Ποίημα της Χριστίνας Τράντζα

“Κυρία τῶν Ἀγγέλων,
Δέσποινα Παναγία,
Ἁγνή Παρθένε Θεοτόκε,
δῶσε Σέ παρακαλῶ σ’ ὅλα
τά πνευματικά παιδιά μου
«τά δῶρα τοῦ Οὐρανοῦ»!

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Στόν τάφο τοῦ Ἁγίου Γέροντα
ταπεινά κι’ ἀληθινά
θέλω νά προσκυνήσω.
Μέ μιά ἀγκαλιά λουλούδια
ἀπό εὐωδιαστές «Μανώλιες»
στό χρῶμα τοῦ Οὐρανοῦ,
νἄρθω νά τοῦ χαρίσω
καί στό ἁγιασμένο χῶμα του
μέ εὐλάβεια περισσή
ἐπάνω ἐκεῖ νά τίς ἀφήσω.

Ἐπεθύμησα ν’ ἀκούσω
τήν γλυκειά φωνή του
μέσα ἀπ’ τό κήρυγμά του.
Κι’ ἐμένα νά μοῦ ψάλλει
ἐκεῖνο τό γλυκύτατο
Δοξαστικό τῶν Αἶνων:
«Ὁ τῶν Ἀνάκτων
Ἄναξ καί Θεός…»
καί μέσα στήν καρδιά μου
μέ τήν Χάρη του, νά βάλλει
ὁλόκληρο τόν Οὐρανό!

Καί τοῦτο ἀκόμη πάλι,
λέγει ἡ ἄδολη καρδιά του:
«Τῶν ἁγίων Πατέρων
ὁ χορός, ἐκ τῶν
τῆς οἰκουμένης περάτων
συνδραμών, Πατρός, καί Υἱοῦ,
καί Πνεύματος ἁγίου,
μίαν οὐσίαν ἐδογμάτισε
καί φύσιν,
καί τό Μυστήριον
τῆς Θεολογίας,
τρανῶς παρέδωκε
τῇ Ἐκκλησίᾳ·»…

«…Χαίρετε, δογμάτων
τῶν Θείων θεμέλιοι ἀῤῥαγεῖς,
φίλοι τοῦ Χριστοῦ,
σκεύη τίμια.
Πάρεστε μέσον
ἡμῶν ἀοράτως,
καταξιοῦντες
δωρεῶν ἀΰλων,
τούς τήν ἡμῶν ἑορτήν,
εὐφημοῦντας ᾄσμασι»!!!

Ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ
ἀναπληρώνει αὐτό
πού δέν μπορεῖ πιά
οὐσιωδῶς νά κάνει
μόνος του ὁ ἄνθρωπος.

Μέ τήν ὀρθή Πίστη 
τήν μόνη ἀληθινή
βιώνουμε τήν ἔνθεη ζωή 
καί μέ τήν ὑπακοή,
ζοῦμε πάνω στή γῆ, 
ὡσάν τά μέλλοντα αἰώνια
Παραδεισένια χρόνια, 
λέγει στά κηρύγματά του: 

«Πίστη πώς κάθε ἐντολή
πού μᾶς ἔδωσε ὁ Κύριος,
εἶναι γιά τή σωτηρία μας·
ἀπροϋπόθετη ὑπακοή
σέ κάθε μία πρός μία
ἀπό τίς Ἁγίες ἐντολές Του».

Ὁ Παράδεισος τοῦ δόθηκε
στόν Ἅγιο Γέροντά μας,
ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ.
Ἡ «Τελεία Ὑπακοή» του 
δοσμένη ἦταν στόν Θεό!
Καί ἡ ταπεινή ὑπακοή
στόν Ἅγιο Γέροντά του!
Ὤ, αὐτή ἡ «Ἁγία Ὑπακοή» 
τοῦ δώρισε στήν ψυχή
τήν καρδιακή εὐχή 
κι’ ἄνοιξε τά φτερά του…!

Καί μόνον ἡ ὑπακοή του
μᾶς μιλᾶ καί πάλιν λέγει:
«Καί πᾶν ὅ,τι ἄν ποιῆτε
ἐν λόγῳ ἤ ἐν ἔργῳ,
πάντα ἐν ὀνόματι Κυρίου Ἰησοῦ,
εὐχαριστοῦντες τῷ Θεῷ!
«Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἔνεκεν»!!!

Ἅγιε Γέροντά μου
ἄς ἔχω τήν εὐχή σου,
δώσ’ μου τήν ἄμετρη χαρά
νά εἶμαι παντοτινά μαζί σου,
τόν «πλοῦτον ἡμῖν τῶν
ἀγαθῶν κομίζουσα».

Θέλω καί ἐγώ τόσο
πολύ αὐτό ν’ ἀκούσω
μέσα ἀπό τήν ψυχή σου
τό «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ…
Στό ἔλεός Σου, στήν εὐσπλαχνία Σου»,
συγχώρεσε τά παιδιά μου,
διότι «ἔφθασε ὁ καιρός,
ἡ τῶν πνευματικῶν
ἀγώνων ἀρχή, καί
ἡ κατά τῶν δαιμόνων νίκη».

Μέ τήν πιό θερμή
παράκλησή του
πρός τήν Παναγία
Μητέρα καί Παρηγορήτρια
καί μέ τόν Ἀρχαγγελικό
χαιρετισμό νά βγαίνει
ἀπ΄τά βάθη τῆς ψυχῆς του:
«Χαῖρε, Κεχαριτωμένη Μαρία,
ὁ Κύριος μετά σοῦ·
…ὅτι Σωτῆρα ἔτεκες
τῶν ψυχῶν ἡμῶν».

Κυρία τῶν Ἀγγέλων,
Δέσποινα Παναγία,
Ἁγνή Παρθένε Θεοτόκε,
δῶσε Σέ παρακαλῶ σ’ ὅλα
τά πνευματικά παιδιά μου
«τά δῶρα τοῦ Οὐρανοῦ»!

Ἀμήν, γένοιτο!

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra