Επικαιρότητα

Το Άγιον Όρος (Α.Ο.), η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε) και ο Δούρειος Ίππος της Νέας Τάξης Πραγμάτων (Ν.Τ.Π.).

εικόνα άρθρου: Το  Άγιον Όρος (Α.Ο.), η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε) και ο Δούρειος Ίππος της Νέας Τάξης Πραγμάτων (Ν.Τ.Π.).

“Δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι, κάθε φορὰ ποὺ ἐπιδιώκεται ἡ σιωπὴ τοῦ Α.Ο. ἀνακοινώνονται γενναῖες ἐπιδοτήσεις ἑκατομμυρίων εὐρὼ στὰ μοναστήρια τοῦ Ἄθω, ἐνῶ ὁ Ἑλληνικὸς λαός πένεται…!!!.”

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr
Λάβαμε προς δημοσίευση στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση infokatanixis@gmail.com το ακόλουθο άρθρο των Αγιορειτών Κελλιωτών Πατέρων

Ἐν Ἁγίῳ Ὄρει τῇ 10//23.2.2023
Τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους Ἱερομάρτυρος

Τὸ Ἅγιον Ὄρος, σύμφωνα μὲ ἱστορικές, ἐπιστημονικὲς ἀναλύσεις, ὀφείλει τὴν ὑπερχιλιετῆ ὕπαρξη καὶ πορεία του, στὸ «αὐτοδέσποτον» ἢ ὅπως λέγεται σήμερα στὸ «αὐτοδιοίκητον».

Τὸ αὐτοδιοίκητον τοῦ Α.Ο. δὲν εἶναι μιὰ λεκτικὴ ἀπότιση φόρου τιμῆς ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Πολιτεία πρὸς τὴν αἰωνόβια προσφορὰ τοῦ Ἀγιωνύμου Ὄρους Ἄθωνος, ἀλλὰ  ἀναγνώριση καί οὐσιαστικὸ, ἀδιαπραγμάτευτο στοιχεῖο τῆς ὑπάρξεως καὶ  πνευματικῆς δράσεως του, ἄνευ τοῦ ὁποίου θὰ «μαραινόταν» καὶ θὰ ἀφανιζόταν ὁλοσχερῶς.

Αὐτὸ ἀκριβῶς διέκριναν μὲ ὀξυδέρκεια, νεύσει Θεοῦ, οἱ ἀοίδιμοι Αὐτοκράτορες τῶν Ρωμηῶν καὶ φιλοτιμήθηκαν νὰ γίνουν κτίτορες καὶ προστάτες τῶν  Ἱερῶν Μονῶν  καὶ ἐν συνόλῳ τοῦ Α.Ο.

Ἡ μέριμνα καὶ πρόνοια τῶν Ὀρθοδόξων Αὐτοκρατόρων τῆς Ρωμανίας (τῆς προπαγανδιστικῶς λεγόμενης  Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας) συνίστατο, ἀφ’ ἑνὸς στὴν κατοχύρωση τοῦ «αὐτοδέσποτου» ἀπὸ κάθε παρέμβαση κοσμικῆς καὶ ἐκκλησιαστικῆς ἐξουσίας (τοπικῶν ἀρχόντων, Πατριαρχῶν, ἐπισκόπων κ.ἄ.), ἀφ΄ετέρου στὴν οἰκονομικὴ διευκόλυνση μὲ πλήρη ἀπαλλαγὴ ἀπὸ φόρους καὶ δοσίματα.

Παράδειγμα νομικοῦ Αὐτοκρατορικοῦ θεσπίσματος (Χρυσόβουλλο), τὸ ὁποῖο ἐναρμονίζεται μὲ τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες, περιέχεται σὲ Αὐτοκρατορικὸ Χρυσόβουλλο τοῦ Ἀλεξίου Κομνηνοῦ (1.080 μ.Χ.) καὶ ὁρίζει τὰ ἑξῆς : «θεσπίζομεν τοίνυν τὸ Ἅγιον Ὄρος εἶναι ἐλεύθερον καὶ μηδεμίαν φορολογίαν ἢ ἐπήρειαν ἔχειν τούς ἐν αὐτῷ Μοναχοὺς ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος, τοὺς δὲ Ἄρχοντας μηδεμίαν ἔχειν κοινωνίαν εἰς τὸ  Ἅγιον Ὄρος».

