Επικαιρότητα

Τα όπλα του «Αοράτου Πολέμου» (Μέρος 56ον)

εικόνα άρθρου: Τα όπλα του «Αοράτου Πολέμου» (Μέρος 56ον)

«Καί ὅσο μεγαλύτερα εἶναι τά βάσανα, τόσο πιό ἔνδοξος εἶναι καί ὁ οὐρανός» (Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης)

Ἐπιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Μέρος 56ον

«Ἐν σαρκί γάρ περιπατοῦντες οὐ κατά σάρκα στρατευόμεθα· τά γάρ ὅπλα τῆς στρατείας ἡμῶν οὐ σαρκικά, ἀλλά δυνατά τῷ Θεῷ πρός καθαίρεσιν ὀχυρωμάτων· λογισμούς καθαιροῦντες καί πᾶν ὕψωμα ἐπαιρόμενον κατά τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ, καί αἰχμαλωτίζοντες πᾶν νόημα εἰς τήν ὑπακοήν τοῦ Χριστοῦ, καί ἐν ἑτοίμῳ ἔχοντες ἐκδικῆσαι πᾶσαν παρακοήν, ὅταν πληρωθῇ ὑμῶν ἡ ὑπακοή» (Πρός Β΄ Κορ. 10, 3-6).

Ἄραγε, ποιός «ἱερός» σκοπός σέ αὐτήν τήν ζωή, ἀλλά καί ποιά «σπουδαῖα» ἀνθρώπινη ἐπιδίωξη θά μποροῦσε νά συγκριθεῖ μέ τήν ἁγιότητα τῆς ταπεινῆς μας ψυχῆς; 

Ἀντίστοιχα ποιά «γλυκειά» φιλοδοξία καί ποιός πόθος κρυφός, ποιό μυστικό ὄνειρο αὐτῆς τῆς ζωῆς, θά μποροῦσε νά συγκριθεῖ μέ τό αὐθεντικό βίωμα τῆς Θείας χάριτος καί μέ τό ἀληθινό «ὅραμα» τοῦ φωτός τῆς «μεταμορφώσεως»  τῶν ψυχῶν τῶν ἁγνῶν ἀγωνιστῶν τοῦ Χριστοῦ καί αὐτῆς τῆς ἀναβάσεως τῶν βαθμίδων πρός τήν κορυφή ἐκείνη «τοῦ Θαβώρ» τῆς οὐρανοδρόμου Κλίμακος τῶν ἀρετῶν; 

Ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός, μᾶς προσκαλεῖ ἀδελφοί μου, ἐνῶ ὁ ἴδιος μᾶς τείνει «τήν πανσθενῆ Δεξιά Του» γιά νά μᾶς χειραγωγήσει καί νά μᾶς ἀνεβάσει στό ὕψος τῆς κατά χάριν θεώσεως. 

Ἦρθε καί γιά ἐμᾶς ἡ «ὥρα», καθώς «ἐξ ὕπνου ἡμᾶς τῆς ραθυμίας ἐγερθῆναι» καί «δραμεῖν ἐπί τό βραβεῖον τῆς ἄνω κλήσεως τοῦ Θεοῦ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ».

«Εἶπε δέ Μωυσῆς πρός τόν λαόν· θαρσεῖτε, στῆτε καί ὁρᾶτε τήν σωτηρίαν τήν παρά τοῦ Κυρίου, ἥν ποιήσει ἡμῖν σήμερον· ὅν τρόπον γάρ ἑωράκατε τούς Αἰγυπτίους σήμερον, οὐ προσθήσεσθε ἔτι ἰδεῖν αὐτούς εἰς τόν αἰῶνα χρόνον· Κύριος πολεμήσει περί ὑμῶν, καί ὑμεῖς σιγήσετε» (Ἔξοδος 14, 13-14)

Ὁ Ὅσιος Νικόδημος, στό ἔργο του ὁ «Ἀόρατος Πόλεμος», γιά αὐτόν τόν «Ἀόρατον» Πόλεμο τοῦ Κυρίου ἐναντίον τοῦ διαβόλου, γράφει τά ἑξῆς:

