Επικαιρότητα

Τάμα του Έθνους, Η Εορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού

εικόνα άρθρου: Τάμα του Έθνους, Η Εορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού

6.8.2019

Ἐπ’εὐκαιρίᾳ τῆς μεγάλης δεσποτικῆς ἑορτῆς τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Θεανθρώπου Σωτῆρος Χριστοῦ μας, εὐχόμενοι ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, ἐπαναλαμβάνομε τὴν περυσινή μας ἀνάρτησιν τῆς 6.8.2018 κάνοντες μερικὲς διευκρινίσεις.

Ὅπως ἔχουμε τονίσει ἐπανειλημμένως, ἐπιβάλλεται νὰ κάνουμε μία ἀνάπαυλα καὶ νὰ μὴ συντάξουμε ἄλλα ἄρθρα μέχρι ἀρχὲς Ὀκτωβρίου 2019, ὄχι γιὰ νὰ ξεκουρασθοῦμε ἀλλὰ γιὰ νὰ προπαρασευαζόμεθα γιὰ μετὰ ἀπὸ ἀρχὲς Ὀκτωβρίου.

Ἔχουμε τόσες πολλές ἄλλες σατανικὲς ἀντιξοότητες καὶ ἄμεσες ἤ ἔμμεσες κωλυσιεργεῖες (σαμποτάζ), ποὺ μᾶς κάνουν οἱ διάφοροι, τόσον εἰς τὰ ἔργα εἰς μνήμην Ἁγ Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου εἰς τὴν Ἀροανία Καλαβρύτων (ὅπου ἐνῷ ὑπῆρχαν ἐλάχιστα ἡμεροκάματα τοῦ κάθε ἐργολάβου καὶ κάθε τεχνίτη γιὰ ἐργασίες ποὺ ἔπρεπε νὰ εἶχαν τελειώσει τὸ 2016 ἤ ἔστω μέχρι ἀρχὲς Μαΐου τὸ 2018 γιὰ νὰ πραγματοποιούσαμε τὰ ἐγκαίνια τοῦ Μουσείου ἀρχὲς Μαΐου 2018, ἐν τούτοις ἀπὸ μοχθηρότητα καὶ ἀπὸ ἐκδίκηση μᾶς σταμάτησαν τὰ ἔργα.

Ἀναγκαζόμεθα καὶ αὐτοὺς νὰ τοὺς παραδώσουμε στὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ πολὺ δυνατοῦ Ἁγ. Παύλου.

Τὴν περισινή μας ἀνάρτηση τὴν εἴχαμε χάσει καὶ μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ τὴν βρήκαμε καὶ τὴν δημοσιεύομε κατωτέρω. 

Εὐχόμεθα καὶ προσευχόμεθα ὁ Θεὸς καὶ ὁ Ἅγιος Παῦλος νὰ φωτίζουν ὅλους μας, τὶ ΔΕΙ ΗΜΑΣ ΠΟΙΕΙΝ ΚΑΙ ΛΕΓΕΙΝ.

Ἐμεῖς οὐδεμία ἀντίρρηση ἔχουμε, διάφοροι φίλοι, θαυμαστὲς καὶ θιασῶτες τῶν σκοπῶν καὶ τῶν δραστηριοτήτων τῶν φορέων μας νὰ συνεχίσουν νὰ ἀντιδροῦν παντοιοτρόπως καὶ λίαν ἐποικοδομητικῶς.

ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ 6.8.2018
ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ

1. Σχεδὸν οἱ πάντες γνωρίζουν ὅτι ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου εἶναι μία μεγάλη δεσποτικὴ ἑορτὴ καὶ ἐμεῖς δὲν ἐπιθυμοῦμε νὰ ἀναπτύξουμε καὶ αὐτὴ τὴν φορὰ τὴν Ὀρθόδοξη αὐτὴ πανήγυρη καὶ παραπέμπουμε σὲ παλαιότερες ταπεινὲς προσπάθειές μας:
http://www.fotgrammi.gr
http://www.fotgrammi.gr

Ἄλλωστε ὑπάρχουν χιλιάδες κληρικοὶ καὶ λαϊκοὶ θεολόγοι ἀλλὰ καὶ ἄλλοι λόγιοι, οἱ ὁποῖοι ἔχουν τὸ θεῖο χάρισμα νὰ τὰ ἀναπτύσσουν πολὺ γλαφυρὰ καὶ νὰ μαγνητίζουν οἱ μεστοὶ πνευματικῶν νοημάτων λόγοι τους καὶ κείμενά τους. Ἀφήνουμε αὐτοὺς τοὺς Κληρικούς, τούς Θεολόγους καὶ ἐν γένει τοὺς ταλαντούχους ποὺ ἔχουν ἀρίστη πένα νὰ τὸ πράξουν.

ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ, ΕΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΝΟΥΜΗΝΙΕΣ

1. Ἐμεῖς, ὡς γνωστόν, πάντοτε δὲν εἴμεθα γιὰ χοροὺς καὶ πανηγύρια, δὲν χρησιμοποιοῦμε τὴν ξύλινη γλῶσσα τῶν πολιτικῶν, τῆς διπλωματίας, τοῦ φαρισαϊσμοῦ, τοῦ ἰησουϊτισμοῦ καὶ ὅλες τὶς βδελυρότατες συμπεριφορὲς τῶν δίψυχων ἀνθρώπων. 

Ἀγωνιζόμαστε, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, νὰ λέμε τὰ πράγματα ὠμὰ καὶ ρεαλιστικὰ μὲ τὸ ὄνομά τους, νὰ ἐπαινοῦμε τὸ καλὸ καὶ νὰ στηλιτεύουμε τὸ κακό, ὁποθενδήποτε καὶ ἄν προέρχονται, χωρὶς νὰ λασπολογοῦμε!!!…

Ἐμεῖς οἱ «νάνοι» δὲν ἐπιθυμοῦμε νὰ προσφέρουμε ζαχαρωτὰ καὶ νὰ εὐφραίνουμε ἀκόμη καὶ αὐτοὺς ποὺ πάσχουν ἀπὸ ἑλονοσία, ἀλλὰ κινίνο, μήπως μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ πολεμηθοῦν ἤ ἔστω περιορισθοῦν οἱ ἐπιδημίες.

2. ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΡΗΤΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ)

Γιὰ τούς «νοῦν ἔχοντας» κατὰ Σωκράτη, καταντήσαμε πολὺ κουραστικοί.

Γιὰ δὲ τὴν συντριπτικὴ πλειοψηφία, τοὺς ἐπιπόλαιους, τοὺς αἰθεροβάμονες, τοὺς δοκησίσοφους, τοὺς ἔχοντας λίαν εὔκαμπτον τὴν σπονδυλικὴ στήλη τῆς ἠθικῆς, τοὺς ἑλισσομένους ὅπου φυσᾶ ἄνεμος εὐνοϊκός, ποὺ ἔχουν σὰν δόγμα τους τό : «οὐ μὲ πείσεις κἄν μὲ πείσεις», τοὺς διαστροφεῖς τῆς ἀληθείας, οἱ ὁποῖοι καραδοκοῦν μὲ τηλεσκόπια νὰ εὕρουν ψεγάδια, νὰ μᾶς λασπολογήσουν, κατασυκοφαντήσουν, διασύρουν, εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νὰ ἐφαρμόζουμε γραφικὰ ὡς π.χ.: 

Α) «Ἕλλησί τε καὶ βαρβάροις, σοφοῖς τε καὶ ἀνοήτοις ὀφειλέτης εἰμί·» (Ρωμ., α’, 14)

Β) «…οὐαὶ δὲ μοί ἐστιν ἐὰν μὴ εὐαγγελίζωμαι·…» ( Α’ Κορινθίους Θ’ 16-18 )

Γ) «Βλέπετε τοὺς κύνας (τὰ βρωμόσκυλα), βλέπετε τοὺς κακοὺς ἐργάτας, βλέπετε τὴν κατατομήν» (Φιλιπισ. 3, 2) 

Δ) «καὶ μὴ συγκοινωνεῖτε τοῖς ἒργοις τοῖς ἀκάρποις τοῡ σκότους, μᾶλλον δὲ καὶ ἐλέγχετε » (Ἐφεσ. 5, 11).

Παραλείπουμε πληθώρα ἄλλων ἁγιογραφικῶν χωρίων φειδόμενοι τοῦ πολυτιμοτάτου χρόνου τῶν φίλων καὶ θαυμαστῶν τῶν σκοπῶν, δραστηριοτήτων καὶ προοπτικῶν τῶν φορέων μας : Σωματείου «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους», Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καί Πνευματικῶν Ἀξιῶν, Διορθοδόξου Συνδέσμου «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος», περιοδικοῦ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ.

3. ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΠΑΤΕΡΑΣ

Ἐπίσης παραλείπουμε καὶ πληθώρα διδασκαλιῶν Ἁγίων Πατέρων ὡς π.χ. τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου:

Α) «Τὰ δημοσίως γενόμενα καὶ τὸν λαὸν σκανδαλίζοντα ταῦτα καὶ ἐλέγχομεν»

Β) «Οὐδὲν δέδοικα ὡς τοὺς ἐπισκόπους πλὴν ὀλίγων»(Πρὸς Ὀλυμπιάδα, ἐπιστ. Θ΄).

4. ΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΤΩΝ ΣΟΦΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΜΑΣ

Ἀλλὰ καὶ σοφώτατοι ἀρχαῖοι πρόγονοί μας μᾶς διδάσκουν παρόμοια, ὡς π.χ.:

Α) «Μηδενὶ δίκην δικάσῃς, πρὶν ἄν ἀμφοῖν μῦθον ἀκούσῃς» (Πλάτων)

Β) «Μεῖζον πασῶν τῶν ἀρετῶν ἔστι ἡ διάκρισις»

Γ) «Ἡ καλυτέρα θεραπεία εἶναι ἡ πρόληψη»

καὶ πληθώρα ἄλλων σοφῶν διδαγμάτων…

5. ΣΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΘΥΜΟΣΟΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ

Ὁ δὲ θυμόσοφος ἑλληνικὸς λαὸς διὰ τῶν δημωδῶν διατυπώσεών του, δὲν παραλείπει νὰ μᾶς ἐφιστᾶ τὴν προσοχή, ὡς π.χ.:

Α) «ὅπως στρώνουμε κοιμόμαστε»

Β) «ὅ,τι σπέρνουμε θερίζουμε»

καὶ λοιπὰ καὶ λοιπά.

ΑΠΑΝΘΡΩΠΕΣ, ΑΝΤΙΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ, ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΜΟΤΙΚΗ ΣΤΑΣΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΙΘΥΝΟΝΤΩΝ

1. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ ὑπερθεματίζουμε καὶ τασσόμεθα ἀναφανδὸν ὑπὲρ ἐκείνων τῶν κληρικῶν ἀλλὰ καὶ λαϊκῶν ἰδεολόγων, μὲ θάρρος καὶ παρρησία, οἱ ὁποῖοι χρησιμοποιοῦν τὴν γλῶσσα Ἱεροῦ Προδρόμου, ὁ ὁποῖος εἰσήρχετο ἀκόμη καὶ εἰς τὴν κρεββατοκάμαρα τοῦ Ἡρώδου καὶ μὲ θάρρος καὶ παρρησία βροντοφωνοῦσε :

«Οὐκ ἐξεστὶ σοὶ ἔχειν, τὴν γυναῖκα τοῦ ἀδελφοῦ σου».

2. Σήμερα ὄχι μόνον οἱ ἴδιοι οἱ ἰθύνοντες τῆς πνευματικῆς καὶ θρησκευτικῆς ἡγεσίας δὲν ἔχουν θάρρος καὶ παρρησία νὰ βροντοφωνοῦν: «Οὐκ ἔξεστί σοι πρεσβεύειν, νομοθετεῖν, ἐπιβάλλειν ἀντικοινωνικούς, ἀπάνθρωπους, ἀντίχριστους καὶ ἀντιδημοκρατικοὺς νόμους ἢ λέγειν ἤ ἔχειν ἀντιορθόδοξον καὶ ἀντεθνικὸν βίον καὶ φρόνημα» ἀλλὰ μέσῳ τῶν ἀκριβώτατα πληρωνωμένων στυλοβατῶν των – δεκανικιῶν των – ἑξαπτερύγων των – τελάληδων καὶ τοιουτροτρόπως συμπεριφερομένων φερεφώνων των σπεύδουν νὰ ἐνσπείρουν φόβον καὶ τρόμον καὶ νὰ αἰωροῦν τὴν δαμόκλειο σπάθη ἐπάνω ἀπὸ τοὺς αὐχένας μερικῶν κληρικῶν καὶ πνευματικῶν ἡγετῶν, οἱ ὁποῖοι θὰ συνετάσσοντο παντοιοτρόπως πρὸς ἐλάχιστους πρωτοπόρους, γιὰ τοὺς ὁποίους τονίζει ὁ συρφετὸς τῶν μισθοφόρων:

