ὅποιος θέλει νά γνωρίσει τήν χάρη τό πολύ, νά κάνει ὑπομονή στούς πειρασμούς. Μέ πίστη κι’ ἐμπιστοσύνη στόν Θεό νά κρατήση τό μέτωπο, κι ὁ Θεός εἶναι παρών”.

Ἕνα ὄνομα νά θυμηθεῖς γιά τήν ἄλλη τή ζωή, αὐτό σέ πυρώνει, ὁπότε ὅλα τ᾿ ἄλλα σβήνουνε καί μένει αὐτό τό ὄνομα. (18)

-Τό «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με».

-Μόνο ἕνα ὄνομα τά αἰώνια ἀγαθά. Δηλαδή αὐτό πού πέρασα, αὐτό λέω, τ᾿ ἄλλα πού δέν πέρασα, δέν μπορῶ νά τά πῶ.

Τά αἰώνια ἀγαθά! Ἡ αἰώνιος ζωή! Ἡ αἰώνιος μακαριότης!

-Τάκ, σταματάει ὁ νοῦς. Μπορεῖς ἐκείνην τήν ὥρα νά ἐπιβληθεῖς στόν ἑαυτό σου, νά διαβάσεις εὐχές Λειτουργίας;

-Δέν μπορεῖς. Αὐτό σέ φθάνει.

-Ὁπότε, ὅταν προχωρᾶς ἰδίως στό «Εὐλογημένη ἡ Βασιλεία», δέν μπορεῖς νά προχωρήσεις, Πάτερ.

Ἑνώνεσαι μέ τό Θεό!

-Τό πνεῦμα σου μέ τό Ἅγιο Πνεῦμα.

Ἑνώνεσαι!

Ὁπότε κατόπιν οὔτε καί μπορεῖς νά προχωρήσεις, καί ἀπό τά δάκρυα ἰδίως, πῶς νά πῶ τώρα, σέ πιάνει ἕνας ἴλιγγος, σέ πιάνει ὄχι φρίκη, γλυκιά φρίκη!

-Πῶς νά πῶ τώρα;

«Τίς εἰμι ἐγώ, Κύριε, καί τίς ὁ οἶκος τοῦ Πατρός μου» (Β´ Βασ. 7, 18), ὥστε καί μένα μέ γνωρίζει ὁ Θεός!

-Εἶσαι βαπτισμένος, Πάτερ, καί σέ γνωρίζει καί σένα ὁ Θεός!

-Μέχρι ἐκεῖ σταματᾶς.

-Σταματάει κι ἡ λογική, σταματᾶνε ὅλα.

-Δέν μπορεῖς, Πάτερ, νά αὐτοκυριαρχήσεις, νά προσευχηθεῖς. Ἐκεῖ σταματάει.

-Δέν μπορεῖς, μόνο κάθεσαι καί κλαῖς, καί κλαῖς, καί κλαῖς, καί κλαῖς…

-Καί δέν μπορεῖ νά μιλήσεις τίποτες.

Ἐσύ μπορεῖς νά κατανυγεῖς καί νά μή σέ παίρνει ὁ ἄλλος μυρωδιά. Κι ἐγώ ἐδῶ κι ἐσύ ἐκεῖ καί μπορεῖ νά προσευχώμεθα καί νά κλαῖμε καί νά μή μ᾿ ἀκοῦς ἐσύ.

Αὐτό μᾶς δίδαξαν οἱ Ἅγιοι Πατέρες. Ὄχι νά φυσᾶς καί νά κραυγάζεις ὅτι κατανύσσεσαι. Ὄχι δέν εἶναι καλογερικό αὐτό.

Ὁ Γέροντας Ἰωσήφ εἶχε βγεῖ ἔξω τή διακαινήσιμο ἑβδομάδα· πᾶνε πολλά χρόνια.