“Ὁ Θεός λοιπόν συμπαθώντας τήν ταλαίπωρη καί παράνομη κλίσι μας, ἐπιτρέπει νά μᾶς ἐπισκέπτωνται οἱ πειρασμοί πού μερικές φορές νά εἶναι τόσο φρικτοί καί φοβεροί μέ διάφορους τρόπους, ὥστε νά ταπεινωνόμαστε καί νά γνωρίζουμε τόν ἑαυτό μας, μολονότι μᾶς φαίνωνται ὅτι εἶναι χωρίς ὤφελος. (173)

Καί στό σημεῖο αὐτό συγχρόνως δείχνει καί τήν ἀγαθότητα καί τήν σοφία του, ἐπειδή μέ ἐκεῖνο πού τό θεωροῦμε ἐμεῖς περισσότερο βλαπτικό, μέ ἐκεῖνο μᾶς ὠφελεῖ.

Ἐπειδή τ α π ε ι ν ω ν ό μ α σ τ ε περισσότερο, πράγμα τό ὁποῖο εἶναι τό πιό ἀπαραίτητο ἀπό ὅλα στήν ψυχή μας. 

Ἔτσι, ἄν γενικά ὅλοι οἱ πειρασμοί προξενοῦν ταπείνωσι, πρέπει νά ταπεινώνεται καί ὁ δοῦλος τοῦ Θεοῦ πού αἰσθάνεται στήν καρδιά του τούς πειρασμούς καί λογισμούς πού προαναφέραμε καί τήν τόση ἀνευλάβεια τῆς πνευματικῆς χαρᾶς καί γλυκύτητος καί νά σκέπτεται ὅτι αὐτά συμβαίνουν γιά τίς ἁμαρτίες του.

Καί ὅτι δέν μπορεῖ νά ὑπάρχη κάποιος πού νά ἔχῃ τόσο ἠλαττωμένη τήν ψυχή καί νά ὑπηρετῇ τόν Θεό μέ τόση χλιαρότητα, ὅπως εἶναι ἡ δική του ψυχή, καί ὅτι τέτοιοι λογισμοί δέν συμβαίνουν σέ ἄλλους, παρά σέ ἐκείνους πού εἶναι ἐγκαταλειμμένοι ἀπό τόν Θεό καί γιά τόν λόγο αὐτό καί ὁ ἴδιος εἶναι ἄξιος ἐγκαταλείψεως.

Νά τί κέρδος προέρχεται κατόπιν ἀπό αὐτούς τούς ταπεινούς λογισμούς: 

Ἐκεῖνος πού προηγουμένως δέν νόμιζε ὅτι ἔχει κάποιο κακό, τώρα νομίζει ὅτι εἶναι ὁ πιό παράνομος ἄνθρωπος τοῦ κόσμου καί ὅτι εἶναι ἀνάξιος ἀκόμη καί αὐτοῦ τοῦ χριστιανικοῦ ὀνόματος. 

Βέβαια ποτέ δέν θά μποροῦσε νά σκεφθῇ τόσο χαμηλά γιά τόν ἑαυτό του εὐτελῆ ἔννοιαν οὔτε νά ἔλθη σέ τόση βαθειά ταπείνωσι, ἄν δέν τόν ἀνάγκαζαν ἡ μεγάλη θλῖψις καί οἱ ξεχωριστοί ἐκεῖνοι πειρασμοί.

Καί πικρότητες τῆς καρδιᾶς, πού εἶναι μία εὐεργεσία πού δίνει ὁ Θεός στήν ζωή αὐτή στήν ψυχή ἐκείνη πού ἀφιερώνεται σ᾿ αὐτόν ταπεινωμένη, γιά νά τήν ἰατρεύσῃ μέ ἐκεῖνα τά φάρμακα, μέ τά ὁποῖα αὐτός μόνος γνωρίζει καλά ὅτι εἶναι ἀπαραίτητα γιά τήν ὑγεία καί τήν καλή της κατάστασιν.

Ἐκτός ἀπό τούς καρπούς αὐτούς πού προξενοῦν στήν ψυχή μας οἱ παρόμοιοι πειρασμοί καί ἡ ἔλλειψις τῆς εὐλαβείας, ὑπάρχουν ἀκόμη καί ἄλλοι πολλοί καρποί. 

