εικόνα άρθρου: Τα έβαλαν με τον Θεό οι πολιτικοί μας
Ἄρθρο τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου Θεοδώρου Ζήση
Ὁμότιμου Καθηγητή Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

Συλλογή μελετῶν γιά τήν ὁμοφυλοφιλία


Ἡ σχεδιασμένη καί ἐπίμονη προσπάθεια τῶν Δυτικῶν, Εὐρωπαίων καί Ἀμερικανῶν, νά ἀφομοιώσουν πολιτιστικά τήν Ἑλλάδα, ὥστε νά καταστεῖ μέρος τοῦ δυτικοῦ κόσμου καί νά χάσει τήν πνευματική της ταυτότητα καί ἰδιοπροσωπία, ἄρχισε ἀμέσως μετά τήν ἵδρυση τοῦ νεοελληνικοῦ κράτους καί συνεχίσθηκε ἔκτοτε ἀδιάκοπα. Στήν Δύση ὁ Παπισμός καί ὁ Προτεσταντισμός ἐνόθευσαν τήν γνήσια διδασκαλία τοῦ Εὐαγγελίου, ἐμείωσαν γιά τόν λόγο αὐτό τήν ἐμπιστοσύνη τῶν ἀνθρώπων στούς ἐκπροσώπους τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας καί ὑποβοήθησαν ἔτσι στήν ἀποχριστιάνιση τῆς κοινωνίας καί τοῦ πολιτισμοῦ.

Στήν ἀπελευθερωμένη ἀπό τούς Τούρκους Ἑλλάδα, ἡ ὁποία καί κατά τούς χρόνους τῆς δουλείας ἐκράτησε τήν ὀρθόδοξη καί ἀντιδυτική της ταυτότητα, ἐπιδιώχθηκε νά γίνει τό ἴδιο:  νά ἀποχριστιανισθεῖ καί νά μεταβληθεῖ σέ κοσμικό κράτος, ὥστε τουλάχιστον ἐπισήμως ἡ Ὀρθοδοξία, τό Εὐαγγέλιο καί ἡ Πατερική Παράδοση, νά τεθοῦν στό περιθώριο τῆς πολιτιστικῆς καί κοινωνικῆς λειτουργίας. Ἔχουμε πολλές φορές γράψει καί κατοχυρώσει ὅτι ἡ ἀληθινή ἅλωση δέν ἔγινε τό 1453, ἀλλά ἄρχισε σταδιακά νά γίνεται μετά τό 1821, καί φαίνεται ὅτι τώρα ἔχει ὁλοκληρωθεῖ. Κερδίσαμε τήν σωματική μας ἐλευθερία ἀπό τούς Τούρκους καί ὑποδουλωθήκαμε πνευματικά στούς Εὐρωπαίους καί στούς πέραν τοῦ Ἀτλαντικοῦ συγγενεῖς τους, ἀληθινά «Φραγκέψαμε» κατά τόν τίτλο βιβλίου μας[1].

Ὑπῆρξαν βέβαια ἀντιδράσεις καί ἀντιστάσεις στό ξεπούλημα αὐτό τῆς ἑλληνορθόδοξης κληρονομιᾶς μας, γι᾽ αὐτό καί ἡ πολιτιστική πολιορκία κράτησε πολύ, δύο αἰῶνες σχεδόν. Κατά τό δεύτερο μάλιστα μισό τοῦ 20οῦ αἰώνα, μετά τόν β´ παγκόσμιο πόλεμο, πού ἔδειξε ὁλοκάθαρα τό φρικτό καί ἀπαίσιο πρόσωπο τῆς ἀποχριστιανισμένης Εὐρώπης, ἐκδηλώθηκαν ἐνέργειες ἐπιστροφῆς στίς χριστιανικές ἀξίες καί ἐνδυνάμωσης τῆς Ὀρθοδοξίας, ἰδιαίτερα μετά τήν αἰφνίδια πτώση τοῦ ἄθεου Κομμουνισμοῦ στίς χῶρες τῆς Ἀνατολικῆς Εὐρώπης καί τήν ἐκεῖ ἐνδυνάμωση καί ἀναγέννηση τῆς Ὀρθοδοξίας.

