Επικαιρότητα

Τα «άγρια» Ιεροσόλυμα

εικόνα άρθρου: Τα «άγρια» Ιεροσόλυμα

Ἄρθρο τοῦ πρωτοπρ. Νικολάου Μανώλη

Ὅταν ἡ αἵρεση εἰσῆλθε στό Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων…*

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr


Τά «ἄγρια» Ἱεροσόλυμα

Γράφει ὁ π.Νικόλαος Μανώλης

Ἡ ἀρχή τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἱεροσολύμων εἶναι ἡ ἀρχή τῆς Μίας Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, διότι στά Ἱεροσόλυμα ἐκτυλίχθηκε τό ἔργο γιά τή σωτηρία τῶν ἀνθρώπων, καί μετά τήν Ἀνάληψη τοῦ Σωτήρα Ἰησοῦ Χριστοῦ συγκροτήθηκε ἡ πρώτη χριστιανική κοινότητα. Ἡ ἐγκαθίδρυση τοῦ χριστιανισμοῦ καί ἡ διάδοσή του, ἡ προσπάθεια νά κρατηθεῖ ἡ φλόγα τῆς χριστιανοσύνης ἀναμμένη ἀνά τούς αἰῶνες, χρειάστηκε κόπο καί μόχθο. Ἡ Ἐκκλησία διώχθηκε ἀπό τούς Ἰουδαίους. Οἱ Ἀπόστολοι τοῦ Κυρίου φυλακίστηκαν καί δικάστηκαν.Ἡ χριστιανική καί ιερή «χούφτα» τῆς Ἱερουσαλήμ δεινοπάθησε ἀπό τό μῖσος τῶν Φαρισαίων. Οἱ ἀλληλοκτονίες τῶν Ἰουδαίων καί τῶν Ἐθνικῶν ἐπέτρεψαν καί τή σφαγή ἀρκετῶν χριστιανῶν ἀπό τούς Ἐθνικούς, οἱ ὁποῖοι θεωροῦσαν τόν Χριστιανισμό ὡς παραφυάδα τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ. Μέσα στήν ταραχή τῶν ἐπιθέσεων, ἡ Ἐκκλησία τῶν Ἱεροσολύμων ζοῦσε μέρες διώξεων. Οἱ χριστιανοί, ἐπειδή ἔγιναν θεατές τῶν φρικαλεοτήτων πού προκάλεσε ἡ ἐξέγερση τῶν Ἰουδαίων, ἐγκατέλειψαν τήν Ἱερουσαλήμ καί πῆγαν στήν Πέλλα (βρισκόταν στήν ἀριστερή ὄχθη τοῦ Ἰορδάνη Ποταμοῦ καί εἶχε τό ὄνομα τῆς ἀρχαίας πρωτεύουσας τῆς Μακεδονίας). Ἡ ἅγια πόλη τοῦ Θεοῦ, μετατράπηκε σέ ἕνα ἐρείπιο πού τήν «κοσμοῦσε» ὁ κατεστραμμένος ναός τοῦ Σολομῶντος. Ὁ διωγμός τῆς Ἐκκλησίας συνεχίστηκε. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ἀποτέλεσε ὁ Ἅγιος Προκόπιος, ὁ ὁποῖος, ἀφοῦ ὁδηγήθηκε στή φυλακή μαζί μέ Ἐπισκόπους καί κληρικούς, μαρτύρησε.

Ἡ ἐπακόλουθη ταραχή, προῆλθε ἀπό τήν αἵρεση τοῦ Ἀρείου. Γνωρίζουμε ὅτι ἡ προσπάθεια τοῦ Ἀρείου νά μιάνει τή Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία, βρῆκε ἔδαφος στήν Ἱερουσαλήμ. Μετά τά ἐγκαίνια τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, μερικοί ἀρειανοί ὑπό τήν ἡγεσία τοῦ Μητροπολίτου Καισαρείας τῆς Παλαιστίνης Εὐσεβίου, προέβησαν σέ Σύνοδο γιά τήν ἀθώωση τοῦ Ἀρείου (στήν πράξη αὐτή παρασύρθηκε καί ὁ Ἐπίσκοπoς τῶν Ἱεροσολύμων Μάξιμος). Ἐνῷ ὁ Μέγας Ἀθανάσιος θεωρούνταν ὕποπτος ἀπό τούς ἀρειανίζοντες, ὁ Ἄρειος ὡς δῆθεν ὀρθόδοξος, μετά τήν ἀθώωσή του στήν Ἱερουσαλήμ, ἑτοιμαζόταν ἐπισήμως νά εἰσέλθει στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Τό ὅραμά του αὐτό, δέν πραγματοποιήθηκε, διότι, ἀφοῦ τόν ἔδιωξαν ἀπό τήν Ἀλεξάνδρεια, κατέφυγε στήν Κωνσταντινούπολη καί πρίν πετύχει τό σχέδιό του, βρῆκε οἰκτρό θάνατο.

