Της Ολυμπίας
αποκλειστικά για την katanixi.gr

«Νά ἐντρεπώμεθα τούς Ἀγγέλους, τούς Ἁγίους, καί μάλιστα τόν Ἄγγελον, τόν φύλακα τῆς ψυχῆς μας, ὁπού μᾶς βλέπει» (Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός)

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

ΙΔ΄ Μέρος

Ὅλοι ἐμεῖς οἱ πιστοί Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί σήμερα ζοῦμε μέσα στό χάος τῆς σύγχρονης κοινωνίας ὅπου κυριαρχεῖ ἡ σῆψις τῆς γενικευμένης ἁμαρτωλῆς καταστάσεως τῆς «Νέας Ἐποχῆς», ἡ ὁποία ὁδηγεῖ ἄμεσα στήν ἀποστασία τῶνἀνθρώπων ἀπό τόν Πανάγαθο Τριαδικό Θεό.

Γι’ αὐτό λοιπόν, σέ τούτους τούς χαλεπούς καί ἀποκαλυπτικούς καιρούς, ἄς εὐχηθοῦμε νά ἀναδείξει ὁ Θεός γνησίους ἱεραποστόλους. Οἱ ὁποῖοι ὅμως θάἔχουν καί τήν ἀνάλογη ζέουσα πίστη, ὡσάν αὐτή τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ.

Ἀλλά νά διατηροῦν ὁπωσδήποτε καί τήν παραδειγματική ἀγάπη τοῦ Ἰσαποστόλου καί Ἐθναποστόλου Ἁγίου Κοσμᾶ γιά τήν Κατήχηση τοῦ Ὀρθοδόξου Λαοῦ τοῦ Θεοῦ καί τήν ἐν μετανοία ἐπιστροφή ὅλου τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ πρός τήν Ὀρθόδοξη Πίστη καί Ὀρθόδοξη Παράδοση.

Σύμφωνα μέ τήν «Α´ Διδαχή» τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, ἀκοῦμε ἀκόμη καί σήμερα νά ἀντηχοῦν μέσα στήν ψυχή μας τά λόγια τοῦ Ἁγίου Ἱεραποστόλου μας, ὡς ἑξῆς:

Σιμά εἰς τά ἄλλα εὗρον καί τοῦτον τόν λόγον ὁπού λέγει ὁ Χριστός μας, «πώς δέν πρέπει κανένας Χριστιανός, ἄνδρας ἡ γυναίκα, νά φροντίζη διά τόν ἑαυτόν του μόνον πῶς νά σωθῆ, ἀλλά νά φροντίζη καί διά τούς ἀδελφούς του νά μή κολασθοῦν». (29)

Ἀκούωντας λοιπόν, ἀδελφοί μου, καί ἐγώ τοῦτον τόν γλυκύτατον λόγον ὁπού λέγει ὁ Χριστός μας, νά φροντίζωμεν καί διά τούς ἀδελφούς μας, μ᾿ ἔτρωγεν ἐκεῖνος ὁ λόγος μέσα εἰς τήν καρδίαν τόσους χρόνους, ὡσάν τό σκουλήκι ὁπού τρώγει τό ξύλον, τί νά κάμω καί ἐγώ στοχαζόμενος εἰς τήν ἀμάθειάν μου.

Ἐσυμβουλεύθηκα τούς πνευματικούς μου Πατέρας, ἀρχιερεῖς, πατριάρχας, τούς ἐφανέρωσα τόν λογισμόν μου, ἀνίσως καί εἶνε θεάρεστον τέτοιον ἔργον νά τό μεταχειρισθῶ.

Καί ὅλοι μέ π α ρ ε κ ί ν η σ α ν νά τό κάμω, καί μοῦ εἶπον πώς τέτοιον ἔργον καλόν καί ἅγιον εἶνε.

Μάλιστα παρακινούμενος ἀπό τόν Παναγιώτατον κύριον Σωφρόνιον, Πατριάρχην –νά ἔχωμεν τήν εὐχή του– καί λαμβάνωντας τάς ἁγίας του εὐχάς, ἄφησα τήν ἰδικήν μου προκοπήν, τό ἰδικόν μου καλόν, καί ἐβγήκα νά περιπατῶ ἀπό τόπον εἰς τόπον καί διδάσκω τούς ἀδελφούς μου.

