Επικαιρότητα

Τάμα Έθνους, Περί της Διοικήσεως του Αγίου Όρους

εικόνα άρθρου: Τάμα Έθνους, Περί της Διοικήσεως του Αγίου Όρους

29.8.2019

Ὁ Διοικητὴς τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ὡς γνωστόν, ὁρίζεται ἀπὸ τὴν Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων.

Καμία ἀντίρρησις ἐπὶ τούτου.

Ὅμως ὅποιος θὰ ἐπιλέγεται κάθε φορὰ πρέπει νὰ εἶναι ἐγνωσμένης, μοναδικῆς ἀξίας καὶ πρὸ παντὸς νὰ τυγχάνη καλῆς ἔξωθεν μαρτυρίας ἀπὸ τὸ χριστεπώνυμο πλήρωμα.

Ὑπῆρξαν μεγάλα ἀναστήματα κληρικῶν καὶ λαϊκῶν Ὀρθοδόξων π.χ.:
ὁ κυρὸς Χρυσόστομος Σμύρνης, ὁ κυρὸς Γερμανὸς Καραβαγγέλης, ὁ κυρὸς Χρύσανθος Φιλιππίδης, ὁ κυρὸς Αὐγουστίνος Καντιώτης, ὁ ἀείμνηστος Νικόλαος Ψαρουδάκης, ὁ ἀείμνηστος Νικόλαος Σωτηρόπουλος, ὁ ἀείμνηστος Ἠλίας Παρασκευάς.

Ἀλλὰ καὶ σήμερα ὑπάρχουν ὅπως ὁ ἐπίτιμος καθηγητὴς τῆς Ἰατρικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κ. Γεώργιος Δαΐκος, ὁ ἐπίτιμος Πρόεδρος τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, ὁμ. καθηγητὴς τοῦ Ε.Μ.Π. κ. Ἀντώνιος Κουνάδης, ὁ ὁμ. καθηγητὴς τῆς Ἰατρικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κ. Παῦλος Τούτουζας καὶ ἄλλοι.

Ὑποδείγματα ἐξαιρέτων ἔχουμε ἀναφέρει..

Εἴμεθα συνυπεύθυνοι ὅλοι!!!!!

Δηλαδή

Φορεῖς – Ἐνορίες – Τύπος – Πολιτικὰ Κόμματα – Βουλευτὲς – Περιφερειάρχες – Δήμαρχοι καὶ θὰ εἴμεθα ἀναπολόγητοι ἐν ἐκείνη τῇ ἡμέρα γιὰ τὴν ἀδιαφορία μας, τὴν ἀκηδεία μας καὶ τὴν ἀβελτηρία μας.

Μόνον ἐὰν ἐνεργούσαμε σύμφωνα μὲ τὴν διδασκαλία τοῦ Θεανθρώπου, τῶν ἀκραιφνῶν Ὀρθοδόξων Ἁγίων Πατέρων, τῶν Ἱερῶν Συνόδων, τότε ὁ Διοικητὴς τοῦ Ἁγίου Ὄρους θὰ ἦτο: Φῶς Ἐπίγειον, Ἁγιορείτικον Φῶς γιὰ τὴν ἀκραιφνῆ Ὀρθοδοξία μας καὶ τὴν Ἑλλάδα μας ποὺ ἔχει φῶς καὶ φύλαξιν ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ να μὴ φέρονται καὶ ἕλκονται ἀπὸ τὰ ἑκάστοτε χριστιανικὰ δόγματα τῆς ἐποχῆς (ΟΦΑΕ).

Ὁ λαὸς ἐρωτᾶ τοὺς Μητροπολίτας τῆς Ὀρθοδοξίας, πῶς ἀνεχθήκατε τὸν γνωστὸν κον Ψυχάρη καὶ πολλοὺς ἄλλους ὡς Διοικητὰς τοῦ ἉγίουὌρους;

Πολλὰ ἀκόμη ἐρωτήματα μᾶς ὑποβάλλει ὁ Λαὸς ἀλλὰ ἀπαντήσεις δὲν παίρνει.

Πρέπει πάντοτε νὰ ζητεῖται συμφωνία ἢ συναίνεσις Βουλῆς καὶ Ἁγιορείτικης Κοινότητος, ὥστε νὰ ἐπιλέγωνται ἄνθρωποι ἐγνωσμένου Ὀρθοδόξου βιώματος.

