Συνεργατες

Το Συναξάρι του Αγίου Ιερομάρτυρος Κοσμά του Αιτωλού (Δ΄ Μέρος)

εικόνα άρθρου: Το Συναξάρι του Αγίου Ιερομάρτυρος Κοσμά του Αιτωλού (Δ΄ Μέρος)
Της Ολυμπίας
αποκλειστικά για την katanixi.gr

«Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, δίδαξε τούς Χριστιανούς νά μετανοοῦν ἀληθινά καί νά κάνουν ἔργα ἄξια τῆς μετανοίας»

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Δ΄ Μέρος

Ἔτσι συνέχισε ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, τήν ἐθνοσωτήρια ἱεραποστολική του δράση γιά τόν εὐαγγελισμό τοῦ Γένους τῶν Ῥωμηῶν: Καί ἀφοῦ λοιπόν περιηγήθηκε λα τά νησιά τοῦ Αἰγαίου Πελάγους καί δίδαξε τούς Χριστιανούς νά μετανοοῦν καί νά κάνουν ργα ἄξια τς μετανοίας, ἀπό ἐκεῖ γύρισε στό Ἅγιον Ὄρος κατά τό τος 1775. (11)

Καί ἀφοῦ περιηγήθηκε λα τά Μοναστήρια καί Σκήτες καί δίδαξε τούς Πατέρες ἐκεῖ, μεινε λίγο καιρό διαβάζοντας τά βιβλία τῶν γίων Πατέρων.

Μή μπορώντας νά ποφέρει περισσότερο ἀπό τήν ἀγάπη πού ἄναβε στήν καρδιά του γιά τήν φέλεια τῶν Χριστιανῶν, καθώς πολλές φορές ὁ διος τό λεγε στούς Πατέρες, καθώς σύντομα ἐτοιμάζεται γιά τήν ἀναχώρησή του ἀπό τό Ἅγιον Ὄρος.

Μετά ἀπό τό Ἅγιον Ὄρος, τό ὁποῖο καί τό περιόδευσε ὅλο, φτάνει κηρύσσων καθ᾿ ὁδόν, στήν Θεσσαλονίκη, στήν Βέῤῥοια καί σέ ὁλόκληρη τήν Μακεδονία.

Προχώρησε μέχρι καί στά μέρη τῆς Χειμάῤῥας τῆς Ἠπείρου. (12)

Κατέβηκε στήν Ἀκαρνανία καί Αἰτωλία, μετά στήν Πρέβεζα καί τήν Ἄρτα, στήν Λευκάδα καί τήν Κεφαλληνία (Κεφαλονιά).

Κατόπιν ἐπεσκέφθη τήν Ζάκυνθο καί τήν Κέρκυρα.

Στήν συνέχεια ἐπέστρεψε ξανά στήν Βόρειο Ἤπειρο.

Καθώς ἔφθασε καί στήν περιοχή τῆς σημερινῆς Ἀλβανίας ὅπου τό πλεῖστον τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν εἶχεν ἀλλαξοπιστήσει, οἱ δέ ντόπιοι Ῥωμηοί Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, εἶχαν ξεχάσει τήν γλώσσα τους καί μιλοῦσαν τά Ἀρβανίτικα.

Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, σέ αὐτόν τόν τόπο μέ τήν Χάρη τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐμαρτύρησε.

Ἀπ’ ὅπου περνοῦσε, ἔκτιζε Σχολεῖα, καί Ἐκκλησίες, καί πλῆθος λαοῦ συνέρρεε καί «ρουφοῦσε» τό «νέκταρ» τῆς ἁγίας διδασκαλίας του.

Ὅπου καί ἄν πήγαινε γινόταν μεγάλη σύναξις τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν.

Ἄκουαν μέ ἀπορία ἔχοντας τό στόμα τους ἀνοιχτό, μέ ἡσυχία ἀπόλυτη, μέ μεγάλη κατάνυξη καί πολλά δάκρυα, τό ἁπλό καί γλυκύ κήρυγμα τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ, τοῦ ἁγνοῦ κήρυκα τοῦ Εὐαγγελίου.

Ἡ διδασκαλία τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ, ἠκολουθεῖτο ἀπό πλεῖστα ὅσα θαύματα τῶν ὁποίων καί μόνη ἡ ἀπαρίθμησις εἶναι ἀκατόρθωτη.

Τούς μιλοῦσε γιά τά ἐλέη τοῦ μεγάλου Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, γιά τήν ψυχή, καί γιά τό «ποθούμενο» πού ἦταν κυρίως ἡ λευτεριά τῆς πατρίδας.

Τούς μιλοῦσε ὅμως καί γιά τό ἄλλο μέγιστο «ποθούμενο» γιά νά μή κρύψει ποτέ ἀπό τούς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς ἀδελφούς μας, τόν ὕψιστο καί τελικό σκοπό τῆς ζωῆς μας.

Γιά νά δείξει σέ ὅλους τόν σκοπό τῆς δημιουργίας μας, γιά τόν ὁποῖο ὕψιστο σκοπόκαί πλαστήκαμε ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἀπό τόν Ἅγιο Τριαδικό Θεό.

Ἐργάστηκε ταπεινά γιά νά δείξει πρός ὅλους μας, ἀλλά καί γιά νά γίνει σέ ὅλους ἀπολύτως σαφές ὅτι ἡ μόνη ὀρθόδοξος ποιμαντική εἶναι ἡ ποιμαντική τῆς θεώσεως.

Καί ὄχι αὐτή τῆς κατά τά δυτικά πρότυπα ἠθικῆς τελειοποιήσεως τοῦ ἀνθρώπου, χωρίς τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ.

Ἐργάστηκε γιά νά φανεῖ τό μεγαλεῖο καί ἡ ἀλήθεια τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεώς μας, πού μόνη αὐτή διδάσκει καί παρέχει τήν θέωση στά μέλη τῆς Ὀρθοδόξου Ἁγίας Ἐκκλησίας.

Γιά νά νοιώσουμε τό ἀναντικατάστατο τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας, ὡς τῆς μόνης ἐπί γῆς κοινωνίας θεώσεως.

Ἐργάστηκε ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς, γιά νά πλημμυρίσουμε ἀπό εὐγνωμοσύνη πρός τόν Πλάστη καί Δημιουργό μας γιά τό μεγάλο δῶρο Του, τήν κατά Χάριν θέωσή μας.

Ἐργάστηκε ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς, γιά νά παρηγορηθοῦν πραγματικά ὅλες οἱ ψυχές τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, πού ὅσο καί ἄν ἔχουν δηλητηριαστεῖ καί σκοτισθεῖ ἀπό τήν ἁμαρτία, αὐτοί καί τώρα, ἀλλά καί πάντοτε, καί σέ ὅλη τή ζωή τους, θά λαχταροῦν τόἍγιο Φῶς τοῦ προσώπου τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἅγιος Κοσμᾶς, προφήτευε γιά τά ὅσα ἔμελλε νά συμβοῦν.

Καί ὅπως τά προεῖπε ἔτσι καί ἔγιναν.

Κατά αὐτόν τόν τρόπο ἐξημέρωσε τίς καρδιές, οἱ ὁποίες ἦταν ἐξαγριωμένες ἀπό τήν ἀμάθεια.

Καί ἔτσι κατεπράϋνε τούς ληστές, μετέβαλε τούς ἀσπλάγχνους σέ εὐσπλάχνους, τούς ἀνευλαβεῖς μεταποίησε σέ εὐλαβεῖς καί ἐν συντόμῳ ἐφάνη στήν Ἐκκλησία τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὡς νέος Ἀπόστολος.

Ἀπό ὅπου καί ἄν περνοῦσε παραινοῦσε τούς χριστιανούς νά ἱδρύουν σχολεῖα γιά νά μαθαίνουν τά Ῥωμηόπουλα τήν Ἑλληνική γλώσσα καί τά Ἱερά Γράμματα πού ὁδηγοῦν εἰς τήν εὐσέβειαν.

Ἐκεῖ, παρότρυνε τούς Ὀρθοδόξους Ῥωμηούς νά ὁμιλοῦν τήν γλώσσα τους.

Ἐγνώριζε καλῶς ὅτι ὅποιος χάνει τήν γλώσσα του, σιγά-σιγά, χάνει καί τήν πίστη του.

Γιά πολλά χρόνια μετά, ἕνας μεγάλος ξύλινος Σταυρός, πού στηνότανε πάντα ἀπό τό ἴδιο τόν Ἅγιο Κοσμᾶ, σέ ἐκεῖνο τό σημεῖο πού κήρυττε, μαρτυροῦσε καί τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο κήρυττε.

Καί αὐτός ὁ Τίμιος Σταυρός ὑπενθύμιζε σέ ὅλους τήν διδασκαλία του καί τά πολλά θαύματά του.

Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ἔφευγε γιά ἄλλους τόπους κινούμενος πάντοτε ὑπό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἔμενε ὅμως ὁ Τίμιος Σταυρός, ἀψευδής μάρτυς τῆς ἁγίας διελεύσεώς του.

Ἀπ’ ὅπου πέρασε ἐκτός ἀπό τόν Τίμιο Σταυρό, πού μάθαινε νά τόν εὐλαβοῦνται καί νά τόν προσκυνοῦν οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, καί ἀπό τίς διδασκαλίες πού ἔκανε, ἔκτιζε σχολεῖα, ἵδρυσε παντοῦ ἐκκλησίες καί ἐνδιαφερόταν πραγματικά γιά τήν μόρφωση τῶν ὑποδούλων.

Βοηθοῦσε τούς ἀπόρους καί γενικῶς ἔκανε πάρα πολλά καλά καί θεάρεστα ἔργα.

Τά κηρύγματά του, τά συνόδευαν πάντοτε τά θαύματα καί οἱ προφητείες του.

Οἱ καταπληκτικές προφητείες του, πού ἀναφέρονται στήν ἀπελευθέρωση τοῦ Γένους τῶν Ῥωμηῶν, στό μέλλον σημαντικῶν προσώπων, πόλεων, ἀλλά καί ἐν γένει στό μέλλον ὁλόκληρης τῆς ἀνθρωπότητος, ὅπως καί στίς ἐφευρέσεις τῆς ἐπιστήμης.

Πολλές ἀπό αὐτές τίς προφητείες, ἤδη ἐκπληρώθηκαν μέ πιστή ἀκρίβεια.

Τούς πλούσιους ἀνθρώπους, τούς ἔβαζε νά ἀγοράζουν τίς κολυμβήθρες γιά τίς βαπτίσεις τῶν χριστιανῶν, ἑνῶ τά βιβλία, τούς Σταυρούς καί τά κομποσχοίνια, τά μοίραζε στούς πιστούς ὡς εὐλογία.

Τό σπουδαῖον εἶναι τό ὅτι ὄχι μόνον οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, ἀλλά καί οἱ Ὀθωμανοί, τιμοῦσαν ὑπερβολικά τόν Ἅγιο.

Τόν σέβονταν, ὡς Ἀζίζ, ὡς Ἅγιο.

Εἶχε θεραπεύσει πολλούς ἀπό αὐτούς ἀπό ἀνίατες ἀσθένειες.

Τό ὁμολογεῖ καί ὁ ἴδιος σέ μία ἐπιστολή του πρός τόν αὐτάδελφό του Χρύσανθο πού τότε ἦταν δάσκαλος στήν Νάξο.

Τόν μισοῦσαν ὅμως θανάσιμα οἱ Ἑβραῖοι.

Ὁ Ἅγιος οὐδέποτε εἶχεν ἐκστομίσει κάτι ἐναντίον τους.

Στά κηρύγματά του εἰσχωροῦσαν καί κατάσκοποι, Ῥωμηοί πολλές φορές, σταλμένοι ἀπό τούς κρατοῦντας.

Τό γνώριζε αὐτό ὁ Ἅγιος καί γιά αὐτό ἦταν προσεκτικός.

Μιλοῦσε ἀλληγορικά καί ὁ νοῶν νοείτω.

Γιατί τόν μισοῦσαν λοιπόν;

Γιατί ὄχι ἄμεσα, ἀλλά ἐμμέσως τούς ἐζημίωνε.

Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, δίδαξε τούς Χριστιανούς νά μετανοοῦν ἀληθινά καί νά κάνουν ργα ἄξια τς μετανοίας”.

Ἱερομόναχος Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, νυχθημερόν προσευχόμενος ὡς γνήσιος ὀρθόδοξος ἀσκητής τῆς ἑλληνικῆς λαϊκῆς ὑπαίθρου, γονατίζει μπροστά στήν παντοδυναμία τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ἑνῶ βαθιά μέσα στήν ψυχή του τόν ἀναπαύει αὐτή ἡ θυσιαστική μίμηση τῆς ἐν Χριστῶ ζωῆς τῶν Ἁγίων Πατέρων, λέγοντας ταπεινά: «Κύριε γεννηθήτω ἐ­π’ ἐ­μοί τό Πανάγιον Σου θέλημα».

Ἀμήν, γένοιτο!

Συνεχίζεται…

  • 11. Ἁγίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου, Νέον Μαρτυρολόγιον, σελ. 201- 208.
    Ἔκδοσις Ἀστέρος. Ἀθήναι, 1993. Τεύχος 106/2005: Εἰδικό Ἀφιέρωμα στόν Πατροκοσμᾶ. http://pefip.gr
    Ἀπό pdf τῆς σελίδας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου. https://oikohouse.wordpress.com/
  • 12. Βίος καί Μαρτύριον τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ.
    Ἡ μνήμη του τιμᾶται στίς 24 Αὐγούστου. Ἀρχιμ. Δοσιθέου Κανέλλου: Οἱ Ἅγιοί μας. Ἱερά Μονή Τατάρνης Εὐρυτανίας, Γ΄ ἔκδοσις. http://www.apostoliki-diakonia.gr

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Δείτε σχετικά:
– Το Συναξάρι του Αγίου Ιερομάρτυρος Κοσμά του Αιτωλού (Α΄ Μέρος, Β΄, Γ΄)

Σχετικά άρθρα

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.