Αὐτό ἀνησύχησε ἰδιαίτερα τούς ἡγέτες τῆς «Νέας Τάξης» πραγμάτων καί τῆς «Νέας Ἐποχῆς», καί, ἄν ἐξαιρέσει κανείς τήν ἀναγεννημένη χριστιανικά Ρωσία πού ἀξιώθηκε μέ ἱκανούς ἡγέτες νά ἀποφύγει καί νά ἀντιδράσει στούς νεοταξικούς σχεδιασμούς, ἡ πλειονότητα τῶν Ὀρθοδόξων χωρῶν, καί αὐτῶν πού ἐντάχθηκαν στήν Ἑνωμένη Εὐρώπη καί αὐτῶν πού ἐπιθυμοῦν νά ἐνταχθοῦν, δοκιμάσουν καί θά δοκιμάζουν τούς πικρούς καρπούς τῆς ἀποστασίας ἀπό τήν Ὀρθόδοξη Πίστη καί Ζωή. Ἤδη νεοταξίτες Ἕλληνες πολιτικοί καί κοινωνιολόγοι θριαμβολογοῦν καί καυχῶνται ὅτι «ἄν καί ἀντιστάθηκαν οἱ ντόπιες δομές, πού παραμόρφωσαν τίς ἐκσυγχρονιστικές ἐπεμβάσεις, ὁ δυτικός προσανατολισμός φαίνεται νἀ ἐπιβλήθηκε στήν Ἑλλάδα[2].

Τό κατάντημα αὐτό τῆς Ὀρθόδοξης Ἑλλάδας νά ὑποκύπτει  στούς ἀντιχριστιανικούς καί ἀντεθνικούς σχεδιασμούς τῆς Εὐρώπης καί τῆς Ἀμερικῆς φαίνεται ὁλοκάθαρα καί μεγαλόφωνα α) στόν ἀπό ὅλα σχεδόν τά κόμματα ὑποστηριζόμενο χωρισμό Ἐκκλησίας καί πολιτείας, ὥστε νά καταστεῖ ἡ Ἑλλάδα ἕνα ἄθρησκο κοσμικό κράτος[3], β) στήν προδοτική «Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν», γιά τήν ὁποία ἀκόμη καί σήμερα καυχῶνται οἱ διαλυόμενοι δῆθεν ἐκσυγχρονιστές τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, καί γ) πρό παντός στήν ἐξαγγελθεῖσα ἀπό τόν πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη νομιμοποίηση τοῦ γάμου τῶν ὁμοφυλοφίλων, γιά τόν ὁποῖο καυχᾶται ὁ ἐξ Ἀμερικῆς ἐλθών ἀρχηγός τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολίτευσης Στέφανος Κασσελάκης, περιφέροντας καί ἐπιδεικνύοντας τόν ἄρρενα σύζυγό του.