Ἦταν καὶ ἐπιθυμία τῶν φορέων μας καὶ εἶχαν προταθῆ σπουδαιότατες προσωπικότητες, ὡς π.χ. ὁ μέγας φιλάνθρωπος – εὐεργέτης, ὁ γνωστότατος ἐφοπλιστὴς κ. Ἀθανάσιος Μαρτίνος καὶ ὁ διαπρεπὴς νομικός, τέως Ἀντεισαγγελεὺς τοῦ Ἀρείου Πάγου καὶ Θεολόγος κ. Παναγιώτης Ἀγγελόπουλος τῆς λευιτικῆς οἰκογενείας Ἀγγελοπούλου (υἱὸς τοῦ σεβαστοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου Ἀγγελοπούλου καὶ ἀδελφὸς τοῦ πρώην Προέδρου τῆς Ριζαρείου Σχολῆς ἀκραιφνοῦς Ὀρθοδόξου π. Σπυρίδωνος Ἀγγελοπούλου).

Αὐτὲς τὶς δύο σπουδαιότατες προσωπικότητες ἐνθέρμως θὰ προτείναμε νὰ εἶναι ἐναλλάξ καὶ κάθε 6 μηνο νὰ ἀλλάσουν, ὁ Πρόεδρος νὰ γίνεται Ἀντιπρόεδρος καὶ ὁ Ἀντιπρόεδρος νὰ γίνεται Πρόεδρος, μὲ διευρυμένες δικαιοδοσίες.

Νὰ ἀκροῶνται καὶ τὸν πόνον καὶ τὴν ὀδύνην τῶν διαβιούντων εἰς κελλιά ἢ εἰς σκῆτες εὐλαβῶν μοναχῶν, οἱ ὁποῖοι προσεύχονται ἀνελλειπῶς ὑπὲρ τῶν ἰδικῶν των ἁμαρτιῶν καὶ τῶν ἁμαρτιῶν καὶ τῆς σωτήριας ὅλου τοῦ κόσμου.

Ἐπίσης νὰ ἀκροῶνται καὶ τὴν θλῖψιν καὶ τοὺς στεναγμοὺς καὶ τῶν ἐκτὸς Ἅγίου Ὄρους ἀκραιφνῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, διότι τὶς τελευταῖες δεκαετὶες ἐστερεῖτο ἡ Διοίκησις τοῦ Ἁγίου Ὄρους τοιούτων ἀναστημάτων.

Ὅμως ποτὲ δὲν εἶναι ἀργά.

Οἱ ἀκραιφνῶς ὀρθοδόξως βιοῦντες μὲ τὶς προσευχές των θὰ συγκινήσουν τὸν μέγιστον δωροδότην ἐνανθρωπήσαντα Χριστὸν καὶ τὴν Παναγίαν Αὐτοῦ μητέρα καὶ θὰ λάμψῃ καὶ πάλι ἡ Ὀρθόδοξος βιωτὴ τοῦ Ἁγίου Ὄρους.

Πρέπει νά «ξηλωθῇ» – νὰ ἀποδομηθῇ τὸ κατεστημένο τῶν παλαιῶν διοικήσεων καὶ νὰ ἀπομακρυνθοῦν ὅλες οἱ φατρίες.

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ
ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝἝδρα: Ἀπόλλωνος 23Β 10557 ἈθήναἈλληλογραφία : ΜΟΥΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ
τηλ. 210 3254321-2 fax. 210 3236978 e-mail: fot_gram@otenet.gr ἱστοσελίς: www.fotgrammi.grFacebook: Τάμα Έθνους (Φωτεινή Γραμμή)Twitter: @PANEL_TAMAΑ.Φ.Μ. 090050859 * Α΄ Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ
Τηλ. 210 3254321

Σχετικά άρθρα

Γάμος ομοφύλων: Η εκκλησιαστική διοίκηση συντάσσεται με τον Καίσαρα – Το ημερολόγιο της ντροπής

Η διοίκηση της Εκκλησίας αποφεύγει συστηματικά να εκφέρει Αγιογραφικό, Αγιοπατερικό και Εκκλησιαστικό λόγο, αρνούμενη να καταδικάσει τη φρικτή πτώση και αμαρτία της ομοφυλοφιλίας

Στο Περιβόλι της Παναγίας ο πρώην υποδιοικητής της ΕΥΠ Αναστάσιος Μητσιάλης

Μετά την αναβάθμιση του Α.Τ. σε Αστυνομική Διεύθυνση, το Άγιον Όρος αποκτά πολιτικό διοικητή τον πρώην υποδιοικητή (την περίοδο των υποκλοπών) της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.