Κῆρυξ ἀφιλάργυρος

Κάμνοντας ἀρχήν νά διδάσκω μου ἦλθεν ἕνας λογισμός ἐδῶ ὁπού περιπατῶ· νά ζητῶ ἄσπρα διότι ἤμην φιλάργυρος καί ἀγαποῦσα τά γρόσια, ναί, μά καί τά φλωρία περισσότερον, ὄχι ὡσάν τήν εὐγένιάν σας πού τά περιφρονεῖτε, ἤ δέν τά καταφρονεῖτε;

Μελετώντας πάλιν τό ἅγιον καί ἱερόν Εὐαγγέλιον, εὗρον καί ἄλλον λόγον ὁπού λέγει ὁ Χριστός μας· πώς χάρισμά σου ἔδωσα καί ἐγώ τήν Χάριν μου, χάρισμα νά τήν δώσῃς καί ἐσύ εἰς τούς ἀδελφούς σου.

Χάρισμα νά δ ι δ ά σ κ η ς, χάρισμα νά σ υ μ β ο υ λ ε ύ η ς, χάρισμα καί νά ἐ ξ ο μ ο λ ο γ ῆ ς.

Καί ἀνίσως καί ζητήσῃς νά πάρης τίποτε πληρωμήν διά τήν διδαχήν, ἤ πολλά ἤ ὀλίγα, ἤ ἕνα ἄσπρο, ἐγώ σέ θανατώνω καί σέ βάνω εἰς τήν Κόλασιν.

Ἀκούοντας καί ἐγώ, ἀδελφοί μου, αὐτόν τόν γλυκύτατον λόγον ὁπού λέγει ὁ Χριστός μας, χάρισμα νά δουλεύωμεν γιά τούς ἀδελφούς μας, εἰς τήν ἀρχήν μου ἐφάνη βαρύς ὁ λόγος, ὕστερον ὅμως μου ἐφάνη γλυκύτερος ὥσπερ μέλι καί κηρίον.

Καί ἐδόξασα καί δοξάζω χιλιάδες φορές τόν Χριστόν μου ὁπού μ᾿ ἐφύλαξε ἀπό τοῦτο τό πάθος τῆς φιλαργυρίας.

Καί μέ τήν χάριν τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Ἐσταυρωμένου καί Θεοῦ δέν ἔχω μήτε σακκούλα, μήτε σπίτι, μῆτες κασέλα, μήτε ἄλλο ράσο ἀπό αὐτό ὁπού φορῶ.

Ἀλλά ἀκόμη παρακαλῶ τόν Κύριόν μου μέχρι τέλους τῆς ζωῆς μου νά μέ ἀξιώση νά μήν ἀποκτήσω σ α κ κ ο ύ λ α.

Διότι ὡσάν κάμω ἀρχήν νά παίρνω ἄσπρα, εὐθύς ἔχασα τούς ἀδελφούς μου, καί δέν ἠμπορῶ καί τά δυό, ἤ τόν Θεόν ἤ τόν διάβολον.

Ἡ Ἁγία Τριάς

Τό γλυκύ τῆς Ὀρθοδοξίας κήρυγμα

Πρέπον καί εὔλογον εἶνε, Χριστιανοί μου, καθώς μανθάνομεν ἀπό τό ἅγιον Εὐαγγέλιον καί ἀπό τάς Θείας Γραφάς, ν᾿ ἀρχίζωμεν τήν διδασκαλίαν μας ἀπό τόν Θεόν.

Καί ὅταν τελειώσωμεν, νά εὐχαριστήσωμεν τόν Θεόν· ὄχι πώς εἶμαι ἄξιος ν᾿ ἀναφέρω τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ μου, ἀλλά ὁ Θεός καταδέχεται διά τήν εὐσπλαγχνίαν Του.