Ἄλλο ἕνα πλῆγμα πού βίωσε ἡ Ἱερουσαλήμ, προῆλθε ἀπό τήν αἱρετική διδασκαλία τοῦ Ὠριγένη καί ἔπειτα ἀπό τήν αἱρετική διδασκαλία τοῦ μοναχοῦ Πελαγίου, ὁ ὁποῖος εἰσήγαγε τόν πελαγιανισμό σύμφωνα μέ τόν ὁποῖο, ὁ ἄνθρωπος σώζεται ἀπό τά δικά του ἔργα δίχως τή Θεία Χάρη. Ἤδη πρίν ἀπό τή λήξη τῶν ἐργασιῶν γιά τή Δ΄ Οἰκουμενική Σύνοδο, καλλιεργήθηκε τό ἔδαφος ἀπό κάποιους κακόδοξους ὅτι δῆθεν ἡ Σύνοδος ἀποδέχθηκε τόν Νεστοριανισμό. Μάλιστα, ἕνας φανατικός Μονοφυσίτης μοναχός, ἀποφάσισε νά διαδώσει ψευδεῖς, ἀλλά εὐλογοφανεῖς, φῆμες πού ἀφοροῦσαν τή Δ΄ Οἰκουμενική Σύνοδο, ὥστε νά καταλάβει τόν Πατριαρχικό θρόνο. Ὁ μονοφυσίτης Θεοδόσιος ἔσπειρε τήν ἀνομία καί πολλοί ὀρθόδοξοι Ἐπίσκοποι ἀντικαταστάθηκαν ἀπό αἱρετικούς καί διαπράχθηκαν φόνοι ἐντός καί ἐκτός τῆς Ἱερουσαλήμ. Δέν ὑπέφεραν μόνο οἱ ἄνδρες κληρικοί, ἀλλά καί οἱ γυναῖκες τῆς Ἱερουσαλήμ ὑπέφεραν ἀπό τόν ραδιοῦργο αὐτό ἄνθρωπο.

Μέ τήν ἀραβική κατάκτηση τῆς Παλαιστίνης, ἡ Ἐκκλησία τῶν Ἱεροσολύμων καταγράφηκε γιά πρώτη φορά νά κυβερνᾶται ἀπό ἀλλόθρησκη πολιτική ἡγεσία. Ἀργότερα ἔπεσε λοιμός καί ἐκτός ἀπό τόν λοιμό σημειώθηκαν καί ἐμφύλιες διαμάχες μέσῳ τῶν ὁποίων κακοποιήθηκαν καί χριστιανοί. Τό 786 εἶχαν κατασφαγιαστεῖ κάποιοι μοναχοί τοῦ Ἁγίου Σάββα. Στίς 14 Ἀπριλίου 789 μαρτύρησε ὁ Ἅγιος Χριστόφορος. Στά χρόνια τῆς ἀραβικῆς κατάκτησης τῆς Παλαιστίνης φονεύθηκε πλῆθος χριστιανῶν ἀπό τούς Σαμαρεῖτες καί ἀπό τούς Ἰουδαίους. Μετά ἀπό ἐπανειλημμένες ἑφόδους, ἡ ἁγία Πόλη καταλήφθηκε ἔχοντας ὑποστεῖ ἀπερίγραπτες καταστροφές. Ὁ ναός τῆς Ἀναστάσεως ἦταν πλέον ἐρείπιο. Πολλοί ναοί καί μοναστήρια ἐντός καί ἐκτός τῆς Ἱερουσαλήμ, καταστράφηκαν. Οἱ χριστιανοί σφαγιαζόντουσαν θηριωδῶς καί σέ ὁποιοδήποτε μέρος. Οἱ αἰχμάλωτοι ἀγοράζονταν ἀπό τούς Ἰουδαίους, ὥστε νά βασανιστοῦν καί αὐτοί. Χωρίς οἶκτο σφαγιάστηκαν ἀπό τούς βάρβαρους Πέρσες καί οἱ μοναχοί τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Σάββα. Ὁ Πατριάρχης Ζαχαρίας, αἰχμαλωτίστηκε. Συνέβη μία στ’ ἀλήθεια φοβερή καταστροφή καί ἡ δοξασμένη πόλη ἔμοιαζε μέ πεδίο μάχης.