Ἡ μεταφύτευση αὐτή ἐξ Ἀμερικῆς προσώπων, προτύπων καί ἀλλαγῶν ἄρχισε, ὡς δῆθεν ἀντίδραση στό «Ἑλλάς Ἑλλήνων Χριστιανῶν» τοῦ στρατιωτικοῦ καθεστῶτος, ἀπό τόν ἱδρυτή τοῦ ΠΑΣΟΚ καί μετέπειτα πολιτικά κυρίαρχο ἐπί ἔτη Ἀνδρέα Παπανδρέου, αἰφνιδίασε τίς παραδοσιακές πολιτικές καί ἐκκλησιαστικές δυνάμεις, οἱ ὁποῖες, ἀντί νά ἀντιδράσουν δυναμικά, ἀνέχθηκαν τήν κακοποίηση καί παραμόρφωση τοῦ Ὀρθοδόξου καί Ἑλληνικοῦ τρόπου ζωῆς, καί ἐν πολλοῖς υἱοθέτησαν τίς ἀλλαγές καί μεταλλάξεις, ὅπως συμβαίνει μέ τόν ἀμερικανοτραφῆ ἐπίσης σημερινό πρωθυπουργό, ὁ ὁποῖος τολμᾶ καί ξεριζώνει, στό χῶρο μάλιστα τῆς Δεξιᾶς, ὅσα οἱ προκάτοχοί του οὔτε θά διενοοῦντο νά σκεφθοῦν. Ἔτσι μετά τήν ἐφετινή νίκη του στίς βουλευτικές ἐκλογές, χωρίς προεκλογικά νά τό ἐξαγγείλει, γιά νά μή χάσει ψήφους, ἐξήγγειλε ὅτι θά προχωρήσει στήν νομιμοποίηση τοῦ γάμου τῶν ὁμοφυλοφίλων, ἐνῶ καί ὡς ἀντιπολίτευση ἀκόμη, ὅταν κυβερνοῦσε ὁ ΣΥΡΙΖΑ, εἶχε ψηφίσει μαζί μέ ἀρκετούς τῆς ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ τό «Σύμφωνο Συμβίωσης» τῶν ὁμοφυλοφίλων, πού ἐνομοθέτησε ἡ κατεδαφιστική τῶν ἑλληνορθοδόξων ἀξιῶν κυβέρνηση τοῦ Ἀλέξη Τσίπρα[4].

Τό ἐκρηκτικό καί καταστροφικό αὐτό κλίμα, αὐτή ἡ ἀληθινή οἰκολογική καταστροφή στόν πνευματικό χῶρο, πού δηλώνει ἀνταρσία ἐναντίον τοῦ Θεοῦ καί ὕβρη, ἀφοῦ ἀκυρώνει τίς ἐντολές τοῦ Εὐαγγελίου, καταργεῖ αἰώνιες ἀξίες καί ἀνατρέπει τούς φυσικούς καί ἠθικούς νόμους, μᾶς παρακίνησε στήν ἔκδοση σχετικοῦ βιβλίου, ὡς ἀντίδραση καί ἀντίσταση στόν σχεδιασμένο πόλεμο ἐναντίον τῆς Ὀρθόδοξης Ἑλλάδας, καί οὐσιαστικά ἐναντίον τῆς ἀνθρωπότητας.

Ἀποτελεῖ συλλογή καί ἐπανέκδοση κειμένων καί ἄρθρων πού δημοσιεύθηκαν ὅλα στό περιοδικό «Θεοδρομία» τῆς Ἑταιρείας Ὀρθοδόξων Σπουδῶν ἀπό τό ἔτος 2007 καί ἑξῆς καί ἐγράφησαν ἀπό ἀνησυχοῦντες γιά τόν ἠθικό ἐκτραχηλισμό σοβαρούς ἐπιστήμονες, κληρικούς καί λαϊκούς. Ἀποκτᾶ κανείς διαβάζοντάς τα καλή εἰκόνα τῆς ἐξέλιξης τοῦ θέματος καί ἀπορεῖ μάλιστα, πῶς σιγά-σιγά οἱ ἀντιδράσεις σέ ἐπίπεδο πολιτικῆς καί ἐκκλησιαστικῆς ἡγεσίας μειώνονται καί δυστυχῶς κάποιες μεταβάλλονται σέ ὑποστηρικτικές καί ἐπαινετικές, ἀκόμη καί ἀπό ὑψηλόβαθμους κληρικούς καί θεολόγους.