Ἀφήνομεν λοιπόν, ἀδελφοί μου, τάς φλυαρίας τῶν ἀσεβῶν, τῶν αἱρετικῶν, τῶν ἀθέων, καί λέγομεν μόνον ὅσα τό Πνεῦμα τό Ἅγιον ἐφώτισε τούς Ἁγίους Προφήτας, Ἀποστόλους καί Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας μας καί μᾶς τά ἔγραψαν.

Καί πάλιν ὄχι ὅλα νά τά εἰποῦμεν, διότι δέν εἶνε δυνατόν· θέλομεν χρόνους καί καιρούς· ἀλλά μερικά ὁπού φαίνονται ἀναγκαιότερα· καί ὅστις εἶνε φιλομαθής, ἄς ζητήσῃ νά μάθῃ καί τά ἐπίλοιπα.

Ὁ Πανάγαθος λοιπόν, ἀδελφοί μου, καί πολυέλεος Θεός εἶνε ἕνας, καί ὅποιος λέγει ὅτι εἶνε πολλοί θεοί, εἶνε διάβολος.

Εἶνε δέ καί Τριάς, Πατήρ, Υἱός καί Ἅγιον Πνεῦμα· μία φύσις, μία δόξα, μία βασιλεία, ἕνας Θεός.

Εἶνε δέ ἀκατάληπτος, Κύριος ἀνερμήνευτος, Παντοδύναμος, ὅλος φῶς, ὅλος χαρά, ὅλος εὐσπλαγχνία, ὅλος ἀγάπη.

Δέν ἔχομεν κανένα παράδειγμα νά παρομοιάσωμεν τήν Ἁγία Τριάδα, ἐπειδή καί δέν εὑρίσκεται ἄλλο εἰς τόν κόσμον.

Μά διά νά λάβη καί τήν π α ρ α μ ι κ ρ ή ν βοήθειαν ὁ νοῦς μας, φέρνουν μερικά παραδείγματα οἱ θεολόγοι τῆς Ἐκκλησίας.

Σιμά εἰς τά ἄλλα μᾶς φέρνουν καί τόν ἥλιον.

Ὁ ἥλιος ἠξεύρομεν ὅλοι πώς εἶνε ἕνας, ἕνας εἶνε καί ὁ Θεός· καί καθώς ὁ ἥλιος φωτίζει τοῦτον τόν κόσμον τόν αἰσθητόν, οὕτω καί ἡ Ἁγία Τριάς, ὁ Θεός, φωτίζει τόν νοητόν.

Εἴπομεν, ἀδελφοί μου, πῶς ὁ ἥλιος εἶνε ἕνας, μά εἶνε καί τρία μαζί· ἔχει ἀκτίνας, ὁπού ἔρχονται εἰς τά ὄμματά μας ὡσάν γραμμαί, ὡσάν κλωσταί· ἔχει καί φῶς, ὅπου ἐξαπλώνεται εἰς ὅλον τόν κόσμον.

Μέ τόν ἥλιον ὁμοιάζομεν τόν ἄναρχον Πατέρα, μέ τάς ἀκτίνας τόν συνάναρχον Υἱόν, καί μέ τό φῶς τό ὁμοούσιον Πνεῦμα.

Εἶνε καί ἄλλος τρόπος νά καταλάβετε τήν Παναγίαν Τριάδα.

Πῶς;

Νά ἐξομολογηθῆτε καθαρά, νά μεταλάβετε τά Ἄχραντα Μυστήρια μέ φόβον καί μέ εὐλάβειαν, καί τότε θά σᾶς φωτίση ἡ Χάρις τοῦ Παναγίου Πνεύματος νά καταλάβετε καλύτερα.

Αὐτήν τήν Παναγίαν Τριάδα ἡμεῖς οἱ εὐσεβεῖς καί Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί δοξάζομεν καί προσκυνοῦμεν· αὐτός εἶνε ὁ ἀληθινός Θεός, καί ἔξω ἀπό τήν Ἁγίαν Τριάδα ὅσοι λέγονται θεοί, εἶνε δαίμονες.