Οἱ Ἱεροὶ Κανόνες ἀπαγορεύουν στοὺς λαϊκοὺς νὰ ἀναμιγνύωνται εἰς τὰ τῶν Ἱερῶν Μονῶν πράγματα. Ἐνδεικτικὰ ἀναφέρονται ὁ ΚΔ΄τῆς Δ΄Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ὁ ΙΓ΄τῆς Ζ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, καθὼς καὶ ὁ Α΄  τῆς Α’-Β’  Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου τοῦ 861 μ.Χ. ἐπὶ Μεγάλου Ἁγίου Φωτίου. Σ’ αὐτοὺς προσετίθεντο τά ἀπ’ αἰῶνος Πατριαρχικὰ Σιγίλια1 καί τά Τυπικά (ποὺ ἐννοεῖται ὅτι ἐξακολουθοῦν νὰ ἰσχύουν), καθὼς καὶ τὰ Σουλτανικὰ «Βεράτια» Φιρμάνια (βλέπε, σειρὰ ἐξαιρετικῶν ἄρθρων στὸν Ὀρθόδοξο Τύπο γιὰ τὸ «Αὐτοδιοίκητον τῆς Ἀθωνικῆς Πολιτείας»2 ὑπό τῶν:  γ.Παϊσίου μοναχοῦ Καρεώτου καὶ Ἐπιφανίου μοναχοῦ Καψαλιώτου, ἀναδημοσιευθεῖσαν ἀπὸ τὴν «Ἁγιορείτικη Κελλιώτικη Φωνὴ» τὸν Ἀπρίλιο 2022-, βκβ’ μ.Χ.

Σύμφωνα μὲ ἄρθρα ἔγκριτων νομικῶν καὶ δημοσιογραφικῶν κύκλων ἀνὰ τὴν Ἑλληνικὴ ἐπικράτεια, τὰ ὁποῖα κατὰ καιροὺς βλέπουν τὸ φῶς τῆς δημοσιότητας, παρατηροῦμε καὶ ἀναφέρουμε συνοπτικὰ τὰ κάτωθι:

Ἡ Ἀνεξάρτητη Ἀρχὴ Δημοσίων Ἐσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) συστάθηκε μὲ νόμο (4389/2016 /Φ.Ε.Κ. 94 Α) ἀντίθετο στὴν Λαϊκὴ Βούληση, ἡ ὁποία καὶ ἀποτελεῖ τὴν πηγὴ κάθε ἐξουσίας (βάσει τοῦ ἄρθρου 1 τοῦ Ἑλληνικοῦ Συντάγματος), ἐκφραζόμενη ἀβιάστως μέσῳ τοῦ Δημοψηφίσματος τῆς 5ης Ἰουλίου 2015.

Εἰδικότερα, 

μὲ τὸ Προεδρικὸ Διάταγμα 38/28.6.2015 (Φ.Ε.Κ. 63 Α) προκηρύχτηκε δημοψήφισμα*  γιὰ κρίσιμο ἐθνικὸ θέμα καὶ μὲ βάση τὰ ἐπίσημα δεδομένα, συμμετεῖχε τὸ 62,15% τοῦ ἐκλογικοῦ σώματος, μὲ ἀποτέλεσμα δεσμευτικό, βάσει τοῦ Ν. 4023/2011 (Φ.Ε.Κ. 220 Α, Κεφ. Δ΄, «Ψηφοφορία»,  Ἄρθρο 16, παράγρ.3).