Γιατί ὅποιος εἶναι στενοχωρημένος ἀπό αὐτούς τούς ἐσωτερικούς πειρασμούς, σχεδόν ἀναγκάζεται νά πλησιάσῃ τόν Θεό, καί προσπαθεῖ νά κάνῃ ὅ,τι εἶναι σωστό γιά τήν θεραπεία τῆς θλίψεως καί τῆς καρδιακῆς πικρίας καί γιά νά μπορέσῃ νά ἐλευθερωθῇ γρήγορα ἀπό τέτοιο νοητό μαρτύριο. 

Πηγαίνει ἐξετάζοντας τήν καρδιά του, ἀποφεύγοντας κάθε ἁμαρτία καί κάθε ἄλλο παραμικρό ἐλάττωμα πού τόν ἀπομακρύνει ἀπό τόν Θεό μέ ὁποιονδήποτε τρόπο. 

Καί ἔτσι ἐκείνη ἡ θλῖψις, τήν ὁποία αὐτός νόμιζε τόσο ἀντίθετη καί ζημιογόνα, κατόπιν αὐτή ἡ θλῖψις, τοῦ γίνεται σάν ἕνα κέντρο, ἀπό τό ὁποῖο ξεκινᾷ καί ἀναζητεῖ τόν Θεό μέ περισσότερη θερμότητα, καί ἀπομακρύνεται ἀκόμη περισσότερο ἀπό ἐκεῖνο πού νομίζει ὅτι δέν εἶναι σύμφωνο μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. 

Καί γιά νά μιλήσω ἐν συντομίᾳ, ὅλες οἱ θλίψεις καί τά βάσανα πού ὑποφέρει ἡ ψυχή σέ αὐτούς τούς ἐσωτερικούς πειρασμούς καί ἐλλείψεις τῶν πνευματικῶν τρυφῶν καί εὐχαριστήσεων, δέν εἶναι τίποτε ἄλλο παρά ἕνα φιλικό καθαρτήριο μέ τό ὁποῖο τήν καθαρίζει ὁ Θεός, ἄν τά ὑπομένῃ μέ ταπείνωσι καί ὑπομονή: 

Καί αὐτά μποροῦν νά μᾶς κάνουν νά λάβουμε στόν οὐρανό ἐκεῖνο τό στεφάνι πού ἀποκτᾶται μόνον μέ τό μέσο αὐτῶν. 

Καί ὅσο μεγαλύτερα εἶναι τά βάσανα, τόσο πιό ἔνδοξος εἶναι καί ὁ οὐρανός.

Ἀπό αὐτά εἶναι φανερό ὅτι ἐμεῖς δέν πρέπει νά συγχυζώμαστε καί νά λυπούμαστε τόσο γιά τούς ἄλλους ἐξωτερικούς πειρασμούς πού μᾶς ἔρχονται.

σο καί γιά τούς προλεχθέντας ἐσωτερικούς, ὅπως κάνουν ἐκεῖνοι πού ἔχουν λίγη πείρα στά παρόμοια καί ὅ,τι τούς συμβαίνει τό ἀποδίδουν ὅτι τούς ἔρχεται ἀπό τόν διάβολο ἀπό τίς ἁμαρτίες τους καί ἀτέλειές τους, καί τά σημεῖα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, τά νομίζουν ὡς σημεῖα μίσους.

Καί τίς εὐεργεσίες καί τίς δωρεές Του τίς θεωροῦν ὅτι εἶναι δοκιμασίες καί κτυπήματα, πού βγαίνουν ἀπό μία ὀργισμένη καρδιά καί ὅ,τι κάνουν εἶναι χαμένο καί χωρίς μισθό καί ὅτι ἡ ζημία αὐτή δέν θεραπεύεται. 

Διότι ἄν πίστευαν ὅτι ἀπό τούς παρόμοιους πειρασμούς δέν προκύπτει καμμίαν ζημίαν, ἀλλά μεγάλη ἀπόκτησις ἀρετῶν, ἄν ἡ ψυχή τους τούς μεταχειρισθῇ καί τούς δεχθῇ μέ εὐχαρίστησι.

