Επικαιρότητα

Θερμή Έκκλησις Ιερατικής Συνάξεως Ι.Μ. Κυθήρων

εικόνα άρθρου: Θερμή Έκκλησις Ιερατικής Συνάξεως Ι.Μ. Κυθήρων

“…παρακαλοῦμεν θερμῶς νά ἐγείρετε τήν ἐνδεικνυομένην ἀξίωσιν νά σεβασθῇ ἡ Κυβέρνησις, καθ’ ἅ ἔχει ὑποχρέωσιν ἐκ τοῦ Συντάγματος, τήν Συνταγματικήν ἐπιταγήν καί νά μή παρέμβῃ εἰς τά τῆς Θείας Λατρείας”

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Λάβαμε προς δημοσίευση στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση infokatanixis@gmail.com από την “ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ” την ακόλουθη επιστολή:


Θερμή Ἔκκλησις Ἱερατικῆς Συνάξεως Ἱ. Μ. Κυθήρων

Ἐν Κυθήροις τῇ 14ῃ Δεκεμβρίου 2020

Πρός
Τήν Ἱεράν Σύνοδον
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Μακαριώτατε ἅγιε Πρόεδρε,

Σεβασμιώτατοι Συνοδικοί Πατέρες,

     Ἡμεῖς οἱ Κληρικοί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων, συναχθέντες σήμερον τήν 14ην Δεκεμβρίου 2020, ἐν ὄψει τῶν ἑορτῶν τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου, εἰς τό Ἐπισκοπεῖον Κυθήρων, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου μας κ.Σεραφείμ, καί κατόπιν ἐπικαίρου εἰσηγήσεως διά τό τρισμέγιστον γεγονός τῆς Θείας Ἐνανθρωπήσεως καί διά τήν ἄπειρον Θείαν φιλανθρωπίαν τοῦ σαρκωθέντος Κυρίου καί Θεοῦ ἡμῶν, ἀπησχολήθημεν μέ τά ἐξαγγελθέντα μέτρα διά τήν Θείαν Λατρείαν ἐντός τῶν Ἱερῶν Ναῶν μας.

     Φρονοῦμεν ὅτι ὁ περιορισμός τοῦ ἐκκλησιάσματός μας εἰς 9 ἤ 25 (ἐντός μόνον τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Κυθήρων), ἔπειτα ἀπό τά αὐστηρά περιοριστικά μέτρα τοῦ δευτέρου lockdown, καθ’ ἅ ἀπεκλείσθη παντελῶς τό ποίμνιόν  μας ἐπί 40νθήμερον περίπου ἀπό τόν ἐκκλησιασμόν, συνιστᾷ ἕνα ἀπό τά βαρύτερα μέτρα διά τούς πιστούς Χριστιανούς μας. Ποῖος θά προτιμηθῇ καί ποῖος θά ἀποπεμφθῇ; Καί προσιδιάζει εἰς τούς ποιμένας καί πατέρας τοῦ Λαοῦ τοῦ Θεοῦ νά κάμνουν τοιαύτας ἐπιλογάς καί διακρίσεις;

     Δόξα τῷ Θεῷ τά νησιά μας Κύθηρα καί Ἀντικύθηρα, ἄν ἐξαιρέσωμεν κάποια θετικά περιστατικά ἐλαχίστων συγγενικῶν προσώπων εἰς τά Κύθηρα, τά ὁποῖα ἀποκατεστάθησαν μέ τήν βοήθειαν τῆς Παναγίας μας τῆς Μυρτιδιωτίσσης συντόμως, μένουν σύν Θεῷ ἀλώβητα. Ἕνας λόγος ἐπί πλέον νά τύχωμεν εὐνοϊκωτἐρας μεταχειρίσεως. Ὅμως, ὡς μέλη τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας καί κατά Θείαν Οἰκονομίαν Λειτουργοί Αὐτῆς, δέν γίνεται νά μήν ἐνδιαφερώμεθα δι’ ὁλόκληρον τό Χριστεπώνυμον Πλήρωμα τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας καί τῶν λοιπῶν Χριστιανῶν.

     Ἔχομεν πληροφορίας ὅτι τό Ἀνώτατον Δικαστήριον τῶν ΗΠΑ (Supreme Court of the United States), ἀντίστοιχον τοῦ ἡμετέρου Συμβουλίου Ἐπικρατείας, κατόπιν προσφυγῆς τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν τοῦ Μπροῦκλιν, κατά τῆς ἀποφάσεως τοῦ Κυβερνήτου τῆς Ν. Ὑόρκης (25-11-2020) διεκήρυξε πανηγυρικῷ τῷ τρόπῳ ὅτι : «ἀκόμα καί σέ μία πανδημία, τό Σύνταγμα δέν μπορεῖ νά τεθεῖ στήν ἄκρη καί νά λησμονηθεῖ». Αὐτό σημαίνει ὅτι ἔκρινε ὡς ἀντισυνταγματικήν τήν παραβίασιν τοῦ συνταγματικῶς κατοχυρωμένου δικαιώματος ἐλευθερίας τῆς Θείας Λατρείας μέ τόν περιορισμόν εἰς τήν ἄσκησίν της (ὅριον 10 ἤ 25 πιστῶν εἰς τούς Ἱ. Ναούς). Ὡσαύτως, τό Γαλλικόν Συμβούλιον τῆς Ἐπικρατείας (Conseil d’ Etat) θεωρεῖ ὡς ἀντισυνταγματικόν περιορισμόν τοῦ δικαιώματος τῆς Θείας Λατρείας τό ὅριον τῶν 30 πιστῶν διά τήν συμμετοχήν των εἰς τήν Θείαν Λατρείαν καί διέταξε τήν Γαλλικήν Κυβέρνησιν νά ἀναθεωρήσῃ τό σχετικόν διάταγμα, διότι τό Δικαστήριον θεωρεῖ ὅτι κατ’ αὐτόν τόν τρόπον ἕνα μεγάλο μέρος τῶν πιστῶν θά στερηθῇ τοῦ συνταγματικῶς ἀνεγνωρισμένου δικαιώματος τῆς Θείας Λατρείας. Ἡ Σύνοδος, μάλιστα, τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν τῆς Γαλλίας (CEF) ἐζήτησε ἀπό τήν Κυβέρνησιν «νά ἀναθεωρηθεῖ τό μή ρεαλιστικό καί ἀνεφάρμοστο μέτρο τῶν τριάντα πιστῶν, τό ὁποῖο εἶναι ἐντελῶς ἀσεβές γιά τήν πραγματικότητα τῆς θρησκευτικῆς πρακτικῆς τῶν Καθολικῶν».

     Ἡμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι Κληρικοί καί Λαϊκοί, τά μέλη τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, δέν ἔχομεν ἴσα δικαιώματα ἐνώπιον τοῦ νόμου, τοῦ Θείου καί τοῦ ἀνθρωπίνου, ἤ τό Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος δέν περιφρουρεῖ ἐξ ἴσου τό δικαίωμα τῆς θρησκευτικῆς συνειδήσεως καί τῆς ἐλευθέρας Θείας Λατρείας; (ἄρθρ.13, παρ. 1 καί 2). Διατί ἡμεῖς νά τυγχάνομεν διαφορετικῆς ἤ κατωτέρας μεταχειρίσεως, τοσοῦτον μάλιστα, ἀφοῦ τό ἐν λόγῳ ἄρθρον τοῦ Συντάγματος δέν ἀναστέλλεται οὔτε ἐν καιρῷ πολιορκίας ἤ πολέμου;

Μακαριώτατε ἅγιε Πρόεδρε,

     Ἡμεῖς, ὁ Ἱερός Κλῆρος καί ὁ Λαός τῆς Θεοστηρίκτου Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων, παρακαλοῦμεν θερμῶς νά ἐγείρετε τήν ἐνδεικνυομένην ἀξίωσιν νά σεβασθῇ ἡ Κυβέρνησις, καθ’ ἅ ἔχει ὑποχρέωσιν ἐκ τοῦ Συντάγματος, τήν Συνταγματικήν ἐπιταγήν καί νά μή παρέμβῃ εἰς τά τῆς Θείας Λατρείας. Ἔχομεν συναίσθησιν καί συνείδησιν τοῦ ἐπαπειλοῦντος κινδύνου ἐκ τῆς ἐπιδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ καί τηροῦμεν τά προστατευτικά μέτρα δι’ ἡμᾶς καί τό ποίμνιόν μας. Δέν θέλομεν νά βιώσωμεν ἐκ νέου τά τραγικά γεγονότα τοῦ ἀποκλεισμοῦ τοῦ Λαοῦ τοῦ Θεοῦ, ὅπως συνέβη τό προηγούμενον Πάσχα.

Καί ἐπί τούτοις διατελοῦμεν βαθυσεβάστως

ΟΙ ΚΛΗΡΙΚΟΙ-ΕΦΗΜΕΡΙΟΙ ΤΗΣ Ι.ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Πρωτ.Πέτρος Μαριᾶτος – Ἰατρός
Ἀρχιμ. Πέτρος Κασιμάτης
Ἀρχιμ. Φρουμέντιος Δημητρίου
Ἀρχιμ. Πέτρος Σκλᾶβος
Πρωτ.Παναγιώτης Μεγαλοκονόμος
Πρωτ. Παναγιώτης Διακόπουλος
Πρωτ. Θεολόγος Παντελῆς
Ἱερομ. Σεραφείμ Μαρσέλλος
Οἰκονόμος Γεώργιος Ἀδικημενάκης
Οἰκονόμος Ἰωάννης Παπανδρόπουλος
Ἱερεύς Παῦλος Καλλίκας
Ἱερεύς Κωνσταντῖνος Μπιθιγκότζης
Διάκονος Παναγιώτης Σκλάβος

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Δείτε σχετικά:
Κυθήρων Σεραφείμ: Η πορεία της πολιτικής ηγεσίας της Πατρίδος μας, κατευθύνεται προς την μεγάλην…
Μητροπολίτης Κυθήρων, Ποιμαντορική εγκύκλιος δια τον έρανον της αγάπης
Επιστολή Μητροπολίτου Κυθήρων προς την Ιεράν Σύνοδον
– Ανοικτή Επιστολή Μητροπολίτου Κυθήρων προς τον Πρωθυπουργόν
– Ο Μητροπολίτης Κυθήρων προειδοποιεί τον Πρωθυπουργό!
– Γράμμα του Μητροπολίτη Κυθήρων αναιρεί εσφαλμένες πληροφορίες

Σχετικά άρθρα

Προφητική φωνή του Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη (…για όσους συγχέουν την Εκκλησία με την Ιεραρχία)

“Η τελευταία μάλιστα απεδείχθη ανίκανος όλως, αφ΄ ης ημέρας ιδρύθη εν Ελλάδι, να διαπράξη αγαθόν τι υπέρ της Εκκλησίας” Ούτε εκ του υπουργείου ούτε εκ της Συνόδου αναμένομεν γενναίον τι...

Το Μήνυμα της ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ από τον Μητροπολίτη Κυθήρων κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (ηχητικό μήνυμα) ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ & ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ ΣΕΡΑΦΕΙΜΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ (19-2-2023) Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr Λάβαμε προς δημοσίευση στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση infokatanixis@neodevgmail.com από την “ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ” το...

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.