Μερικούς αἰῶνες ἀργότερα, τά δεινά τῆς Ἱερουσαλήμ δέν εἶχαν τέλος. Τήν ἐποχή πού οἱ Πάπες ἐπεδίωκαν νά γίνουν οἱ ἀρχηγοί τῆς χριστιανοσύνης, ἄσκησαν ἕνα θρησκευτικό φανατισμό πού διέπραξε κτηνωδίες. Ὑποσχέθηκαν μία δῆθεν ἄφεση τῶν ἁμαρτημάτων καί ἔτσι δόθηκε ἡ ἐκκίνηση τοῦ τραγικοῦ «ἱεροῦ πολέμου». Σημειώθηκε ἡ ἅλωση τῆς Ἱερουσαλήμ ἀπό τούς Σταυροφόρους. Ἡ πανωλεθρία τῆς Ἱερουσαλήμ ἐπισφαγίσθηκε ἀπό ἀναρίθμητες ἐγκληματικές ἐνέργειες. Οἱ Σταυροφόροι προχώρησαν στήν παράνομη κατάργηση τοῦ ὀρθόδοξου Πατριαρχείου μέ τήν ἐκλογή Λατίνου Πατριάρχη. Οἱ ἴδιοι οἱ δυτικοί ἱστορικοί ἀναφέρουν ὅτι οἱ Λατῖνοι εἶχαν ὡς πρῶτο ἔργο νά καταλάβουν τά «κλειδιά» τοῦ ἁγίου Τάφου. Οἱ Σταυροφόροι ἀντικατέστησαν τήν Ἁγιοταφίτικη Ἀδελφότητα, πού διέμενε στό Ναό τῆς Ἀναστάσεως καί τελοῦσε σ’ αὐτόν τίς ἀκολουθίες, μέ λατινικό ἁγιοταφίτικο τάγμα. Σταδιακά κατέλαβαν καί ἄλλα μοναστήρια ἐντός καί ἐκτός τῶν Ἱεροσολύμων, ὅπως τῆς Σιών, τοῦ Ὅρους τῶν Ἐλαιῶν, τῆς Ἁγίας Ἄννας, τῆς Βηθανίας, τῆς Μονῆς τοῦ Σταυροῦ. Οἱ ἀμπελῶνες παραχωρήθηκαν στούς Λατίνους μοναχούς του ἁγίου Τάφου.

Ἐν κατακλεῖδι, αὐτά εἶναι μερικά σταχυολογήματα τῶν δεινῶν πού ὑπέστη ἡ ἁγία Πόλη. Πέρασε μέσα ἀπό τίς συμπληγάδες τῶν αἱρέσεων καί τῶν βασάνων, καί ὅμως, πάντα ὑπῆρχαν οἱ χριστιανοί ὀρθόδοξοι στυλοβάτες νά ὑπερνικήσουν τό κακό. Στά Ἱεροσόλυμα ἄφησαν τή σφραγῖδα τῆς χριστιανοσύνης πλεῖστοι ἄνδρες μέ φρόνημα ἀνδρεῖο. Χαρακτηριστικά παραδείγματα ἀποτέλεσαν οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι, ὁ Ἅγιος Ἰάκωβος ὁ Ἀδελφόθεος, ὁ Ἅγιος Κύριλλος, ὁ Ὅσιος Εὐθύμιος ὁ Μέγας, οἱ Ἅγιοι Σάββας καί Θεοδόσιος, ὁ Ὅσιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός καί πληθώρα ἄλλων ἁγιασμένων μορφῶν.