Καί ἄν πίστευαν ὅτι αὐτοί εἶναι μόνο μία ἐνθύμησι τῆς στοργικῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ πρός ἐμᾶς, δέν θά μποροῦσαν νά ταράσσωνται καί νά χάνουν τήν εἰρήνη τῆς καρδιᾶς τους, γιατί θλίβονται ἀπό πολλούς πειρασμούς καί λογισμούς παράξενους καί βλάσφημους καί βρίσκονται σάν ξηροί καί χλιαροί καί χωρίς εὐλάβεια στήν προσευχή καί στίς ἄλλες πνευματικές ἀσκήσεις πού κάνουν.

Μάλιστα τότε μέ μία νέα ἐπιμονή θά ἤθελαν νά ταπεινώσουν τίς ψυχές τους ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καί νά ἀποφασίζουν σέ κάθε περίπτωσιν νά ἐκπληρώσουν τό Θεῖο θέλημα μέ ὁποιοδήποτε τρόπο θέλει ὁ Θεός καί νά τόν ὑπηρετήσουν στόν κόσμο αὐτόν καί νά φροντίζουν νά φαίνονται εἰρηνικοί καί ἥσυχοι.

Νομίζοντας ὅτι δέχονται κάθε πρᾶγμα ἀπό τό χέρι τοῦ οὐράνιου Πατέρα, στό χέρι τοῦ ὁποίου βρίσκεται αὐτό τό πικρό ποτῆρι πού τούς δίνεται. 

Διότι εἴτε ἀπό τόν διάβολο εἶναι ἡ ἐνόχλησις αὐτή καί ὁ πειρασμός πού ὑποφέρουν, εἴτε ἀπό τούς ἀνθρώπους, εἴτε γιά τίς ἁμαρτίες τους, εἴτε γιά κάθε ἄλλο λόγο, πάντοτε καί σέ ὅλα ὁ Θεός εἶναι πού τά παραχωρεῖ μέ διάφορα μέσα, ὅπως κρίνει σωστό, γιά νά μήν φθάσῃς σέ ἄλλο κακό, παρά σέ ἐκεῖνο μόνο τῆς ποινῆς καί τιμωρίας, τό ὁποῖο πάντοτε αὐτός ἐπιτρέπει νά ἔρχεται γιά ὠφέλειά σου. 

Καί ἄν τό κακό τοῦ πταίσματος, δηλαδή ἡ ἁμαρτία πού γίνεται, γιά παράδειγμα, ἀπό τόν πλησίον, εἶναι ἀντίθετη στό θέλημά Του, αὐτός ὅμως καί αὐτήν ἀκόμη τήν μεταχειρίζεται γιά τήν δική σου ὠφέλεια καί σωτηρία, ἄν ἐσύ τήν ὑπομένῃς χωρίς ταραχή. 

Ἔτσι ἀντί νά λυπῆσαι καί νά ἀνησυχῇς, πρέπει νά τόν εὐχαριστῇς μέ ἐσωτερική χαρά καί ἀγαλλίασι, κάνοντας ὅ,τι μπορεῖς μέ ἐπιμονή καί καρτερία, χωρίς νά χάνῃς τόν καιρό καί μαζί μέ αὐτό νά χάνῃς καί πολλούς καί μεγάλους μισθούς, πού θέλει ὁ Θεός νά ἀποκτᾷς μέ τήν ἀφορμή πού ἐπιτρέπει νά ἔρχεται”.

Ὁ Ὅσιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, ἐδῶ στό δεύτερο μέρος τοῦ ἐν λόγῳ βιβλίου «Ἀόρατος Πόλεμος», μᾶς συμβουλεύει μέσα ἀπό τήν ἐνάρετη ζωή του καί τήν θεολογική του κατάρτιση, μέσα ἀπό τήν διδασκαλία καί τήν ὀρθή ποιμαντική τῶν Ἁγίων Πατέρων σύμφωνα μέ τά δόγματα τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν πίστεως καί μέ τήν ἀσκητική ζωή τήν ὁποία μᾶς παρέδωσαν ἀκεραία καί ἀνόθευτη, ὡς ἑξῆς: 

«Τά τέσσερα ὅπλα πού εἴπαμε δηλαδή, τό νά μήν ἔχῃς θάρρος στόν ἑαυτό σου, τό νά ἐλπίζῃς στόν Θεό, τό νά ἀγωνίζεσαι πάντοτε καί τό νά προσεύχεσαι παίρνουν τήν δύναμι ἀπό τίς ἀξιομισθίες καί τήν χάρι πού μᾶς ἀξίωσε τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ. 

