Της Ολυμπίας
αποκλειστικά για την katanixi.gr

Τόν Χριστόν μας παρακαλῶ νά μέ δυναμώση νά νικήσω τούς τρεῖς ἐχθρούς: «Τόν κόσμον, τήν σάρκα καί τόν διάβολον» (Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός)

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

ΙΓ΄ Μέρος

Ὁ Πατροκοσμᾶς δίκαια χαρακτηρίστηκε ἀπό τήν ἐκκλησιαστική ἱστορία ὡς ὁ μέγιστος Ἕλληνας πατριώτης τοῦ νεοελληνικοῦ ἔθνους μετά ἀπό τήν ἅλωση τῆς Πόλης. Ἀλλά ταυτόχρονα καί ὡς ὁ μεγάλος διδάσκαλος τοῦ Γένους. Διότι ἐξακολουθεῖ νά εἶναι ἕως καί σήμερα ὁ Ἅγιος Πατέρας τῆς Φιλοκαλικῆς ἀναγεννήσεως τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἀνατολῆς, ὅπως καί ὁ νέος Ὁμολογητής τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας.

Ὁ Πατροκοσμᾶς ὑπῆρξε ἕνας πολύ μεγάλος Προφήτης ἀλλά ταυτόχρονα ἦταν ἕνας πολύ μεγάλος θαυματουργός μεγαλομάρτυρας τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας.

Οἱ προφητεῖες τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ εἶναι ἄξιες μεγάλης προσοχῆς, διότι οἱ περισσότερες ἀπό αὐτές ἤδη ἐκπληρώθηκαν στό ἀκέραιο μέσα στήν καθημερινή ζωή.

Ἑνῶ κάποιες ἄλλες ἀκόμη ἀναμένουν τήν κατάλληλη χρονική στιγμή γιά νά ἐκπληρωθοῦν καί σύμφωνα πάντα μέ τόν διορισμένο καιρό, ἀπό τόν Πανάγαθο Τριαδικό Θεό.

Τόσο τό Προφητικό ὅσο καί τό Ἱεραποστολικό χάρισμα τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ, ἀποδεικνύουν μέσα ἀπό τήν βιωματική ἐμπειρία τῆς «ἐν Χριστῶ Ζωῆς» του, τήν Θεοδίδακτη ἀγάπη του καί τό φιλανθρωπικό ἔργο τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ.

Πράγματι ὅλες αὐτές οἱ ἀρετές καί τά χαρίσματα ἀναδεικνύουν τοῦτον τόν ἐξόχως σπουδαῖον καί Θεοφόρο πνευματικόν ἄνδρα, ὁ ὁποῖος ἔζησε στά πικρότατα χρόνια τῆς ζοφερῆς σκλαβιᾶς.

Ὁ Πατροκοσμᾶς, ὡς ἀγωνιστής, μεγαλομάρτυρας καί ὁμολογητής τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεώς μας, εἶναι ὄντως «ὁ ἡρωικώτερος τῶν ἁγίων καί ὁ ἁγιώτερος τῶν ἡρώων».

Ἐμεῖς αὐτόν τόν Ἅγιον τῆς Ἐκκλησίας μας, τόν ἔχουμε ὡς πρότυπο τοῦ ἁγιοπνευματικοῦ εὐαγγελικοῦ ἤθους τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας.

Ἀλλά τόν ἔχουμε βαθιά στήν συνείδησή μας καί ὡς ἀληθινό Πατέρα τοῦ ἔθνους μας.

Καθώς μέσα ἀπό τίς Θεοπαράδοτες «Διδαχές» του, ὡς Καθοδηγητής, ὅπως καί ὡς ἐνσαρκωτής τοῦ αὐθεντικοῦ ἑλληνοχριστιανικοῦ ἰδεώδους γιά τήν ἐθνική μας ἑνότητα γίνεται πράγματι μοναδικός καί εἶναι ὁ γνήσιος Πνευματικός μας Πατέρας.