Ὑπενθυμίζεται ὅτι στὸ ἐν λόγῳ δημοψήφισμα ὁ Ἑλληνικὸς Λαὸς εἶπε ΟΧΙ, μὲ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ἰσχὺ Συντάγματος, στὰ μέτρα τῶν δανειστῶν μὲ τίτλο . «Μεταρρυθμίσεις γιὰ τὴν ὁλοκλήρωση τοῦ τρέχοντος προγράμματος καὶ γιὰ τὴ συνέχεια αὐτοῦ», στὰ ὁποῖα ὑπῆρχε καὶ ἡ ὑποχρέωση σύστασης Ἀνεξάρτητης Ἀρχῆς Δημοσίων Ἐσόδων (Α.Α.Δ.Ε. ). Συνεπῶς ἡ σύσταση τῆς Α.Α.Δ.Ε. ἀντίκειται στὴν ἀρνητικὴ δεσμευτικότητα τοῦ δημοψηφίσματος, (στὸ ΟΧΙ τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ), καὶ ἄρα ἐκ τῶν Κανόνων Δικαίου ἀδιαμφισβήτητα ἀποδεικνύεται ὅτι ἡ σύστασή της εἶναι ἐκ θεμελίων ΑΚΥΡΗ.

Αὐτονόητο εἶναι ὅτι ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ νομικά ΔΕΝ ὑφίσταται ἡ Α.Α.Δ.Ε., οἱ ἐνέργειές της εἶναι ΑΚΥΡΕΣ καὶ ὡς ἐκ τούτου κάθε ἐνέργεια τοῦ προσωπικοῦ της εἶναι ἄκυρη καὶ ποινικὰ κολάσιμη, ὑπαγόμενη μάλιστα στὸ Κοινὸ Ποινικὸ Δίκαιο («ἐνεργῆ συμμετοχὴ στὴν κατάλυση τοῦ Δημοκρατικοῦ Πολιτεύματος ποὺ στηρίζεται στὸν κυρίαρχο Λαὸ ὡς πηγὴ κάθε ἀπορρέουσας ἐξουσίας»).3 

Σὺν τοῖς ἄλλοις, ἡ Α.Α.Δ.Ε. ὡς μὴ ἔχουσα νομικό πρόσωπο ἀπολαμβάνει λειτουργικῆς ἀνεξαρτησίας (ἄρθρο 3)4 καὶ… ἀσυδοσίας, διοικητικῆς καὶ οἰκονομικῆς αὐτοτέλειας καὶ δὲν ὑπόκειται σὲ ἔλεγχο ἢ ἐποπτεία ἀπὸ κυβερνητικὰ ὄργανα, κρατικοὺς φορεῖς ἢ ἄλλες διοικητικὲς ἀρχὲς (σ.σ. πρωτοτυπῶντας σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο…!!!), παρὰ μόνο σὲ κοινοβουλευτικὸ ἔλεγχο σύμφωνα μὲ τὸν Κανονισμὸ τῆς Βουλῆς ( σ.σ. καί πρακτικῶς ἀνενέργητο, π.χ. ὅπως δὲν γίνεται ἡ ἄρση -συχνάκις καί ἐπὶ τὸ πλεῖστον-  τῆς βουλευτικῆς ἀσυλίας).

Ὁ Πρόεδρος, τὰ μέλη τοῦ Συμβουλίου Διοίκησης, ὁ Ἐμπειρογνώμονας καὶ ὁ Διοικητής, κατὰ τὴν ἐκτέλεση τῶν καθηκόντων τους δεσμεύονται μόνο ἀπὸ τὸν «νόμο καὶ τὴν συνείδησή τους» καὶ «ἀπολαμβάνουν προσωπικῆς καὶ λειτουργικῆς ἀνεξαρτησίας» (ἄρθρο 3, -σ.σ.κοινῶς ἀσυδοσίας-…..!!!)5.