«Ἡ τάδε γνώμη τοῦ τάδε θαρραλέου ἰδεολόγου δὲν ἀπηχοῦν τὴν γνώμη τῆς Ἐκκλησίας»!!!…

3. Τοιουτοτρόπως ἐπιτυγχάνουν νά «βουλώνουν» τὸ στόμα καὶ τὴν συνείδησιν πολλῶν ἄλλων ἰδεολόγων, ἐφαρμοζομένου τοῦ στίχου τοὺ ἐθνικοῦ μας ποιητοῦ «…γιατὶ τὰ σκιαζε ἡ φοβέρα καὶ τὰ πλάκωνε ἡ σκλαβιά…».

4. Αὐτὸ ἀποτελεῖ τὸν πλέον αἰσχρότατο καὶ τρισάθλιο φασισμό, γεγονότα τὰ ὁποῖα εἶναι ἀδιανόητα ὄχι μόνον γιὰ μία χριστιανικὴ κοινωνία ἀλλὰ ἀκόμη καὶ γιὰ ἕνα χριστὸ κράτος δικαίου, γιὰ μία στοιχειώδη δημοκρατικὴ κοινωνία. Αὐτὸ εἶναι χαρακτηριστικό «μπανανιῶν» καὶ ὄχι δημοκρατιῶν!!!…

5. Αὐτοὶ οἱ τρισάθλιοι δικτάτορες συμπεριφέρονται ἀπειράκις χειρότερα ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὸν ΑΜΙΝ ΝΤΑΝΤΑ ποὺ κρέμαγε τοὺς Ὑπουργούς του ποὺ δὲν συμφωνοῦσαν καὶ τοὺς ρουφοῦσε τὸ αἷμα!!!…

6. Γιὰ τοὺς φιλοτομαριστὲς ποὺ ἔχουν θεοποιήσῃ τὴν γαστέρα καὶ τὸ ὑπογάστριο καὶ αὐτὰ ἀποτελοῦν τὴν κεντρομόλο δύναμη τῆς καθόλου ὑπάρξεως των, εἶναι πιὸ φρικτὸ πρᾶγμα ἀπό τάς πράξεις τοῦ ψυχοπαθοῦς, σαδιστὴ ΑΜΙΝ ΝΤΑΝΤΑ ! ! !

Γιὰ τοὺς ἰδεολόγους ὅμως τὸ πιὸ ἀπειράκις φρικτότερο, ἀπαισιότερο καὶ κτηνωδέστερο εἶναι ὁ ἐκμαυλισμός, ὁ ἐκφυλισμός, ἡ διαστροφὴ τῆς φύσεως (παρὰ φύσιν ἀσελγεῖες), ἡ ἀθεΐα, ὁ παλιμβαρβαρισμὸς καὶ τὸ γκρέμισμα ὅλων τῶν ἱερῶν καὶ τῶν ὁσίων, πράγματα τὰ ὁποῖα ἐγκρίνουν καὶ ἀμνηστεύουν τὰ περισσότερα ἀπὸ τὰ ἀπάνθρωπα καὶ ἀντίχριστα νομοσχέδια ποὺ ψηφίζονται τὶς τελευταῖες δεκαετίες μὲ τὴν ἄμεσον ἤ ἔμεσον εὐλογία τῆς ἡγεσίας τῆς Ἐκκλησίας..! ! !…

Ὁ Θεάνθρωπος μᾶς τὸ εἶπε ξεκάθαρα : Μὴ φοβηθῆτε τοὺς ἀποκτείνοντας τὸ σῶμα, τὴν ψυχὴ μὴ δυναμένων ἀποκτεῖναι. 

7.Τὰ ἑκατοντάδες ἑκατομμύρια καὶ δισεκατομμύρια εὐλαβῶν χριστιανῶν ποὺ ἐμαρτύρησαν καὶ μαρτυροῦν συνειδησιακῶς καθημερινῶς τὸ ἔχουν ἀποδείξει ἐμπράκτως. (ἴδ. Ἀπόστολον τῶν Ἁγ. Πάντων Ἑβρ. ια, 33 –ιβ 2).

