Επικαιρότητα

Τα όπλα του «Αοράτου Πολέμου» (Μέρος 2ον)

εικόνα άρθρου: Τα όπλα του «Αοράτου Πολέμου» (Μέρος 2ον)

«Φροντίστε ὄχι μόνο νά πολεμῆτε ἁπλά, ἀλλά νά πολεμῆτε καί νόμιμα καί ὅπως πρέπει, γιά νά στεφανωθῆτε» (Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης) 

Ἐπιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Μέρος 2ον

«Ἀδελφοί μου, ἐνδυναμοῦσθε ἐν Κυρίῳ καί ἐν τῷ κράτει τῆς ἰσχύος Αὐτοῦ. Ἐνδύσασθε τήν πανοπλίαν τοῦ Θεοῦ πρός τό δύνασθαι ὑμᾶς στῆναι πρός τάς μεθοδείας τοῦ διαβόλου» (Πρός Ἐφεσ. 6, 10-11).   

Ὁ Πνευματικός Πατέρας εἶναι τό κύριο πρόσωπο στήν πνευματική οἰκογένεια τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, στήν Ἁγία Ἐκκλησία Του. 

Ὁ Πνευματικός μας Πατέρας ὁ ὁποῖος ἔχει λάβει τό χάρισμα τῆς πνευματικῆς καθοδήγησης ἀπό τό Θεό –ὀφείλει νά εἶναι ὁ ἄνθρωπος τῆς τελείας ἀγάπης, τῆς ἐσωτερικῆς τελείωσης καί τῆς ἁγιότητας– νά παραμείνει γιά ἐμᾶς μέχρι τέλους, ὡς ἕνας ἀπλανής χαρισματικός καθοδηγητής. 

Ὁ ὁποῖος μέσα ἀπό ἕναν θαυμαστό μυστικό καί πνευματικό τρόπο, «γεννᾶ» τά πνευματικά του παιδιά.

Ἡ λειτουργία τῆς πνευματικῆς πατρότητας εἶναι μία χαρισματική δωρεά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἡ ὁποία ἐξαρτᾶται κυρίως ἀπό τό ἐπίπεδο τῆς πνευματικῆς καί συναισθηματικῆς ὡριμότητας –σέ ὁλόκληρο τό πνευματικό ργο, μέ τή φυσική παρουσία– τῆς προσωπικότητας τοῦ Πνευματικοῦ Πατέρα. 

Ἐνῶ αὐτή ἐξαρτᾶται ἄμεσα ἀπό τήν χαρισματική «πνευματοδίδακτη σοφία» καί πολύ λιγότερο ἀπό τήν ἀνθρώπινη πεῖρα καί παιδαγωγική του κατάρτιση.   

Ὁ Ὀρθόδοξος Πνευματικός καθοδηγητής, προβάλλει πάντοτε ὡς πρότυπο ζωῆς καί ἁγιότητας μέσα ἀπό τό Ἅγιο Εὐαγγέλιο καί τό πνευματικό ἔργο τῶν Ἁγίων Πατέρων, τό Θεάνθρωπο Κύριο. 

Ἔτσι, οἱ Φιλοκαλικοί Ἅγιοι Πατέρες, ὡς γνήσιοι σύμβουλοι τῆς πνευματικῆς ζωῆς καί ὡς παιδαγωγοί, ἐνίσχυσαν τό παιδαγωγικό τους ἔργο μέ τήν ἔκδοση καί τήν ἐπανέκδοση πολλῶν Πατερικῶν κειμένων, τά ὁποῖα τά ἔχουμε σήμερα. 

Διότι σύμφωνα μέ τά γραπτά κείμενα τοῦ Ὁσίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου: «Ἰδού, αὐτά πού μᾶς χειραγωγοῦν συστηματικά στήν καθαρότητα τῆς καρδιᾶς, στή νήψη τοῦ νοῦ, στήν ἀνάκληση τῆς μέσα μας Χάρης καί τῆς θεώσεως… Ἔχουμε ἔλλειψη ἀπό τά βιβλία πού καθοδηγοῦν πρός αὐτή τήν κατεύθυνση». 