Καί ὄχι μόνον ἡμεῖς πιστεύομεν, δοξάζομεν, προσκυνοῦμεν τήν Ἁγίαν Τριάδα.

Ἀλλά ὡσάν τά ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ, καί ὡσάν τήν ἄμμον τῆς θαλάσσης, Προφῆται, Ἀπόστολοι, Μάρτυρες, Ἀσκηταί ἔχυσαν τό αἷμα των διά τήν ἀγάπην τῆς Ἁγίας Τριάδος καί ἠ γ ό ρ α σ α ν τόν Παράδεισον καί χαίρονται πάντοτε.

Ὁμοίως ἄνδρες καί γυναῖκες ἠρνήθησαν τόν κόσμον, ἐπῆγαν εἰς τάς ἐρήμους καί ἀσκήτευον εἰς ὅλην των τήν ζωήν, καί ἐπῆγαν εἰς τόν Παράδεισον.

Ἐπίσης ἄνδρες καί γυναῖκες ἔζησαν μέσα εἰς τόν κόσμον μέ σωφροσύνην καί παρθενίαν, μέ νηστείας, προσευχάς, ἐλεημοσύνας, μέ ἔργα καλά, καί ἐπέρασαν καί ἐδῶ καλά καί ἐπῆγαν εἰς τόν Παράδεισον νά χαίρωνται πάντοτε.

Ἡ πανταχοῦ παρουσία τοῦ Θεοῦ

Δέν εὑρίσκεται τόπος ὁπού νά λείπη ὁ Θεός.

Πρέπει καί ἡμεῖς οἱ εὐσεβεῖς Χριστιανοί, ὅταν θέλωμεν νά κάμωμεν καμμίαν ἁμαρτίαν, νά σ τ ο χ α ζ ώ μ ε θ α ὅτι ὁ Θεός εἶνε μέσα εἰς τήν καρδίαν μας, εἶνε πανταχοῦ παρών καί μᾶς βλέπει.

Νά ἐντρεπώμεθα τούς Ἀγγέλους, τούς Ἁγίους, καί μάλιστα τόν Ἄγγελον, τόν φύλακα τῆς ψυχῆς μας, ὁπού μᾶς βλέπει.

Ἀπό ἕνα μικρόν παιδίον ἐντρεπόμεθα, ὅταν θά κάμωμεν τήν ἁμαρτίαν, καί πῶς νά μήν ἐντρεπώμεθα ἀπό τόσους Ἁγίους καί Ἀγγέλους;

Ἀγαπᾶτε τόν Θεόν”.

Ἄς ἐνθυμούμαστε πάντοτε ἀδέλφια μου, ὅτι τό Θεόπνευστο πνευματικό ἔργο τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ στηρίζεται στήν δύναμιν πού ἔχει ὁ Πανάγιος Σταυρός καί τό ὄνομα τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Διότι σύμφωνα μέ τήν Θεοπαράδοτη «Διδαχή» τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ:

Μέ τόν Σταυρόν καί μέ τό «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ» ἰατρεύονται κάθε ἀρρωστεῖες.

Μέ τόν Σταυρόν καί μέ τό «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ» οἱ Ἀπόστολοι ἀναστοῦσαν νεκρούς καί ἰάτρευαν πάσαν ἀσθένειαν.

Μέ τόν Σταυρόν καί μέ τό «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ» ἀποστομώνει ὁ ἄνθρωπος κάθε αἱρετικόν.

Μέ τόν Σταυρόν καί μέ τό «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ» ἁγιάζει ὁ ἄνθρωπος καί πηγαίνει εἰς τόν Παράδεισον, νά χαίρεται καί νά εὐφραίνεται ὡσάν οἱ Ἄγγελοι”.

Ἀμήν, γένοιτο!

Συνεχίζεται…

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Δείτε σχετικά:
– Tο Θεόπνευστο έργο του Εθναποστόλου Κοσμά του Φιλοθεΐτου (Α΄ Μέρος, Β΄Γ΄Δ΄, Ε΄Ζ΄Η΄, Θ΄, Ι΄, ΙΑ΄, ΙΒ΄, ΙΓ΄)