Τὸ φορολογικὸ λογισμικὸ τῆς Α.Α.Δ.Ε  παράγεται καὶ ἐλέγχεται ἀπὸ ἰδιωτικὴ ἑταιρεία τοῦ ἐξωτερικοῦ (σ.σ. ἰδιωτικῶν τραπεζικῶν συμφερόντων τῆς δυναστείας Ρούθτσάϊλντ =Rothschild), ἐκτὸς ἐλέγχου τοῦ κράτους, μὲ καταστροφικὲς συνέπειες γιὰ τὴν ἐθνικὴ ἀνεξαρτησία καὶ ἀσφάλεια, τὴν ἀνάπτυξη καὶ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα στὴν χώρα, ὅπως καταγγέλθηκε στὴν Βουλὴ κατὰ τὴν συζήτηση γιὰ τὴν ψήφιση τοῦ νέου Κώδικα Εἴσπραξης Δημοσίων Ἐσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) (νόμος 4978/Φ.Ε.Κ. 4190/Α/7-10-2022).

Ἡ ἀνωτέρῳ «Ἀνάλγητη» Ἀρχὴ Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) θὰ μπορῇ ἐλεύθερα νὰ προβαίνῃ σὲ ἔρευνα μὲ σκοπὸ τὴν κατάσχεση μετρητῶν καὶ πάσης φύσεως ἀντικειμένων ἀξίας.

Πιὸ συγκεκριμένα στὸ ἄρθρο 11 τοῦ ὡς ἄνω νόμου 6  περί Κ.Ε.Δ.Ε («ἐξουσίες ἐνεργοῦντος τὴν κατάσχεση κινητῶν στὰ χέρια τοῦ ὀφειλέτη») ἀναφέρεται: 

«Ὁ ἐνεργῶν τὴν κατάσχεση ἔχει τὴν ἐξουσία, ἐφ’ ὅσον τὸ ἀπαιτεῖ ὁ σκοπὸς τῆς ἀναγκαστικῆς ἐκτέλεσης νὰ εἰσέρχεται στὴν κατοικία ἢ καὶ σὲ κάθε ἄλλο χῶρο, ποὺ βρίσκεται στὴν κατοχή τοῦ καθ’ οὗ ἡ ἐκτέλεση, νὰ ἀνοίγῃ τίς πόρτες καὶ νὰ προβαίνει σὲ ἔρευνες, καθὼς καὶ νὰ ἀνοίγῃ κλειστὰ ἔπιπλα, σκεύη ἤ δοχεῖα», (ἄρθρο 11, παράγρ.1).

«Ὁ ἐνεργῶν τὴν κατάσχεση μπορεῖ νὰ ζητήσει τὴν συνδρομὴ τῆς ἁρμόδιας γιὰ τὴν τήρηση τῆς τάξης ἀρχῆς (σ.σ.  δηλαδή ἡ Ἀστυνομία σὲ ρόλο προστάτη τῶν ξένων ἰδιωτικῶν τραπεζικῶν συμφερόντων εἰς βάρος τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ …!!!), ἡ ὁποία ὑποχρεοῦται νὰ τὴν παρέχῃ», (ἄρθρο 11, παράγρ.2).

Ἀπό τα ἀνωτέρῳ προκύπτει ὅτι τίς ζημιὲς καὶ τίς οἰκονομικὲς ἀποτυχίες τῶν ἰδιωτικῶν ὀλιγαρχικῶν ἑταιρειῶν (τραπεζῶν, πολυεθνικῶν κ.λπ.) θὰ πληρώνῃ εἰς τὸ διηνεκές… ὁ ἀγρίως φορολογούμενος Ἑλληνικὸς λαὸς ( βλέπε π.χ. παρά τίς τρεῖς..3… «ἀνακεφαλαιοποιήσεις» πρός ἴδιον ὄφελος καὶ αἰσχροκέρδειας ἰδιωτικῶν τραπεζῶν τῆς δυναστείας Ρούθτσάϊλντ =Rothschild, καί μέ τήν καταλήστευση μέσω ἀπάνθρωπων πλειστηριασμῶν πρώτων κατοικιῶν γιὰ κόκκινα δάνεια κ.ἄ.τ. μὲ φυσικὸ αὐτουργό τήν Α.Α.Δ.Ε.).