Τὸ φρικτότατο δὲ ὅλων τῶν μαρτυρίων εἶναι τῆς συνειδήσεως , ὅταν ὁ πρῶτος βάζει τοὺς μισθοφόρους του νὰ διατυμπανίζουν ἀμέσως ὅτι «οὐδὲν τρωτὸν εὑρίσκει ἡ Ἐκκλησία εἰς τὸ Α΄ ἤ Β΄ νομοσχέδιο».

Ὅταν δὲ αὐτὰ τὰ νομοσχέδια καθίστανται Νόμοι τοῦ Κράτους καὶ ἐφαρμόζονται, εἰς τὴν κατακραυγὴν παίζει καὶ ὁ πρῶτος τὸν παλληκαρὰ ὅτι καὶ αὐτὸς εἶναι ἐναντίον αὐτῶν τῶν ἀντιχρίστων νομοσχεδίων.

Ὤ τῆς ἀναισχυντίας καὶ τοῦ θεατρινισμοῦ ! ! !…

8. Γράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπὶ μέρους πικρότατες ἀλήθειες γνωρίζουμε ὅτι θὰ ἐφαρμοσθοῦν τὰ χωρία: 

Α) «ὅπως οἱ Ἑβραῖοι οἱ ὁποῖοι, ἐνῷ ἐδολοφονοῦσαν τοὺς προφῆτες, ἐνόμιζαν οἱ δυστυχισμένοι ὅτι τοιουτοτρόπως προσέφεραν δόξα στὸν Θεό» (Ματθ. 23, 37 καὶ Ἰωάν. 16, 2).

Β) « ἀποσυναγώγους ποιήσουσιν ὑμᾶς· ἀλλ’ἔρχεται ὥρα ἵνα πᾶς ὁ ἀποκτείνας ὑμᾶς δόξῃ λατρείαν προσφέρειν τῷ Θεῷ». (Ἲωάν. ιστ, 2).

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ – ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΗΡΩΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ

1. Ἰδοὺ γιὰ ποίους λόγους δὲν θέλουν πολιτειακὴ καὶ θρησκευτικὴ ἡγεσία οὔτε κὰν νὰ ἀκούουν γιὰ τό Τάμα τοῦ Ἔθνους. Καὶ σύγχρονοι «Ἰοῦδες» μᾶς πολεμοῦν ἐκ τῶν ἔσω («…ὑμεῖς γὰρ οὐκ εἰσέρχεσθε, οὐδὲ τοὺς εἰσερχομένους ἀφίετε εἰσελθεῖν.» Ματθ. 23, 14) ἄκρως ἀνέντιμα, ἀνήθικα, ἀπάνθρωπα καὶ ἀντιχριστιανικά, ἐπειδὴ δὲν τοὺς κάνουμε τὴν ἐπιθυμία νὰ τοὺς κάνουμε διαθήκη τὸν μόχθο τοῦ βίου μας, τὸν ἀποκτηθέντα μὲ ἀπερίγραπτες σωματικὲς καὶ ψυχικὲς ἀλγηδόνες ἄνω τῶν 72 ἐτῶν καὶ στερήσεις ἄνω τῶν 80 ἐτῶν, τὸν ὁποῖον ἐπιθυμοῦμε νὰ τὸν διαθέτουμε μέχρι καὶ τὴν τελευταία δεκάρα διὰ τὸ κοινὸ καλὸ πρὸς δόξαν Θεοῦ καὶ νὰ κλείσουμε τὶς ὀφθαλμούς μας ἀπὸ τὸν μάταιον τοῦτο κόσμο σὰν ἄγνωστοι στρατιῶτες, χωρὶς οὔτε κἄν νὰ ἀναφερθῇ τὸ ὄνομά μας οὔτε κὰν καὶ μετὰ θάνατον. http://intv.gr

Ἄν τοῦ εἴχαμε κάνει διαθήκη, θὰ εἶχε ἁγιοποιήσει ὄχι μόνον ἐμᾶς ἀλλὰ καὶ πολλοὺς ἄλλους συγγενεῖς, φίλους, ἀδελφοὺς ἀγωνιστάς, συνεργάτες, θαυμαστὰς τῶν ἔργων, τῶν σκοπῶν καὶ τῶν δραστηριοτήτων τῶν φορέων μας.