Ὁ Ὅσιος Νικόδημος εἶχε πλήρη συνείδηση τῆς ἀποστολῆς του ὡς διδασκάλου, ὡς Πνευματικοῦ Πατέρα, ὡς Ποιμένος τῆς Ἐκκλησίας καί γι’ αὐτό ἐνήργησε –μέσα ἀπό τό πλούσιο πνευματικό ἔργο του, ἀποτελούμενο ἀπό τά 25 ὀγκώδη συγγράμματα– πατρικά, καθοδηγητικά, παιδαγωγικά, συμβουλευτικά, ἔχοντας κύριο σκοπό νά βοηθήσει στήν ἀληθινή πνευματική τελείωση τῶν Ποιμένων τῆς Ἐκκλησίας.

Ὁ Ὅσιος Νικόδημος, στό ἔργο του ὁ «Ἀόρατος Πόλεμος», γιά αὐτόν τόν «Ἀόρατον» Πόλεμο τοῦ Κυρίου ἐναντίον τοῦ διαβόλου, γράφει τά ἑξῆς:

“Ἐδῶ, ἐδῶ σέ αὐτόν τόν Ἀόρατο Πόλεμο, ἤ νά ποῦμε καλύτερα, σέ αὐτόν τόν Πόλεμο τοῦ Κυρίου, μαθαίνουν οἱ στρατιῶτες τοῦ Χριστοῦ τίς διάφορες ἀπάτες, τίς κάθε εἴδους μηχανοραφίες, τά δύσκολα στρατηγήματα καί τίς τέχνες πού μεταχειρίζονται ἐναντίον αὐτῶν οἱ νοητοί ἐχθροί μέσα ἀπό τίς αἰσθήσεις, μέσα ἀπό τήν φαντασία, μέσα ἀπό τήν στέρησι τῆς εὐλαβείας. (2)

Καί μάλιστα, μέσα ἀπό τίς τέσσερες προσβολές, πού φέρνουν τόν καιρό τοῦ θανάτου, τῆς ἀπιστίας, λέω, τῆς ἀπογνώσεως, τῆς κενοδοξίας καί τῆς μεταμορφώσεως των σέ φωτεινούς Ἀγγέλους. 

Καί στή συνέχεια, μελετᾶνε καί αὐτοί, πῶς νά λύνουν καί νά ἀντιπολεμοῦν, αὐτές τίς μηχανές τῶν ἐχθρῶν. 

Καί ἐδῶ διδάσκονται, ποιά τάξι καί ποιό νόμο πρέπει νά κρατοῦν καί πόσο γενναῖα νά πολεμοῦν. 

Καί γιά νά πῶ μέ συντομία, ἀπό τό βιβλίο αὐτό κάθε ἄνθρωπος πού ἀγαπᾷ τήν σωτηρία του, μαθαίνει πῶς νά νικήσῃ τούς ἀόρατους ἐχθρούς του, γιά νά ἀποκτήσῃ κούρση καί θησαυρούς.

Δηλαδή ἀρετές θεῖες καί ἀληθινές καί γιά νά πάρει βραβεῖο καί στεφάνι ἁμαράντινο, τό ὁποῖο εἶναι ἡ ἕνωση μέ τό Θεό καί στό τωρινό αἰῶνα καί στό μέλλοντα.

Δεχθεῖτε λοιπόν αὐτό τό βιβλίο, φιλόχριστοι ἀναγνῶστες, μέ χαρά καί εὐνοϊκά καί μάθετε ἀπό αὐτό τήν τέχνη τοῦ Ἀόρατου Πολέμου.

Φροντίστε ὄχι μόνο νά πολεμῆτε ἁπλά, ἀλλά νά πολεμῆτε καί νόμιμα καί ὅπως πρέπει, γιά νά στεφανωθῆτε

Ἐπειδή, κατά τόν Ἀπόστολο «ἐάν καί ἀθλῆται κανείς, δέν στεφανώνεται, ἄν δέν ἀθλήσῃ νόμιμα» (Β´ Τιμόθ. 5). 

Ἐξοπλισθῆτε μέ τά ὅπλα πού σᾶς διδάσκει, γιά νά θανατώσετε μέ αὐτά τούς νοητούς καί ἀόρατους ἐχθρούς σας, οἱ ὁποῖοι εἶναι τά πάθη πού φθείρουν τήν ψυχή καί οἱ δαίμονες πού εἶναι οἱ δημιουργοί αὐτῶν τῶν παθῶν. 