Μέ ἐκεῖνα γίνεται ἡ μάχη κατά τῶν ἐχθρῶν μέ τήν δύναμιν τοῦ Χριστοῦ. Ἀλλά αὐτό τό ὅπλο εἶναι αὐτό τό ἴδιο Αἷμα καί αὐτό τό ἴδιο τό Σῶμα μέ τήν ψυχή καί μέ τήν Θεότητα τοῦ Χριστοῦ.  

Μέ αὐτό τό ὅπλο ὅμως πολεμοῦμε ἐκείνους μαζί μέ τόν Χριστό καί ὁ Χριστός τούς πολεμεῖ μαζί μέ ἐμᾶς, διότι, « τρώγων μου τήν σάρκα καί πίνων μου τό αἷμα ἐν ἐμοί μένει, κἀγώ ἐν αὐτῷ» (Ἰωάν. 6, 56).

Ἀδελφοί μου, ἐμεῖς ἄς ζητήσουμε νά ἐνδυναμωθοῦμε ἀπό τόν Ἴδιο τόν Κύριο, ἄς ἐργαστοῦμε μέσα ἀπό τήν ἰσχυρή δύναμη τοῦ Θεοῦ, γιά τήν κατάκτηση τῶν ἐπουρανίων, αἰωνίων καί ἀφθάρτων ἀγαθῶν καί τῆς δικαιοσύνης Αὐτοῦ.

Ὥστε νά δυνηθοῦμε κατά τήν ἡμέρα ἐκείνη τῆς πονηρίας, νά ἀναδειχθοῦμε νικητές μέ τήν δύναμιν τοῦ Αἵματος Aὐτοῦ, ὅπως ἀκριβῶς ἀναφέρεται στήν Ἀποκάλυψη: «Καί αὐτοί ἐνίκησαν αὐτόν διά τό αἷμα τοῦ ἀρνίου καί διά τόν λόγον τῆς μαρτυρίας αὐτῶν, καί οὐκ ἠγάπησαν τήν ψυχήν αὐτῶν ἄχρι θανάτου» (Ἀποκ. 12, 11).

Ἀμήν, γένοιτο!

Συνεχίζεται…

  • 173. «Ἀόρατος Πόλεμος» Ὁσίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου. Ἀπόδοση στή νέα Ἑλληνική: Ἱερομόναχος Βενέδικτος. Ἔκδοση Συνοδείας Σπυρίδωνος Ἱερομονάχου, Νέα Σκήτη, Ἅγιον Ὄρος. http://users.uoa.gr https://www.imaik.gr

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Σχετικά άρθρα

Πατερικά

17 Μάι

Στάρετς Ανατόλιος της ‘Οπτινα: Να μη φοβήσαι τις θλίψεις, αλλά μάλλον να φοβήσαι την ολέθριον αίρεσιν

Νὰ μὴ φοβῆσαι τὶς θλίψεις, ἀλλὰ μᾶλλον νὰ φοβῆσαι τὴν ὀλέθριον αἵρεσιν, διότι αὐτὴ εἶναι ποὺ μᾶς γυμνώνει ἀπὸ τὴν Θεία Χάρη καὶ μᾶς χωρίζει ἀπὸ τὸν Χριστόν!

Πατερικά

14 Μάι

Γέρων Αγάθων Κωνσταμονίτης, Το μεγαλείο της Ορθοδοξίας (Πάσχα 2009) [Κείμενο & Βίντεο]

Η πραγματική παρακαταθήκη του μακαριστού γέροντος Αγάθωνος Κωνσταμονίτη ήταν ότι σωτηρία υπάρχει μόνο μέσα στην Ορθοδοξία. Μετά από αυτή τη βασική παραδοχή δίδασκε την υπομονή και την ευχή!

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.