Επικαιρότητα

Το κανονικό παράπτωμα του αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου με πίεση από ξένα γεωπολιτικά συμφέροντα. Ο π. Ιωάννης Διώτης ξαναχτυπά!

εικόνα άρθρου: Το κανονικό παράπτωμα του αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου με πίεση από ξένα γεωπολιτικά συμφέροντα. Ο π. Ιωάννης Διώτης ξαναχτυπά!

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Πώς απετολμήσατε, Μακαριώτατε, νά αναγνωρίσητε καί τόν ψευδοεπίσκοπον Επιφάνιον ως Μητροπολίτην Κιέβου;

Δεν είναι ο πρώτος εκ των αρχιεπισκόπων που παίζουν στα ζάρια την πορεία της Ορθοδοξίας στον κόσμο. Ο συγκεκριμένος μάλιστα, έχει δημιουργήσει με πολύ κόπο για τον εαυτό του το προφίλ του νουνεχή, φρόνιμου, σοβαρού και χαμηλών τόνων προκαθημένου. Μόνο που πίσω από τέτοιου είδους προφίλ δεν κρύβεται πάντα ο αγαθός και καλόβουλος άνθρωπος. Στο ζωικό κόσμο, υπάρχουν πολλά ανάλογα παραδείγματα. Επίσης, στον πνευματικό κόσμο… στα επίγεια και στα υποχθόνια… Μια χαρά του τα ψάλλει ο π. Ιωάννης· όσο έχει καιρό ας συνέλθει…


ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΜΟΣ

Πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Κ. Διώτης
Θεολόγος Δημοσιογράφος Συγγραφεύς – Εκδότης

Πρός
Τόν Μακαριώτατον Αρχιεπίσκοπον Αθηνών καί πάσης Ελλάδος
π. ΙΕΡΩΝΥΜΟΝ
Πρόεδρον τής Διαρκούς Ιεράς Συνόδου

Μακαριώτατε, σπεύσατε επειγόντως πρίν τυπωθούν τά Συνοδικά Δίπτυχα τού ερχομένου νέου έτους 2020 μή τυχόν εγγραφή εις τά Δίπτυχα αυτά ο ψευδοεπίσκοπος Επιφάνιος ως ψευδοπροκαθήμενος τής εν Κιέβω Πατριαρχικής ψευδοεκκλησίας τών αμετανοήτων καί μηδέποτε αποκατασταθέντων καθηρημένων, αναθεματισμένων, αυτοχειροτονήτων καί σχισματικών.

Η τοιαύτη εγγραφή θά είναι πρωτοφανής εκκλησιολογικός εκτροχιασμός τής Ιεράς Συνόδου καί γελοιοποιητική εκκλησιαστική κατάστασις. Μέ τήν προσωπικήν Υμών καί τού Μακαριωτάτου Πατριάρχου Αλεξανδρείας π. Θεοδώρου ψευδοαναγνώρισιν τού ψευδοεπισκόπου τούτου υιοθετήθη εσπευσμένως, ανεξετάστως, ακρίτως καί αυθαιρέτως η, κατόπιν επεμβάσεων ισχυρών κοσμικών παραγόντων, ανατροπή τού Κανονικού Δικαίου καί η καταφρόνησις τής Ορθοδόξου Εκκλησιαστικής Παραδόσεως υπό τού Οικουμενικού Πατριάρχου π. Βαρθολομαίου.

Μακαριώτατε, παρεσύρθητε από τά άκρως αντικανονικά καί ανιστόρητα πορίσματα επί τού Ουκρανικού ζητήματος τών δύο Συνοδικών Επιτροπών, αλλά καί επιέσθητε, όπως εγράφη, υπό υπηρετούντων ξένα γεωπολιτικά συμφέροντα, ώστε νά εισπηδήσητε καί Υμείς εις τήν ξένην εκκλησιαστικήν δικαιοδοσίαν τού Πατριαρχείου Μόσχας καί νά αναγνωρίσητε τόν ψευδοεπίσκοπον Επιφάνιον, ως Μητροπολίτην Κιέβου. Αυτό είναι πολύ σοβαρόν κανονικόν παράπτωμα.

Μακαριώτατε, μετά πολλής θλίψεως γράφω αυτά. Γνωρίζετε κάλλιστα πόσον σέβομαι Υμάς, πόσον τιμώ Υμάς καί πόσον αγαπώ Υμάς. Αλλά, «φίλος μέν ο Πλάτων φιλτέρα δέ η αλήθεια» (τό φιλτάτη = λάθος).

Μακαριώτατε, δέν επαύσατε νά αναγνωρίζητε κανονικόν Μητροπολίτην Κιέβου τόν Ονούφριον. Η εκ μέρους Υμών αναγνώρισις αυτή είναι καταγεγραμμένη εις τά Συνοδικά Δίπτυχα όλων τών παρελθόντων ετών, ως καί τού τρέχοντος έτους 2019 καί Υμείς είσθε ο Πρόεδρος τής Διαρκούς Ιεράς Συνόδου. Πώς απετολμήσατε, Μακαριώτατε, νά αναγνωρίσητε καί τόν ψευδοεπίσκοπον Επιφάνιον ως Μητροπολίτην Κιέβου; Είναι γνωστοί οι ιεροί Κανόνες οι οποίοι απαγορεύουν μέ μεγάλην αυστηρότητα τήν συνύπαρξιν δύο Επισκόπων εις τόν αυτόν τόπον. Τί έγινεν ο Ονούφριος; Ούτε η Ιεραρχία τής εν Ελλάδι Εκκλησίας ούτε τό Οικουμενικόν Πατριαρχείον ηδύναντο νά καταργήσουν ή νά τροποποιήσουν τήν κανονικήν καί εκκλησιαστικήν κατάστασιν τού Ονουφρίου.

Ως γνωστόν, ο Επιφάνιος δέν έχει Αρχιερωσύνην. Είναι ψευδοεπίσκοπος, διότι ψευδοεχειροτονήθη από τόν κανονικώς καί δικαίως καθηρημένον Φιλάρετον. Ο Πατριάρχης π. Βαρθολομαίος δέν ηδύνατο νά προβή εις ουδεμίαν αποκατάστασιν, ως έχει αποδειχθή από ιδικά μου καί από άλλα εμπεριστατωμένα σχετικά δημοσιεύματα. Ψεύδεται ασυστόλως καί εξαπατά καταφώρως ο Πατριάρχης, επειδή ισχυρίζεται ότι αποκατέστησε τούς τιμωρηθέντας υπό τού Πατριαρχείου Μόσχας μέ ποινάς κωλυτικάς τής Ιερωσύνης.

Θά είναι εξωφρενισμός καί εκκλησιολογικός τσαρλατανισμός η τυχόν εγγραφή τού αμετανοήτου ψευδοαρχιερέως Επιφανίου εις τά Δίπτυχα, διότι η οριστική εκκλησιολογική αναγνώρισις αυτού υπό πασών τών Τοπικών Εκκλησιών τής Ορθοδοξίας δέν έχει ολοκληρωθή καί ούτε θά ολοκληρωθή ποτέ, διότι, όπως γράφει καί ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας π. Αναστάσιος, «αρκεταί Αυτοκέφαλοι Εκκλησίαι, όπως δηλώνουν εις τάς μέχρι τούδε δημοσίας τοποθετήσεις των, θά παραμείνουν εις τήν άρνησιν» («Ορθόδοξος Τύπος», 29-11-2019). Συνεπώς, η δοθείσα ψευδοαυτοκεφαλία υπό τού Πατριάρχου π. Βαρθολομαίου εις τήν ψευδοεκκλησίαν αυτού δέν θά ισχύση ποτέ. Είναι δεδηλωμένη καί εκπεφρασμένη η θέσις τού Οικουμενικού Πατριαρχείου, όπως κατεγράφη εις τά Πρακτικά τής Προπαρασκευαστικής Επιτροπής εν Γενεύη κατά τό έτος 2009, ότι η Αυτοκεφαλία χορηγείται εις μίαν Εκκλησίαν, κατόπιν γραπτής συναινέσεως όλων τών αυτοκεφάλων Εκκλησιών.