Λαμβάνοντας σοβαρὰ ὑπόψιν τὸ αὐτονόητο τοῦ νομικοῦ ἀνυπόστατου τῆς Α.Α.Δ.Ε, διερωτώμεθα ποῦ καί πῶς θὰ προσφύγει δικαστικῶς ὁ ἀδικούμενος Ἕλληνας πολίτης ἐναντίον της…;;;. Ἕτσι καθίσταται μεθοδευμένα θεσμὸς ἀπόλυτης ἐξουσίας ποὺ ὑποκαθιστᾷ τὴν κυβέρνηση (εἶναι ἡ “πραγματικὴ” ὑπὲρ-κυβέρνηση μαζὶ μὲ τὴν ἰδιωτικὴ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος τῶν Ρούθτσάϊλντ=Rothschild, μὲ ἐργαλεῖο τὴν ἠλεκτρονικὴ ψηφιακὴ φακελοποίηση τὼν Ἑλλήνων πολιτῶν….). Ὑπόψιν χωρίς, μάλιστα, νά ὑφίσταται  δυνατότητα καταλογισμοῦ πολιτικῆς ἢ ἄλλης ἐν γένει εὐθύνης.

Καί ἐπὶ τά τοῦ Ἁγίου Ὄρους – Ἄθω: 

Ἡ Α.Α.Δ.Ε. (μέσῳ τοῦ τελωνείου Δάφνης Α.Ο.) ἀπέστειλε ἐπιστολὴ στὴν Ἱερὰ Κοινότητα (Ι.Κ.) τοῦ Α.Ο. (Ἀρ.Πρωτ.772/5-12-2022) μὲ θέμα: «Ἔλεγχος τῶν ἁγιορείτικων προϊόντων ποὺ πωλοῦνται καὶ μεταφέρονται μέσῳ μεταφορικῶν ἑταιρειῶν (Couriers) καὶ τοῦ ΕΛ.ΤΑ.».

Στὴ συνέχεια ἡ  Ἱερὰ Κοινότητα (Ι.Κ.) τοῦ Α.Ο. εὐσπευσμένα καί ἐλαφρᾷ τῇ καρδίᾳ….. ἐξέδωσε ἐγκύκλιο (Ἀρ.Πρωτ.Φ2/22β/2509/15/28-12-2022) πρὸς τίς 20 (Κ΄) Ἱερὲς Μονὲς τοῦ Α.Ο. Ἄθω. Ποῦ μᾶς ὁδηγεῖ ἡ ἐγκύκλιος μὲ τὸ περιεχόμενο τῆς ἄκριτης καί τετελεσμένης ἀναγνωρίσεως τῆς Α.Α.Δ.Ε.;;;

Ἔχουμε νὰ παρατηρήσουμε τὰ ἑξῆς :

Κατ’ ἀρχὴν, ὅπως ἔγινε παραβίαση συγκεκριμένων ἄρθρων τοῦ Κ.Χ.Α.Ο. περί Αὐτοδιοίκητου τοῦ Α.Ο ἀπὸ τὸν Πολιτικὸν Διοικητὴ τῆς Ἀθωνικῆς Πολιτείας στὸ θέμα τῆς ἀντιμετωπίσεως τοῦ κορώνα-ἰοῦ (Covid-19), ὅπως ἀπέδειξαν στὰ μνημονευθέντα ἄρθρα στὸν Ὀρθόδοξο Τύπο οἱ Ἁγιορεῖτες Μοναχοὶ Παΐσιος καὶ Ἐπιφάνιος (βλπ. ὑπ’ ἀριθμὸ δύο [2] παραπομπή), ἡ ἴδια τακτική  ἐπαναλαμβάνεται καί τώρα;;

Ἀκολούθησε, ἐπίσης, ἡ παραβίαση τοῦ Αὐτοδιοίκητου τοῦ Α.Ο. στὸ θέμα τῆς ἀναδιοργάνωσης τῆς ἀστυνομεύσεως τοῦ Α.Ο. Ἡ Ἱ.Κοινότης τοῦ Α.Ο. μεθοδικά παραγκωνίζεται καὶ μπαίνει στὸ περιθώριο κατόπιν μακροχρόνιων σκοτεινῶν σχεδιασμῶν. Νά τροποποιήσουν τό Ἀστυνομικό Τμήμα σέ Διεύθυνση Ἀστυνομίας στό Α.Ο. (Π.Δ. 22/2022/Φ.Ε.Κ.62/Α/23.3.2022)7, ὥστε νὰ ὑπάγεται πλέον κατ’ εὐθεῖαν στὸν Ἀρχηγὸ τῆς ΕΛ.ΑΣ. καὶ ὄχι ὅπως σύμφωνα μὲ τὸν Καταστατικὸ Χάρτη τοῦ Α.Ο. (Κ.Χ.Α.Ο.) στὸν Πολιτικὸ Διοικητή, ὁ ὁποῖος  πρέπει νὰ ἐνεργῇ μετὰ ἀπὸ  ἐντολή τῆς Ἱ.Κοινότητος τοῦ Α.Ο.-(Ν.Δ. 1926, ΚΕΦ Β΄, ἄρθρα 3,4,5 καί Κ.Χ.Α.Ο., 1924)8.

Τώρα ἔρχεται ἀπροκάλυπτα πλέον ἡ παραβίαση τοῦ Αὐτοδιοίκητου (Κ.Χ.Α.Ο.) τοῦ Α.Ο. ἀπὸ τὴν ἀνυπόστατη νομικῶς Α.Α.Δ.Ε. Μετὰ τὸν ἀπαράδεκτο «ἰεροκοινοτικὸ φόρο» (ἀμελητέου συνολικοῦ ποσοῦ ἀπὸ τὸ Α.Ο. σὲ σύγκριση μὲ τὴν Ἑλλαδικὴ οἰκονομία, ἀναγκαιότατου ὅμως γιὰ τοὺς φτωχοὺς μοναχοὺς), μέ σκοπό νά   ἐπιβάλλει ἡ Ἀρχὴ τιμολόγια καὶ προσεχῶς νὰ ἐμπλέξῃ τοὺς Ἁγιορεῖτες μοναχοὺς μὲ λογιστικὰ βιβλία, ψηφιακὰ δεδομένα, ἔξυπνα τηλέφωνα, ὑπολογιστές, φορολογικές δηλώσεις κ.λπ. μὲ τὴν ἐννακόλουθη ἠλεκτρονικὴ παρακολούθηση. Σὲ λίγο τὰ μοναστήρια τοῦ Α.Ο. θὰ μεταλλαχθοῦν σὲ ἀνώνυμες ἑταιρεῖες καὶ ὡς ἐκ τούτου πλήρως ἐλεγχόμενες….!!!

Σὲ τί ἀποσκοποῦν οἱ παραβιάσεις τοῦ Αὐτοδιοίκητου τοῦ Α.Ο. καὶ ἡ ἐμπλοκή του στὰ γρανάζια τοῦ κοσμικοῦ γίγνεσθαι ;;; (βλπ. Χρυσόβουλλα Αὐτοκρατόρων Βασιλείου Μακεδόνα 872 μ.Χ. καὶ Ἰωάννου Τσιμισκή 971 μ.Χ. ἐπὶ Ἁγίου Ἀθανασίου Ἀθωνίτου, οἱ ὁποῖοι δηλώνουν ξεκάθαρα τὴν ἐπιθυμία ἐσαεὶ τὸ Ἅγιον Ὄρος νὰ παραμείνει τόπος προσευχῆς καὶ μελέτης τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ ὄχι νὰ μεταλλαχθεῖ σὲ χῶρο κοσμικοῦ ἐμπορίου).9

Ὡς Ἁγιορεῖτες Κελλιῶτες Πατέρες 

καταγγέλουμε ὅτι τὰ τεκταινόμενα (μαζὶ καὶ ἡ τάχα φιλανθρωπία στὸ Α.Ο.) ἔχουν ὡς στόχο σὲ πρώτη φάση, μὲ τὸν ἐκμαυλισμὸ τοῦ χρήματος καὶ τὴν τύρβη τῆς κοσμικῆς μέριμνας, νά ἀποδυναμώσει τήν φωνή τῆς ἐν Χριστῷ μαρτυρίας- ὁμολογίας  τοῦ Α.Ο. σέ  παγκόσμιο ἐπίπεδο καθότι ἐνοχλεῖ τίς σκοτεινές δυνάμεις…!!!

Δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι, κάθε φορὰ ποὺ ἐπιδιώκεται ἡ σιωπὴ τοῦ Α.Ο. ἀνακοινώνονται γενναῖες ἐπιδοτήσεις ἑκατομμυρίων εὐρὼ στὰ μοναστήρια τοῦ Ἄθω, ἐνῶ ὁ Ἑλληνικὸς λαός πένεται…!!!.

Ἡ συνέχεια κατὰ τοὺς σκοτεινοὺς σχεδιαστὲς τῆς παγκοσμιοποίησης, εἶναι τὸ Α.Ο. νὰ ἀφομοιωθεῖ πλήρως μὲ κοσμικὰ πρότυπα καὶ νὰ ἀποτελέσῃ λειτουργικὸ μέρος τῆς Ε.Ε. καὶ τῆς Ν.Τ.Π.

Διὰ  ὅλα ταῦτα, 

Ὡς Ἁγιορεῖτες Κελλιῶτες Πατέρες μαζί μέ τήν πλειοψηφία τῶν μοναχῶν τοῦ Ἄθωνα, δηλώνουμε ὅτι δὲν ἀναγνωρίζουμε τὴν ἀντισυνταγματικὴ Α.Α.Δ.Ε. καὶ οὔτε θὰ ὑπακούσουμε στὶς ἐπιταγές της ποὺ ἀποσκοποῦν στὸ νὰ προσδέσουν καὶ νὰ σύρουν τὸ Α.Ο. στὸ ἅρμα τῆς Ν.Τ.Π., μὲ προφανέστατο κίνδυνο γιὰ τὴν σωτηρία τῶν ἐν αὐτῷ κατοικούντων μοναχῶν καὶ ὄχι μόνον.

Φύλακες ἀγρυπνεῖτε καὶ προσεύχεσθε, 
καὶ ὁ Θεάνθρωπος Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς μεθ’ ἡμῶν 
διά πρεσβειῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.

Ἀμήν.

Ἁγιορεῖτες Κελλιῶτες Πατέρες

_________

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ :

  • 1. ’’Τὸ Ἅγιον Ὄρος’’, ΑΘΗΝΑΙ 1903, Ἱερομόναχος Γεράσιμος Σμυρνάκης Ἁγιορείτης, Φωτοαναστάσιμη Ἔκδοση τοῦ  «ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΥ», 2005, Καρυές.
  • 2. Πραγματεία «Τὸ Αὐτοδιοίκητον τῆς Ἀθωνικῆς Πολιτείας», Ἔκδοση ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΚΕΛΛΙΩΤΙΚΗ ΦΩΝΗ, Ἅγιον Ὄρος-Ἄθω, Ἀπρίλιος 2022. Δημοσιεύτηκε στὴν  Ἐφημ.ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ, στὰ ὑπ’ ἀριθμό φύλλα  : 2345, 2347, 2350, 2400.
  • 3. Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδας, Mέρος Α΄ – Bασικές διατάξεις – Tμήμα A΄ – Mορφή τοῦ πολιτεύματος,  Ἄρθρο 1, παράγρ. 2 και 3 : https://www.hellenicparliament.gr
  • 4. https://www.e-nomothesia.gr
  • 5. https://www.e-nomothesia.gr
  • 6. Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδας, ὅπως ἀναθεωρήθηκε μὲ τό Ψήφισμα τῆς 25.9.2019 τῆς Θ΄ Ἀναθεωρητικῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων:https://www.hellenicparliament.gr
  • 7. https://www.e-nomothesia.gr
  • 8. Νομοθετικὸ Διάταγμα τῆς 10ης  Σεπτεμβρίου 1926, «Περὶ Καταστατικοῦ Χάρτη Ἁγίου Ὄρους», Ἔκδοσις Ἱερᾶς Κοινότητος Ἁγίου Ὄρους- Ἄθω, 1979, Γ΄ Ἔκδ.
  • 9. «….καὶ ὁ Αὐτοκράτορας Βασίλειος Α΄ὁ Μακεδών (867-886 μ.Χ.) συνετέλεσεν ὑπὲρ τῶν Μοναχῶν, οὕς ἠγάπων. Ἐπὶ τούτου τῷ 872 διὰ Χρυσοβούλλου ἀπηγορεύθῃ τῇ μεσιτείᾳ  τοῦ Ἰωάννου Κολοβοῦ ἡ ἐν Ἄθῳ εἴσοδος τῶν λαϊκῶν, καθὼς καὶ τῶν ποιμένων καὶ βουκόλων μετὰ τῶν ποιμνίων καὶ βουκολίων αὐτῶν….οὕτῳ λοιπὸν ἐφεξῆς κατέστῃ ὁ Ἄθως τόπος προσευχῆς καὶ μελέτης τῶν θείων λόγων καὶ ἁγίας ζωῆς οἰκητήριον», βλπ. ὑπ’ ἀριθμὸ ἕνα (1) παραπομπή, σελ.22. 

_______________

*Δημοψήφισμα = θεσμικὸς τρόπος συμμετοχῆς τοῦ λαοῦ στὴν ἄσκηση ἐξουσίας ὡς ἄμεσου ὀργάνου τοῦ κράτους. ( Ἀπό διαδικτυακή πηγή : https://www.syntagmawatch.gr

Σχετικά άρθρα

ΓΕΩΡΓΙΑ 17η Μαΐου «Ημέρα της Αγιότητας της Οικογένειας και του σεβασμού στους γονείς»

Σε αντίθεση με την προπαγάνδα ενός διεστραμμένου τρόπου ζωής, με την ευλογία του Καθολικού Πατριάρχη Πάσης Γεωργίας Ηλία Β', η Εκκλησία της Γεωργίας κήρυξε την 17η Μαΐου «Ημέρα της Αγιότητας της Οικογένειας και της Τιμής των Γονέων»

Ευαγγέλιο κατά Μάρκον, κατά Ιωάννην και Αρχιεπ. Ελπιδοφόρου το ανάγνωσμα

Άρθρο του Ελευθέριου Ν. Κοσμίδη. Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής εκφράζεται ελεύθερα όπως έχει δικαίωμα να κάνει κάθε άνθρωπος. Τα λεγόμενά του όμως έρχονται σε ευθεία αντίθεση με τον λόγο του Κυρίου. Τι πρέπει να πράξει ο πιστός λαός;

Θυρανοίξια ανακαινισθέντος Ναού στη Μητρόπολη Περιστερίου χωρίς Εσταυρωμένο

Άρθρο της Σοφίας Μακεδονοπούλου. Παρακολουθούμε τον Μητροπολίτη Περιστερίου, καθώς είναι ο απολογητής του Ουκρανικού κακοκέφαλου και ο πρώτος διδάξας την αντικατάσταση του Εσταυρωμένου από το δεσποτικό σύνθρονο μέσα στα Ιερά των ιερών Ναών

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.