Οἱ πνευματικοί δεσμοί τῶν Ἱεροσολυμιτῶν μέ τό «μικρόν ποίμνιον» (Λουκ. 12, 32) πού ἔμελλε ὁ Κύριος νά δώσει τή Βασιλεία Του, εἶναι ἰδιαίτερα ἰσχυροί. Ὅμως, ὅλη αὐτή ἡ ἐκκλησιαστική ἱστορία καί ἡ πνευματική παρακαταθήκη δέ λογίζεται καί δέν ἀξιοποιεῖται πρός πνευματική ὠφέλεια τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ πυρήνα τῶν Ἱεροσολύμων. Ὅλα δείχνουν ὅτι ἡ ἐκεῖ χριστιανική κοινότητα ἐπιδιώκει νά ἀπολέσει τό πατροπαράδοτο σέβας καί ὡς ὑπνωτισμένη ἀπό ἀγαπουλίστικα φιρμάνια, νά κοιμηθεῖ τόν «ὕπνο τοῦ δικαίου». Σήμερα τό ἐκκλησιαστικό γίγνεσθαι τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἱεροσολύμων φαίνεται ὅτι μιαίνεται ἀπό τά αἱρετικά «περιττώματα». Ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων δέν ἔχει σταματήσει νά μᾶς ἀποκαλύπτει τό ἔκπτωτο τῆς πίστης του. Ἡ ἁγία ἱστορία τῆς πόλης τῶν Παθῶν καί τῆς Ἀνάστασης τοῦ Κυρίου παραδίδεται ἀμαχητί στήν ἀδηφάγα κόλαση τῆς αἵρεσης. Οἱ ὑψηλά ἱστάμενοι τῶν Ἱεροσολύμων φροντίζουν καί ἐποικοδομοῦν μία ἀλληλέγγυα σχέση ψευτοαγάπης μέ τήν παπική Δύση, σπιλώνοντας τή μνήμη τῶν προπατόρων τους καί δημιουργώντας δαιμονικούς δεσμούς μακράν τῆς Ὀρθοδοξίας καί τῆς ἐν Χριστῷ κανονικότητας. Τά χώματα πού πατᾶνε οἱ ἀνίδεοι τιτλοῦχοι, εἶναι βαμμένα μέ τό αἷμα τῶν χριστιανῶν, τά κόκκαλα τῶν μαρτύρων τρίζουν καί βοοῦν «Ὀρθοδοξία», ὅμως ἡ δογματολογική ἀσχετοσύνη τῶν Ἱεροσολυμιτῶν Ἀρχιερέων ἔχει νεκρώσει τήν πνευματική τους καρδιά. Ἡ πρόσφατη εἴδηση, πού ἀποκαλύπτει ὅτι ὁ Λατῖνος Πατριάρχης τῶν Ἱεροσολύμων ἐπισκέφθηκε τό Ὀρθόδοξο Πατριαρχεῖο, προκαλεῖ δυσφορία. Ἀπευθύνθηκε λόγος γλοιώδης καί ἐγκωμιαστικός ἀπό τόν Ὀρθόδοξο Πατριάρχη, μέ σκοπό νά δοξαστεῖ τό βλάσφημο πρόσωπο τοῦ Λατίνου Πατριάρχη. Ἐπειδή, μερικοί κακόφρονες ἄνθρωποι εἶναι δέσμιοι μίας καθαρά πολιτικῆς στρατηγικῆς ἤ μίας πλάνας σωτηριολογικῆς θεώρησης, μποροῦν καί καπηλεύονται τούς ἀρχιερατικούς τους τίτλους γιά νά ἀκρωτηριάζουν τόν Λόγο τοῦ Θεοῦ, νά πράττουν ἀντικανονικά καί ἀντίχριστα, συμπαρασύροντας τά ἄβουλα πλήθη. Θά ἔπρεπε νά γνωρίζουν οἱ κακόδοξοι καί ὅσοι τούς προσκυνοῦν ἤ σιωποῦν ἤ μένουν ἄπραγοι στήν ἐκκλησιαστική ἀναρχία καί δογματολογική ἀνωμαλία τῶν Ἱεροσολύμων, ὅτι ἡ Ἐκκλησιαστική Ἱστορία γράφεται μία φορά, ξεχωρίζει τήν Ὀρθή Δόξα ἀπ’ τήν πλάνη, τήν Ἀλήθεια ἀπ’ τήν Αἵρεση καί καταπτύει τούς προδότες τῆς Ὀρθοδοξίας καί τῆς Χριστιανοσύνης.

Ἡ καταπάτηση τῶν ἱερῶν κανόνων περί συγκοινωνίας μέ τούς αἱρετικούς, τούς ξεμπροστιάζει… Στῶμεν Καλῶς!

* Πηγή πληροφορίων

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Δείτε σχετικά:
Την Τρίτη 25/2/2020 η σύναξη Προκαθημένων στο Αμμάν, κατά τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων
Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος αποδοκίμασε την πρόταση του Πατριάρχου Ιεροσολύμων
«Όχι» Φαναρίου, Γαλλίας και Κύπρου στην πρόταση του Ιεροσολύμων για σύναξη των ηγετών…
Οι Πατριάρχες Ιεροσολύμων και Μόσχας δεν μνημόνευσαν τον Βαρθολομαίο
Συνάντηση του Προέδρου της Ρωσίας με τους Προκαθημένους των Ορθοδόξων Εκκλησιών Ιεροσολύμων και Ρωσίας
Eπιστολή δυσαρέσκειας Πατριάρχη Ιεροσολύμων προς τον Ιερώνυμο
Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος Γ’: Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων είναι η Μήτηρ όλων των Εκκλησιών
Πατρ. Ιεροσολύμων – αυστηροί έλεγχοι στους επισκέπτες κληρικούς, Ουκρανοί σχισματικοί αποπειράθηκαν να λειτουργήσουν στον…

Σχετικά άρθρα

Ο Αρχιεπ. Θυατείρων προκαλεί την κινέζικη «τύχη» του!

του Ευάγγελου Κωνσταντίνου Ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων κ. Νικήτας παρευρέθηκε στο ετήσιο Δείπνο της Κινέζικης Σεληνιακής Πρωτοχρονιάς Την Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας κ. Νικήτας παρευρέθηκε στο ετήσιο...

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.