Μακαριώτατε, η υφ Υμών έγκρισις τών πορισμάτων τών δύο Συνοδικών Επιτροπών περί τού Ουκρανικού ζητήματος εδημιούργησεν οδυνηρόν πλήγμα τής υστεροφημίας Υμών. Τό κείμενον τών πορισμάτων αυτών νομίζω ότι είναι τό πλέον εκτρωματικόν καί εξαμβλωματικόν κείμενον τής Ιεράς Συνόδου, τό οποίον θά αναλύσω προσεχώς.

Τέλος, επισημαίνω ότι οι δύο εν Ελλάδι θεωρητικοί υπέρ τής Ουκρανικής ψευδοαυτοκεφαλίας, Μητροπολίτης Ναυπάκτου π. Ιερόθεος καί Καθηγητής κ. Βλάσιος Φειδάς, έχουν μηδενισθή ως τοιούτοι υποστηρικταί, ο μέν πρώτος διά τάς προκλητικάς ανοησίας του, τάς οποίας υπέβαλεν εις τήν Ιεράν Σύνοδον, ο δέ δεύτερος διά τάς κραυγαζούσας αντιφάσεις του.

Εν Αθήναις τή 29η Νοεμβρίου 2019

Μετά βαθυτάτου σεβασμού

Πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Κ. Διώτης
Θεολόγος Δημοσιογράφος Συγγραφεύς – Εκδότης
Πλατεία Βικτωρίας 9 104 34 Αθήναι
Τηλέφωνα: 210 8222284 210 5243400 – 6938566716

Υστέρα γραφή (Υ.Γ.):
Μακαριώτατε, αι δύο Συνοδικαί Επιτροπαί Σάς εξέθεσαν πολύ μέ όλα, αλλά κυρίως μέ τό πρώτον πόρισμά των ότι η Μητρόπολις Κιέβου δέν έπαυσε ποτέ νά ανήκη εις τό Οικουμενικόν Πατριαρχείον. Τό πόρισμα τούτο Σείς εδέχθητε ενώπιον τής Ιεραρχίας. Μέ τήν πράξιν Σας αυτήν ήλθατε καί εις δραματικήν αντίφασιν, διότι επί τή βάσει τών Συνοδικών Διπτύχων δέν επαύσατε ποτέ νά αναγνωρίζητε συνεχώς ότι η εν Ουκρανία Εκκλησία υπάγεται εν παντί εις τό Πατριαρχείον Μόσχας, όπως ακριβώς δέχονται, άνευ εξαιρέσεως, όλαι αι Αυτοκέφαλοι Εκκλησίαι και αυτό τό Οικουμενικόν Πατριαρχείον μέ τά «Συνταγμάτιά» του, εις τά οποία από τόν 17ον αιώνα (1600) ήρχισαν νά καταγράφουν, λεπτομερώς καί σαφώς, όλας τάς Μητροπόλεις, όλας τάς Αρχιεπισκοπάς καί όλας τάς Επισκοπάς, αι οποίαι ανήκουν εις τήν κανονικήν δικαιοδοσίαν τού Πατριαρχείου. Εις τά αποδεικτικά αυτά «Συνταγμάτια» ουδέποτε ανεγράφη η εν Ουκρανία Μητρόπολις.

Σχετικά άρθρα

O Συνεορτασμός του Πάσχα

του Χαράλαμπου Βουρουτζίδη. Τό κέντρο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐφθάρη! Ἄρχοντες παράνομοι κατά τῆς Ὀρθοδοξίας πονηρά βουλεύονται. Βάπτεται κάλαμος ἀποφάσεως παρά κριτῶν ἀδίκων

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.