Ἄς ἐνθυμηθοῦμε αὐτές τίς «Διδαχές» τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ:

Διδαχή Α´

Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς διδάσκων

Ἡ ἐνανθρώπησις τοῦ Θεοῦ Λόγου

Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός καί Θεός, ἀδελφοί μου, ὁ γλυκύτατος αὐθέντης καί Δεσπότης, ὁ ποιητής τῶν Ἀγγέλων καί πάσης νοητῆς καί αἰσθητῆς κτίσεως. (28)

Παρακινούμενος ὁ Κύριος ἀπό τήν πολλήν του ἀγαθότητα ὁπού ἔχει εἰς τό γένος μας, σιμά εἰς ἄπειρα χαρίσματα ὁπού μᾶς ἐχάρισε καί μᾶς χαρίζει καθ᾿ ἑκάστην ἡμέραν καί ὥραν καί στιγμήν.

Ἐκαταδέχθη καί ἔγινε καί τέλειος ἄνθρωπος ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καί ἀπό τά καθαρώτατα αἵματα τῆς Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καί Ἀειπαρθένου Μαρίας.

Διά νά μᾶς κάμη νά ἔβγωμεν ἀπό τάς χεῖρας τοῦ διαβόλου, καί νά μᾶς κάμῃ υἱούς καί κληρονόμους τῆς Βασιλείας Του.

Νά χαίρωμεν πάντοτε εἰς τόν Παράδεισον μαζί μέ τούς Ἀγγέλους καί νά μή καιώμεθα εἰς τήν Κόλασιν μέ τούς ἀσεβεῖς καί τούς διαβόλους.

Τό ἔργον τῶν Ἀποστόλων

Καθώς ἕνας ἄρχοντας ἔχει ἀμπέλια καί χωράφια καί βάνει ἐργάτας, οὕτω καί ὁ Κύριος ὡσάν ἕνα ἀμπέλι ἔχει ὅλον τόν κόσμον.

Καί ἐπῆρε δώδεκα Ἀποστόλους, καί τούς ἔδωκεν τήν Χάριν του καί τήν εὐλογία του, καί τούς ἔστειλεν εἰς ὅλον τόν κόσμον νά διδάξουν τούς ἀνθρώπους πῶς νά ζήσουν καί ἐδῶ καλά, εἰρηνικά, καί ἠγαπημένα.

Καί μετά ταῦτα νά πηγαίνουν εἰς τόν Παράδεισον, νά χαίρωνται πάντοτε.

Νά μετανοοῦν, νά πιστεύουν καί νά βαπτίζωνται εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, καί νά ἔχουν τήν ἀγάπην εἰς τόν Θεόν καί εἰς τόν ἀδελφόν των.

Καί εἰς ὅποιαν χώραν πηγαίνουν οἱ Ἀπόστολοι καί τούς δέχονται οἱ ἄνθρωποι, τούς παρήγγειλεν ὁ Κύριος νά εὐλογοῦν τήν χώραν ἐκείνην.

Εἰς ὅποιαν χώραν πάλιν πηγαίνουν οἱ Ἀπόστολοι καί δέν τούς δέχονται, τούς παρήγγειλεν ὁ Κύριος νά τινάζουν καί τά τσαρούχια των καί νά φεύγουν.

Ἔτσι οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι λαμβάνοντας τήν Χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὡς φρόνιμοι καί πιστοί δοῦλοι τοῦ Χριστοῦ μας, ἔτρεξαν ὡσάν ἀστραπή εἰς ὅλον τόν κόσμον.

Μέ ἐκείνην τήν Χάριν ἰάτρευον τυφλούς καί κωφούς καί λεπρούς καί δαιμονισμένους, καί τό μεγαλύτερον μέ τό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ μας ἐπρόσταζον τούς νεκρούς καί ἀνεσταίνοντο.

Καί εἰς ὅποιαν χώραν ἐπήγαινον οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι καί τούς ἐδέχοντο οἱ ἄνθρωποι, τούς ἔκαμνον Χριστιανούς, ἐχειροτόνουν ἀρχιερεῖς καί ἱερεῖς, συνέστηναν Ἐκκλησίας, καί εὐλογοῦσαν τήν χώραν ἐκείνην.

Καί ἐγίνετο ἕνας ἐπίγειος Παράδεισος, χαρά καί εὐφροσύνη, κατοικία τῶν Ἀγγέλων, κατοικία τοῦ Χριστοῦ μας.

Εἰς ὅποιαν χώραν πάλιν ἐπήγαινον καί δέν τούς ἐδέχοντο οἱ ἄνθρωποι, τούς παρήγγειλε νά τινάζουν τά ὑποδήματά των.

Καί ἔμενεν εἰς ἐκείνην τήν χῶραν κατάρα καί ὄχι εὐλογία, κατοικία τοῦ διαβόλου καί ὄχι τοῦ Χριστοῦ μας.

Ἡ ἰδική του καταγωγή καί ἀποστολή

Πρέπον καί εὔλογον εἶνε ἕνας διδάσκαλος, ὅταν θέλῃ νά διδάξῃ, νά ἐξετάζῃ πρῶτον τί ἀκροατάς ἔχει, ὁμοίως καί οἱ ἀκροαταί νά ἐξετάζουν τί διδάσκαλος εἶνε.

Καί ἐγώ ἀδελφοί μου, πού ἠξιώθην καί ἐστάθηκα εἰς αὐτόν τόν ἅγιον τόπον τόν ἀποστολικόν, διά τήν εὐσπλαγχνίαν τοῦ Χριστοῦ μας, ἐξέτασα καί ἔμαθα:

Πρῶτον διά λόγου σας καί ἔμαθα πώς μέ τήν Χάριν τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ καί Θεοῦ, δέν εἶσθε μόνον Ἕλληνες, δέν εἶσθε ἀσεβεῖς, αἱρετικοί καί ἄθεοι.

Ἀλλ᾿ εἶσθε εὐσεβεῖς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, πιστεύετε καί εἶσθε βαπτισμένοι εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, καί εἶσθε τ έ κ ν α καί θ υ γ α τ έ ρ ε ς τοῦ Χριστοῦ μας.

Καί ὄχι μόνον δέν εἶμαι ἄξιος νά σᾶς διδάξω, ἀλλά μήτε τά ποδάρια σας νά φιλήσω. Διότι ὁ καθένας ἀπό λόγου σας εἶνε τ ι μ ι ώ τ ε ρ ο ς ἀπ᾿ ὅλον τόν κόσμον.

Πρέπει δέ νά ἠξεύρετε καί ἡ εὐγένειά σας διά λόγου μου, τό ἠξεύρω, πώς ἄλλοι σᾶς λέγουν ἄλλα, ὅμως ἀνίσως καί θέλετε νά μάθετε τήν πᾶσαν ἀλήθειαν ἐγώ σᾶς τήν λέγω.

Ἡ πατρίδα μου ἡ ψεύτικη, ἡ γήϊνος καί ματαία, εἶνε ἀπό τοῦ ἁγίου Ἄρτης (ἀνήκει στήν Μητρόπολη Ἄρτης) καί ἀπό τήν ἐπαρχίαν Ἀπόκουρο.

Ὁ πατήρ μου, ἡ μήτηρ μου, τό γένος μου, εὐσεβεῖς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί.

Εἶμαι λοιπόν καί ἐγώ, ἀδελφοί μου ἄνθρωπος ἁμαρτωλός, χειρότερος ἀπό ὅλους· εἶμαι ὅμως δοῦλος τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ Ἐσταυρωμένου καί Θεοῦ.

Ὄχι πῶς εἶμαι ἄξιος νά εἶμαι δοῦλος τοῦ Χριστοῦ, ἀλλ᾿ ὁ Χριστός μου μέ καταδέχεται διά τήν εὐσπλαχνίαν Του.

Τόν Χριστόν μας λοιπόν, ἀδελφοί μου, πιστεύω, δοξάζω καί προσκυνῶ.

Τόν Χριστόν μας παρακαλῶ νά μέ καθαρίσῃ ἀπό κάθε ἁμαρτίαν ψυχικήν καί σωματικήν.