Ἐλπίζουμε ἡ κυκλοφόρηση τοῦ βιβλίου[5] νά ἐνισχύσει τίς ἀντιδράσεις, νά ὁδηγήσει σέ προβληματισμό ὅσους ἀγνοοῦν τήν χριστιανική διδασκαλία γιά τό φρικτό ἁμάρτημα τοῦ Σοδομισμοῦ, τῆς ἀρσενοκοιτίας, τῆς παρά φύσιν ἀσέλγειας, καί νά φρενάρει τήν βλάσφημη καί ὑβριστική ἀπόφαση τοῦ πρωθυπουργοῦ νά τά βάλει μέ τόν Θεό, ἀκυρώνοντας τίς σωτήριες καί φιλάνθρωπες ἐντολές του.

  • [1]. Πρωτοπρεσβυτέρου Θεοδώρου Ζήση, Φραγκέψαμε. Ἡ εὐρωπαϊκή μας αἰχμαλωσία, Θεσσαλονίκη 20172. Του Αυτου, Ἑπόμενοι τοῖς θείοις Πατράσι. Ἀρχές καί κριτήρια τῆς Πατερικῆς Θεολογίας, Θεσσαλονίκη 1997, σελ. 136-155. Του Αυτου, Ὀρθοδοξία καί Ἑλληνισμός. Νέα αἰχμαλωσία καί ἀντίσταση, Θεσσαλονίκη 1995. Του Αυτου, Ἀπό τή Νίκαια τῆς Βιθυνίας στή Νίκαια τῆς Γαλλίας, Θεσσαλονίκη 2001. Του Αυτου, Ὁ σημερινός Ἑλληνισμός καί ἡ κληρονομιά τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου, Θεσσαλονίκη 2015.
  • [2]. Χ. Ροζακη, «Ἡ Ἑλλάδα στό διεθνῆ χῶρο», εἰς Ἑλληνισμός – Ἑλληνικότητα. Ἰδεολογικοί καί βιωματικοί ἄξονες τῆς νεοελληνικῆς κοινωνίας, Ἀθῆναι 1982, ἔκδ. Βιβλιοπωλεῖον τῆς «Ἑστίας», σελ. 24. Περισσότερα εἰς Πρωτοπρεσβυτέρου Θεοδωρου Ζηση, Τό ἁγιασμένο καί προδομένο ᾽21, Θεσσαλονίκη 2015.
  • [3]. Βλ. σχετικά εἰς Πρωτοπρεσβυτέρου Θεοδωρου Ζηση, Ἐκκλησία καί Πολιτεία. Χωρισμός ἤ συναλληλία;, Θεσσαλονίκη 2006.
  • [4]. Τό ποιοί καί πόσοι ἀπό τούς βουλευτές ἐψήφισαν τό «Σύμφωνο Συμβίωσης» τῶν ὁμοφυλοφίλων, πού ἐνομοθέτησε ἡ νεοεκλεγεῖσα κυβέρνηση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί ὑπερψηφίσθηκε στίς 22 Δεκεμβρίου τοῦ 2015, παραμονές Χριστουγέννων, ἀπό 194 βουλευτές τῆς συμπολίτευσης καί τῆς ἀντιπολίτευσης, εὑρίσκει κανείς στό τελευταῖο ἄρθρο τοῦ ἀνά χεῖρας βιβλίου: Protagon Team, Ὑπερψηφίστηκε τό Σύμφωνο Συμβίωσης.
  • [5]. Θά κυκλοφορηθεῖ τίς προσεχεῖς ἡμέρες μέ τίτλο «Ὁμοφυλοφιλία. Προβληματισμοί καί ἀντιδράσεις», ὡς ἔκδοση τῆς «Ἑταιρείας Ὀρθοδόξων Σπουδῶν».

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: ΚΑΤΑΝΙΧI

Σχετικά άρθρα

Επίκαιρα και αξιοπρόσεκτα μηνύματα από τον βίο της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Αικατερίνης

Ἄρθρο τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου Θεοδώρου Ζήση, Ὁμότιμου Καθηγητή Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ. "Πόση σχέση ἔχουμε οἱ σημερινοί Χριστιανοί μέ αὐτό τό μαρτυρικό φρόνημα, ἰδιαίτερα οἱ τοῦ κλήρου"

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.