Εἶπε ὁ Ἅγιος Γέροντας Ἰωσήφ, εἰς τή Γερόντισσα Εὐπραξία καί τίς ἄλλες ἀδελφές: «Βρῆκα ἕνα παπαδάκι καλό» (γιά μένα ἔλεγε). Συνεννοήθηκε ἡ Γερόντισσα μέ τίς ἄλλες, καί μοῦ πλέξανε ἕνα σκουφάκι.

Ὅταν ἦρθε ὁ Γέροντας Ἰωσήφ, πῆγε στίς ἁλυκές· δέν ἀνέβηκε ἐπάνω εἰς τό σπίτι. Κατεβήκαμε ὅλοι κάτω. Λέει ὁ Γέροντας Ἰωσήφ:

«Βρέ παπά, πάρε αὐτό τό σκουφάκι».

Μόλις τό φόρεσα ἐγώ τό σκουφάκι αὐτό, ἄναψα ἀπό προσευχή καί Θεῖο ἔρωτα!

«Τί σκουφί εἶναι αὐτό, Γέροντα;» τοῦ λέω.

«Νά ἤξερες», λέει ὁ Γέροντας, «τί προσευχές ἔκανε ἡ Γερόντισσα Εὐπραξία σ᾿ αὐτό τό σκουφάκι!».

Ἡ Γερόντισσα Εὐπραξία ἔστειλε ἕνα κομποσχοινάκι. Νομίζω ἤτανε πενηντάρι.

«Γέροντα», λέω, «δῶσε μου αὐτό τό κ ο μ π ο σ χ ο ι ν ά κ ι».

«Πάρ᾿ το», μοῦ λέει.

Εἰς τήν εἰκόνα πού μοῦ εἶχε δώσει ὁ Γέροντας, (μία εἰκόνα καί ἕνα πολυσταύρι), τό κρέμασα αὐτό τό κ ο μ π ο σ χ ο ι ν ά κ ι. Καί ὅταν αὐτό εὐωδίαζε τήν ἡμέρα, ἤξερα ὅτι τό βράδυ θά ἔχω προσευχή.

Ὅταν δέν εὐωδίαζε τό κ ο μ π ο σ χ ο ι ν ά κ ι, δέν εἶχα προσευχή. Χρόνια πολλά αὐτό…

Ἡ προσευχή, τό κομποσχοίνι, ἡ ἐλεημοσύνη νικᾶ τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ.

Καμιά ἁμαρτία δέν εἶναι μεγαλύτερη ἀπό τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ:

-Ἕνα κομποσχοίνι πού κάνεις γιά τόν ἀδελφό σου, γιά τόν συγγενῆ σου, δέν πάει χαμένο.

-Ὁ Θεός θά τόν βοηθήσει, ὅταν βρεθεῖ σέ δύσκολη θέση.

-Τό κομποσχοίνι, ὄχι βοηθάει, ἀλλά καί ψυχή ἀπό τήν Κόλαση μπορεῖ νά βγάλει!

Τόση δύναμη ἔχει ἡ νοερά προσευχή”.

Ἀμήν, γένοιτο!

«Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱέ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν με τόν ἁμαρτωλόν».

Συνεχίζεται…

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Δείτε σχετικά:
– Τo «θαυματουργό κομποσχοίνι» του Γέροντα (Α΄ Μέρος)
– Τo «θαυματουργό κομποσχοίνι» του Γέροντα (Β΄ Μέρος)
– Τo «θαυματουργό κομποσχοίνι» του Γέροντα (Γ΄ Μέρος)
– Τo «θαυματουργό κομποσχοίνι» του Γέροντα (Δ΄ Μέρος)
– Τo «θαυματουργό κομποσχοίνι» του Γέροντα (Ε΄ Μέρος)
Τo «θαυματουργό κομποσχοίνι» του Γέροντα (ΣΤ΄ Μέρος)
Τo «θαυματουργό κομποσχοίνι» του Γέροντα (Ζ΄ Μέρος)