Τόν Χριστόν μας παρακαλῶ νά μέ δυναμώση νά νικήσω τούς τρεῖς ἐχθρούς: «Τόν κόσμον, τήν σάρκα καί τόν διάβολον».

Τόν Χριστόν μας παρακαλῶ νά μέ ἀξιώσῃ νά χύσω καί ἐγώ τό αἷμα μου διά τήν ἀγάπην του, καθώς τό ἔχυσε καί Ἐκεῖνος διά τήν ἀγάπην μου.

Ἀνίσως, ἀδελφοί μου, καί ἦτο δυνατόν νά ἀνεβῶ εἰς τόν Οὐρανόν, νά φωνάξω μίαν φωνήν μεγάλην, νά κηρύξω εἰς ὅλον τόν κόσμον:

«Πώς μόνος ὁ Χριστός μας εἶνε Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ, καί Θεός ἀληθινός, καί ζωή τῶν πάντων, ἤθελα νά τό κάμω τοῦτο τό μικρόν, καί περιπατῶ ἀπό τόπον εἰς τόπον, καί διδάσκω τούς ἀδελφούς μου τό κατά δύναμιν, ὄχι ὡς διδάσκαλος, ἀλλ᾿ ὡς ἀδελφός.

Διδάσκαλος μόνον ὁ Χριστός μας εἶνε».

Κλῆσις διά τό κήρυγμα

Πόθεν παρεκινήθην, ἀδελφοί μου, θέλω νά σᾶς φανερώσω τήν αἰτίαν.

Ἀναχωρῶν ἀπό τήν πατρίδα μου πρό πενήντα ἐτῶν, ἐπεριπάτησα τόπους πολλούς, κάστρα, χώρας, καί χωριά.

Καί μάλιστα εἰς Κωνσταντινούπολιν, καί περισσότερον ἐκάθησα εἰς τό Ἅγιον Ὄρος, δεκαεπτά χρόνους, καί ἔκλαιον διά τάς ἁμαρτίας μου.

Σιμά εἰς τά ἄπειρα χαρίσματα ὅπου μοῦ ἐχάρισεν ὁ Κύριός μου, μέ ἠξίωσε καί ἔμαθα ὀλίγα γράμματα Ἑλληνικά, ἔγινα καί καλόγηρος.

Μελετώντας τό ἅγιον καί ἱερόν Εὐαγγέλιον εὗρον μέσα πολλά καί διάφορα Θεῖα νοήματα.

Τά ὁποῖα εἶνε ὅλα μαργαριτάρια, διαμάντια, θησαυρός, πλοῦτος, χαρά, εὐφροσύνη, ζωή αἰώνιος”.

Ἄς ἐνθυμούμαστε πάντοτε ἀδέλφια μου, ὅτι τό Θεόπνευστο πνευματικό ἔργο τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ στηρίζεται στήν δύναμιν πού ἔχει ὁ Πανάγιος Σταυρός καί τό ὄνομα τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Διότι σύμφωνα μέ τήν Θεοπαράδοτη «Διδαχή» τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ:

Μέ τόν Σταυρόν καί μέ τό «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ» ἰατρεύονται κάθε ἀρρωστεῖες.

Μέ τόν Σταυρόν καί μέ τό «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ» οἱ Ἀπόστολοι ἀναστοῦσαν νεκρούς καί ἰάτρευαν πάσαν ἀσθένειαν.

Μέ τόν Σταυρόν καί μέ τό «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ» ἀποστομώνει ὁ ἄνθρωπος κάθε αἱρετικόν.

Μέ τόν Σταυρόν καί μέ τό «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ» ἁγιάζει ὁ ἄνθρωπος καί πηγαίνει εἰς τόν Παράδεισον, νά χαίρεται καί νά εὐφραίνεται ὡσάν οἱ Ἄγγελοι”.

Ἀμήν, γένοιτο!

Συνεχίζεται…

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Δείτε σχετικά:
– Tο Θεόπνευστο έργο του Εθναποστόλου Κοσμά του Φιλοθεΐτου (Α΄ Μέρος, Β΄Γ΄Δ΄, Ε΄Ζ΄Η΄, Θ΄, Ι΄, ΙΑ΄, ΙΒ΄)