2. Ἀντὶ νὰ συναιτισθοῦν καὶ νὰ ζητήσουν συγγνώμην ἀπὸ τὸν Μεταμορφωθέντα Σωτῆρα Χριστὸ καὶ νὰ πάψουν νὰ πολεμοῦν τὸ κατὰ τόν Ἅγιο Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς (16.2.2015) : «…Δὲν νομίζω νὰ ὑπάρχῃ μεγαλύτερο, ὡραιότερο καὶ σημαντικότερο ὅραμα γιὰ τοὺς σύγχρονους Ἑλληνες καὶ πιστοὺς Χριστιανοὺς ἀπὸ τὴν ἐκπλήρωση τοῦ “Τάματος τοῦ Ἔθνους” μάλιστα ἐν ὄψει καὶ τῆς ἐπικειμένης ἐπετείου τῶν διακοσίων ἐτῶν ἀπὸ τῆς ἐθνικῆς παλιγγενεσίας. Ταυτόχρονα, ὅμως, δὲν ὑπάρχει καὶ μεγαλύτερο σκάνδαλο άπὸ τὴν μὴ πραγμάτωσί του».

καὶ τὴν ἀνιδειοτελέστατη προσπάθεια μας, συνεχίζουν νὰ πολεμοῦν σατανικότατα, αὐτὸ τὸ ἀνεπανάληπτο κολοσσιαῖο ἔργο, μὲ ἄπειρα σατανικὰ φληναφήματα!!!…

ΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΘΕΙΣΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑΧΤΗ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

1. Ἀντὶ νὰ συνειδητοποιήσουν ὅτι ἐπιβάλλεται νὰ πραγματοποιηθῇ ἐπὶ τἐλους τὸ Πανελλήνιο Ἱερὸ Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ποὺ εἶναι τὸν μόνον ποὺ θὰ ἀναζωογονήσῃ τὸ κατατρωθὲν ἠθικὸ καὶ ἐθνικὸ σθένος τῶν Ἑλλήνων καὶ θὰ ἐπανέλθουμε στὶς ρίζες μας γιὰ νὰ λυτρωθοῦμε ἀπὸ τὸ βάραθρο τῆς ἀβύσσου, βαυκαλίζονται μὲ προχειρότατες καὶ ἀηδιαστικὲς ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις ποὺ ὀνειρεύονται ὅτι θὰ ζήσουν νὰ τὶς πραγματοποιήσουν σὰν ἕνα περιοδεῦον θέατρο σκιῶν ἤ λούνα πάρκ ἤ τσίρκο.

2. Ὁ Θεὸς τῆς ἀγάπης γιὰ τέτοιους θεατρινισμοὺς τονίζει … :

«καὶ τὰς νουμηνίας ὑμῶν καὶ τὰς ἑορτὰς ὑμῶν μισεῖ ἡ ψυχή μου·» (Ἡσαΐας, Κεφ.Α’, 14), διότι:

«οὗτος ὁ λαός τοῖς χείλεσι με τιμᾷ, ἡ δὲ καρδία αὐτῶν πόῤῥω ἀπέχει ἀπ᾿ ἐμοῦ» ( Μάρκ., ζ ,6).

3. Αὐτοὶ οἱ τρισάθλιοι πανηγυρισμοὶ θά «βολέψουν» μερικὲς χιλιάδες «ἡμετέρους», «αὐλοκόλακες», «δεκανίκια», «περιεργαζομένους» καί «κολλητούς» «τελάληδες» («ὅπου τρώει ὁ σκύλος γαυγίζει»). Τοιουτοτρόπως θὰ σπαταληθοῦν – ἐξανεμισθοῦν πολλὲς δεκάδες καὶ ἑκατοντάδες ἑκατομμυρίων Εὐρώ γιὰ νὰ βαυκαλίζωνται ὅτι δῆθεν κάτι ἔκαναν!!!…

ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΩΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΣ ΕΥΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΤΑΠΕΙΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΟΨΥΧΩΝ

Ἐπειδὴ ὑποφέρουμε ἀφαντάστως ἀπὸ ἔλλειψη ἱκανοῦ προσωπικοῦ παρακαλοῦμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀδελφούς, φίλους καὶ συναγωνιστὰς ἄς ἀνατρέξουν γιὰ περισσότερα εἰς τὰ περιοδικά μας ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ, τὴν ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr, τὸ Facebook μας Τάμα Έθνους (Φωτεινή Γραμμή) (ὄχι τὰ γνωστὰ Oι Φίλοι του Τάματος του Έθνους, Φωτεινή Γραμμή, διότι μᾶς τὰ ἔχουν γκρεμίσει οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις καὶ οἱ ἁρμόδιοι κηρύσσουν ἑαυτοὺς ἀνευθυνοϋπεύθυνους, ἐμπαίζοντας μας ἀναισχύντως, ὅτι δῆθεν ἐπεξεργάζονται τὴν ἐπαναλειτουργία) καὶ twitter: @PANEL_TAMA

Ἐκεῖ θὰ διαπιστώσετε ὅτι ἐμεῖς, παρ’ὅλον τὸ λίαν πεπερασμένο τῆς ἡλικίας μας καὶ τὴν ἄκρως ἐπισφαλῆ ὑγεία μας, ἐν τούτοις δὲν τὸ βάζουμε κάτω. Συνεχίζουμε καὶ θὰ συνεχίζουμε νὰ μαχώμεθα συνεχῶς καὶ ἀκαταπαύστως εἰς διαρκέστατη ὑπερένταση μέχρι τελευταίας ρανίδος τοῦ αἵματος μας καὶ τῆς ἀναπνοῆς μας, διότι ὁ Μεταμορφωθεὶς Ἐλευθερωτὴς Σωτήρας Χριστὸς μᾶς τὸ ξεκαθαρίζει :

«Ὁ δὲ ὑπομείνας ἕως τέλους οὗτος σωθήσεται». 

Ἄμήν, γένοιτο !

Εὐελπιστοῦμε, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ νὰ πετύχουμε τὸ ποθούμενο.

Ὅσοι πιστοὶ προσέλθετε ἐγκαίρως καὶ εὐκαίρως, ἀναφωνώντας «πιστεύω Κύριε, βοήθοι μοι τῆ ἀπιστίᾳ». Καὶ ἄδοντες «μὴ μείνομε ἔξω τοῦ νυμφῶνος σου, Χριστέ».

Μὲ τὴν ἀθανατο ἑλληνικὴ γλῶσσα, τὴν ἀκραιφνῆ Ὀρθοδοξία καὶ τὸν ἀδιάφθορο Ἑλληνοχριστιανικὸ πολιτισμὸ θὰ δυνηθῶμε, μὲ τὴν βοήθεια πάντοτε τοῦ Θεοῦ, καὶ διὰ τῆς πραγματοποιήσεως τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους –μὲ ἐνθάρρυνση καὶ ἀναγέννηση τοῦ κατατρωθέντος ἠθικοῦ καὶ ἐθνικοῦ σθένους τῶν Ἑλλήνων, ὄχι μόνον νὰ ἀναγεννήσουμε τοὺς ἑαυτούς μας ἀλλὰ καὶ ὁλόκληρο τὸ Ἑλληνικὸ γένος, νὰ ἐπανευαγγελίσουμε τοὺς παλλιμβαρβάρους τῆς ὑφηλίου, οὕτως ὥστε, πιστεύουμε καὶ τονίζουμε, πάντοτε μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, νὰ ἐφαρμοσθοῦν οἱ στίχοι τοῦ ποιητοῦ Γεωργίου Βερίτη :

«Ὅπως ἔδωσε θὰ δώσεις , θὰ ζητήσουν ὡς ζητεῖς, θὰ γενῆς καὶ πάλι φώτων καὶ πολιτισμοῦ κοιτίς».

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τηλ. 210 3254321
ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ
ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

Σχετικά άρθρα

Ο Πύρινος Άγιος – Ηλίας ο Θεσβίτης (του Φ. Κόντογλου) [ΒΙΝΤΕΟ 2015]

Ὁμιλία τοῦ μακαριστοῦ π. Νικολάου Μανώλη. "Προφῆτα καὶ προόπτα τῶν μεγαλουργιῶν τοῦ Θεοῦ, Ἠλία μεγαλώνυμε, ὁ τῷ φθέγματί σου στήσας τὰ ὑδατόῤῥυτα νέφη, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν, πρὸς τὸν μόνον φιλάνθρωπον" (Κοντάκιον)

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.