«Ντυθῆτε τήν πανοπλία τοῦ Θεοῦ γιά νά μπορέσετε νά ἀντισταθῆτε στά τεχνάσματα τοῦ διαβόλου»

«Ἐνδύσασθε τήν πανοπλίαν τοῦ Θεοῦ πρός τό δύνασθαι ὑμᾶς στῆναι πρός τάς μεθοδείας τοῦ διαβόλου» (Πρός Ἐφεσ. 6, 11). 

Ὁ Ὅσιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, ἐδῶ μᾶς συμβουλεύει πατρικά, κυρίως μέ τήν ταπείνωση καί πάντοτε μέσα ἀπό τήν πράξη μέ σοφά λόγια, ὡς ἑξῆς: «Καί ἄρχισε τό ἔργο, καί πολέμησε γιά νά νικήσῃς· καί βέβαια ἀπό αὐτά θά ἀποκτήσῃς τήν ὁλοκληρωτική ἐλπίδα στόν Θεό. 

Μέ τά τέσσερα αὐτά ὅπλα ὁπλίσου, ἀδελφέ μου, σάν ὁπλισμό πολύ ἀσφαλῆ καί ἀναγκαῖο, γιά νά γίνῃς νικητής σέ αὐτόν τόν ἀόρατο πόλεμο καί γιά νά λάβης τό στεφάνι

Καί αὐτά εἶναι: Τό α΄ νά μήν ἐμπιστεύεσαι ποτέ τόν ἑαυτόν σου, τό β΄ νά ἔχῃς πάντα ὅλο σου τό θάρρος καί τήν ἐλπίδα στό Θεό, τό γ΄ νά ἀγωνίζεσαι πάντα· καί τό δ΄ νά προσεύχεσαι».

Ἀδελφοί μου, ἐμεῖς ἄς ζητήσουμε νά ἐνδυναμωθοῦμε ἀπό τόν Ἴδιο τόν Κύριο, ἄς ἐνδυθοῦμε τήν πανοπλία τοῦ Θεοῦ, ἄς ἀντισταθοῦμε γιά νά δυνηθοῦμε κατά τήν ἡμέρα ἐκείνη τῆς πονηρίας, νά ἀναδειχθοῦμε νικητές. 

Ἄς ἐργαστοῦμε μέσα ἀπό τήν ἰσχυρή δύναμη τοῦ Θεοῦ, γιά τήν κατάκτηση τῶν ἐπουρανίων ἀφθάρτων ἀγαθῶν, τῆς δικαιοσύνης, κι’ ἀκόμη αὐτῆς τῆς θεωρίας τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ σύμφωνα μέ τόν Ψαλμό τοῦ Δαυΐδ: «γώ δέ ἐν δικαιοσύνῃ ὀφθήσομαι τῷ προσώπῳ Σου χ ο ρ τ α σ θ ή σ ο μ α ι ἐν τῷ ὀφθῆναι μοι τήν δόξαν Σου» (Ψαλμός 16, 15). 

Ἀμήν, γένοιτο!

Συνεχίζεται…

  • 2.«Ἀόρατος Πόλεμος» Ὁσίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου. 
    Ἀπόδοση στήν νέα Ἑλληνική γλώσσα: Ἱερομόναχος Βενέδικτος. Ἔκδοση Συνοδείας Σπυρίδωνος Ἱερομονάχου, Νέα Σκήτη, Ἅγιον Ὄρος. http://users.uoa.gr και https://www.imaik.gr

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Σχετικά άρθρα

Πατερικά

3 Δεκ

π.Αθανάσιος Μυτιληναίος: Aγαπητόν ποίμνιον, προστατέψετε τον εαυτό σας

“Δυστυχώς, δεν είναι σήμερα εκείνοι οι ταγοί της Εκκλησίας μας σε θέση να βοηθήσουν το ποίμνιο και το αφήνουν να κατασπαράζεται“ Ομιλία του μακαριστού π. Αθανασίου Μυτιληναίου,  02/11/81 Αγαπητοί μου, προσέξτε....

Ο Άγιος Φιλάρετος ο ελεήμων [mp3 2020]

Κήρυγμα τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου Θεοδώρου Ζήση. "Δανείζει Θεῷ ὁ ἐλεῶν πτωχόν, κατὰ δὲ τὸ δόμα αὐτοῦ ἀνταποδώσει αὐτῷ" (Παρ. 19,17) Οποιος ελεεί τον πτωχόν δανείζει τον Θεόν. Ανάλογα δέ με την ελεημοσύνην του θα λάβη και εκ μέρους του Θεού την ανταπόδοσιν...

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.